Detall de Procediments

CITA PRÈVIA EN OFICINA DE REGISTRE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (SERVEIS CENTRALS, DIRECCIONS TERRITORIALS I ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS DE LA SALUT (EVES)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  CITA PRÈVIA EN OFICINA DE REGISTRE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (SERVEIS CENTRALS, DIRECCIONS TERRITORIALS I ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS DE LA SALUT (EVES)

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud i obtenció de cita prèvia per a l'atenció presencial en les oficines d'assistència en matèria de registre.
  La forma d'accés i de presentació de documentació en l'OFICINES DE REGISTRE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA, és exclusivament a través del sistema de CITA PRÈVIA.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones que desitgen sol·licitar informació personalitzada o presentar documents en el Registre han de sol·licitar CITA PRÈVIA en aquesta Oficines:

  1r A través de l'enllaç "tramitar telemàticament" disponible en aquest procediment.
  A través d'aquest enllaç el/la ciutadana/o pot sol·licitar la cita prèvia en alguna de les oficines d'assistència en matèria de registre dels Serveis Centrals, de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES) o de les Direccions Territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, demanant imprimir un resguard.
  L'única cosa que necessita és identificar-se proporcionant el NIF o NIE.
  Haurà d'emplenar el nom, cognoms, NIF/NIE i telèfon/movil de contacte.

  2n Trucant als telèfons d'informació (PROP)
  - 012
  - 963866000 (per a trucades telefòniques des de fora de la Comunitat Valenciana o per a els/les ciutadans/as que disposen d'un servei de tarifa plana per a les trucades telefòniques nacionals a telèfons fixos)

  En aquests supòsits, la persona d'atenció telefònica, informarà de dia i hora de la cita.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Identificar-se mitjançant DNI o NIE vigent.
  Les persones usuàries d'aquest servei poden obtindre informació del tractament de les seues dades personals en el Registre de tractament de dades de la Conselleria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'enllaç següent: http://www.san.gva.es/web/comunicacion/rat

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El programa de cita prèvia només permet obtindre per dia i usuari una única cita per a cada unitat administrativa d'un mateix centre.
  El programa de cita prèvia permet obtindre més d'una cita per dia i usuari per a diferents unitats administratives d'un mateix centre.
  Excepcionalment, i en el cas que un usuari en el transcurs de la seua cita i a conseqüència d'aquesta haja de dirigir-se a una altra unitat administrativa del mateix centre que gestione l'atenció presencial mitjançant una cita prèvia, aquest usuari serà atés en el buit que es genere entre les cites prèvies concertades aquest dia.
  El programa li permet obtindre un resguard amb les dades de la seua cita. Aquest dia ha de presentar-se uns minuts abans i serà necessari identificar-se per a ser atés.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21056

  Tramitació

  El ciutadà podrà sol·licitar cita per als serveis disponibles, podent guardar-se un resguard amb les dades d'aquesta. Una vegada acudisca a la seua cita en el dia i hora sol·licitat, uns minuts abans, simplement haurà d'identificar-se.

  Inici
 • Informació complementària

  Abans accedir a la sol·licitud de cita prèvia ha de llegir la següent informació sobre protecció de dades:

  INFORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

  Nom del Tractament: Registre d'entrada i eixida

  Identitat del responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

  Finalitat del tractament: Gestió d'entrada d'escrits o comunicacions que siguen presentats o que es reben en la Conselleria,presencialment o electrònicament, així com l'eixida dels escrits i comunicacions oficials dirigides a altres
  òrgans o a particulars, com a obertura dels expedients administratius que pogueren derivar-se

  Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/proc19970

  Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.

  Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.san.gva.es/web/conselleria-sanitat-universal-i-salut-publica/proteccion-de-datos

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives.
  - DECRET 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Decret 165/2010.

  Decret 2020/2014.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.