Detall de Procediments

Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta.

  Objecte del tràmit

  Convocar la concessió de tres beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública per als exercicis 2020 i 2021, destinades a donar suport a la formació complementària, millora i especialització professional de les persones amb la titulació universitària oficial de Nutrició i Dietètica amb la següent distribució:
  Una beca en el Centre de Salut Pública d'Alacant,
  Una beca en el Centre de Salut Pública de Castelló
  Una beca en el Centre de Salut Pública de València
  La convocatòria s'ajustarà a les bases reguladores aprovades en l'Ordre 4/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la direcció general amb competències en matèria de salut pública i centres dependents d'aquesta, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 7841, d'1 d'agost de 2016.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran optar a l'obtenció d'una de les beques objecte d'aquesta convocatòria els qui reunisquen, al final del termini de presentació de sol·licituds, els requisits que determina la base segona de l'Annex I de l'Ordre 4/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar coneixements suficients en alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana, aspecte que es verificarà, si és el cas, durant el procés de selecció.
  b) No ser major de 35 anys.
  c) Estar en possessió de qualsevol de les titulacions exigides i, si és el cas, dels requisits específics per a concórrer a esta convocatòria, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització dels seus estudis.
  d) No haver sigut beneficiari de beques de pràctiques professionals en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos. De conformitat amb el que establix la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, el mencionat termini començarà a computar-se a partir de l'entrada en vigor de la dita norma (9 de setembre de 2009).
  e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà per mitjà de la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat: www.gva.es
  f) No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la concessió de la beca i el normal desenrotllament de les pràctiques professionals. Les persones amb discapacitat en les quals no concórrega este impediment, podran al·legar la seua condició de discapacitat als efectes de dirimir el possible empat que puga produir-se en els termes arreplegats en l'apartat quart de la base onze d'esta convocatòria.

  No podran optar a les beques que ordenen estes bases els qui, en el moment de publicar-se la convocatòria, gaudisquen d'una altra beca de pràctiques professionals en la Generalitat, excepte quan resten menys de dos mesos per a la seua finalització.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  De conformitat amb l'article 17.1 i la disposició final segona del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques i sobre la base de l'Acord de 8 de novembre de 2019 del Consell d'aprovació d'un increment salarial addicional en les retribucions del personal al servei del sector públic de la Generalitat, en aplicació del Decret llei 1/2019 DOGV núm. 8676 de 13.11.2019, d'aplicació a les beques regulades pel Decret 132/2009, s'estableix una quantitat inicial de percepció per a cadascuna de les beques que es concedisquen en el marc d'aquesta convocatòria que estarà fixada en mil seixanta-set i nou cèntims (1.067,09 €) mensuals.

  Sobre aquest import haurà de practicar-se la retenció corresponent, a compte de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com la corresponent cotització a la Seguretat Social en els termes establits en el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, i les altres que, en el seu cas, pogueren correspondre.

  Així mateix, de conformitat amb el Reial decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió en el Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació, en desenvolupament del que es preveu en la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre Actualització, Adequació i Modernització del Sistema de Seguretat Social, es procedirà al finançament de la quota empresa de la Seguretat Social de les persones adjudicatàries de la present ordre amb càrrec a l'aplicació pressupostària corresponent que s'establisca en la corresponent convocatòria, pels imports que s'establisquen en la normativa vigent en la matèria.
  PAGAMENT
  L'import de cada beca s'abonarà a les persones beneficiàries de les mateixes per mensualitats vençudes, prèvia expedició per la persona titular de cadascuna de les Subdireccions i del Servei del Pla de salut de la Direcció General de Salut Pública que tinga assignada la direcció tècnica de cadascuna de les beques, d'una certificació que acredite un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament.
  En el cas que, concedida la beca, algun període de desenvolupament de les pràctiques no es realitze durant un mes complet i implique una meritació econòmica a favor de la persona beneficiària inferior al corresponent a un mes natural, la prestació econòmica serà proporcional a aquest període. En aquests supòsits es garantirà, en tot cas, el dret de l'interessat a l'audiència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de les sol·licituds serà de 15 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació de la present resolució de convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (17.07.2020)

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran exclusivament per via electrònica, la sol·licitud i currículum de manera completa, segons models normalitzats que estan accessibles en la seu electrònica de la Generalitat www.gva.es, en el termini que assenyale la corresponent convocatòria, sense perjudici de la normativa establida amb caràcter general sobre la presentació de sol·licituds davant les administracions públiques. En cas d'incompliment d'aquesta obligació es requerirà a la persona interessada perquè esmene.

  2. El formulari de sol·licitud incorpora:

  a) Una declaració responsable mitjançant la qual la persona sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en la sol·licitud i en el currículum que adjunta són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, control i inspecció que s'estimen oportuns.

