Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes a explotacions de producció de conills que han tingut dificultats econòmiques per la suspensió d'activitat decretada pel Govern d'Espanya a conseqüència de la COVID-19.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a explotacions de producció de conills que han tingut dificultats econòmiques per la suspensió d'activitat decretada pel Govern d'Espanya a conseqüència de la COVID-19.

  Objecte del tràmit

  Ajudes a explotacions de producció de conills que han vist reduïda la venda de conills a conseqüència de la COVID-19.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars d'explotacions ramaderes de conills que figuren en la relació de beneficiaris establida en l'annex I del Decret.

  Requeriments

  Qualsevol persona física o jurídica, incloent-hi societats cooperatives i societats agràries de transformació (SAT), així com comunitats de béns i altres entitats sense personalitat jurídica que siguen titulars d'una explotació cunícola situada a la Comunitat Valenciana, que complisca els següents requisits:

  a) Estar inscrita en el Registre d'explotacions ramaderes de la Comunitat Valenciana (REGA) el 14 de març de 2020 com a tipus d'explotació "producció i reproducció", i amb classificació zootècnica de selecció, multiplicació o explotació de producció per a carn.

  b) Tindre un cens superior a les 249 conilles (femelles reproductores) que conste en REGA en data de 31 de març de 2020, d'acord amb l'annex I del Decret.

  c) No estar en dificultats econòmiques o en crisi el 31 de desembre de 2019, encara que amb data posterior hagen adquirit aquesta condició.

  d) Complir les obligacions que estableixen els articles 13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  e) Tindre la consideració de PIME agrària dedicada a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  3,4 euros per conilla reproductora adulta que complisca el que s'especifica en el Decret, amb el límit màxim de trenta mil euros (30.000 €) per beneficiari.
  El càlcul del nombre de conilles reproductores es farà prenent com a dades de referència la declaració de femelles que consten en el Registre d'explotacions ramaderes (REGA) en data de 31 de març de 2020, que es correspon amb la informació de l'annex I del Decret.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils i s'iniciarà a les 9 hores de l'endemà de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8939, de 29.10.2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud segons el model normalitzat omplida en tots els apartats i signada electrònicament per l'interessat o, si és el cas, pel seu representant.
  - Per a persones jurídiques i, si és el cas, comunitats de béns i altres agrupacions sense personalitat jurídica: el document que les acredite com a entitat, escriptura de constitució i estatuts de l'entitat i el document que acredite la representació del signant de la sol·licitud. A aquest efecte, n'hi haurà prou amb la documentació presentada amb motiu de la inscripció en REGA que estiga en poder de l'administració, excepte modificacions posteriors.
  - Si el compte no està donat d'alta en la base de dades de la Generalitat, caldrà aportar l'imprés de domiciliació bancària correctament omplit i signat digitalment per l'interessat o, si és el cas, pel seu representant.
  - En cas de no disposar de signatura electrònica i actuar mitjançant representant, s'ha d'aportar el formulari relatiu a la representació.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES DIRIGIDES A PAL·LIAR LES DIFICULTATS OCASIONADES DURANT L'ANY 2020, PER LA PARADA D'ACTIVITAT EN ALTRES SECTORS, PERÒ AMB IMPACTE SIGNIFICATIU EN LES EXPLOTACIONS PRODUCTORES DE CONILLS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DELS PROCEDIMENTS D'AJUDES DEL DECRET 161/2020, DE 23 DE FEBRER

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan en el termini d'un mes a partir de l'endemà de notificar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21050

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21050.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se a través de la següent URL: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Els beneficiaris de les subvencions han de complir les obligacions que s'estableixen al llarg de l'articulat del decret i, en particular, les següents:
  - Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca l'òrgan instructor d'aquest procediment.
  - Comunicar al servei responsable de la tramitació la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  - Els beneficiaris hauran de mantindre's durant l'any 2020 en l'activitat per la qual han rebut la subvenció. En cas de canvi de titularitat de l'explotació, el nou titular haurà de presentar una declaració jurada que ha de complir les condicions que estableix aquest decret.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
  Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
  subvencions.

  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic
  instrumental i de subvencions.

  - DECRET 161/2020, de 23 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a explotacions de producció de conills per la COVID-19.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu el Decret 161/2020, de 23 de febrer.

  Llistat de seguiment

  RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es dona publicitat al tràmit administratiu de concessió directa de subvencions a explotacions de producció de conills per la Covid-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.