Detall de Procediment

Sol·licitud d'inclusió en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià d'un bé moble com a bé moble de rellevància patrimonial

Codi SIA:: 2314164
Codi GVA:: 21120
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

La protecció, la conservació, la difusió, el foment, la investigació i l'augment del patrimoni cultural valencià.

Observacions

Observacions

CLASSES DE BÉNS OBJECTE DE LA INSCRIPCIÓ EN L'INVENTARI GENERAL DEL PATRIMONI CULTURAL VALENCIÀ COM A BÉ MOBLE DE RELLEVÀNCIA PATRIMONIAL Els béns mobles que tinguen algun valor històric, artístic, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, etnològic, documental, bibliogràfic, científic, tècnic o de qualsevol altra naturalesa cultural, en grau rellevant encara que sense la singularitat pròpia dels béns declarats d'interés cultural, s'inclouran en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià, amb la qualificació de béns mobles de rellevància patrimonial, als efectes de protecció, conservació, estudi i coneixement públic adequats, i gaudeixen del règim de protecció i foment que es deriva d'aquesta inclusió. Aquests integraran la secció 3a de l'Inventari. La conselleria competent en matèria de cultura elaborarà i mantindrà l'Inventari general del patrimoni cultural valencià, per a la qual cosa les administracions públiques i els particulars hi hauran de col·laborar Els propietaris o posseïdors de béns del patrimoni cultural valencià hauran de facilitar a les administracions públiques competents l'examen d'aquests béns, així com les informacions pertinents per a incloure'ls, si és el cas, en l'Inventari. Només a l'efecte de l'elaboració de l'Inventari general, els propietaris o posseïdors de béns mobles del patrimoni cultural estan obligats a comunicar-ne l'existència a la conselleria competent en matèria de cultura.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els propietaris o posseïdors legítims o de l'Ajuntament o amb el coneixement d'aquest, on estiga situat el bé.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).
 • Correcció d'errors de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 3435, de 16/02/99).
 • Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 4479, d'11/04/03).
 • Llei 7/2004, de 19 d'octubre, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 4867, de 21/10/04).
 • Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del patrimoni cultural valencià (DOCV núm. 5449, de 13/02/07).
 • Llei 10/2015, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat (DOGV núm. 7689, de 31/12/2015).
 • Llei 9/2017, de 7 d'abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 8019, d'11/04/2017).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

- Imprés de sol·licitud omplit degudament. - Si la sol·licitud es fa presencialment, almenys dues imatges a color en suport digital, amb una resolució entre 200 i 300 PPP, amb un pes de no més d'1 MB i en format JPG, una del conjunt i una altra d'un detall característic, si l'objecte ho requereix per a identificar-lo, i no més de cinc imatges. - Si la sol·licitud es fa per mitjans telemàtics, almenys dues imatges a color de format digital, amb una resolució entre 200 i 300 PPP, amb un pes de no més d'1 MB i en format JPG, una del conjunt i una altra d'un detall característic, si l'objecte ho requereix per a identificar-lo, i no més de cinc imatges.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- L'inici del procediment es podrà fer a instàncies dels propietaris o posseïdors legítims o de l'Ajuntament o amb el coneixement d'aquest, on estiga situat el bé. - L'expedient s'haurà de resoldre en el termini de sis mesos des de la sol·licitud. La denegació, si és el cas, de la sol·licitud d'incoació haurà de ser motivada. - La incoació del procediment determinarà l'aplicació immediata del règim de protecció que es preveu en aquesta llei per als béns mobles de rellevància patrimonial. - La resolució donarà lloc a la inscripció del bé en la secció 3a de l'Inventari.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

- El Servei de Museus i Patrimoni Moble.

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini màxim

Termini màxim

- L'expedient s'haurà de resoldre en el termini de sis mesos des de la sol·licitud. La denegació, si és el cas, de la sol·licitud d'incoació haurà de ser motivada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

- Sobre la decisió d'incoació de l'expedient d'inscripció: la Direcció General de Patrimoni Cultural i Museus. - Sobre si la inscripció és procedent o no: la Direcció General de Patrimoni Cultural i Museus. - La inscripció s'efectua per resolució del conseller en matèria de cultura.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que preveu l'art. 99 de la Llei 4/1998, d'11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del patrimoni cultural valencià (DOGV núm. 3267, de 18/06/98).