Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes a l'emmagatzematge privat de vi, per a vi emmagatzemat amb denominació d'origen protegida a granel, tant en depòsit com en barrica (art. 4 del Reglament delegat [UE] 2020/592, de la Comissió de 30 d'abril de 2020).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a l'emmagatzematge privat de vi, per a vi emmagatzemat amb denominació d'origen protegida a granel, tant en depòsit com en barrica (art. 4 del Reglament delegat [UE] 2020/592, de la Comissió de 30 d'abril de 2020).

  Objecte del tràmit

  Facilitar als operadors la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de VI.

  En l'àmbit nacional, el volum màxim de vi emmagatzemable serà de 2 milions d'hectolitres de vi amb DOP. Així mateix, s'estableix una ajuda a l'emmagatzematge privat voluntari de 250.000 hectolitres de vi amb indicació geogràfica protegida (IGP), segons l'art 93 del reglament (UE) 1308/2013. Si, en el conjunt de sol·licituds presentades en l'Estat espanyol, se sobrepassa aquest límit, el volum de vi sol·licitat es reduirà proporcionalment en cada sol·licitud per a evitar aquest depassament.

  Els vins objecte d'emmagatzematge privat seran vins a granel que es troben emmagatzemats en depòsits o magatzem precintables. De manera excepcional, podran ser-ho els vins espumosos embotellats pel seu particular procés d'elaboració.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els beneficiaris de les ajudes d'emmagatzematge privat seran les empreses vitivinícoles que produïsquen vi amb DOP i vi amb IGP, segons l'art 93 del Reg UE 1308/2013.

  Amb la finalitat d'evitar que es concedisca dues vegades un suport a una mateixa quantitat de vi retirada del mercat, els beneficiaris que reben ajuda per a l'emmagatzematge privat no podran subscriure contractes amb destil·ladors autoritzats a les finalitats de l'ajuda a la destil·lació en casos de crisis a què es refereix el capítol 1 del Reial decret 557/2020.

  Els operadors han d'estar al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les obligacions que tinguen per reintegrament de subvencions.

  No podran obtindre la condició de beneficiari els operadors en què concórrega alguna de les circumstàncies a les quals fa referència l'article 13 de la Llei general de subvencions i, en particular, han de complir amb els requisits que estableix l'apartat 2b, és a dir:
  - No es troba en procés d'haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari.
  - No ha sigut declarat insolvent en cap procediment.
  - No ha sigut declarat en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni, està subjecte a intervenció judicial o ha sigut inhabilitat segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda s'estableix en 0,027 euros/hectolitre i dia de vi emmagatzemat.

  2. L'ajuda esmentada en l'apartat 1 serà per a un mínim de 50 hectolitres per sol·licitant amb caràcter general.

  3. La duració d'aquest emmagatzematge podrà ser de 180, 270 o 360 dies en el cas dels vins negres, i de 180 dies per a la resta de vins. Aquests períodes podran interrompre's si les condicions del mercat així ho aconsellen, la qual cosa haurà d'establir-se per resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que es publicarà en el Boletín Oficial del Estado. El preu pagat s'ajustarà al temps realment emmagatzemat.

  4. El beneficiari de l'ajuda podrà traure al mercat el vi emmagatzemat objecte d'aquesta ajuda abans de la finalització del període compromés, sempre que aquesta data siga posterior al 10 de setembre de 2020. Quan la interrupció de l'emmagatzematge siga per voluntat del beneficiari, s'aplicarà una penalització proporcional sobre l'import corresponent al temps restant del període al qual s'havia compromés incrementada en un 10 %. Quan el beneficiari vulga interrompre el període d'emmagatzematge inicialment sol·licitat, haurà de comunicar-ho a l'autoritat competent amb una antelació mínima de 5 dies hàbils.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del dia de publicació de la Resolució de convocatòria fins al 23 de juny de 2020 (DOGV 8838, 18.06.2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud d'ajuda (impresos associats).

