Detall de Procediments

Procediment integrat d'AUTORITZACIÓ DE CENTRALS FOTOVOLTAIQUES que se situaran sobre sòl NO urbanitzable I DE PARCS EÒLICS, connectats en ALTA TENSIÓ a xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica. Alta (nova), modificació, canvi de titularitat i baixa (tancament) temporal o definitiva. Energia.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Procediment integrat d'AUTORITZACIÓ DE CENTRALS FOTOVOLTAIQUES que se situaran sobre sòl NO urbanitzable I DE PARCS EÒLICS, connectats en ALTA TENSIÓ a xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica. Alta (nova), modificació, canvi de titularitat i baixa (tancament) temporal o definitiva. Energia.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'AUTORITZACIÓ de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica situades a la Comunitat Valenciana corresponents a:

  - CENTRALS FOTOVOLTAIQUES que se situaran sobre sòl NO urbanitzable.

  - PARCS EÒLICS.

  En tots dos casos connectats en ALTA TENSIÓ a xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica,

  mitjançant un PROCEDIMENT INTEGRAT que inclou:

  1) Les següents autoritzacions energètiques:

  - Autorització administrativa prèvia.
  - Autorització administrativa de construcció.
  - Declaració d'utilitat pública, si escau.
  - I autorització d'explotació (per a la posada en servei).

  2) I també l'OBTENCIÓ de:

  - Els pronunciaments ambientals, quan el projecte requerisca avaluació ambiental o avaluació de repercussions sobre la xarxa Natura 2000.
  - I l'autorització d'implantació en sòl NO urbanitzable.


  Tot això per als casos de:

  - ALTA (nova central fotovoltaica o nou parc eòlic).
  - MODIFICACIÓ (que inclou el cas d'ampliació de la instal·lació).
  - CANVI DE TITULARITAT (per transmissió de la instal·lació).
  - BAIXA temporal o definitiva (per tancament temporal o definitiu).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular (promotora) de la central fotovoltaica o del parc eòlic, o el seu representant.*


  * Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Taxes

  - Taxes 2021:

  A) Taxa per AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA i DE CONSTRUCCIÓ:

  1.1 - S'aplica la quantitat fixa de 107,50 euros.
  a la qual addicionalment cal sumar una altra quantitat o altres en funció del pressupost que figure en la documentació tècnica preceptiva que cal presentar en el procediment administratiu corresponent, els imports del qual són els següents:
  1.2.1 - Pels primers 6.600 euros de pressupost: 44,70 euros.
  1.2.2 - Per cada 6.600 euros més o fracció addicional del pressupost: 11,80 euros.


  * IMPORTANT:
  En cas d'ALTA de centrals fotovoltaiques i de parcs i instal·lacions eòliques de competència de la Generalitat Valenciana aquesta taxa administrativa quedarà REDUÏDA en els següents PERCENTATGES:
  . Un 25 % quan es tracte d'instal·lacions de potència instal·lada no superior a 10 MW.
  . Un 75 % per a les de potència no superior a 3 MW.
  . I del 100 % per a totes les que estiguen dissenyades i funcionen en règim d'autoconsum elèctric amb independència de la potència instal·lada.


  B) Taxa per AUTORITZACIÓ DE TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT:

  1.1 - S'aplica la quantitat fixa de 107,50 euros.


  C) Taxa per AUTORITZACIÓ DE TANCAMENT total o parcial:

  1.1 - S'aplica la quantitat fixa de 107,50 euros.
  a la qual addicionalment cal sumar una altra quantitat o altres en funció del pressupost que figure en la documentació tècnica preceptiva que cal presentar en el procediment administratiu corresponent, els imports del qual són els següents:
  1.2.1 - Pels primers 6.600 euros de pressupost: 44,70 euros.
  1.2.2 - Per cada 6.600 euros més o fracció addicional del pressupost: 11,80 euros.  - INFORMACIÓ PER A L'AUTOLIQUIDACIÓ I EL PAGAMENT DE LES TAXES:

  1) En l'enllaç relacionat amb el pagament de taxes que figura a continuació:

  - Heu de dirigir-vos a l'apartat "9800 - Taxa per activitats industrials", fer clic en "Confecció en línia i descàrrega del model" i, en la pantalla següent, seleccionar el tipus de taxa i la taxa que corresponguen en cada cas.
  - Disposeu d'informació sobre la generació de l'autoliquidació (model 046) i el pagament (telemàtic o presencial) de les taxes de la Generalitat Valenciana. Us recomanem que consulteu, en concret, la informació relativa als passos per a la correcta obtenció dels models 046 PMF (mireu-la a la part superior dreta de la pàgina web).

