Detall de Procediment

Devolució de taxes d'ensenyaments artístics professionals.

Codi SIA: 2328513
Codi GUC: 21170
Organisme: CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Termini de sol·licitud: Termini obert
 • Informació bàsica

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Objecte

Informació sobre la tramitació per a la devolució de les taxes educatives i dels preus públics d'ensenyaments artístics professionals.

Observacions

1. Procedirà la devolució de l'import de la taxa, sempre que no s'haja fet ús del servei públic, i quan aquesta s'haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del servei o a la realització de l'activitat de què es tracte, i aquesta utilització, prestació o realització no tinga finalment lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu. 2. Els criteris a tindre en compte amb vista a la pràctica de la citada devolució seran els següents: a) Quan la no utilització, prestació o realització resulte imputable a l'administració, la devolució haurà de practicar-se d'ofici per aquesta, sense perjudici del dret de la persona interessada a sol·licitar-la. b) Quan la no utilització, prestació o realització tinga el seu origen en causa de força major, la devolució procedirà prèvia sol·licitud de la persona interessada, sempre que aquesta prove prou aquesta força major, llevat que es derive d'un esdeveniment notori, en què l'administració actuarà d'ofici.

Requisits

Ompliu el model 756. Instruccions: a) Abans de començar, llegiu detingudament les instruccions. b) Teniu a mà i escanejada tota la documentació que cal aportar. Podeu utilitzar els formats .doc, .jpg, .pdf. c) IMPORTANT: Deixeu molt clars els motius pels quals sol·liciteu la devolució de la taxa. d) Si el sol·licitant de la taxa és un menor d'edat i, per tant, no és titular del compte en el qual s'ingressarà la devolució, cal aportar un certificat de titularitat del compte.

Interessats

Poden sol·licitar la devolució d'una taxa, sempre que no s'haja fet ús del servei públic, aquelles persones o els seus representants que complisquen els següents motius: · Per l'ajornament o suspensió de les proves. · Renúncia en període de matrícula. · Per anul·lació del grup o de la classe. · Per convalidació d'una assignatura. · Per baixa mèdica de llarga duració d'un professor sense substitució. · Pagar una taxa equivocada per error. · Per duplicitat en el pagament de la taxa. · Pagar el carnet escolar o l'expedient acadèmic si ja s'és alumne del centre. · Pagar matrícula normal si es té dret a la matrícula bonificada (ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA): - Família nombrosa general o especial en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. - Família monoparental en vigor en el moment de la presentació del pagament de la tasal. - Mata de violència de gènere en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. - Víctimes de terrorisme en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. - Per concessió de beca per part del Ministeri d'Educació (ADJUNTAR LA DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA). - Minusvalidesa

Normativa del procediment

Termini

El termini per a sol·licitar la devolució de la taxa serà de 4 anys i es començarà a comptar a partir de l'endemà de la presentació de l'autoliquidació.

Documentació

Documentació OBLIGATÒRIA per a sol·licitar la devolució d'una taxa. a) Model 756 b) Annex al model 756 (disponible en l'apartat "Informació complementària/enllaços") c) Justificant de pagament d) Si la persona sol·licitant de la taxa no és titular del compte bancari, s'ha d'aportar un justificant de titularitat del compte bancari. Quan el motiu de la sol·licitud es base en algun dels motius següents, ha d'adjuntar-se la documentació acreditativa. a) Família nombrosa general o especial en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. b) Família monoparental en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. c) Víctima de violència de gènere en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. d) Víctimes de terrorisme en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. c) Per concessió de beca del Ministeri d'Educació.

Forma presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:

On dirigir-se

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
 • C/ CARRATALÀ, 47

  03007 - Alacant/Alicante

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
 • C/ GREGORI GEA, 14

  46009 - València/Valencia

 • DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
 • AV. DEL MAR, 23

  12003 - Castelló/Castellón

 • CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Telemàtica
La tramitació telemàtica es fa a través de l'enllaç indicat en l'apartat anterior. Passos a seguir: 1. Emplenar el model 756 2. Amb el número d'autoliquidació que s'obté en emplenar el model 756 (NO DEL MODEL 046) cal anar al pas 2 de les instruccions de l'ATV denominat Presentació del model 756. Per a això ha de disposar de certificat digital. Per a informació sobre la tramitació pot contactar: CONTACTE ASSISTÈNCIA TÈCNICA/INCIDÈNCIES - Disposa d'un formulari de contacte, seleccione "Qüestions informàtiques" i indique un horari aproximat per a contactar-li. - Per a informació general sobre tramitació: 012 (963866000 si telefoneu des de fora de la Comunitat Valenciana) - Suport per a incidències informàtiques: CAU Administració electrònica 961613199 - Per correu electrònic en: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Informació tramitació

El tràmit per a la sol·licitud de la devolució d'una taxa ha d'efectuar-se preferentment de manera telemàtica. La sol·licitud de devolució d'una taxa per ingrés indegut ha de fer-se omplint el model 756 de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). INSTRUCCIONS: a) Abans de començar, llegiu detingudament les instruccions que facilita l'ATV quan s'ompli el model 756. b) Teniu a mà i escanejada tota la documentació que cal aportar. Podeu utilitzar els formats .doc, .jpg, .pdf. c) IMPORTANT: Deixeu molt clars els motius pels quals sol·liciteu la devolució de la taxa. d) Si el sol·licitant de la taxa és un menor d'edat i no és titular del compte en el qual s'ingressarà la devolució, cal aportar un certificat de titularitat del compte. Aquesta sol·licitud es pot omplir de dues maneres: a) mitjançant el web de conservatoris de música, dansa, arts plàstiques: https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/devolucio-taxes b) mitjançant el web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV): http://atv.gva.es/va/dii-756-acces

òrgans de tramitació

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Organismes

 • SERVEI DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTOS
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia

Òrgans resolució

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Organismes

 • SERVEI DE PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTOS
 • AV. CAMPANAR, 32

  46015 - València/Valencia