Detall de Procediments

Ajudes a ASSOCIACIONS de persones treballadores autònomes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (TRASOC). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes a ASSOCIACIONS de persones treballadores autònomes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (TRASOC). Treball.

  Objecte del tràmit

  La concessió d'ajudes a associacions de persones treballadores autònomes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, a través d'actuacions integrades de suport, orientació, tutorització i assessorament tècnic a persones treballadores autònomes ja constituïdes.

  - En concret, seran subvencionables les actuacions que s'indiquen a continuació, que podran contractar-se i executar-se entre l'1 de gener de 2022 i fins al 30 de novembre de 2022, els dos inclosos:

  a) Actuacions destinades a proporcionar un acompanyament i tutorització d'aquells projectes de treball autònom que, una vegada posats en marxa, requerisquen un suport i seguiment continuat.

  b) Actuacions destinades a prestar assistència tècnica a les persones treballadores autònomes consolidades per a la implantació de solucions basades en les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), millorar el seu grau tecnològic i la seua presència activa en Internet i les xarxes socials.

  c) Actuacions d'assessorament en els processos de relleu generacional o relleu de negoci, actuacions que tenen com a finalitat la intermediació entre qui, per aproximar-se a l'edat de jubilació, pretenguen transmetre una activitat empresarial o professional consolidada, i les potencials noves persones empresàries que desitgen emprendre una activitat per compte propi com a persona treballadora autònoma, a través dels instruments que es determinen per a fer-ho, així com la difusió de les ofertes i demandes relatives a aquesta mesura i l'orientació i acompanyament a les persones interessades.

  d) Actuacions d'assessorament en els processos de canvi d'estratègia competitiva per al manteniment del seu treball, la qual cosa pot suposar un canvi de l'activitat econòmica desenvolupada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes les ASSOCIACIONS de persones treballadores autònomes que:

  - Tinguen personalitat jurídica, caràcter intersectorial, àmbit autonòmic i implantació al territori de la Comunitat Valenciana;

  - I estiguen legalment constituïdes i inscrites en el Registre d'associacions professionals de treballadors autònoms de la Comunitat Valenciana abans de l'1 de gener de l'any anterior al que es publique la convocatòria d'aquestes ajudes.


  2. Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. QUANTIA MÀXIMA DE L'AJUDA

  La quantia màxima que pot rebre cada projecte d'actuació serà de 60.000,00 euros.
  En cap cas una mateixa entitat podrà presentar més d'un projecte.


  2. COSTOS SUBVENCIONABLES:

  Es consideren subvencionables els costos indicats com a tals en l'article 50 de l'ordre de bases reguladores i en el resolc sisé de la resolució de convocatòria.


  3. PAGAMENT DE LES AJUDES

  L'abonament de la subvenció s'efectuarà a les entitats beneficiàries de la manera següent:

  - Una bestreta del 30 % de l'import de la subvenció en el termini d'un mes a partir de la data de notificació de la resolució, prèvia sol·licitud de l'entitat beneficiària i acompanyada de garantia o de justificació de la seua exoneració.

  Quant al règim de garanties, cal ajustar-se al que disposa l'article 171.5 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions, sense perjudici del que puguen disposar les lleis de pressupostos de la Generalitat per a cada exercici, amb vista a la seua exempció.

  - El 70 % restant, a la finalització de l'acció per a la qual es concedisca la subvenció, una vegada s'haja justificat la realització de l'acció subvencionada.


  4. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS: vegeu el que indica l'article 30 de l'ordre de bases reguladores.

  5. REVOCACIÓ I REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA: cal atendre el que disposa l'article 31 de l'ordre de bases reguladores.

  6. COMPROVACIÓ DE LA SUBVENCIÓ I PLA DE CONTROL: vegeu el que preveu l'article 34 de l'ordre de bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà DES DEL dia 28 de MARÇ de 2022 FINS Al dia 19 d'ABRIL de 2022, tots dos inclosos (d'acord amb l'Extracte de la Resolució de convocatòria publicat en el DOGV núm. 9304, de 23/03/2022).

  IMPORTANT: només s'admetran les sol·licituds que hagen sigut gravades en el registre electrònic de la Generalitat fins a les 23.59 hores de l'últim dia del termini de presentació (hora oficial peninsular espanyola).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat en el formulari web disponible en el tràmit telemàtic).

  Després d'omplir el formulari web s'ha de signar electrònicament en el mateix tràmit telemàtic.


