Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes a la collita en verd de vinya de vinificació, per a la verema de 2020, que preveu l'article 47 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a la collita en verd de vinya de vinificació, per a la verema de 2020, que preveu l'article 47 del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre.

  Objecte del tràmit

  Facilitar la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a la collita en verd, de manera manual o mecànica, per a la verema de 2020.

  En l'àmbit nacional, s'estableix una ajuda de 10 milions d'euros que s'abonarà en els exercicis pressupostaris 2020 i 2021 per a la collita en verd de la verema 2020 de parcel·les completes de vinya emparades per una DOP, dels quals 4 milions d'euros s'abonaran amb càrrec a l'exercici 2020 i la resta amb càrrec a l'exercici 2021.

  S'entendrà per collita en verd la destrucció o eliminació total dels xanglots quan encara estan immadurs, de manera que es reduïsca a zero el rendiment de la parcel·la, sense que hi puga haver raïm sense veremar en la parcel·la de vinya objecte de l'ajuda.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Es podran acollir a l'ajuda a la collita en verd els viticultors inscrits en alguna DOP, per a les parcel·les de vinya registrades en aquesta DOP que es destinen a la producció de raïm per a vinificació.

  No podran ser beneficiaris els que contravinguen la normativa vigent tant en matèria de plantacions de vinya per a qualsevol de les superfícies de vinya de la seua explotació, com en matèria de les declaracions obligatòries regulades en l'àmbit comunitari i nacional.

  Els beneficiaris de l'ajuda han de complir els requisits que estableix l'apartat 2b de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, és a dir:
  - No es troba en procés d'haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari.
  - No ha sigut declarat insolvent en cap procediment.
  - No ha sigut declarat en concurs, llevat que en aquest haja adquirit l'eficàcia un conveni, està subjecte a intervenció judicial o ha sigut inhabilitat segons la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que haja conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

  Tots els sol·licitants de l'ajuda, per a poder obtindre la condició de beneficiari, han de complir la resta de requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003 que els siguen aplicables. Igualment, han de complir amb les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social en els termes que estableixen, respectivament, els articles 18 i 19 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. L'ajuda a la collita en verd, de manera manual o mecànica, es calcularà sumant una compensació pels costos directes de destrucció o eliminació dels xanglots de raïm i una altra per la pèrdua d'ingressos vinculada a la destrucció o l'eliminació d'aquests, que queda establida com segueix:

  · La compensació als viticultors per la pèrdua d'ingressos vinculada a la destrucció o l'eliminació dels raïms establida per a aquesta convocatòria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana és de 1.245,26 EUR/Ha.

  · La compensació pels costos directes de destrucció o eliminació dels xanglots de raïm per a cada una de les formes d'eliminació, manual o mecànica, s'ha de fer segons barems estàndard de costos unitaris. Per a la Comunitat Valenciana, aquests barems estàndard són els següents (la compensació que es concedirà per aquest concepte serà el 60 % del cost directe estimat), per la qual cosa la compensació pels costos directes de destrucció o eliminació dels xanglots és de 133,62 euros per hectàrea per a collita mecànica i 380,4 euros per hectàrea per a collita manual.

  2. En el cas que s'utilitze més d'un mètode de collita en verd en una mateixa superfície, la compensació es basarà en el mètode menys costós.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des del dia de publicació de la Resolució de convocatòria fins al 23 de juny de 2020 (DOGV 8838, 18.06.2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - SOL·LICITUD D'AJUDA A LA COLLITA EN VERD (impresos associats).

  · Croquis de la parcel·la (quan una parcel·la vitícola no constituïsca la totalitat d'un recinte SIGPAC).
  · Document gràfic que continga, almenys, dues fotos georefenciades i datades de cada una de les parcel·les sobre les quals es vol realitzar l'operació, una general de la parcel·la i una altra en la qual s'aprecie l'estat fenològic d'aquestes. Les fotos s'han d'annexar al tràmit telemàtic.

  - Identificació del sol·licitant: Documentació acreditativa de la identitat del sol·licitant, en el cas d'oposar-se al fet que l'òrgan competent per a tramitar la sol·licitud consulte aquesta informació; en el cas de persones jurídiques, NIF i escriptura de constitució de la societat, juntament amb la documentació acreditativa del representant i els poders de representació.

