Detall de Procediments

Justificació de la prestació del Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i l'Adolescència, i el compliment de les obligacions derivades del concert social per a l'abonament a l'entitat (RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: Servei d'Atenció Telefònica a la Infància i l'Adolescència).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Justificació de la prestació del Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i l'Adolescència, i el compliment de les obligacions derivades del concert social per a l'abonament a l'entitat (RESOLUCIÓ de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: Servei d'Atenció Telefònica a la Infància i l'Adolescència).

  Objecte del tràmit

  Segons el que estableix l'article 21 de la resolució de convocatòria, les entitats signants del concert estan obligades a justificar la prestació del servei i el compliment de les obligacions derivades d'aquest per a l'abonament.
  A aquest efecte, han de presentar en la Direcció General d'Infància i Adolescència, amb caràcter mensual, en els cinc primers dies del mes següent, un certificat del fet que s'ha prestat el servei de conformitat amb les obligacions que estableix el concert, i indicar, si és el cas, si ha existit variació en la plantilla de personal. El certificat ha d'estar subscrit pel representant legal de l'entitat o la persona en qui delegue, i haurà de presentar-se per via telemàtica o mitjans electrònics.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats adjudicatàries del concert social per a la prestació del Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i l'Adolescència.

  Requeriments

  a) Haver sigut adjudicatària del Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i l'Adolescència.
  b) Complir amb les obligacions que estableix la resolució de convocatòria per a la justificació de la prestació del servei.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import del concert per a la gestió d'aquest servei s'efectuarà d'acord amb el mòdul econòmic establit en l'annex corresponent al servei en la convocatòria.

  PAGAMENT

  El règim del pagament del concert s'efectuarà mitjançant transferència bancària al compte designat per l'entitat concertada, a mes vençut, amb el previ document justificatiu de la correcta prestació del servei concertat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Els cinc primers dies del mes següent a la prestació del servei.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Certificat, amb signatura electrònica, que s'ha prestat el servei de conformitat amb les obligacions que estableix el concert, i indicar, si és el cas, si ha existit una variació en la plantilla de personal, subscrit pel representant legal de l'entitat o la persona en qui delegue, segons el model annex.

  Impresos associats

  SERVEI ESPECÍFIC D'ATENCIÓ A ABUSOS EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA. MODEL DE RECOLLIDA DE DADES ESTADÍSTIQUES MENSUAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Presentació del certificat que justifique la prestació del servei sobre la base del que estableix el concert i de la documentació acreditativa en el seu cas.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_APD_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21104

  Tramitació

  Es presentaran exclusivament per mitjans electrònics.
  Per a això, s'accedirà a la seu electrònica de la Generalitat, bé a través de la URL https://sede.gva.es, seleccionant el tràmit corresponent, bé o a través de l'adreça d'internet: http://www.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  L'incompliment greu o reiterat de les obligacions per part de l'entitat concertada del servei podrà donar lloc a la resolució o extinció del concert, sense perjudici de les responsabilitats administratives, civils o penals en les quals s'haja pogut incórrer d'acord amb el que preveuen els articles 43 i 44 del Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.
  - Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: Servei Específic d'Atenció a Abusos en la Infància i Adolescència.

  Llista de normativa

  Decret 181/2017, de 17 de novembre, del Consell, pel qual es desplega l'acció concertada per a la prestació de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per entitats d'iniciativa social.

  Resolució de 18 de desembre de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen els acords d'acció concertada en matèria de serveis socials en el sector d'infància i adolescència per a l'any 2020: Servei d'Atenció Telefònica a la Infància.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.