Detall de Procediment

CITA PRÈVIA EN OFICINA DE REGISTRE DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (SERVEIS CENTRALS, DIRECCIONS TERRITORIALS I ESCOLA VALENCIANA D'ESTUDIS DE LA SALUT (EVES)

Codi SIA: 2309238
Codi GUC: 21056
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Sol·licitud i obtenció de cita prèvia per a l'atenció presencial en les oficines d'assistència en matèria de registre. Per a acudir al Registre de la Conselleria no fa falta cita. Horari d'informació administrativa general i registre de documents: - De dilluns a divendres : de 9.00 h a 14.30 h. En setmana de festes locals: de 9.00 h a 14.00 h, de dilluns a divendres.

Observacions

Abans accedir a la sol·licitud de cita prèvia ha de llegir la següent informació sobre protecció de dades: INFORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES Nom del Tractament: Registre d'entrada i eixida Identitat del responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública Finalitat del tractament: Gestió d'entrada d'escrits o comunicacions que siguen presentats o que es reben en la Conselleria,presencialment o electrònicament, així com l'eixida dels escrits i comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o a particulars, com a obertura dels expedients administratius que pogueren derivar-se Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/proc19970 Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades. Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.san.gva.es/web/conselleria-sanitat-universal-i-salut-publica/proteccion-de-datos

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones que desitgen sol·licitar informació personalitzada o presentar documents en el Registre poden sol·licitar CITA PRÈVIA en aquesta Oficines: 1r A través de l'enllaç "tramitar telemàticament" disponible en aquest procediment. A través d'aquest enllaç el/la ciutadana/o pot sol·licitar la cita prèvia en alguna de les oficines d'assistència en matèria de registre dels Serveis Centrals, de l'Escola Valenciana d'Estudis de la Salut (EVES) o de les Direccions Territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, demanant imprimir un resguard. L'única cosa que necessita és identificar-se proporcionant el NIF o NIE. Haurà d'emplenar el nom, cognoms, NIF/NIE i telèfon/movil de contacte. 2n Trucant als telèfons d'informació (PROP) - 012 - 963866000 (per a trucades telefòniques des de fora de la Comunitat Valenciana o per a els/les ciutadans/as que disposen d'un servei de tarifa plana per a les trucades telefòniques nacionals a telèfons fixos) En aquests supòsits, la persona d'atenció telefònica, informarà de dia i hora de la cita.

Normativa del procediment

  • DECRET 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives.
  • DECRET 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana.

Termini

Durant tot l'any

Documentació

Identificar-se mitjançant DNI o NIE vigent. Les persones usuàries d'aquest servei poden obtindre informació del tractament de les seues dades personals en el Registre de tractament de dades de la Conselleria de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a través de l'enllaç següent: http://www.san.gva.es/web/comunicacion/rat

Presentació

Telemàtica
El ciutadà podrà sol·licitar cita per als serveis disponibles, podent guardar-se un resguard amb les dades d'aquesta. Una vegada acudisca a la seua cita en el dia i hora sol·licitat, uns minuts abans, simplement haurà d'identificar-se.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El programa de cita prèvia només permet obtindre per dia i usuari una única cita per a cada unitat administrativa d'un mateix centre. El programa de cita prèvia permet obtindre més d'una cita per dia i usuari per a diferents unitats administratives d'un mateix centre. Excepcionalment, i en el cas que un usuari en el transcurs de la seua cita i a conseqüència d'aquesta haja de dirigir-se a una altra unitat administrativa del mateix centre que gestione l'atenció presencial mitjançant una cita prèvia, aquest usuari serà atés en el buit que es genere entre les cites prèvies concertades aquest dia. El programa li permet obtindre un resguard amb les dades de la seua cita. Aquest dia ha de presentar-se uns minuts abans i serà necessari identificar-se per a ser atés.

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa