Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'adhesió com a establiment adherit a la convocatòria d'ajudes per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i compra de vehicles de mobilitat personal elèctrics.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'adhesió com a establiment adherit a la convocatòria d'ajudes per a la compra/electrificació de bicicletes urbanes i compra de vehicles de mobilitat personal elèctrics.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitud d'adhesió a la convocatòria d'ajudes. Els establiments adherits actuaran d'intermediaris entre l'Administració i les persones compradores dels vehicles. Els establiments han de presentar les sol·licituds d'ajuda de les persones compradores.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Comerços i botigues amb establiment físic situat a la CV, que estiguen autoritzats per a la venda de bicicletes (convencionals i/o electrificades, kits d'electrificació, i/o VMP elèctrics).

  Requeriments

  1.Comerços i botigues amb establiments físics situats a la Comunitat Valenciana que estiguen autoritzats per a la venda de bicicletes elèctriques, kits d'electrificació, bicicletes convencionals i/o VMP elèctrics -qualsevol d'aquests tipus de vehicles.
  2. No s'admeten establiments l'únic canal dels quals de venda siga on-line.
  3. Disposar de servei postvenda de 2 anys des de la compra.
  4. Disposar de servei de gestió de bateries usades, en el cas de venda de bicicletes elèctriques, VMP elèctrics i kits d'electrificació.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  No s'estableix cap contraprestació econòmica.
  Els establiments adherits rebran l'import de les subvencions concedides a les persones que hagen adquirit en els seus establiments els vehicles/kits d'electrificació. Prèviament, els establiments hauran descomptat l'import de la subvenció del preu de venda del vehicle/kit adquirit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del 15 de juny a l'1 de novembre de 2020 (tots dos inclosos)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud de l'adhesió.
  - Imprés de domiciliació bancària.
  - Document acreditatiu de la representació, en el cas que n'hi haja.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'ADHESIÓ DE COMERÇOS I BOTIGUES DEDICATS A LA VENDA DE BICICLETES, KITS D'ELECTRIFICACIÓ I/O VMP ELÈCTRICS. ANNEX

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud d'adhesió.
  - Petició d'esmena de la sol·licitud (si és el cas).
  - Resolució de l'adhesió.
  - Publicació en la pàgina web de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la llista d'establiments adherits.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Recurs d'alçada.
  - Recurs potestatiu de reposició.
  - Recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21070

  Tramitació

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas que s'utilitze un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposeu de certificat digital, podeu accedir fent clic en "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop) i accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la documentació corresponent i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre. A partir del moment d'aquesta presentació, tota la documentació presentada (inclòs el justificant) estarà disponible sempre en la vostra carpeta ciutadana (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).
  3. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Revise la llista de preguntes freqüents detallades en aqueixa adreça per a veure si pot solucionar el seu problema. En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció de la mena de problema de què es tracte:

  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: *generalitat_en_red@gva.es

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a la Carpeta Ciutadana de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pàgina WEB de la Conselleria Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - RD 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
  - ORDRE 5/2020, de 8 de juny, del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual s'aproven les bases reguladores per a l'atorgament de subvencions per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal elèctrics. (DOGV núm.8834 , de 15 de juny de 2020)
  - RESOLUCIÓ del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, per la qual es convoquen ajudes per a l'adquisició/electrificació de bicicletes urbanes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (DOGV núm. 8834 , de 15 de juny de 2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu l'RD 887/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu l'Orde 5/2020, de 8 de juny

  Vegeu la Resolució d'11 de juny de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.