  - En cas d'autoritzar un tercer perquè signe la seua sol·licitud, haurà d'adjuntar a l'enllaç de presentació telemàtica de la seua sol·licitud l'autorització signada pels dos.

  - Document que acredite la representació per a aquells casos en què siga necessari:
  Quan es tracte d'entitats amb personalitat jurídica, cal aportar:
  · Estatuts o normes de constitució de la societat inscrites en el registre corresponent
  · Certificat de l'òrgan competent en el qual s'acorde sol·licitar l'ajuda
  · Poders i/o acord de representació.
  En cas de comunitats de béns o agrupacions de persones físiques o jurídiques que no tinguen personalitat jurídica, han d'aportar els poders del representant o apoderat únic de l'agrupació.

  - Document de domiciliació bancària, només en els casos en els quals no figuren donats d'alta en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.  * Requisits de la sol·licitud d'ajuda

  1. Només podran acollir-se a l'ajuda a la collita en verd les sol·licituds de parcel·les completes de vinya que estiguen constituïdes per una o diverses subparcel·les vitícoles correctament registrades i actualitzades en el RVCV, a nom del sol·licitant com a explotador i correlacionades amb el SIGPAC.

  2. El sol·licitant de l'ajuda ha de tindre inscrita tota la seua explotació agrícola en el Registre general de la producció agrícola de la Comunitat Valenciana (REGEPA), o haver sol·licitat la inscripció amb anterioritat a la sol·licitud del pagament de l'ajuda. Les parcel·les incloses en la sol·licitud d'ajuda han d'estar igualment inscrites a nom del sol·licitant en el REGEPA.

  3. El sol·licitant ha d'estar inscrit en una DOP. Així mateix, les parcel·les per a les quals sol·licita l'ajuda estan inscrites per a aquesta DOP i es destinen a la producció de raïm de vinificació.

  4. Les sol·licituds s'han de realitzar per parcel·les completes la superfície mínima de les quals siga igual o superior a 0,3 hectàrees i no podran haver-se plantat en les tres campanyes anteriors a la campanya 2019/2020.

  5. La collita en verd podrà realitzar-se de manera manual i/o mecànica.

  6. La sol·licitud s'ha de presentar davant de la unitat gestora de la direcció territorial de la conselleria en la qual estiguen situades les parcel·les de vinya on se sol·licite realitzar la collita en verd. En el cas d'incloure en la sol·licitud d'ajuda parcel·les localitzades en diferents províncies, la sol·licitud s'ha de presentar davant de l'òrgan gestor de la direcció territorial de la província en la qual es localitze la major part de la superfície sol·licitada.

  7. S'admetrà una única sol·licitud per operador, llevat que, en el cas de les DOP supraautonòmiques (DOP cava). El viticultor que tinga parcel·les de vinya emparades per aquesta DOP, en comunitats autònomes diferents, i les dues comunitats autònomes han sol·licitat al MAPA participar en l'ajuda a la collita en verd, el viticultor haurà de presentar una o diverses sol·licituds d'ajuda si, en el seu cas, les seues parcel·les estan situades en diferents comunitats autònomes.

  8. Els sol·licitants, siguen persones físiques o jurídiques, que vulguen acollir-se a l'ajuda a la collita en verd han de presentar, en tot cas, per mitjans electrònics a través del registre electrònic de l'autoritat competent o a través de qualsevol dels registres i mitjans electrònics que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la corresponent sol·licitud.

  9. Els viticultors han d'aportar, juntament amb la sol·licitud d'ajuda, com a mínim, la informació següent:
  · Identificació del sol·licitant.
  · Identificació i localització de la parcel·la o les parcel·les on es vol realitzar la collita en verd, segons el sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles (SIGPAC).

  Quan una parcel·la vitícola no constituïsca la totalitat d'un recinte SIGPAC, s'haurà de comprovar que s'aporta el croquis corresponent.

  · Varietats de raïm de la parcel·la o les parcel·les.
  · Tipus de vi produït, segons la declaració de collita de la campanya anterior.
  · DOP a la qual pertany.
  · Mètode que s'aplicarà per a realitzar la collita en verd: manual o mecànic, o combinació d'aquests.
  · Forma en què es realitzarà la collita en verd: mitjans propis o a través de tercers, mitjançant la contractació d'una empresa.
  · Si les explotacions a les quals pertanyen les parcel·les són de titularitat compartida, d'acord amb la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.
  · Retirada potencial de vi en cada parcel·la per a la qual se sol·licita l'ajuda.

