Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de renovació de l'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera (grup A)

  Objecte del tràmit

  Facilitar a les instal·lacions en les quals es desenvolupen alguna de les activitats incloses dins del grup A del Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) que preveu el Reial decret 100/2011, de 28 de gener, recollida en la Llei 34/2007, el formulari normalitzat necessari per a la presentació de la sol·licitud de renovació de l'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Han de sol·licitar-ho les persones titulars o els representants legals de les instal·lacions existents que ja disposen d'autorització que vulguen realitzar una renovació.

  S'eximeixen d'aquesta obligació les instal·lacions sotmeses a l'autorització ambiental integrada regulada en la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació (modificada per la Llei 5/2013, d'11 de juny), i en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de prevenció de la contaminació i qualitat ambiental de la Comunitat Valenciana, ja que l'autorització d'emissions a l'atmosfera està integrada en l'anterior.

  Inici
 • Taxes

  Import de la Taxa

  459,05 €

  Taxa

  Taxes:
  Import de la taxa
  459,05 EUR
  TAXES 2021:

  Model 046-9756: Taxa per serveis administratius d'intervenció ambiental

  - Autorització, renovació o modificació substancial d'emissió a l'atmosfera (grups A o B del CAPCA): 459,05 euros.

  BONIFICACIONS:

  - Una bonificació del 20 % de la quota íntegra, si el contribuent és una petita o mitjana empresa, d'acord amb la definició que figura en la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003, sobre definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
  - Una bonificació del 30 % de la quota íntegra, si el contribuent té implantat un sistema de gestió mediambiental verificat conforme al Reglament CE número 1.221/2009, del Parlament i del Consell, de 25 de novembre de 2009, relatiu a la participació voluntària d'organitzacions en un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). La bonificació serà del 15 % en el cas que el sistema de gestió mediambiental estiga certificat d'acord amb la Norma ISO 14001 (per a la qual cosa cal acreditar la certificació corresponent).

  Les bonificacions indicades no seran acumulables entre si.
  A. Obtenció del formulari a través de SARA (Sistema d'Ajuda a la Recepció d'Autoliquidacions):
  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades que se us sol·liciten. I feu clic el botó "Generar imprés".
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Torneu a fer clic en el botó "Acceptar".
  4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  B. Pagament
  1. A través del pagament telemàtic genèric.
  - Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament. Vegeu en enllaços: Pagament telemàtic genèric.

  2. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.
  Vegeu l'enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.

  3. A través d'oficines i caixers de les entitats financeres col·laboradores:
  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Vegeu l'enllaç: Entitats col·laboradores i formes de pagament.

  Per a omplir l'imprés de la taxa:
  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes
  http://agroambient.gva.es/va/administracion-electronica

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les instal·lacions han de sol·licitar la renovació de l'autorització de manera prèvia a la finalització de la vigència de l'autorització.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud de renovació de l'autorització d'emissions a l'atmosfera (grup A), per a instal·lacions en les quals es desenvolupa alguna activitat del grup A d'acord amb el Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera (CAPCA) previst en l'annex IV de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera, modificat pel Reial decret 100/2011, de 28 de gener, dirigit a la Direcció General de Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  El titular ha de presentar amb la sol·licitud un certificat emés per una entitat inscrita, per al camp de la contaminació atmosfèrica, en el Registre d'entitats col·laboradores en matèria de qualitat ambiental (ECMCA) de la Comunitat Valenciana i el justificant de l'abonament de la taxa corresponent.

  En el cas que s'estiga tramitant la modificació de l'autorització vigent, es considera suficient amb la sol·licitud de renovació i la taxa corresponent en cas de modificació no substancial. En aquest cas, no serà necessari presentar aquest certificat, ja que d'acord amb l'article 8.3 del Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, s'estableix un termini màxim de tres mesos des de la modificació de la instal·lació, que haurà de remetre a l'òrgan que el va autoritzar el certificat d'adequació realitzat per ECMCA.

