Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud de delegació de funcions de control oficial i d'habilitació en explotacions avícoles de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Obtenció del reconeixement d'un veterinari per a la delegació de la funció de control oficial per a la inspecció ante mortem i d'habilitació per a l'emissió de certificats sanitaris de moviment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Veterinaris responsables sanitaris d'explotacions avícoles de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Ser veterinari col·legiat responsable sanitari d'una explotació avícola i complir tots els requisits que estableix el model de sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Sol·licitud segons el model, signada digitalment pel veterinari.
  - Consentiment del titular de l'explotació avícola al seu veterinari d'explotació per a la realització de les funcions sol·licitades.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE FUNCIONS DE CONTROL OFICIAL PER A la INSPECCIÓ ANTE MORTEM I D'HABILITACIÓ PER A l'EMISSIÓ DELS CERTIFICATS SANITARIS DE MOVIMENT EN EXPLOTACIONS AVÍCOLES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i documentació exigida.

  2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits exigits.

  3. Emissió de la resolució de reconeixement del veterinari.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs potestatiu de reposició o recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21092

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21092.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran les persones interessades perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Que el veterinari mantinga tots els compromisos i supòsits declarats en la seua sol·licitud i les explotacions de les quals és responsable sanitari complisquen les condicions sanitàries que exigeix legalment la normativa.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 8/2003, de 24 d'abril, de sanitat animal.
  - Llei 6/2003, de 4 de març, de ramaderia de la Comunitat Valenciana.
  - Reial decret 328/2003, de 14 de març, pel qual s'estableix i regula el Pla sanitari avícola.


  - Reial decret 728/2007, de 13 de juny, pel qual s'estableix i regula el Registre general de moviments de bestiar i el Registre general d'identificació individual d'animals.
  - Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes.
  - Reglament (UE) 2017/625, de 15 de març, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per a garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.
  - Reglament (UE) 2019/624, de 8 de febrer de 2019, relatiu a normes específiques respecte a la realització de controls oficials sobre la producció de carn i respecte a les zones de producció i reinstal·lació de mol·luscos bivalves vius de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/625.
  - Reglament (UE) 2019/628, de 8 d'abril, relatiu als models de certificats oficials per a determinats animals i mercaderies.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 8/2003, de 24 d'abril.

  Vegeu la Llei 6/2003, de 4 de març.

  Vegeu el Reial decret 328/2003, de 14 de març.

  Vegeu el Reial decret 728/2007, de 13 de juny.

  Vegeu el Reial decret 479/2004, de 26 de març.

  Vegeu el Reglament (UE) 2017/625, de 15 de març.

  Vegeu el Reglament (UE) 2019/624, de 8 de febrer de 2019.

  Vegeu el Reglament (UE) 2019/618, de 9 d'abril.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.