Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes a plans de reestructuració i reconversió col·lectius

  Objecte del tràmit

  Incentivar l'elaboració d'actuacions sobre un conjunt de parcel·les, amb la finalitat de dur-ne a terme la reconversió o la reestructuració col·lectiva que tendisquen a la gestió conjunta, a l'ús en comú racional dels mitjans per a l'execució d'activitats agràries o una altra classe d'iniciatives que afigen valor al conjunt de parcel·les i produccions afectades pel pla de gestió.

  Les finalitats esmentades s'han d'assolir a través d'un o més dels següents objectius particulars:

  a) Consecució d'explotacions agràries d'una estructura adequada i viables des d'un punt de vista agronòmic i econòmic.
  b) Millora de l'eficiència hídrica i energètica dels sistemes de reg, reducció dels costos de producció, del consum d'entrades augmentant la competitivitat de l'explotació en el conjunt.
  c) Adaptació de la producció a les demandes del mercat. Millora de la qualitat dels productes.
  d) Millora de la conservació de l'entorn natural, per evitar l'abandonament de les parcel·les.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Cooperatives, societats agràries de transformació o qualsevol altra entitat associativa amb personalitat jurídica, que agrupe persones físiques o jurídiques. L'entitat associativa ha de tindre entre els seus objectius la gestió conjunta de l'explotació, amb la finalitat de millorar-ne l'adaptació al mercat, així com incrementar els rendiments i, per consegüent, la viabilitat econòmica d'aquestes.

  Requeriments

  1. Entre les activitats de les entitats beneficiàries ha de figurar l'activitat agrària.

  2. Les entitats beneficiàries han d'estar constituïdes per un mínim de deu socis.

  3. No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions.

  4. Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat d'acord amb el Decret 279/2004, de 17 de desembre, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat.

  5. No tindre concedida cap mena de subvenció ni haver-ne rebut cap per a l'execució de les inversions sol·licitades.

  6. Complir amb els requisits per a ser qualificada microempresa o petita o mitjana empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió.

  7. Presentar un pla de reestructuració i reconversió en què es descriguen les parcel·les incloses en el pla, les inversions per fer i la justificació d'aquestes.

  8. El conjunt de parcel·les adscrites al pla col·lectiu ha d'arribar a una dimensió de 6 hectàrees o més.

  9. Les sol·licituds han d'aconseguir almenys 6 punts per a poder tindre dret a l'ajuda.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El percentatge màxim d'ajuda és del 40 % de la inversió subvencionable, i el volum d'inversió subvencionable per sol·licitud està comprés entre els 50.000 i els 2.000.000 EUR per pla.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és de 3 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV 8874, de 05.08.2020).

  Ampliació de termini: Per Resolució de 29 d'octubre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, s'amplia fins al dia 20 de novembre de 2020 el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a inversions en plans de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, establit mitjançant la Resolució de 30 de juliol de 2020, a l'empara de l'Ordre 4/2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Els interessats han de presentar les sol·licituds per mitjà del model normalitzat degudament omplit i signat, juntament amb la següent documentació:


  1. Acreditació de l'entitat beneficiària, mitjançant l'aportació de:

  a) NIF
  b) Còpia d'escriptura de constitució, estatuts i normes de règim intern legalitzades i actualitzades, en què l'activitat agrària ha de figurar entre les activitats de l'entitat beneficiària.

  2. Acreditació de la titularitat de l'explotació de les parcel·les incloses en el pla col·lectiu, segons règim de tinença.

  a) En cas que el règim de tinença siga cessió, arrendament o qualsevol altra forma de transmissió de la titularitat admissible en dret:

  1r) Contracte signat entre el cedent, arrendador o transmissor de la titularitat i l'entitat beneficiària en què s'especifique la descripció cadastral de cada parcel·la, inclosa la superfície total, la superfície i aprofitament SIGPAC de cada recinte i les condicions econòmiques del contracte i la duració d'aquest.
  2n) Consentiment del titular de la/les parcel·la/es la titularitat del qual és motiu de transmissió i compromís de mantindre les parcel·les dins del pla col·lectiu, durant un període mínim de tres anys a comptar del pagament de l'ajuda.
  3r) Liquidació de l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  b) En el cas que el règim de tinença siga la propietat, certificat de la Gerència Territorial de Cadastre o nota simple del Registre de la Propietat, la data d'expedició de la qual siga inferior als sis mesos, en cas d'oposar-se al fet que l'Administració recapte aquesta informació pels mitjans de què disposa.