  - Identificació del sol·licitant: Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, en el cas que no autoritze la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud, i, en el cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa de la persona representant i els poders de representació.

  - Justificant del depòsit de la garantia (aval o depòsit en metàl·lic).

  - Acreditar que està al corrent del pagament de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com de les seues obligacions per reintegrament de subvencions, en cas d'oposar-se al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació.

  - Document de domiciliació bancària, només en els casos en els quals no figuren donats d'alta en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.


  Requisits de la sol·licitud d'ajuda

  1. S'admetrà una única sol·licitud per operador.

  2. Cada sol·licitud d'ajuda s'ha de presentar davant de l'òrgan competent de la comunitat autònoma on estiga el volum de vi més alt per al qual se sol·licite l'ajuda a l'emmagatzematge privat a tot tardar el 23 de juny de 2020. Les sol·licituds s'han de presentar en tot cas per mitjans electrònics a través del registre electrònic de l'autoritat competent o mitjançant qualsevol dels registres i mitjans electrònics que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

  3. Les sol·licituds s'han de presentar segons el model establit en l'apartat d'impresos associats, almenys amb les dades següents:
  a) Dades de l'empresa vitícola que produeix i sol·licita emmagatzemar el vi: nom i cognoms o raó social, ubicació de l'empresa (localitat, municipi i província), telèfon, correu electrònic, NIF, codi d'activitat i número d'identificació del celler de producció (NIDPB) o número registre d'indústria alimentària (RIA).
  b) Dades del producte emmagatzemat: DOP a la qual pertany, volum que sol·licita emmagatzemar (hectolitres amb dos decimals) per període d'emmagatzematge sol·licitat.
  c) Dades de la localització: nom del magatzem o magatzems, adreça de cada lloc d'emmagatzematge i ubicació dels depòsits o magatzems precintables (localitat, municipi i província) i quantitats corresponents emmagatzemades en cada un, d'acord amb el període d'emmagatzematge sol·licitat.
  d) Document acreditatiu del depòsit d'una garantia de bona execució per un import igual al 110 % de l'ajuda sol·licitada.

  En el cas en què el volum total de vi sol·licitat per a emmagatzematge de crisi supere les limitacions que estableix l'article 14 del Reial decret 557/2020 per a cada una de les categories, s'aplicarà una reducció de volum amb ajuda concedida per sol·licitud proporcional al volum excedit per cada categoria.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA A l'EMMAGATZEMATGE PRIVAT DE VI

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els operadors que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat han de presentar una única sol·licitud d'ajuda a l'emmagatzematge privat de vi amb una DOP o IGP, segons l'art 93 del Reg UE 1308/2013, davant de la unitat gestora de la Direcció Territorial de la Conselleria on se situe el magatzem on es realitze l'emmagatzematge.
  Una vegada presentada cada sol·licitud d'ajuda, no podrà retirar-se ni modificar-se ni esmenar-se. Tampoc serà possible la transferència entre operadors dels drets i les obligacions derivats de l'acceptació de la sol·licitud.

  La unitat gestora de la província corresponent registrarà les sol·licituds d'ajuda i les quantitats corresponents el dia que les reba i ho comunicarà al Servei de Control i Suport Tècnic de la Direcció General de Política Agrària Comuna.

  Abans del 13 de juliol de 2020, la comunitat autònoma enviarà al FEGA dues llistes de sol·licituds admeses i ordenades amb les dades referents al volum sol·licitat en cada una d'aquestes. No es tindran en consideració les sol·licituds que es comuniquen al FEGA després de l'esmentada data.

  El FEGA comunicarà a les comunitats autònomes afectades, a tot tardar el 17 de juliol de 2020, si és procedent el pagament de tota l'ajuda sol·licitada pels beneficiaris o, si cal, s'ha d'aplicar algun coeficient de reducció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, és procedent un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, si l'acte fora exprés; si l'acte no fora exprés, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la normativa específica, es produïsca l'acte presumpte, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21088

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21088.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  PROCEDIMENT D'EMMAGATZEMATGE PRIVAT

  En cada depòsit o magatzem precintables podrà emmagatzemar-se únicament vi d'un sol·licitant i amb un període d'emmagatzematge concret.