  2. DOCUMENTACIÓ que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud (és a dir, annexar en el tràmit telemàtic):

  a) Còpia de la targeta d'identificació fiscal.

  b) Còpia del poder de representació, si és el cas.

  c) Acreditació de la inscripció de l'entitat en el registre corresponent.

  d) Còpia dels ESTATUTS SOCIALS en els quals conste que inclou entre els seus fins o objectius el suport o la promoció del treball autònom. En el supòsit que estiguen els estatuts en els arxius o registres dependents de l'Administració de la Generalitat, bastarà amb la remissió a l'article d'aquests en què conste aquesta circumstància.

  e) Model normalitzat de DOMICILIACIÓ BANCÀRIA degudament omplit i signat electrònicament per la persona amb poder suficient per a fer-ho (aquest model figura com a imprés associat a aquest tràmit i està també disponible en el tràmit telemàtic). No serà obligatori presentar aquest model si ja s'ha presentat amb anterioritat davant de la Generalitat i les dades i el compte bancari no han experimentat cap variació; en aquest cas, serà obligatori indicar, en l'apartat específic del formulari web de sol·licitud, el número de compte utilitzat anteriorment i donat d'alta a aquest efecte.

  f) Selecció de l'actuació subvencionable per a la qual se sol·licita l'ajuda i autobaremació dels criteris de valoració, mitjançant model normalitzat denominat ANNEX I, inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic.

  g) PROJECTE* D'ACTUACIONS, segons model normalitzat denominat ANNEX II (inclòs com a imprés associat a aquest tràmit i disponible també en el tràmit telemàtic), que haurà de contindre, com a mínim, els aspectes següents:

  I.- MEMÒRIA en la qual es descriga i quantifique la informació relativa dels objectius perseguits pel projecte: tipus d'actuacions, persones destinatàries amb desglossament de sectors i col·lectius considerats estratègics i preferents, sectors d'activitat econòmica, localitats en les quals es desenvolupa, i justificació d'incidència en la consolidació i manteniment del treball autònom i de l'ocupació.
  II.- PRESSUPOST detallat per a la realització de les actuacions proposades per conceptes.

  * IMPORTANT: en cap cas una mateixa entitat podrà presentar més d'un projecte.


  h) Si en el formulari web de sol·licitud de subvenció l'associació sol·licitant no ha autoritzat la conselleria competent en matèria de treball perquè aquesta obtinga de manera directa, a través de certificats telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions tributàries (Estat i Generalitat Valenciana), o s'ha oposat a aquesta obtenció respecte de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social, en els termes que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 22 del seu reglament, haurà de presentar, llavors, els documents acreditatius següents:

  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), el certificat que acredite que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), el certificat acreditatiu del fet que l'entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions amb la Seguretat Social.
  - De l'Agència Tributària Valenciana (ATV), el certificat que acredite que l'entitat sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat Valenciana.

  Aquests documents han de tindre una vigència de, com a mínim, cinc mesos comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud.


  i) Declaracions responsables relatives als punts següents:

  - Compliment dels requisits inclosos en l'article 13 de la Llei general de subvencions per a obtindre la condició de persona beneficiària de subvencions públiques (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  - Concurrència de qualsevol altra ajuda rebuda o sol·licitada amb el mateix objecte (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats del formulari web de sol·licitud general de subvenció).

  - Compromís de comunicar totes les sol·licituds de subvenció que tramite en qualsevol organisme públic, relacionades amb l'activitat subvencionada, a partir de la data de sol·licitud (aquesta declaració està inclosa en un dels apartats de l'imprés denominat ANNEX I).

  - Ajudes rebudes o sol·licitades en concepte de minimis durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs; o si és el cas, declaració de no haver-ne rebut cap. (Aquesta declaració es presentarà segons model de declaració d'ajudes de minimis disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit).

  - Compromís de comunicar les ajudes en concepte de minimis rebudes de qualsevol organisme públic a partir de la data de la sol·licitud (inclòs en un dels apartats de l'imprés denominat ANNEX I).

  Impresos associats

  [TRASOCA1] ANNEX I. ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE I AUTOBAREMACIÓ

  [TRASOCA2] ANNEX II. MEMÒRIA I PRESSUPOST

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [MINIMIS] DECLARACIÓ D'AJUDES MINIMIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DE LA DOCUMENTACIÓ ANNEXA REQUERIDA per a l'obtenció d'aquestes ajudes, en el termini establit en la resolució anual de convocatòria, ÚNICAMENT i OBLIGATÒRIAMENT DE MANERA ELECTRÒNICA, a través del tràmit telemàtic dissenyat per a aquestes ajudes.