  3. Pla de reconversió i reestructuració col·lectiu, que ha d'incloure, almenys, els següents apartats:

  a) Descripció general de les parcel·les incloses en el pla col·lectiu, incloent-hi la identificació, l'aprofitament i la superfície dels recintes d'acord amb el Sistema d'Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC), amb especificació del cultiu o l'aprofitament realment existent en cas de no estar actualitzat. Unitats i mitjans de producció disponibles i la ubicació física d'aquests en el cas de béns immobles.
  b) Canvis per introduir pel pla col·lectiu sobre la situació descrita en l'apartat anterior. I també la descripció i justificació de la conveniència de les inversions que s'efectuaran.
  c) Quan les inversions consistisquen en la millora de l'eficiència hídrica i energètica en l'ús de l'aigua de reg, ha d'acreditar-se la disponibilitat legal de l'aigua per utilitzar, mitjançant la presentació del dret o concessió d'aigua de reg per a les superfícies per considerar.
  d) La previsió de despeses pels conceptes d'honoraris dels enginyers o elaboració d'estudis de viabilitat, amb les limitacions establides.
  e) Documentació sobre les inversions:

  - Memòria o projecte, si és el cas, de les inversions per efectuar.
  - Presentació d'un projecte, per als casos en què es necessiten autoritzacions, informes i llicències, que haurà de coincidir inequívocament amb el que es presente per a l'obtenció d'aquests, juntament amb una memòria agronòmica redactada per un tècnic competent i visada pel col·legi professional corresponent.
  - Pressupost o factures proforma de les inversions, en les quals figure el mesurament de les unitats subvencionables i el preu unitari corresponent.
  Quan la inversió subvencionable supere els 6.000 EUR, s'estableix l'obligació que els beneficiaris aporten com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors; s'ha de seleccionar sempre l'oferta més econòmica o justificar expressament qualsevol altra elecció. No caldrà la presentació de tres ofertes en les despeses en què no puga propiciar la concurrència com passa en els casos de registres de patents i obtenció de llicències o altres permisos administratius.
  - En instal·lacions el pressupost d'execució material de les quals siga igual a 350.000 EUR o superior, o sempre que segons el parer de la conselleria competent en matèria d'agricultura ho considere d'especial complexitat o risc, s'ha de presentar un projecte constructiu, redactat per un tècnic competent i visat pel col·legi professional corresponent perquè el servei competent en supervisió de projectes en faça un informe. Aquest projecte tècnic haurà de presentar-se en un únic fitxer en format PDF, de conformitat amb les especificacions que es recullen en els annexos de l'Ordre 9/2016, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableix el format digital per a la presentació de projectes tècnics, amb les signatures digitals de les persones autores. A més, se n'haurà de presentar un exemplar imprés.

  4. Avaluació d'impacte ambiental, en els projectes o les actuacions en què siga necessari.

  5. Si és el cas, haurà d'acreditar-se, mitjançant un certificat dels organismes reguladors o òrgans de gestió corresponents, l'elaboració de producció ecològica o l'acolliment a altres figures de qualitat diferenciada agroalimentària que es descriuen en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013.

  Mitjançant la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat per a la comprovació, el control i la inspecció posterior que s'estimen oportuns.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE AJUDES A PLANS DE RECONVERSIÓ I REESTRUCTURACIÓ COL.LECTIUS (PDR-CV 2014-2020)

  SOL·LICITUD AUTORITZACIÓ INICI INVERSIONS

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD/APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL EN PROCEDIMENTS D'AJUDES EN MATÈRIA AGRÍCOLA, AGROALIMENTÀRIA I DESENVOLUPAMENT RURAL DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE FOMENT I GARANTIA AGRÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La concessió de les ajudes s'efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva i, en el cas que l'import total sol·licitat siga superior a l'import global màxim establit, s'atenen les sol·licituds de forma ordenada de major a menor puntuació obtinguda per cada sol·licitud, d'acord amb els criteris que s'estableixen en l'article 13 de l'Ordre 4/2020. És a dir:

  a) Sol·licituds presentades per cooperatives, organitzacions de productors, societats agràries de transformació o entitats mercantils en què almenys el 50 % del capital pertanga a societats cooperatives, organitzacions de productors o societats agràries de transformació (5 punts).

