Sol·licitud d'ajudes a la collita en verd de vinya de vinificació, per a la verema de 2024

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2310838
|
Codi GVA: 21089
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Facilitar la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a la collita en verd, de manera manual o mecànica, per a la verema de 2024. S'entendrà per collita en verd la destrucció o eliminació TOTAL dels raïms, quan encara estan immadurs, d'una mateixa parcel·la vitícola, de manera que es...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
15-04-2024
JustificacióTermini obert
30-04-2024 al 15-07-2024

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Es podran acollir a l'ajuda a la collita en verd els viticultors les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a la vinificació. No en podran ser beneficiaris: a) Els que contravinguen la normativa vigent tant en matèria de plantacions de vinya per a qualsevol de les superfícies...

Saber més
Requisits

a) El sol·licitant haurà d'estar inscrit com a explotador en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (RVCV). b) Complix amb la normativa vigent en matèria de plantacions de vinya per a totes les superfícies de vinya de la seua explotació. c) Complix amb les disposicions relatives a les...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. El procediment de selecció es farà per parcel·les. 2. L'òrgan instructor elaborarà una llista amb les parcel·les seleccionades i prioritzades d'acord amb els criteris de prioritat que estableix la resolució de convocatòria de l'ajuda de collita en verd 2024 i la comunicarà, abans del 7 de...
Saber més
Criteris de valoració
CRITERIS DE PRIORITAT En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les parcel·les incloses en les sol·licituds de l'ajuda a la collita en verd 2024 es prioritzaran atenent els criteris següents: - Criteris de prioritat lligats a la parcel·la objecte de l'ajuda: a) Parcel·les inscrites en una figura...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció del procediment correspondrà al servei amb competències en gestió vitivinícola, que formularà proposta de resolució motivada, de la qual es donarà trasllat a l'òrgan competent per a resoldre.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds s’han de presentar entre el 15 i el 29 d'abril de 2024, els dos inclusivament.

Documentació
a) Sol·licitud d'ajuda a la collita en verd (impresos associats). b) La superfície sobre la qual es vol efectuar la collita en verd, incloent-hi la seua localització, croquis i la identificació dels recintes de les parcel·les vitícoles que integren la sol·licitud a la data de la seua presentació...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 15-04-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar serà el 30 de juny de 2024. Esta notificació es realitzarà mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
  Quantia i cobrament
  1. L'ajuda a la collita en verd es calcularà sumant una compensació pels costos directes de destrucció o eliminació del raïm i una altra per la pèrdua d'ingressos vinculada a la destrucció o l'eliminació d'aquest. 2. El càlcul de l'import de l'ajuda es realitzarà de la manera següent: a) Un 50...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Observacions

  La resolució de pagament posa fi a la via administrativa. Contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La titularitat de la competència per a resoldre, pagar, reintegrar i revocar aquestes ajudes correspon al titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, sense perjudici de les possibles delegacions existents.

  Justificació

  Termini
  Des de 30-04-2024 a 15-07-2024
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a...
  Saber més