Sol·licitud de delegació de funcions de control oficial relatives a la inspecció ante mortem i de delegació d'altres activitats oficials per a l'expedició de certificats sanitaris de trasllat en explotacions avícoles

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2310839
|
Codi GVA: 21092
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Veterinaris responsables sanitaris d'explotacions avícoles de la Comunitat Valenciana.

Requisits

Ser veterinari col·legiat responsable sanitari d'una explotació avícola i complir tots els requisits que estableix el model de sol·licitud.

Com es tramita

Procés de tramitació
1. Presentació de la sol·licitud i documentació exigida. 2. Revisió de la documentació i comprovació dels requisits exigits. 3. Emissió de la resolució de reconeixement del veterinari.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Tot l'any.

Documentació
- Sol·licitud segons el model, signada digitalment pel veterinari. - Consentiment del titular de l'explotació avícola al seu veterinari d'explotació per a la realització de les funcions sol·licitades.
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més

Resolució

Obligacions
Que el veterinari mantinga tots els compromisos i supòsits declarats en la seua sol·licitud i les explotacions de les quals és responsable sanitari complisquen les condicions sanitàries que exigeix legalment la normativa.
Observacions

La resolució que es dicte posarà fi a la via administrativa i contra aquesta es podrà interposar recurs potestatiu de reposició, de conformitat amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o...

Saber més