Sol·licitud d'ajudes a l'emmagatzematge privat de vi, per a vi emmagatzemat amb denominació d'origen protegida a granel, tant en depòsit com en barrica (art. 4 del Reglament delegat [UE] 2020/592, de la Comissió de 30 d'abril de 2020).

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2310402
|
Codi GVA: 21088
Descarregar informació
Termini obert

Des de 18-06-2020

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar als operadors la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a l'emmagatzematge privat de VI. En l'àmbit nacional, el volum màxim de vi emmagatzemable serà de 2 milions d'hectolitres de vi amb DOP. Així mateix, s'estableix una ajuda a l'emmagatzematge privat voluntari de...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
18-06-2020
Observacions

PROCEDIMENT D'EMMAGATZEMATGE PRIVAT En cada depòsit o magatzem precintables podrà emmagatzemar-se únicament vi d'un sol·licitant i amb un període d'emmagatzematge concret. El vi emmagatzemat no es podrà traslladar ni reubicar en un altre depòsit, excepte circumstàncies justificades i amb la...

Saber més
Normativa
 • Reglament delegat (UE) 2020/592, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que...
 • Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la...
 • Circular de coordinació del FEGA que estableix el Pla nacional de controls de les ajudes a l'emmagatzematge privat de vi al qual fa referència...
 • RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es precisen per a la Comunitat...
 • Extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es precisen per a la...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Els beneficiaris de les ajudes d'emmagatzematge privat seran les empreses vitivinícoles que produïsquen vi amb DOP i vi amb IGP, segons l'art 93 del Reg UE 1308/2013. Amb la finalitat d'evitar que es concedisca dues vegades un suport a una mateixa quantitat de vi retirada del mercat, els...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
Els operadors que vulguen participar en el règim d'ajuda per a l'emmagatzematge privat han de presentar una única sol·licitud d'ajuda a l'emmagatzematge privat de vi amb una DOP o IGP, segons l'art 93 del Reg UE 1308/2013, davant de la unitat gestora de la Direcció Territorial de la Conselleria...
Saber més
Òrgans de tramitació
Direcció Territorial d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (Secció de Mercats)

Sol·licitud

Termini
Des de 18-06-2020

Des del dia de publicació de la Resolució de convocatòria fins al 23 de juny de 2020 (DOGV 8838, 18.06.2020).

Documentació
- Sol·licitud d'ajuda (impresos associats). - Identificació del sol·licitant: Documentació acreditativa de la identitat de la persona sol·licitant, en el cas que no autoritze la consulta de dades d'identitat indicada en la sol·licitud, i, en el cas de persones jurídiques, CIF i escriptura de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
Es comunicarà als sol·licitants mitjançant una resolució sobre aquest tema dins del termini dels cinc dies hàbils següents des de l'informe del FEGA OA si escau el pagament de la totalitat del vi consignat en l'ajuda sol·licitada o bé hi ha una reducció del volum de vi destil·lable. Una vegada...
Saber més
Quantia i cobrament
1. L'ajuda s'estableix en 0,027 euros/hectolitre i dia de vi emmagatzemat. 2. L'ajuda esmentada en l'apartat 1 serà per a un mínim de 50 hectolitres per sol·licitant amb caràcter general. 3. La duració d'aquest emmagatzematge podrà ser de 180, 270 o 360 dies en el cas dels vins negres, i de...
Saber més
Observacions

Contra la resolució, és procedent un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, si l'acte fora exprés; si l'acte no fora exprés, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment...

Saber més
Òrgans resolució
Direcció General de Política Agrària Comuna (Servei de Control i Suport Tècnic)