  10. No podran acollir-se a l'ajuda les parcel·les per a les quals s'haja presentat sol·licitud d'arrancada.

  En el cas que l'ajuda total admissible supere el pressupost disponible per a la mesura que estableix l'article 25 de l'RD 557/2020, el FEGA calcularà un coeficient reductor de superfície per a ajustar el pressupost disponible a la superfície admissible. Aquest coeficient reductor serà el mateix per a totes les comunitats autònomes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA A LA COLLITA EN VERDA VEREMA 2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Una vegada presentada la sol·licitud d'ajuda a la collita en verd davant de l'òrgan gestor de la direcció territorial de la conselleria corresponent, l'òrgan gestor comprovarà sistemàticament el contingut de totes les sol·licituds d'ajuda, els seus documents adjunts i altres declaracions presentades, si és el cas, a fi de verificar l'ompliment dels criteris d'admissibilitat, els compromisos i altres obligacions de la mesura per a la qual es presenta la sol·licitud d'ajuda.

  Es comprovarà el compliment dels següents requisits respecte de la superfície per a la qual se sol·licita l'ajuda a la collita en verd:

  · Es tracta de parcel·les completes.
  · No es van plantar en les tres campanyes anteriors a la campanya 2019/2020.
  · Les parcel·les tenen una superfície mínima de 0,3 hectàrees.
  · Les parcel·les estan inscrites en una DOP.
  · Es destinen a la producció de raïm per a vinificació.
  · No ha sigut collida completament ni parcialment abans de la presentació de la sol·licitud d'ajuda. A tal fi, es podrà realitzar un control sobre el terreny previ a l'execució de la collita en verd, o bé, sol·licitar al beneficiari l'aportació de proves documentals, com per exemple, i entre altres, fotografies georreferenciades i datades, per a comprovar que la collita no ha sigut efectuada.

  La collita en verd suposarà l'eliminació de tots els xanglots en cada una de les parcel·les per les quals se sol·licite l'ajuda i implicarà la destrucció o desnaturalització d'aquesta collita.

  També es realitzaran comprovacions per a verificar que la superfície de cada parcel·la vitícola inclosa en la sol·licitud no és superior que la superfície inscrita en el registre vitícola.

  Les superfícies de les parcel·les vitícoles incloses en la sol·licitud no podran ser superiors a les superfícies dels recintes SIGPAC corresponents i han de tindre els usos adequats.

  El sol·licitant, en la data de presentació de l'ajuda, ha de ser titular de la vinya objecte de la sol·licitud d'ajuda.

  Les comunitats autònomes han d'enviar al FEGA, abans del 13 de juliol, una llista amb les sol·licituds d'ajuda presentades en què s'indique la superfície sobre la qual es vol realitzar la collita en verd, en hectàrees, i l'import de l'ajuda sol·licitada.

  El FEGA, tenint en compte la disponibilitat pressupostària de la mesura, calcularà, si és el cas, un coeficient reductor de superfície per a ajustar el pressupost disponible a la superfície admissible. Aquest coeficient serà el mateix per a totes les comunitats autònomes.

  A tot tardar el 17 de juliol de 2020, el FEGA comunicarà a les comunitats autònomes si es pot realitzar la collita en verd en totes les parcel·les admissibles o si, per contra, és necessari aplicar el coeficient reductor.

  Atés que la collita en verd ha de realitzar-se sobre parcel·les completes, en cas que calga aplicar un coeficient reductor es prioritzarà d'acord amb el que s'estableix en l'RD 557/2020.

  La Conselleria emetrà una resolució sobre aquest tema, que notificarà al beneficiari en els cinc dies hàbils següents a la comunicació del FEGA.

  El beneficiari, quan reba la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda, comunicarà a l'òrgan gestor de la direcció territorial la data en què iniciarà l'execució de la collita en verd.

  Una vegada finalitzada l'operació, el beneficiari presentarà davant de l'òrgan gestor de la direcció territorial la sol·licitud de pagament de l'ajuda, en la qual comunicarà a l'òrgan gestor de la direcció territorial la data d'execució de la collita en verd, que haurà de realitzar-se en els 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda.