  A tenor del que es disposa en la legislació vigent en matèria de Procediment Administratiu Comú, la inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, o manifestació, en aquesta declaració responsable, així com la falta d'acreditació dels requisits exigits, determinarà la impossibilitat de continuar en la convocatòria.

  b) Una autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003.

  No obstant això, la persona sol·licitant podrà denegar expressament el consentiment d'aquesta autorització, devent en aquests supòsits presentar els certificats que acrediten el compliment d'aqueixes obligacions.

  3. Així mateix, el formulari de sol·licitud conté una indicació que les dades de caràcter personal continguts en el mateix podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per la persona titular responsable d'aquest, en l'ús de les funcions pròpies que tinga atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Al seu torn, s'informa les persones interessades de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 15 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

  4. Per a poder realitzar la presentació electrònicament, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica, mitjançant certificat reconegut per a ciutadans emés per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica www.accv.es o del DNI electrònic.

  5. Existeix un correu d'assistència tècnica, generalitat_en_red@gva.es, destinat a solucionar qualsevol problema tècnic relacionat amb la presentació electrònica d'aquesta sol·licitud.

  6. La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. A l'efecte del còmput de terminis, serà vàlida i produirà efectes jurídics la data d'entrada que es consigne en el rebut expedit pel registre electrònic.

  La recepció en dia inhàbil a la unitat corresponent s'entén efectuada el primer dia hàbil següent. Es consideren inhàbils els que tinguen la condició de festes oficials en la Comunitat Valenciana.

  7. Només s'admetrà una única sol·licitud per aspirant, amb independència que una mateixa persona sol·licitant puga reunir una o més de les titulacions previstes en la bases i que es determinen en la convocatòria.

  En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit que determine la convocatòria, present més d'una sol·licitud, s'entendrà que l'última presentada reemplaça a l'anterior o a les anteriors sol·licituds.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Amb la finalitat de reduir càrregues administratives a les persones interessades, amb la sol·licitud i el currículum no s'acompanyarà cap documentació.

  2. Només les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en el qual acudisquen a la realització de l'entrevista.

  Si la documentació presentada no reunira els requisits indicats en les bases i en la convocatòria o no foren aportats alguns dels documents exigits, es requerirà a la persona interessada, perquè, en el termini màxim i improrrogable de deu dies hàbils, esmene o acompanye els documents preceptius, de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Procediment Administratiu Comú, en relació amb l'article 23.5 de la Llei 38/2003 i amb l'article 15.5 del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistida en la seua sol·licitud prèvia resolució dictada a aquest efecte.

  3. Els mèrits no prou acreditats no seran tinguts en compte a l'efecte de la seua valoració. El compliment temporal dels mèrits s'entendrà referit a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  4. Si en qualsevol moment del procés arriba a coneixement de la comissió avaluadora corresponent que algun de les persones sol·licitants no posseeix la totalitat dels requisits exigits, haurà de requerir-li l'acreditació de tals requisits. En cas que no foren acreditats en el termini que s'establisca en el requeriment efectuat, quedarà exclosa del procés, prèvia indicació de les inexactituds o falsedats formulades per la persona sol·licitant.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra aquesta resolució de convocatòria, que posa fi a via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, dins del termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà a la seua publicació, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, si bé, podrà interposar-se potestativament, recurs de reposició davant la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública en el termini d'un mes, d'acord amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de Procediment Administratiu Comú.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21134

  Tramitació

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, us recomanem que accediu a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.
  En cas que continueu amb problemes, podeu enviar un correu a: generalitat_en_red@gva.es
  El suport d'incidències d'aquest correu està operatiu de 8.00 h a 18.30 h, de dilluns a dijous, i el divendres de 8.00 h a 15.00 h.

  Informació adicional

  Les sol·licituds s'han de presentar per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat www.sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Les pràctiques professionals de les persones adjudicatàries de les beques es realitzaran en la Direcció General de Salut Pública i centres dependents d'esta

  La direcció tècnica de les persones adjudicatàries de les beques es realitzarà per la persona titular de la subdirecció general competent en funció de l'activitat realitzada.

  Els aspirants que compten amb dos o més titulacions d'entre les admeses per a concórrer a la present convocatòria hauran d'indicar en la seua sol·licitud quina d'elles al·leguen per a ser admesos i quina o quines pretenen fer valdre com a mèrit addicional perquè els siga valorat d'acord amb el barem arreplegat en l'annex II.