  En cas que s'hagen produït modificacions la incorporació a l'autorització vigent de les quals no haja sigut sol·licitada, l'imprés de sol·licitud corresponent anirà acompanyat de la documentació següent:
  - Projecte bàsic d'emissions a l'atmosfera amb el contingut següent:
  - Memòria tècnica amb el següent contingut mínim:
  a) Antecedents.
  b) Objecte.
  c) Dades generals de la instal·lació:
  - Titular.
  - Emplaçament.
  - Descripció de la instal·lació que incloga un esquema del procés productiu.
  d) Contaminació atmosfèrica originada per la instal·lació.
  - Descripció de les fonts que originen contaminants inclosos en Annex I de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera.
  Identificació de les activitats potencialment contaminants de l'atmosfera (APCA) dutes a terme en la instal·lació i descripció d'aquestes.
  - Identificació i descripció dels focus d'emissió associats a cada una de les APCA, en què s'especifique la maquinària i el procés que origina la contaminació, les característiques del punt d'emissió a l'atmosfera i els equips correctors per a reduir les emissions a l'atmosfera.
  - Esquema de traçabilitat dels gasos emesos des dels equips productors fins als punts d'emissió.
  - Descripció dels sistemes correctors i pla de manteniment d'aquests.
  - Descripció dels sistemes d'autocontrol duts a terme per a comprovar el funcionament correcte dels sistemes de prevenció i control de la contaminació atmosfèrica, a fi de garantir que es compleixen els valors límit d'emissió i la periodicitat d'aquests.
  - En cas que es veja afectada pel Reial decret 117/2003, i estiga inscrita en el registre preceptiu, s'ha d'indicar la data i l'òrgan de l'Administració al qual es va remetre l'últim pla de gestió de dissolvents presentat. Si la instal·lació no està inscrita en el registre, s'ha d'adjuntar la documentació requerida per a això.
  - Si és procedent, descripció de les mesures adoptades a fi de reduir la contaminació a llarga distància o transfronterera.
  - Descripció de les mesures relatives a les condicions d'explotació en situacions diferents de les normals que puguen afectar el medi ambient, com la posada en marxa, les fuites, les fallades de funcionament, les parades temporals o el tancament definitiu.
  e) Plànols:
  - Localització de la instal·lació.
  De planta, on es localitzen els focus d'emissió identificats.
  - Alçat de la instal·lació on es puguen observar les altures dels focus (amb tantes seccions com calga).
  - Fitxes de contaminació atmosfèrica:
  Fitxa I: fitxa de la instal·lació (el model es pot descarregar des de l'apartat "Enllaços").
  Fitxa II: fitxa d'activitat (una per a cada una de les activitats potencialment contaminants que s'efectuen a la instal·lació, descrites en la fitxa d'instal·lació (el model es pot descarregar des de l'apartat "Enllaços").
  Fitxa III: fitxa de focus canalitzats: una per a cada un dels focus de cada una de les activitats potencialment contaminants que s'efectuen a la instal·lació (el model es pot descarregar des de l'apartat "Enllaços").
  Fitxa IV: Fitxa d'emissions difuses: (incloses les de compostos orgànics volàtils, si n'hi ha). (El model es pot descarregar des de l'apartat "Enllaços").
  - Declaració per mitjà admissible en dret de la capacitat de representació que exerceix la persona signatària.
  - Justificant de l'abonament de la taxa corresponent.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les persones titulars de les instal·lacions han de presentar l'imprés de sol·licitud de renovació de l'autorització administrativa d'emissions a l'atmosfera i la resta de documentació requerida, que analitzarà i avaluarà la direcció general competent en la matèria.
  - Si la documentació presentada no és correcta o està incompleta, es remetrà a l'interessat el pertinent requeriment d'esmena, de conformitat amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  - Quan el titular de la instal·lació presente amb la sol·licitud el certificat d'ECMCA amb anterioritat a la data de venciment de l'autorització, la seua vigència s'entendrà prorrogada fins a la resolució del procediment de renovació per part de l'òrgan competent.
  - Si l'avaluació de la documentació presentada és positiva, es dictaminarà la resolució favorable corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la Secretaria Autonòmica d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el termini d'un mes des de l'endemà del dia en què es notifique, d'acord amb el que estableixen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21164

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=121164.

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En cas que es vulga tramitar un procediment electrònic en representació d'altres persones físiques o jurídiques, s'ha de procedir a la corresponent inscripció en el Registre de Representants (https://www.accv.es/va/ciutadans/registre-de-representants/).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).
  - Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

  Llista de normativa

  Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de prevenció, qualitat i control ambiental d'activitats a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7329, de 31/07/14).

  Decret 228/2018, de 14 de desembre, del Consell, pel qual es regula el control de les emissions de les activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.