  El producte collit no podrà entrar en el circuit comercial, per a això es destinarà, preferiblement, a biodegradació en la parcel·la mitjançant escampament sobre aquesta. En cas que la destinació de la producció siga una altre, haurà de comunicar-se amb anterioritat. En qualsevol cas, s'han de tindre en compte les directrius mediambientals sobre aquest tema.

  L'ajuda es pagarà una vegada que s'haja comprovat sobre el terreny que s'ha realitzat completament l'operació de collita en verd en totes les parcel·les incloses en la sol·licitud d'ajuda amb dret a pagament i que s'han eliminat tots els xanglots en cada una d'aquestes.

  La sol·licitud de pagament es rebutjarà quan el beneficiari o el seu representant legal hagen impedit la realització dels controls sobre el terreny.

  L'import de l'ajuda estarà determinat pels resultats dels controls administratius i sobre el terreny, i dependrà dels paràmetres següents:
  a. Import per hectàrea, en funció del mètode de collita en verd emprat. Quan s'empre més d'un mètode, la compensació es basarà en el menys costós.
  b. Compensació per pèrdua d'ingressos.
  c. Superfície de la parcel·la determinada després del mesurament.

  Si la superfície determinada pels controls sobre el terreny no coincideix amb la superfície aprovada en la sol·licitud d'ajuda, s'hi han d'aplicar les següents penalitzacions, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 54 del Reglament delegat (UE) 2016/1149, de la Comissió:
  · Si la diferència entre la superfície aprovada i la realment executada és superior al 20 % però igual o inferior al 50 %, l'ajuda es calcularà sobre la base de la superfície determinada pels controls sobre el terreny i reduïda en el doble del percentatge de la diferència comprovada.
  · Si la diferència entre les dues superfícies supera el 50 %, el beneficiari perdrà el dret al cobrament de l'ajuda.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució, és procedent un recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la notificació, si l'acte fora exprés; si l'acte no fora exprés, es podrà interposar un recurs de reposició en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què, d'acord amb la normativa específica, es produïsca l'acte presumpte, tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21089

  Tramitació

  Atés que les persones sol·licitants estan obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21089.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reglament delegat (UE) 2020/592, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen mesures excepcionals de caràcter temporal que autoritzen excepcions a determinades disposicions del Reglament (UE) núm. 1308/2013, del Parlament Europeu i del Consell, per a fer front a la pertorbació del mercat causada per la pandèmia de COVID-19 en el sector de les fruites i hortalisses i en el sector vitivinícola, així com mesures connexes.


  - Reglament d'execució (UE) 2020/600, de la Comissió, de 30 d'abril de 2020, pel qual s'estableixen excepcions al Reglament d'execució (UE) 2017/892, al Reglament d'execució (UE) 2016/1150, al Reglament d'execució (UE) núm. 615/2014, al Reglament d'execució (UE) 2015/1368 i al Reglament d'execució (UE) 2017/39 pel que fa a determinades mesures per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19.
  - Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19, i pel qual es fixa una norma de comercialització en el sector del vi i es modifica la regulació sobre declaracions obligatòries en el sector vitivinícola i el programa de suport al sector del vi.
  - Circular de coordinació del FEGA que estableix el Pla nacional de controls de l'ajuda a la collita en verd per a parcel·les emparades per una denominació d'origen protegida (DOP) de la campanya vitícola 2019/2020 d'acord amb el que estableix l'article 36 del Reial decret 557/2020.

  - RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es precisen per a la Comunitat Valenciana determinats aspectes de les ajudes convocades mitjançant el Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19.
  - Extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es precisen per a la Comunitat Valenciana determinats aspectes de les ajudes convocades mitjançant el Reial decret 557/2020, de 9 de juny, pel qual s'adopten mesures extraordinàries en el sector del vi per a fer front a la crisi causada per la pandèmia de COVID-19.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reglament delegat (UE) 2020/592, de la Comissió, de 30 d'abril.

  Vegeu el Reglament d'execució (UE) 2020/600, de la Comissió, de 30 d'abril.

  Vegeu el Reial decret 557/2020, de 9 de juny.

  Vegeu la RESOLUCIÓ de 17 de juny de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 17 de juny de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.