  IMPORTANT:

  - La presentació de la sol·licitud d'ajudes i l'altra documentació requerida s'ha de fer obligatòriament de manera telemàtica, atenent el que preveu l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació".

  - La presentació de la sol·licitud implica el coneixement i l'acceptació de les bases reguladores.


  2. PROCEDIMENT

  - El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, en els termes que preveu l'ordre de bases reguladores i la corresponent convocatòria.

  - Les subvencions es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, FINS A ESGOTAR EL CRÈDIT DISPONIBLE EN CADA CONVOCATÒRIA.


  3. ESMENA

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits exigits, o no s'acompanye de la documentació necessària, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, esmene la falta o presente els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, prèvia resolució, que s'ha de dictar en els termes que preveu la legislació de procediment administratiu comú.

  - L'esmena s'ha de fer utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).


  4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

  - Es constituirà una comissió de valoració, adscrita a la direcció general competent en matèria de treball, de conformitat amb el que disposa l'article 36 de les bases reguladores.

  - Finalitzada la baremació, la comissió de valoració formularà la PROPOSTA DE RESOLUCIÓ a la direcció general competent en matèria de treball, que ha de contindre:
  . La llista d'entitats sol·licitants que compleixen els requisits exigits, per ordre de puntuació, i, en cas d'empat, l'ordre de prelació.
  . La quantia de la subvenció proposada.
  . La llista de les sol·licituds que es proposa denegar i les causes de la denegació seguint els criteris de valoració que estableix l'article 45 de les bases reguladores.

  - A més, la comissió de valoració formularà una proposta addicional per al cas en què valorara positivament sol·licituds presentades que no puguen ser ateses per falta de disponibilitat pressupostària. Amb aquestes sol·licituds constituirà una llista de reserva degudament ordenada, de manera que si posteriorment es produeixen possibles disponibilitats pressupostàries addicionals, puguen ser resoltes favorablement sense necessitat d'obrir un nou període de presentació de sol·licituds.


  5. RESOLUCIÓ

  - Vista la proposta elevada per la Comissió, la persona titular de la direcció general competent en matèria de treball (per delegació de la persona titular de la conselleria amb aquesta competència) dictarà la resolució en què acorde, de manera motivada, la concessió de la subvenció, la desestimació d'aquesta o la no concessió per falta de crèdit disponible, desistiment, renúncia al dret o impossibilitat material sobrevinguda.

  - En cas de concessió de la subvenció, la resolució fixarà expressament la quantia de la subvenció, la forma d'abonament i altres circumstàncies exigibles per al cobrament d'aquesta, recursos i qualssevol altres condicions, obligacions i determinacions accessòries a què s'haja de subjectar l'entitat beneficiària, i assenyalarà expressament que la subvenció es troba sotmesa al règim de minimis.

  - La resolució ha de ser dictada de manera expressa i notificada en el termini màxim de SIS MESOS comptats a partir de l'endemà de la data en què haja finalitzat el termini de presentació de sol·licituds.

  - Transcorregut aquest termini sense que haja sigut notificada la resolució, la sol·licitud podrà entendre's desestimada, sense perjudici que aquest termini puga ser ampliat excepcionalment, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  - Tota alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció, i, en tot cas, l'obtenció concurrent de subvencions i ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar lloc a la modificació de la resolució de concessió.


  6. PUBLICITAT de les subvencions concedides

  Als efectes i en els termes que preveuen els articles 18 i 20 de la Llei general de subvencions, es procedirà a la publicació EN EL DOGV (Diari Oficial de la Generalitat Valenciana) de les subvencions concedides, amb la indicació de la convocatòria, el programa i crèdit al qual s'imputen, la beneficiària, la quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, així com EN LA BDNS (Base de dades nacional de subvencions).


  7. JUSTIFICACIÓ DE LES AJUDES

  - La modalitat de justificació d'aquestes subvencions serà la de COMPTE JUSTIFICATIU amb aportació d'INFORME D'AUDITOR, en els termes que preveu l'article 74 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  L'entitat beneficiària ha de presentar una MEMÒRIA D'ACTUACIÓ JUSTIFICATIVA del compliment de les condicions imposades en la resolució de concessió de la subvenció, amb la indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts, les actuacions, les participants, les persones destinatàries, les províncies i els municipis en què s'ha desenvolupat, la incidència en la consolidació i el manteniment del treball autònom i de l'ocupació.

