Detall de Procediments

TECE- Aportació documental d'expedient de l'expedició/renovació de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi en la Comunitat Valenciana.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE- Aportació documental d'expedient de l'expedició/renovació de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi en la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Com a conseqüència d'un REQUERIMENT D'ESMENA emés per l'Administració, aquest tràmit permet l'aportació de múltiples documents a l'expedient telemàtic d'expedició/renovació de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana, i que es troba en fase d'esmena de deficiències.

  L'objecte de l'aportació de documentació és l'esmena de les deficiències detectades en l'expedient.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els titulars, o els seus representants, d'expedients telemàtics d'expedició/renovació de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Haver rebut un requeriment d'esmena sobre un expedient telemàtic obert d'expedició/renovació de la targeta identificativa de la persona que condueix el taxi a la Comunitat Valenciana.

  En la documentació aportada haurà de constar tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient al qual fa referència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini serà l'assenyalat en el requeriment d'esmena.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APD_TAXITI&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21094

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  els documents requerits en el requeriment d'esmena

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.