Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes a la collita en verd de vinya de vinificació, per a la verema de 2024, contemplada en l'article 58.1c) del Reglament (UE) núm. 2021/2115 del Parlament Europeu i del Consell, de 2 de desembre de 2021

Codi SIA: 2310838
Codi GUC: 21089
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
(15-04-2024
29-04-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Facilitar la presentació i tramitació de les sol·licituds d'ajuda a la collita en verd, de manera manual o mecànica, per a la verema de 2024. S'entendrà per collita en verd la destrucció o eliminació TOTAL dels raïms, quan encara estan immadurs, d'una mateixa parcel·la vitícola, de manera que es reduïsca a zero el rendiment de la parcel·la, sense que puguen existir raïm sense veremar en la parcel·la de vinya objecte de l'ajuda.

Requisits

Requisits

a) El sol·licitant haurà d'estar inscrit com a explotador en el Registre Vitícola de la Comunitat Valenciana (RVCV). b) Complix amb la normativa vigent en matèria de plantacions de vinya per a totes les superfícies de vinya de la seua explotació. c) Complix amb les disposicions relatives a les declaracions obligatòries segons el capítol VI del Reglament Delegat (UE) 2018/273 de la Comissió. d) El sol·licitant de l'ajuda de collita en verd ha de tindre inscrita tota la seua explotació agrícola en el Registre d'Explotacions Agrícoles de la Comunitat Valenciana (REA), o haver sol·licitat la inscripció en data anterior a l'INICI de termini de la sol·licitud de collita en verd. e) Les persones sol·licitants que hagen sigut sancionades en ferma per l'autoritat competent en matèria d'aigua per fer un ús il·legal d'este recurs, no rebran ajuda per a la collita en verd en aquelles hectàrees de regadiu per a les quals hagen sol·licitat l'ajuda. Requisits d'admissibilitat de les parcel·les: a) La informació de les parcel·les ha d'estar ACTUALITZADA en el RVCV de la sol·licitud d'ajuda. b) Només podran acollir-se a l'ajuda a la collita en verd les parcel·les de vinya de vinificació que estiguen correctament registrades i actualitzades en el RVCV, a nom del sol·licitant com a explotador i correlacionades amb el SIGPAC. c) La superfície mínima per a cada parcel·la és de 0,3 ha. d) La superfície total de la sol·licitud d'ajuda és de 10 ha. e) La vinya ha d'haver sigut plantat prèviament a les tres campanyes anteriors a la campanya actual 2023/2024. f) Les parcel·les han de mantindre's en bones condicions vegetatives i que es complisquen les disposicions mediambientals i fitosanitàries i estar en producció, no sent subvencionable la pèrdua total o parcial de la producció abans de la collita en verd. g) En la Comunitat Valenciana la collita en verd només es podrà realitzar de manera manual o mecànica. No es contempla la collita química.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Es podran acollir a l'ajuda a la collita en verd els viticultors les vinyes dels quals es destinen a la producció de raïm per a la vinificació. No en podran ser beneficiaris: a) Els que contravinguen la normativa vigent tant en matèria de plantacions de vinya per a qualsevol de les superfícies de vinya de la seua explotació, com en matèria de les declaracions obligatòries regulades en l'àmbit comunitari i nacional. b) Els viticultors que, una vegada aprovada l'ajuda de collita en verd en exercicis anteriors en el marc del PASVE 2019-2023, no sol·liciten el pagament d’aquesta dins del termini establit per la comunitat autònoma, excepte causes de força major o circumstàncies excepcionals. c) Els viticultors que hagen renunciat a l'ajuda de collita en verd en exercicis anteriors en el marc del PASVE 2019-2023, una vegada aprovada, excepte quan hagen comunicat la seua renúncia dins del termini establit. d) Els que hagen creat artificialment les condicions exigides per a complir els criteris d'admissibilitat o de prioritat que estableix la normativa, tal com determina l'article 62 del Reglament (UE) 2021/2116. e) Els que incomplisquen qualsevol dels requisits que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. f) Els que incomplisquen amb les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social en els termes que estableixen, respectivament, els articles 18 i 19 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003. Segons el que estableix l'article 13.3 bis de la Llei general de subvencions, per a subvencions d'import superior a 30.000 euros, quan les persones sol·licitants siguen únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, no podran obtindre la condició de beneficiari o entitat col·laboradora les empreses que incomplisquen els terminis de pagament previstos en la llei esmentada. D'altra banda, es comprovarà que no ha creat artificialment les condicions exigides per a complir els criteris d'admissibilitat o de prioritat que estableix la normativa, tal com determina l'article 62 del Reglament (UE) 2021/2116, del Parlament Europeu i del Consell.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Les sol·licituds s’han de presentar entre el 15 i el 29 d'abril de 2024, els dos inclusivament.

