Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'actuacions en matèria d'assegurances que no tinguen un tràmit concret per a la seua realització. Economia

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquest tràmit és canalitzar les actuacions en matèria d'assegurances que no tinguen previst un tràmit concret.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Tota persona FÍSICA i JURÍDICA que estiga inscrita en el Registre administratiu de distribuïdors d'assegurances i reassegurances de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Sol·licitud general en la qual es faça constar clarament la petició (vegeu el model adjunt).
  2. Documentació justificativa, si és el cas.

  Impresos associats

  [SOLGENEC] SOL·LICITUD GENERAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i de la documentació requerida, EXCLUSIVAMENT DE MANERA TELEMÀTICA, davant de l'òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de mediació d'assegurances privades.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21084

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació respecte dels sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Respecte dels DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR, si és el cas:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la persona/ones o entitat/s que els subscriguen.

  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas.
  Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest.
  No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.

  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.).
  Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Inscripció en el Registre de representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Registre Electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret llei 3/2020, de 4 febrer, de mesures urgents pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública en determinats sectors, d'assegurances privades, de plans i fons de pensions, de l'àmbit tributari i de litigis fiscals. (BOE núm. 31, de 05/02/2020)
  - Decret 181/2014, de 17 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen normes en matèria de mediació d'assegurances privades (DOCV núm. 7394 de 03/11/2014).
  - Ordre 7/2015. de 14 de maig, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es regula la publicitat del Registre Especial de Mediadors d'Assegurances, Corredors i Reassegurances i els seus Alts Càrrecs de la Comunitat Valenciana i s'indiquen les dades que seran públics (DOCV núm. 7529, de 20/05/2015)

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer.

  Vegeu el Decret 181/2014, de 17 d'octubre.

  Vegeu Ordre 7/2015, de 14 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.