Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes a la destil·lació de vi en casos de crisi que estableix el Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a la destil·lació de vi en casos de crisi que estableix el Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19

  Objecte del tràmit

  Facilitar als agents econòmics la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a la destil·lació de vi en casos de crisis, voluntària, per a vi a granel amb grau alcohòlic mínim d'11 % produït en territori nacional, per a la campanya 2019-2020.

  El volum màxim de vi destil·lable serà de 2 milions d'hectolitres, dels quals 0,5 Mhl seran de vins emparats per una denominació d'origen protegida (DOP) i 1,5 Mhl per a la resta de vins.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els beneficiaris de les ajudes de destil·lació de crisi seran els destil·ladors autoritzats de productes vitivinícoles que transformen vi en alcohol. Es consideraran autoritzats a l'efecte d'aquesta ajuda els destil·ladors que ho estiguen per a l'ajuda a la destil·lació de subproductes per a la campanya vitícola 2019/2020.

  El volum de vi destil·lable per sol·licitant s'ha de justificar mitjançant els contractes subscrits entre la destil·leria i el productor del vi que l'entregue a tal fi, per un mínim de 10 hl per contracte. S'admetran sol·licituds per un volum mínim per sol·licitud de 50 hl.

  Els productors de vi que subscriguen contractes amb la destil·leria han d'haver complit amb l'obligació de lliurament de subproductes de la vinificació i han de disposar d'existències en celler dels vins produïts en la campanya 2019/2020.

  Els agents econòmics han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions.

  No podran obtindre la condició de beneficiari els agents econòmics en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  IMPORT DE L'AJUDA

  L'import de l'ajuda que es pagarà als destil·ladors autoritzats per a la destil·lació de crisi s'estableix en 0,40 euros/litre de vi destil·lat per al vi amb DOP, i 0,30 euros/litre de vi destil·lat per a la resta de vins.

  Aquest import s'incrementarà en 0,005 euros/litre de vi quan la distància entre el magatzem d'origen i la destil·leria es troben entre 150-300 km i en 0,01 euros/litre quan la distància siga superior a 300 km.

  La quantia de l'ajuda esmentada en l'apartat 1 cobreix els costos de subministrament de vi als destil·ladors i la destil·lació del vi en qüestió.

  El destil·lador ha d'abonar al subministrador del vi l'import de l'ajuda una vegada descomptats els costos de la destil·lació, i el suplement de transport l'abonarà el destil·lador de manera íntegra al subministrador.

  REPARTIMENT DE L'AJUDA

  En cas que el volum total de vi sol·licitat per a destil·lació de crisi supere les limitacions que estableix l'article 2 per a alguna de les categories o per a les dues, s'aplicarà per a cada una de les categories excedides una reducció de volum amb ajuda concedida per sol·licitud, proporcional al volum excedit, i es podran assignar transvasaments de volum entre una i l'altra categoria, en cas de superar-ne un i no arribar a l'altre, a raó d'1,33 litres de vi sense DOP per cada litre amb DOP i 0,75 litres amb DOP per cada litre de vi sense DOP, llevat que hi haja la disponibilitat pressupostària per a augmentar el volum de vi destil·lable en virtut de l'article 39 d'aquest reial decret.

  PAGAMENT DE L'AJUDA

  El pagament de l'ajuda s'efectuarà abans del 15 d'octubre del 2020.

  Si el beneficiari no pot acreditar un volum destil·lat igual al que li va ser concedit, s'aplicarà una reducció de l'import de l'ajuda proporcional a aquesta diferència, amb una penalització del 10 %.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del dia de publicació de la resolució de convocatòria fins al 23 de juny de 2020 (DOGV 8838, 18.06.2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud d'ajuda (impresos associats).

  Identificació del sol·licitant: Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, en el cas que no autoritze la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud, i, en el cas de persones jurídiques, NIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa de la persona representant i els poders de representació.

  Còpia dels contractes subscrits amb cada un dels productors subministradors del vi objecte d'aquesta ajuda.

  Justificant del depòsit de la garantia (aval o depòsit en metàl·lic).

  Resum de matèria primera que es destil·larà i alcohol que s'obtindrà.

  Resum per productor de matèria primera entregada i alcohol que s'obtindrà.

  Llista de productors subministradors de vi.

  Document de domiciliació bancària, només en els casos en els quals no figuren donats d'alta en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.


  * Les sol·licituds d'ajuda s'han de presentar, a tot tardar, el 23 de juny del 2020 davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma on estiguen les instal·lacions de destil·lació.

  Les sol·licituds s'han de presentar d'acord amb el model que s'estableix en l'annex d'aquest procediment i ha de contindre almenys les dades següents:

  a) Dades del destil·lador: nom i cognoms o raó social, ubicació de les instal·lacions de destil·lació (localitat, municipi i província), telèfon, correu electrònic, NIF, i codi d'activitat i establiment (CAU) del destil·lador.

  b) Llista dels productors subministradors del vi, volum i grau alcohòlic i tipus de vi entregat per a la destil·lació per cada un dels productors en el marc d'aquesta ajuda i les seues dades: nom i cognoms o raó social, ubicació de l'explotació (localitat, municipi i província), telèfon, correu electrònic, NIF, i codi d'activitat i/o número d'identificació del celler producció (NIDPB) i/o número de registre d'indústria alimentària (RIA) i distància, en quilòmetres, a la destil·leria.

  c) Document acreditatiu del depòsit d'una garantia de bona execució igual al 110 % de l'import de l'ajuda sol·licitada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA A la DESTIL·LACIÓ DE VI EN CAS DE CRISI

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT AJUDA A la DESTIL·LACIÓ DE CRISI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els agents econòmics que vulguen participar en el règim d'ajuda a la destil·lació de vi en casos de crisis han de presentar la seua sol·licitud d'ajuda, a més tardar, el 23 de juny de 2020 davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria on estiguen les instal·lacions de la destil·leria.