  2) - En els casos de canvi de titularitat i de baixa de la instal·lació podeu accedir a aquest mateix enllaç des del pas "Pagar" del tràmit telemàtic, o bé simplement annexar en aquest pas el justificant del pagament de la taxa efectuat prèviament.
  - En els casos d'alta i de modificació primer heu de pagar la taxa i després presentar el justificant del seu pagament a través del tràmit d'aportació de documentació a l'expedient obert.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  http://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  IMPORTANT:
  En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.).Comprove-ho abans d'annexar-los.
  Si, en el seu cas, la grandària dels documents que ha de presentar a través del tràmit telemàtic excedira de la grandària màxima admesa per la Plataforma de Teletramitació de la Generalitat Valenciana:
  - Presente a través d'ell tots els documents que li permeta annexar i registre'l.
  - I, després d'haver-ho registrat, aporte a continuació els altres documents requerits per a obtindre l'autorització que no haja pogut presentar, utilitzant per a això, tantes vegades com siga necessari, el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)" (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit), indicant en ell el número d'expedient administratiu que s'haurà obert amb la sol·licitud inicial i que constarà en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu també l'apartat "Enllaços").  A) En cas d'ALTA (nova central fotovoltaica o parc eòlic) o de MODIFICACIÓ (inclòs el cas d'ampliació de la central o el parc existent), cal presentar la documentació següent:

  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT

  1 - SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ (marqueu l'opció d'alta i també la/les autorització/ons que corresponga/onguen), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, que es diu SOLEFEPI).
  Aquesta sol·licitud inclou una declaració responsable, subscrita per la persona promotora de la instal·lació, del fet que tota la documentació presentada és suficient i adequada a la sol·licitud instada.

  2 - PROJECTE de la instal·lació signat per una persona tècnica titulada competent, visat pel col·legi oficial corresponent (o, a falta d'aquest visat, acompanyat de la declaració responsable d'aquesta persona que s'indica a continuació).

  El projecte ha d'incloure els plànols d'emplaçament de la instal·lació i de localització de les instal·lacions i equips, inclosos els del sistema d'evacuació.
  . Els plans s'han de presentar en format electrònic, i s'hi ha d'indicar en el caixetí el format del paper sobre el qual s'han d'imprimir, i incloure-hi al seu torn una escala graduada. En concret, s'han d'entregar en format GML, admés per l'Administració pública i recollit en l'NTI, la norma tècnica d'interoperativitat. Es podran admetre, a més, alguns formats no oberts en consideració al seu ús generalitzat en el sector de l'arquitectura i enginyeria, com és el cas dels formats de disseny Shapefile o, en defecte d'això, formats de CAD convencionals: DXF, DWG o DGN.
  . Si és el cas, s'adoptaran com a base topogràfica les sèries CV05 i CV20, cartografia oficial de la Comunitat Valenciana proporcionada per l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV). En tot cas, el sistema de coordenades emprat serà el mateix que el del mapa base esmentat (sistema de referència ETRS89 i en projecció UTM referit al fus 30N).

  3 - Declaració responsable de la persona tècnica titulada competent projectista o de la persona que dirigisca l'execució de les obres, en cas que el projecte no dispose de visat de col·legi professional. Aquesta declaració s'ha de presentar en el model normalitzat anomenat DECRESTE, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit.

  4 - Separates tècniques del projecte d'execució que siguen d'interés per a les administracions públiques, organismes i, si és el cas, empreses de servei públic o empreses d'interés general amb béns o serveis a càrrec seu afectats per la instal·lació.

  5 - Full resum de la instal·lació signada per la persona tècnica projectista i per la persona titular (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat FULLFEPI).

  6 - Declaració responsable de la persona tècnica projectista competent (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat DECRESTP). * NOTA: aquest document ha de presentar-se només en cas que se sol·licite l'autorització de construcció, de conformitat amb l'article 53.1.b de la Llei 24/2013, del sector elèctric.

  7 - Relació de béns i drets afectats, si és el cas.

  8 - Informes favorables de les diferents administracions públiques, organismes o, si és el cas, empreses de servei públic o empreses d'interés general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació. * NOTA: aquests informes s'han de presentar només si s'esdevenen aquests supòsits i implicarà la presentació de la declaració DEREINFA.