Formularis documentació

a) Sol·licitud d'ajuda a la collita en verd (impresos associats). b) La superfície sobre la qual es vol efectuar la collita en verd, incloent-hi la seua localització, croquis i la identificació dels recintes de les parcel·les vitícoles que integren la sol·licitud a la data de la seua presentació segons el SIGPAC. Si és el cas, el document que certifique la inscripció i destinació en la corresponent denominació d'origen protegida (DOP) o indicació geogràfica protegida (IGP) en les últimes dues campanyes, llevat que confirme la informació que consta de les dues últimes declaracions de collita obligatòria. En el cas que una DOP o IGP no inscriga els viticultors ni les seues parcel·les, es podrà donar validesa a l'aportació d'una altra documentació sempre que quede acreditada i puga establir-se la correlació parcel·la-viticultor-celler a la qual entrega la producció, que el celler sí que està inscrit, que la producció que entrega i registra el celler es correspon amb la de la parcel·la per a la qual vol sol·licitar ajuda el viticultor i que el raïm d'aquesta parcel·la es destina a la producció de vi emparat per una DOP o una IGP. c) Varietat i tipus de raïm negre o blanc, per a la qual cosa es prendran com a vàlides les dades inscrites en l’RVCV. d) Forma de realització de la collita en verd (mitjans propis o aliens) i mètode que s'aplicarà (manual o mecànic). e) Indicació de si la parcel·la pertany a explotacions de titularitat compartida. f) Declaració responsable del sol·licitant mitjançant la qual s'acreditarà que no està incurs en cap de les prohibicions que preveu l'article 13.2, 13.3 i, si és el cas, del 13.3.bis de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. g) Per a subvencions d'un import superior a 30.000 euros, quan els sol·licitants siguen únicament subjectes inclosos en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, les empreses hauran d'acreditar que compleixen els terminis de pagament que preveu la llei esmentada. Aquesta circumstància l'han d’acreditar les societats que, d'acord amb la normativa comptable, puguen presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, de conformitat amb el que preveu l'article 26 del reglament d'aquesta llei. Les societats que, d'acord amb la normativa comptable, no puguen presentar compte de pèrdues i guanys abreujat, estan obligades a acreditar el compliment dels terminis legals de pagament mitjançant una certificació emesa per un auditor inscrit en el Registre oficial d'auditors de comptes que acredite el compliment del sol·licitant, amb independència de qualsevol finançament per al cobrament anticipat de l'empresa proveïdora. A aquest efecte, si de l'informe d'auditoria dels últims comptes anuals es dedueix un compliment del 100 % dels terminis de pagament a proveïdors per part del sol·licitant, només caldrà un certificat emés per l'auditor que indique que en el seu treball d'auditoria ha realitzat procediments per a obtindre evidència de la correcció del contingut de la memòria dels comptes anuals com a certificació de compliment del requisit de l'article 13.3 bis. En cas que no siga possible emetre tal certificat (perquè no hi ha comptes anuals auditats o perquè aquestes reflecteixen un percentatge de compliment de terminis de pagament a proveïdors inferior al 100 %), es presentarà una certificació, basada en un «informe de procediments acordats», que acredite que el sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda no té cap factura pendent de pagament en la qual s'hagen superat els terminis legals de pagament. Aquesta certificació no podrà tindre en cap cas una antiguitat superior a un mes anterior a la data de presentació de la sol·licitud. h) En el cas que la persona sol·licitant pertanga a un grup d'empreses, ha d'indicar-se el nom i NIF de l'empresa matriu, de la matriu última i de les empreses filials. i) Acreditació de la identitat de la persona jurídica sol·licitant, en cas de no autoritzar la seua consulta per l'òrgan gestor del procediment. j) Acreditació, quan siga procedent, de la identitat del representant legal, en cas de no autoritzar-ne la consulta a l'òrgan gestor del procediment. k) Acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i amb la Seguretat Social, en cas que no autoritze o s’opose al fet que ho consulte l’òrgan gestor del procediment. l) Quan les persones interessades necessiten donar d'alta o modificar un compte bancari per a la percepció de les ajudes convocades, aquesta actuació es podrà realitzar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat (sede.gva.es/proc22648).