  La unitat gestora de la província corresponent registrarà les sol·licituds d'ajuda i les quantitats corresponents el dia que les reba i ho comunicarà al Servei de Control i Suport Tècnic de la Direcció General de Política Agrària Comuna.

  La data límit per a realitzar el lliurament del vi a la destil·leria serà el 10 de setembre de 2020.

  Els agents econòmics que hagen participat en el règim d'ajuda a la destil·lació de vi en casos de crisi han de presentar la seua sol·licitud de pagament de l'ajuda a tot tardar el 15 de setembre de 2020 davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria on estiguen les instal·lacions de destil·lació.

  L'ajuda es pagarà abans del 15 d'octubre de 2020.

  CONSTITUCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA GARANTIA

  La garantia que acompanya la sol·licitud d'ajuda podrà constituir-se mitjançant les formes que estableix l'article 51 del Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, entre les quals es troben:
  · Depòsit en metàl·lic.
  · Presentant un garant.

  En cas d'ingrés en metàl·lic, aquest s'ha de fer davant de l'AVFGA, el compte d'ingrés és un compte a nom d'aquesta AVFGA en Cajamar IBAN ES21 3058 2359 6827 3810 0033.

  En cas de presentar un AVAL o assegurança de caució, els documents de constitució de la garantia han de recollir uns requisits mínims tant sobre els garantits (OP) i els garants (agent econòmic), com sobre el contingut formal de les mateixes garanties.
  En el text del model de constitució de la garantia, s'han d'indicar les obligacions assumides per l'agent econòmic i concretar el següent:
  · Categoria de producte (vi DOP o vi sense DOP).
  · Quantitat de vi, en hectolitres amb 2 decimals, del producte que s'avala.
  · Import de l'ajuda sol·licitada (en euros).
  · Compromís que l'alcohol obtingut de la destil·lació de vi a la qual s'haja concedit l'ajuda es destinarà exclusivament amb finalitats industrials, inclosa la fabricació de desinfectants i productes farmacèutics o energètics.
  · Autoritat davant de la qual es presenta i a favor de qui es constitueix, que en els dos casos serà l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
  · Import de la garantia serà del 110 % de l'import de l'ajuda sol·licitada.

  El justificant de l'ingrés, o l'escrit d'aval / assegurança de caució, s'ha de presentar en el Registre d'avals en la direcció territorial de la conselleria d'agricultura de la província corresponent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21086

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21086.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Destinació i justificació de la destinació de l'alcohol obtingut.

  L'alcohol obtingut de la destil·lació de vi a la qual s'haja concedit l'ajuda s'utilitzarà exclusivament amb finalitats industrials, inclosa la fabricació de desinfectants i productes farmacèutics o energètics.

  Es podrà considerar que l'alcohol obtingut ha tingut un ús industrial o energètic si aquest ha sigut desnaturalitzat, d'acord amb el que estableix el Reglament dels impostos especials, aprovat mitjançant el Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, amb un producte que impedisca la utilització d'aquests per a usos diferents de l'industrial o energètic.

  El justificant consistirà en un certificat d'eixides diàries de l'alcohol, en què s'especifique la quantitat i el grau volumètric de l'alcohol i la identificació del productor; així com una còpia dels documents d'acompanyament que emparen la circulació dels productes objecte d'impostos especials de fabricació, amb el segell del destinatari en què accepta el producte, i el compromís escrit del destinatari d'utilitzar aquest alcohol exclusivament amb aquestes finalitats.

  En la justificació de la destinació de l'alcohol s'admetran els següents percentatges de pèrdua:
  a) 0,50 % de les quantitats d'alcohol emmagatzemades per trimestre d'emmagatzematge com a pèrdua d'alcohol deguda a l'evaporació.
  b) 0,50 % de les quantitats d'alcohol retirades dels magatzems com a pèrdua d'alcohol deguda a un o diversos transports terrestres.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament delegat (UE) 2020/592, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, per a fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia de COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes.
  - Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa de suport al sector del vi.
  - Circular de coordinació del FEGA que estableix el Pla nacional de control de l'ajuda a la destil·lació de crisi en aplicació del Reial decret 557/2020.


  - RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es precisen per a la Comunitat Valenciana determinats aspectes de les ajudes convocades mitjançant el Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19.
  - Extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es precisen per a la Comunitat Valenciana determinats aspectes de les ajudes convocades mitjançant el Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19.

  Llista de normativa

  Reglament delegat (UE) 2020/592.

  Vegeu el Reial decret 557/2020, de 9 de juny.

  Vegeu la Resolució de 17 de juny de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.