  En el cas que l'entitat beneficiària agrupe més de 50 socis i n'acredite la gestió democràtica, de manera que cap persona física ni jurídica, de manera directa ni indirecta, tinga el control de més del 34 % dels drets de vot d'aquesta entitat (2 punts addicionals als anteriors).

  b) Sol·licituds presentades per una altra mena de societats diferents de les que es descriuen en l'apartat anterior (3 punts).

  c) Dimensió equivalent del conjunt de parcel·les adscrites al pla col·lectiu.

  Més de 20 ha: 7 punts.
  Entre 15 i 20 ha: 6 punts.
  Entre 10 i 14 ha: 5 punts
  Entre 6 i 10 ha: 4 punts.

  d) Plans en què la superfície inclosa estiga situada majoritàriament en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques de les que es preveuen en l'article 32 del Reglament (UE) 1305/2013 (5 punts).

  e) Plans en què la superfície inclosa estiga situada majoritàriament en municipis en què s'aplica la mesura LEADER no inclosos en l'apartat anterior (3 punts).

  f) Els plans en què, després de l'execució del pla, més del 50 % de la superfície del pla col·lectiu es dedique a producció ecològica o altres produccions de qualitat diferenciada de les que es descriuen en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013 (5 punts).

  En cas d'empat, es té en compte l'ordre en la puntuació obtinguda en el primer criteri de selecció; si continua l'empat es considera la puntuació obtinguda en el segon criteri de selecció i així successivament. Si així i tot, continuara l'empat, aquest s'ha de resoldre segons la superfície total més gran inclosa en el pla d'actuació.


  La instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la conselleria competent en matèria agrària. En cas que es detecten deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar l'interessat, se li requerirà per escrit i se li concedirà un termini de 10 dies per a l'aportació de la informació o documentació pertinent, i se l'informarà que si no ho fa, se l'entendrà desistit de la seua sol·licitud.

  Finalitzada la fase d'instrucció, les oficines comarcals emetran per a cada expedient un informe en el qual s'especificarà si, amb la informació que tenen en poder, la sol·licitud compleix amb els requisits establits per a accedir a l'ajuda.

  Les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits per a l'aprovació, les estudiarà una comissió avaluadora integrada per la persona titular de la subdirecció general competent en la matèria, el cap del servei responsable de la mesura, i tres tècnics designats pel titular de la direcció general amb competència en aquestes ajudes. Aquesta comissió avaluadora proposarà l'aprovació dels expedients que complisquen els requisits de la convocatòria i que, segons l'ordre de prioritat, es puguen atendre d'acord amb la dotació pressupostària prevista.

  El termini per a la resolució de les sol·licituds d'ajuda és de sis mesos, d'acord amb el que es disposa en l'article 14 de l'Ordre 4/2020. Si en aquest termini no es dicta resolució expressa, s'ha d'entendre que ha sigut desestimada, d'acord amb el que estableix l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Una vegada finalitzades les operacions incloses en els plans aprovats, els beneficiaris n'han de comunicar la finalització, justificar l'execució, acreditar el pagament de les inversions i sol·licitar el pagament de l'ajuda corresponent. Aquestes sol·licituds de pagament han de presentar-se abans del dia 31 de juliol de l'exercici pressupostari corresponent per al qual s'ha programat la finalització de les inversions incloses en el pla i estar acompanyades de la documentació i els justificants pertinents, segons el que es descriu en l'article 16.2 de l'Ordre 4/2020.

  La data límit per a la presentació de sol·licituds de pagament és el dia 31 de juliol de 2023 per a les sol·licituds que corresponguen a plans de millora que tinguen prevista la finalització en l'exercici 2023.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà del dia en què en tinga lloc la notificació, de conformitat amb el que estableix la legislació bàsica del procediment administratiu comú, o bé, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que s'estableix en els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21144

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21144.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir-hi telemàticament, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  DESPESES SUBVENCIONABLES

  a) Adquisició de terrenys destinats als fins propis de l'explotació agrícola. L'import subvencionable per aquest concepte està limitat al 10 % de l'import total de les inversions incloses en el pla col·lectiu.

  b) Implantació i reestructuració de cultius permanents, reempeltades i adequació dels marcs de plantació a la mecanització.

  1r) No són subvencionables les operacions de cultiu com ara poda, tractaments fitosanitaris de les plantes o el manteniment posterior a la plantació.

  2n) El material vegetal per emprar ha de procedir de vivers autoritzats.