Presentació

Presentació

Telemàtica
Totes les sol·licituds d'ajuda i de pagament es tramiten telemàticament mitjançant l'aplicació informàtica, dissenyada a este efecte per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a través de la següent URL: https://picassa.gva.es/picassa/anuncios

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. El procediment de selecció es farà per parcel·les. 2. L'òrgan instructor elaborarà una llista amb les parcel·les seleccionades i prioritzades d'acord amb els criteris de prioritat que estableix la resolució de convocatòria de l'ajuda de collita en verd 2024 i la comunicarà, abans del 7 de juny de 2024, a la Direcció General de Produccions i Mercats Agraris. 3. La Direcció General de Produccions i Mercats Agraris elaborarà la proposta de llista definitiva de parcel·les admeses i comunicarà abans del 15 juny de 2024, les parcel·les admeses, tenint en compte el següent: a) En el cas que el pressupost disponible per a la mesura siga superior a l'import total sol·licitat, s'assignarà a cada parcel·la l'import de l'ajuda sol·licitada. b) En cas que el pressupost disponible per a la mesura siga inferior a l'import total sol·licitat, es donarà prioritat a les parcel·les que tinguen més puntuació en la valoració, fins a esgotar el pressupost. c) En cas d'empat, es donarà prioritat a les parcel·les de més superfície i, si persisteix l'empat, a les presentades en primer lloc, segons data, hora, minut i segon del registre d'entrada. 4. El termini màxim per a resoldre i notificar serà el 30 de juny de 2024. Aquesta notificació es realitzarà mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, o bé interposar directament un recurs contenciós administratiu. 5. Una vegada rebuda la notificació de la resolució de concessió, la persona sol·licitant realitzarà la collita en verd abans del 15 de juliol i, en tot cas, abans de la verolada, així com la seua comunicació a l'òrgan gestor de la direcció territorial. Aquesta comunicació serà considerada com a sol·licitud de pagament. 6. La persona sol·licitant podrà presentar la renúncia de la sol·licitud aprovada sempre que no siga superior a 10 dies després de la data de notificació de la resolució aprovatòria de l'ajuda.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

CRITERIS DE PRIORITAT En l'àmbit de la Comunitat Valenciana, les parcel·les incloses en les sol·licituds de l'ajuda a la collita en verd 2024 es prioritzaran atenent els criteris següents: - Criteris de prioritat lligats a la parcel·la objecte de l'ajuda: a) Parcel·les inscrites en una figura de qualitat diferenciada: DOP: 2 punts. IGP: 1 punts. b) Tipus de raïm negre o blanc: Raïm negre: 3 punts. Raïm blanc: 1 punt. En cas que coexistisquen els dos tipus de raïm en la parcel·la, s'assignarà la puntuació corresponent al de més superfície de la parcel·la. c) Varietat de raïm de vinificació: Boval: 3 punts. Monestrell: 2 punts. Macabeu: 1 punt. En cas que coexistisquen diferents varietats de raïm en la parcel·la, s'assignarà la puntuació corresponent a la varietat de raïm que ocupe més superfície de la parcel·la. d) Superfície parcel·la: Superfície de parcel·la superior a la superfície mitjana (6.924 m²) del Registre vitivinícola de la Comunitat Valenciana: 2 punts. e) Mètode d'eliminació: Manual: 5,99. Mecànica: 0,01. Les parcel·les en les quals es combinen diversos mètodes d'eliminació obtindran la puntuació del mètode d'eliminació que més superfície supose sobre aquesta parcel·la. f) Superfície de parcel·la superior a 2 ha: 2 punts. - Criteris de prioritat lligats al sol·licitant: g) Jove viticultor, entenent com a tal el sol·licitant que no complisca més de 40 anys l'any en el qual presenta la sol·licitud: 4 punts. h) Explotacions inscrites en Registre de titular compartida: 3 punts. i) Que el titular forme part d'una entitat associativa l'objectiu de la qual siga transformar i comercialitzar els productes vitivinícoles produïts en la seua explotació: 2 punts.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