  El vi emmagatzemat no es podrà traslladar ni reubicar en un altre depòsit, excepte circumstàncies justificades i amb la prèvia autorització de l'autoritat competent.

  El període d'emmagatzematge contractual començarà l'endemà de la data de notificació de la resolució emesa sobre aquest tema.


  CONSTITUCIÓ I PRESENTACIÓ DE LA GARANTIA

  La garantia que acompanya la sol·licitud d'ajuda podrà constituir-se mitjançant les formes que estableix l'article 51 del Reglament d'execució (UE) núm. 908/2014, entre les quals es troben:
  · Depòsit en metàl·lic.
  · Presentant un garant.

  En cas d'ingrés en metàl·lic, aquest s'ha de fer davant de l'AVFGA, el compte d'ingrés és un compte a nom d'aquesta AVFGA en Cajamar IBAN ES21 3058 2359 6827 3810 0033.

  En cas de presentar un AVAL o assegurança de caució, els documents de constitució de la garantia han de recollir uns requisits mínims tant sobre els garantits (OP) i els garants (operador), com sobre el contingut formal de les mateixes garanties.

  En el text del model de constitució de la garantia s'han d'indicar les obligacions assumides per l'operador i concretar el següent:

  · Categoria de producte (vi DOP o vi IGP).
  · Quantitat de vi, en hectolitres amb 2 decimals, del producte que s'avala.
  · Import de l'ajuda sol·licitada (en euros).
  · Compromís de mantindre emmagatzemat el producte durant el període contractual, respectant les obligacions adquirides.
  · Autoritat davant de la qual es presenta i a favor de qui es constitueix, que en els dos casos serà l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
  · Import de la garantia serà del 110 % de l'import de l'ajuda sol·licitada.

  El justificant de l'ingrés, o l'escrit d'aval / assegurança de caució, s'ha de presentar en el Registre d'avals en la direcció territorial de la conselleria d'agricultura de la província corresponent.


  PAGAMENT DE L'AJUDA

  S'efectuarà abans del 15 d'octubre. El període contractual finalitzarà el dia anterior a l'inici de les operacions d'eixida del magatzem. Aquest inici s'haurà de comunicar a l'Administració almenys 5 dies hàbils abans del seu inici.


  LLIURAMENT DE GARANTIES

  S'efectuarà després de realitzar els controls en acabar el període d'emmagatzematge que indica la sol·licitud d'ajuda.

  Si hi ha diversos tipus de vi i diversos períodes d'emmagatzematge, la garantia podrà lliurar-se parcialment per la quantitat de vi el període d'emmagatzematge del qual haja acabat.

  La garantia s'executarà parcialment quan el contracte es resolga anticipadament per resolució de la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris del MAPA. També quan el beneficiari ho sol·licite, sempre després del 10 de setembre i amb una penalització proporcional del 10 % sobre l'import corresponent al temps restant.

  La garantia s'executarà totalment quan s'incomplisca alguna de les obligacions establides o quan el producte es retire abans del 10 de setembre.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament delegat (UE) 2020/592, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, per a fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia de COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes.
  - Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa de suport al sector del vi.


  - Circular de coordinació del FEGA que estableix el Pla nacional de controls de les ajudes a l'emmagatzematge privat de vi al qual fa referència l'article 36 del Reial decret 557/2020.
  - RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es precisen per a la Comunitat Valenciana determinats aspectes de les ajudes convocades mitjançant el Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19.
  - Extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es precisen per a la Comunitat Valenciana determinats aspectes de les ajudes convocades mitjançant el Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament delegat (UE) 2020/592, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020.

  Vegeu el Reial decret 557/2020, de 9 de juny.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.