Sol·licitud d'ajudes a plans de reestructuració i reconversió col·lectius

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 2324519
|
Codi GVA: 21144
Descarregar informació
Termini obert

Des de 18-05-2024

Fins 17-06-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Incentivar l'elaboració d'actuacions sobre un conjunt de parcel·les, amb la finalitat de dur-ne a terme la reconversió o la reestructuració col·lectiva que tendisquen a la gestió conjunta, a l'ús en comú racional dels mitjans per a l'execució d'activitats agràries o una altra classe d'iniciatives...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
18-05-2024 al 17-06-2024
Al·legació/AportacióTermini obert
18-05-2024
JustificacióTermini pendent
17-11-2024 al 30-05-2025
Observacions

DESPESES SUBVENCIONABLES a) Adquisició de terrenys destinats als fins propis de l'explotació agrícola. L'import subvencionable per aquest concepte està limitat al 10 % de l'import total de les inversions incloses en el pla col·lectiu. b) Implantació i reestructuració de cultius permanents,...

Saber més

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Cooperatives, societats agràries de transformació o qualsevol altra entitat associativa amb personalitat jurídica, que agrupe persones físiques o jurídiques. L'entitat associativa ha de tindre entre els seus objectius la gestió conjunta de l'explotació, amb la finalitat de millorar-ne l'adaptació...

Saber més
Requisits

1. Entre les activitats de les entitats beneficiàries ha de figurar l'activitat agrària. 2. Les entitats beneficiàries han d'estar constituïdes per un mínim de deu socis. 3. No estar incurs en cap de les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en l'article 13 de la...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
La concessió de les ajudes s'efectua mitjançant un règim de concurrència competitiva i, en el cas que l'import total sol·licitat siga superior a l'import global màxim establit, s'atenen les sol·licituds de forma ordenada de major a menor puntuació obtinguda per cada sol·licitud, d'acord amb els...
Saber més
Criteris de valoració
a) Sol·licituds presentades per cooperatives, organitzacions de productors, societats agràries de transformació o entitats mercantils en les quals almenys el 50% del seu capital pertanga a societats cooperatives, organitzacions de productors o societats agràries de transformació (5 punts). En el...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Des de 18-05-2024 a 17-06-2024

El termini de presentació de sol·licituds és d'1 mes a comptar des de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV. núm. 9851 de 17.05.2024).

Documentació
Els interessats han de presentar les sol·licituds per mitjà del model normalitzat degudament omplit i signat, juntament amb la següent documentació: 1. Acreditació de l'entitat beneficiària, mitjançant l'aportació de: a) NIF b) Còpia d'escriptura de constitució, estatuts i normes de règim...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de...
Saber més

Al·legació/Aportació

Termini
Des de 18-05-2024
Forma de presentació
Telemàtica
Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini per a la resolució de les sol·licituds d'ajuda és de sis mesos, conforme al que es disposa en l'article 11 de l'Orde 29/2016. Si en este termini no es dictara resolució expressa, s'entendrà que la mateixa ha sigut desestimada, conforme establix l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17...
Saber més
Quantia i cobrament
El percentatge màxim d'ajuda és del 55% de la inversió subvencionable, estant comprés el volum d'inversió subvencionable per sol·licitud entre els 50.000 i els 2.000.000 EUR per pla.
Observacions

Les resolucions, que posen fi a la via administrativa, es notificaran als interessats i motivaran degudament el sentit d'aquestes. Es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, en el termini d'un mes a comptar de...

Saber més