La instrucció del procediment correspondrà al servei amb competències en gestió vitivinícola, que formularà proposta de resolució motivada, de la qual es donarà trasllat a l'òrgan competent per a resoldre.
Termini alegació:
des de: 15-04-2024

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a persones jurídiques, sotmeses a esta obligació en virtut de l'article 14.2 de l'esmentada llei, la presentació d'al·legacions o qualsevol document addicional ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d’anar firmats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Observacions

Observacions

La resolució de pagament posa fi a la via administrativa. Contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què tinga lloc la seua notificació, de conformitat amb la legislació vigent sobre procediment administratiu, o bé directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

1. L'ajuda a la collita en verd es calcularà sumant una compensació pels costos directes de destrucció o eliminació del raïm i una altra per la pèrdua d'ingressos vinculada a la destrucció o l'eliminació d'aquest. 2. El càlcul de l'import de l'ajuda es realitzarà de la manera següent: a) Un 50 % de la compensació per la pèrdua d'ingressos per cada parcel·la objecte d'ajuda. Per a aquest càlcul, es tindrà en compte el preu mitjà, establit en 0,25 €/kg, el rendiment mitjà de l'explotació de les campanyes 2023, 2022 i 2019 per tipus de vi i l’SVF de la parcel·la admissible. En cap cas, es tindran en compte rendiments superiors als que estableixen els plecs de condicions de les DOP/IGP. b) Una compensació del 50 % dels costos de destrucció o eliminació dels xanglots de raïm. Els costos de destrucció queden fixats en: - 729 €/ha per a la realització de la collita en verd practicada amb mètodes manuals. - 256 €/ha per a la realització de la collita en verd practicada amb mètodes mecànics. En cas d'utilitzar diversos mètodes d'eliminació de raïm en una mateixa parcel·la, l'ajuda es calcularà segons l'import establit per al mètode d'eliminació més econòmic. Una vegada aprovada l'ajuda si, a conseqüència d'un desastre natural, segons les definicions que recullen els articles 9 i 16 de l'article 2 del Reglament (UE) núm. 702/2014, de la Comissió, de 25 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d'ajuda en els sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, es produeix la pèrdua total o parcial de la producció abans de la data de collita en verd, l'ajuda no es pagarà. A l'efecte del compliment del paràgraf anterior, es considerarà que ha existit un desastre natural quan, per condicions meteorològiques com les gelades, el graníssol, les pluges o la sequera es destruïsca més del 30 % de la producció, calculada com la mitjana anual d'un agricultor determinat durant el trienni precedent o d'una mitjana triennal basada en els cinc anys anteriors que excloga la xifra més elevada i la xifra més baixa. 3. Per a determinar l'import d'ajuda per la collita en verd d'una superfície de vinya, es realitzarà un mesurament de la parcel·la en la qual s'ha realitzat la collita en verd seguint el mètode que preveu l'article 42 del Reglament Delegat (UE) 2022/126 de la Comissió. Si el viticultor no executa l'operació en la superfície total per a la qual es va aprovar l'ajuda, es tindrà en compte la diferència entre la superfície aprovada o modificada i la superfície realment executada determinada pels controls sobre el terreny. 4. En cap cas podrà entendre's com a executada la collita en verd en una parcel·la si aquesta no ha sigut efectuada en la parcel·la completa i s'han eliminat tots els xanglots de raïm, segons el que fixa l'article 17 del Reglament Delegat (UE) 2022/126, de la Comissió, de 7 de desembre de 2021.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a resoldre i notificar serà el 30 de juny de 2024. Esta notificació es realitzarà mitjançant publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La titularitat de la competència per a resoldre, pagar, reintegrar i revocar aquestes ajudes correspon al titular de la Direcció de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, sense perjudici de les possibles delegacions existents.

Efecte silenci

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Recurs que procedeix contra la resolució

Potestatiu de reposició

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Termini justificació:
des de: 30-04-2024
fins a: 15-07-2024

Presentació

Presentació

Telemàtica
Atés que els sol·licitants poden ser tant persones físiques obligades a relacionar-se amb les administracions públiques a través de mitjans electrònics, en virtut de l'article 14.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, com a persones jurídiques, sotmeses a aquesta obligació en virtut de l'article 14.2 de l'esmentada llei, la presentació de documentació justificativa ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d’anar firmats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat “com va el meu”-> “sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).