  3r) No són susceptibles de subvenció les inversions destinades a la plantació ni a l'empeltada de les varietats híbrides de cítrics que se citen a continuació: Fortune, Ortanique, Ellendale, Clemenvilla-Nova, Nadorcott, Minneola, Murcott, Murina, Orri, Primosole, Queen i Spring Sunshine.

  c) Inversions comunitàries dirigides a facilitar la gestió en comú de les parcel·les. S'inclouen en aquest apartat les despeses derivades de les operacions orientades a l'eliminació d'accidents artificials, anivellament i condicionament de terres i construcció d'infraestructures viàries necessàries per a l'explotació en comú i situades en les parcel·les del pla col·lectiu.

  d) Inversions l'objecte de les quals siga la millora de l'eficiència hídrica i energètica en l'ús de l'aigua de reg o la implantació de mètodes de cultiu tecnològicament avançats.

  1r) S'ha de justificar la disponibilitat legal de l'aigua per utilitzar: dret o concessió d'aigua de reg per a les superfícies que cal considerar.
  2n) La instal·lació de reg ha de disposar d'un comptador o un sistema de mesurament que permeta mesurar l'ús d'aigua corresponent a la inversió objecte de l'ajuda, o instal·lar-ne com a part de la inversió. En les inversions de regadiu que depenen de sistemes de reg col·lectiu, el sistema de mesurament ha de ser el que tinga establit la comunitat de regants.
  3r) La inversió ha de justificar un estalvi potencial mínim d'aigua d'un 10 %. Aquesta reducció ha de justificar-se a partir de la reducció de pèrdues per millora de les conduccions dins de l'explotació i de la reducció del volum d'aigua requerit respecte del sistema anterior.

  e) Adquisició de patents, llicències, drets d'autor o marques registrades. L'import subvencionable per aquest concepte està limitat al 10 % de les inversions que es preveuen en el pla col·lectiu.

  f) Costos generals vinculats a les despeses anteriors: honoraris d'enginyers o estudis de viabilitat; l'import màxim admissible és del 10 % del cost de les inversions de les quals siguen objecte. També són subvencionables els honoraris relatius als estudis de viabilitat, amb un import màxim de 900 euros per expedient.


  DESPESES NO SUBVENCIONABLES

  Es consideren despeses i inversions no subvencionables les que s'assenyalen tot seguit:

  a) Compra de drets de producció agrícola, de drets d'ajuda, animals, plantes anuals i la seua plantació o les inversions necessàries per al compliment de normes comunitàries vigents.
  b) Els interessos de deute per operacions financeres subscrites pels sol·licitants.
  c) La compra de terrenys per un import que excedisca del 10 % de la despesa total subvencionable del pla col·lectiu.
  d) L'Impost sobre el Valor Afegit, excepte quan no siga recuperable d'acord amb la legislació nacional sobre l'IVA.
  e) Tampoc són subvencionables les operacions que afecten cultius que s'hagen beneficiat d'ajudes de reestructuració o reconversió en els últims 10 anys anteriors a la data de sol·licitud de l'ajuda.

  No són subvencionables les inversions que siguen objecte d'altres mesures d'ajudes públiques amb independència de l'origen del finançament públic, de l'organisme que gestione l'ajuda, o de l'exercici financer en què haja sigut concedida i, en particular, no podran ser cofinançats mitjançant contribució dels Fons Estructurals, del Fons de Cohesió, del Programa de suport al sector vitivinícola 2019-2023 o de qualsevol altre instrument financer de la Unió.


  PERÍODE D'ELEGIBILITAT DE LES INVERSIONS

  Són subvencionables les inversions efectuades amb posterioritat a la resolució de concessió de l'ajuda sol·licitada i, si és el cas, les que s'efectuen amb posterioritat a la data de formalització de la sol·licitud i sobre les que hi haja un certificat de tècnic competent per a la instrucció de les ajudes en què es faça constar la no iniciació de les inversions en aquesta data, sempre que recaiga una resolució aprovatòria d'ajuda per a aquestes inversions.

  D'aquesta manera, és necessària sempre una autorització per a iniciar l'execució de les inversions incloses en el pla i, en cas que es vulguen iniciar abans de la resolució de la convocatòria, s'ha de sol·licitar de manera expressa.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Ordre 4/2020 de 25 de febrer, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes a plans de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a plans de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - Extracte de la Resolució de 30 de juliol de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a Plans de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020
  - RESOLUCIÓ de 29 d'octubre de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2020 d'ajudes a plans de reconversió i reestructuració col·lectius, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Llista de normativa

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Vegeu la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Vegeu la Llei 39/2015, de 1 d'octubre.

  Vegeu l'Ordre 4/2020, de 25 de febrer.

  RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 30 de juliol de 2020.

  Resolució de 29 d'octubre de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.