Detall de Procediments

PROGRAMA FINALITZAT - TECG - Sol·licitud d'adhesió com a establiment adherit a la convocatòria d'ajudes per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i compra de Vehicles de Mobilitat Personal elèctrics.
  • Què es pot sol·licitar?

    Nom del tràmit

    PROGRAMA FINALITZAT - TECG - Sol·licitud d'adhesió com a establiment adherit a la convocatòria d'ajudes per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i compra de Vehicles de Mobilitat Personal elèctrics.

    Objecte del tràmit

    PROGRAMA FINALITZAT
    Sol·licitud d'adhesió a la convocatòria d'ajudes. Els establiments adherits actuaran d'intermediaris entre l'Administració i les persones compradores dels vehicles. Els establiments presentaran les sol·licituds d'ajuda de les persones compradores.

    Inici
  • Qui pot sol·licitar-ho?

    Interessats/Sol·licitants

    Comerços i botigues amb establiment físic situat a la CV, que estiguen autoritzats per a la venda de bicicletes (convencionals i/o electrificades, kits d'electrificació, i/o VMP elèctrics).

    Requeriments

    1.Comerços i botigues amb establiments físics situats a la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzats per a la venda de bicicletes elèctriques, kits d'electrificació, bicicletes convencionals i/o VMP elèctrics -qualsevol d'aquests tipus de vehicles.
    2. No s'admeten establiments l'únic canal dels quals de venda siga on-line.
    3. Disposar de servei postvenda de 2 anys des de la compra.
    4. Disposar de servei de gestió de bateries usades, en el cas de venda de bicicletes elèctriques, VMP elèctrics i kits d'electrificació.

    Inici
  • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

    No s'estableix cap contraprestació econòmica.
    Els establiments adherits rebran l'import de les subvencions concedides a les persones que hagen adquirit en els seus establiments els vehicles/kits d'electrificació. Prèviament, els establiments hauran descomptat l'import de la subvenció del preu de venda del vehicle/kit adquirit.

    Inici
  • Quan s'ha de sol·licitar?

    Termini de presentació

    PROGRAMA FINALITZAT
    Des del 15 de juny a l'1 de novembre de 2020 (tots dos inclosos)

    Inici
  • Què s'ha de presentar?

    PROGRAMA FINALITZAT
    - Imprés de sol·licitud de l'adhesió
    - Imprés de domiciliació bancària
    - Document acreditatiu de la representació en el cas que n'hi haguera

    Impresos associats

    SOL·LICITUD D'ADHESIÓ DE COMERÇOS I BOTIGUES DEDICATS A LA VENDA DE BICICLETES, KITS D'ELECTRIFICACIÓ I/O VMP ELÈCTRICS. ANNEX

    MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

    Inici
  • Com sol·licitar-ho?

    Passos

    PROGRAMA FINALITZAT
    - Presentació de la sol·licitud d'adhesió.
    - Petició d'esmena de la sol·licitud (en el seu cas).
    - Resolució de l'adhesió.
    - Publicació en la pàgina Web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públlicas i Mobilitat, de la relació d'establiments adherits.

    Recursos que procedixen contra la resolució

    - Recurs d'alçada.
    - Recurs potestatiu de reposició.
    - Recurs contenciós administratiu.

    Inici
  • Com es tramita telemàticament?

    A través de l'enllaç corresponent:

    Tramitar amb certificat electrònic:

    https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21070

    Tramitació

    1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

    En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
    - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
    - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

    2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).
    3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
    Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte:

    - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
    - Per a incidències informàtiques: *generalitat_en_red@gva.es

    Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

    Inici
  • Informació complementària

    Enllaços

    Pàgina WEB de la Conselleria Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

    Inici
  • Fonts jurídiques i/o documentals

    Normativa

    - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003)
    - RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 176, de 25/07/2006)
    - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015)
    - ORDRE 5/2020, de 8 de juny, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal elèctrics. (DOGV núm.8834 , de 15/06/2020)
    - RESOLUCIÓ del Conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (DOGV núm. 8834, de 15/06/2020).

    Llista de normativa

    Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

    Vegeu l'RD 887/2006, de 21 de juliol.

    Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

    Vegeu l'Orde 5/2020, de 8 de juny

    Vegeu la Resolució d'11 de juny de 2020

    Inici

  • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
    La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.