  - La presentació de la justificació de la subvenció s'ha de fer:

  . ABANS* DEL dia 30 de NOVEMBRE de l'exercici al qual corresponga l'ajuda, llevat que es determine un termini posterior en la resolució de concessió de la mateixa.
  *Nota: d'acord amb la Resolució de concessió 2022, la data límit per a la justificació de la subvenció serà el dia 30 de NOVEMBRE de 2022, inclusivament.

  . I DE MANERA TELEMÀTICA utilitzant el tràmit de la Guia Prop "Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució per la qual es resol el procediment, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació de la resolució, conforme a la legislació vigent de procediment administratiu comú; o es pot impugnar directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, per a la qual cosa han de formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els articles 10.1, lletra a, i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de tots els altres recursos que s'estime oportú deduir.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21122

  Tramitació

  1. La presentació de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual s'ha indicat.
  2. Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - El sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat
  3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar el/els formulari/s web, annexar la documentació omplida i signada digitalment que cal aportar i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible amb el número d'expedient obert, en la vostra Carpeta Ciutadana. Hi ha unes instruccions generals de tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'apartat "Enllaços").
  5. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots els documents o alguns d'aquests, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document s'ha de presentar en aquest i, si no n'hi ha, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-lo adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  Si continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: dgtrabajobl@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Els dubtes relacionats amb el contingut d'aquesta convocatòria d'ajudes s'atendran, exclusivament, mitjançant la següent adreça de correu electrònic: dgtrabajobl@gva.es

  Criteris de valoració

  1. Les sol·licituds s'avaluaran d'acord amb els criteris de valoració que s'assenyalen en l'article 45 de l'ordre de bases reguladores i el resolc onzé de la resolució de convocatòria.

  2. Les sol·licituds HAN D'OBTINDRE UN MÍNIM DE 60 punts sobre una puntuació màxima de 100 punts per a l'atorgament de la subvenció, i quedaran excloses les que no arriben a aquesta puntuació.

  3. En cas d'empat de puntuació, el criteri per al desempat serà la data d'entrada de la sol·licitud de subvenció.

  4. En cas que persistisca l'empat, tindrà preferència aquella entitat la data d'inscripció de la qual en el Registre d'associacions professionals de treballadors autònoms de la Comunitat Valenciana siga anterior en el temps.

  Obligacions

  Vegeu el que preveu l'article 51 de les bases reguladores.

  Sancions

  Vegeu el que preveu l'article 33 de les bases reguladores.

  Enllaços

  Instruccions de la tramitació telemàtica d'ajudes de la conselleria competent en matèria de treball.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Carpeta ciutadana

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient obert d'AJUDES de la conselleria competent en matèria de treball.

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Ordre 5/2020, de 10 de setembre-, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8905, de 15/09/2020).
  - Correcció d'errades de l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores i s'estableix el procediment de concessió de les ajudes del Programa de foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana. (DOGV 8920, de 06/10/2020)
  - Resolució de 14 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a afavorir el manteniment i consolidació de l'ocupació autònoma, dins del Programa de Foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9305, de 24/03/2022).
  - Extracte de la Resolució de 14 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es convoquen ajudes destinades a afavorir el manteniment i consolidació de l'ocupació autònoma, dins del Programa de Foment del treball autònom en la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9304, de 23/03/2022).
  - Resolució de 17 de juny de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual es resol la concessió de les subvencions previstes en la Resolució d'14 de març de 2022, de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, per la qual s'efectua la convocatòria de les ajudes destinades a afavorir el manteniment i la consolidació de l'ocupació autònoma, dins del Programa de foment del treball autònom a la Comunitat Valenciana, per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9373, de 01/07/2022).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 38/2003, de 17 de novembre

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer

  Vegeu l'Ordre 5/2020, de 10 de setembre (bases reguladores).

  Vegeu la Correcció d'errors de l'Ordre 5/2020.

  Vegeu la Resolució de 14 de març de 2022 (convocatòria)

  Vegeu l'Extracte de la Resolució de 14 de març de 2022 (extracte convocatòria)

  Vegeu Resolució de 17 de juny de 2022 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.