  Criteris de valoració

  1. Els criteris que serviran de base per a l'atorgament de les beques que es convoquen, seran els següents amb la ponderació que s'establix en cada apartat, fixant que el màxim de puntuació que pot obtindre's serà de 27 punts:
  A) Expedient acadèmic: el màxim de puntuació que podrà obtindre's en este apartat serà de 13 punts. S'inclouen els aspectes de valoració següents:
  A.1) La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana ponderada, i donarà lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.
  A.2) Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a la concessió de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atenent a l'escala següent:
  - Doctor: 2 punts.
  - Altres titulacions universitàries: 1 punt.
  B) Coneixements de valencià: la valoració màxima que podrà obtindre's en este apartat serà d'1 punt. Només es valoraran els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb la següent escala i puntuant-se exclusivament el nivell més alt acreditat:
  - Oral (A-2): 0,25 punts.
  - Elemental (B-1): 0,50 punts.
  - Mitjà (C-1): 0,75 punts.
  - Superior (C-2): 1 punt.
  C) Coneixements d'idiomes de la Unió Europea: la valoració màxima que es podrà obtindre en este apartat serà d'1 punt.
  Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, A-1, A-2, B-1, B-2, C-1 amb 0,20 punts.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite per mitjà d'un títol universitari i el dit títol haja sigut puntuat en el subapartat A.2) d'este barem, no es podrà computar també dins d'este apartat C).
  En cap cas es valoraran en este apartat C) els coneixements de valencià ni els cursos a què es referix l'apartat D) d'este barem.
  D) Coneixements addicionals: la valoració màxima que es podrà obtindre en este apartat serà de 6 punts. S'inclouen els següents aspectes de valoració:
  D.1) L'experiència professional relacionada directament amb l'objecte de les beques que es convoquen, es valorarà amb un màxim de 2 punts, a raó de 0,10 punts per cada mes complet treballat.
  D.2) Els cursos de formació relacionats amb l'objecte de les beques que es convoquen, es valorarà amb un màxim de 4 punts. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent:
  - De 200 o més hores: 3,00 punts.
  - De 100 o més hores: 2,00 punts.
  - De 75 o més hores: 1,50 punts.
  - De 50 o més hores: 1,00 punts.
  - De 25 o més hores: 0,50 punts.
  - De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els cursos a què haja assistit la persona interessada o que esta haja impartit hauran de pertànyer a organismes oficials o centres de formació reconeguts i es valoraran per una sola vegada, amb independència d'haver cursat o impartit successives edicions del mateix curs. En cap cas es valoraran en este subapartat els cursos a què es referixen els anteriors apartats B) i C) d'este barem.
  E) Entrevista: la valoració màxima que es podrà obtindre en este apartat serà de 6 punts. S'avaluarà amb caràcter general, aspectes relacionats amb l'activitat a exercir.
  Les persones candidates que obtinguen les 10 millors puntuacions, seran convocades per a la realització d'una entrevista o prova que versarà sobre el contingut del seu currículum, concretament experiència acadèmica, professional entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques.
  L'anunci de la celebració de l'entrevista o prova serà publicat en el Portal d'Internet de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la Generalitat (‹www.san.gva.es›) amb una antelació mínima de 48 hores.

  2. El resultat de les sumes parcials de cada un dels apartats anteriors d'este barem, donarà la puntuació final del procés de selecció.

  3. En cas d'empat es resoldrà, per este orde, a favor de les persones que en el moment de presentació de les sol·licituds hagen acreditat: el reconeixement per l'òrgan competent de tindre certificat de discapacitat, ser víctima de violència de gènere o ser víctima d'accions terroristes.
  La resta de supòsits d'empat es resoldran a favor de l'aspirant que presente millor expedient acadèmic. De persistir l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que reunisca millor puntuació en la resta dels apartats del currículum, seguint el mateix orde que s'arreplega en el barem de referència. De mantindre's l'empat, entre les persones candidates esmentades a l'entrevista es resoldrà a favor de l'aspirant amb millor puntuació obtinguda en este apartat.

  4. Les persones sol·licitants que després d'haver sigut citades a l'entrevista, hagen sigut avaluades per este concepte i no hagen resultat adjudicatàries de les beques, quedaran incloses, per orde decreixent de puntuació, en la borsa de reserva.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6097, de 08/09/2009).
  - Orde 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenrotlla el capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOCV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Orde 4/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de concessió de beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i centres dependents de la mateixa (DOGV núm. 7841, de 01/08/2016).
  - ORDRE 7/2017, de 2 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.
  - RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Conselleria
  de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la
  salut pública en la Direcció General de Salut Pública i
  Addiccions i centres dependents d'aquesta.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 132/2009, de 4 de setembre

  Vegeu l'Ordre 17/2011, de 6 de maig

  Vegeu l'Ordre 4/2016, de 25 de juliol (bases)

  RESOLUCIÓ de 2 de juliol de 2020, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen tres beques per a la realització de pràctiques professionals en activitats relacionades amb l'exercici de la salut pública en la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i centres dependents d'aquesta.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.