  9 - Si és el cas, declaració responsable relativa a la presentació d'informes favorables d'administracions públiques, organismes o empreses de servei públic o d'interés general, i també, si és el cas, conformitat amb el condicionament. Aquesta declaració es presentarà en el model normalitzat anomenat DEREINFA, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit.

  10 - Memòria en què s'ha de justificar el compliment dels criteris generals i específics establits en els articles de 8 a 11 del Decret llei 14/2020, i també dels criteris del Pla eòlic de la Comunitat Valenciana en cas de parcs eòlics, acompanyada dels plans i la resta d'informació o documents necessaris (inclosos els que estan previstos en les lletres a, b i c de l'article 20.1 [consultes prèvies] del Decret llei 14/2020).

  11 - Resguard acreditatiu d'haver depositat la garantia econòmica establida per a la sol·licitud dels permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució, si és el cas.

  12 - Document justificatiu d'haver obtingut els drets d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució a favor de la persona titular de l'autorització sol·licitada, si és el cas.

  13 - Informe - certificat urbanístic emés per l'ajuntament referit a la compatibilitat urbanística del projecte, de cada un dels municipis afectats, o justificant d'haver-lo sol·licitat quan aquest no s'haja emés; en aquest cas caldrà aportar una declaració responsable del promotor de la situació urbanística dels terrenys.

  14 - Documents acreditatius de la capacitat legal, tècnica i economicofinancera de la persona promotora per a dur a terme el projecte, sense perjudici de la documentació exigible sobre l'acreditació de recursos econòmics i financers per a materialitzar el projecte abans d'atorgar les autoritzacions administratives, i segons siga procedent.

  15 - Documents que acrediten la disponibilitat o compromís de disponibilitat d'almenys un 25 % dels terrenys sobre els quals es projecte la central fotovoltaica sobre sòl no urbanitzable.

  16 - Llista dels elements, els espais, els serveis i les instal·lacions públiques afectats per l'actuació, i també de la titularitat administrativa d'aquests, amb la finalitat de formular les consultes necessàries per a la valoració de les afeccions esmentades, durant la fase de consultes; la persona promotora és la responsable d'identificar-ho.

  17 - Pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, que ha d'incloure, com a mínim, una memòria i un pressupost degudament justificat d'execució dels treballs descrits.

  18 - Estudi d'impacte ambiental, incloent-hi el document de síntesi, si és el cas.

  19 - Plec general de normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals, si és el cas.

  20 - Estudi d'integració paisatgística, si és el cas.


  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: POSADA EN SERVEI (EXPLOTACIÓ).

  1 - SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ (marqueu l'opció d'autorització d'explotació o la d'autorització d'explotació provisional per a proves), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat SOLEFEPI).
  Aquesta sol·licitud inclou una declaració responsable, subscrita per la persona sol·licitant, del fet que tota la documentació presentada és suficient i adequada a la sol·licitud instada.

  2 - Resguard d'haver depositat la garantia econòmica per al desmantellament de la instal·lació i la restitució o restauració dels terrenys i medi ambient afectats, en cas que es tracte de centrals fotovoltaiques.
  * NOTA: la presentació d'aquest document és requisit indispensable per a poder atorgar l'autorització d'explotació d'una central fotovoltaica.

  3 - Resguard d'haver depositat les garanties econòmiques establides en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, en cas que es tracte de parcs eòlics.
  * NOTA: la presentació d'aquest document és requisit indispensable per a poder atorgar l'autorització d'explotació d'un parc eòlic.

  4 - Certificat de final d'obra de la instal·lació signat per una persona tècnica titulada competent (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat CERFENAL), visat pel col·legi oficial corresponent (o, a falta d'aquest visat, acompanyat de la declaració responsable de la persona tècnica esmentada, segons el model normalitzat DECRESTE, que s'indica més endavant).

  5 - Certificat d'inspecció emés per organisme de control, amb qualificació de resultat favorable, si és el cas.

  6 - Certificat d'instal·lació emés per l'empresa instal·ladora.

  7 - Declaració responsable de la persona tècnica titulada projectista competent o de la persona que dirigisca l'execució de les obres, en cas que el certificat final d'obra no dispose de visat de col·legi professional.
  Aquesta declaració s'ha de presentar en el model normalitzat anomenat DECRESTE, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit.

  8 - Només en cas de MODIFICACIÓ de la instal·lació (NO en cas d'ALTA), a més dels documents que acaben d'indicar-se (segons siga procedent) caldrà presentar també el certificat de l'última revisió periòdica en vigor, emés per persona tècnica titulada competent, visat pel col·legi oficial corresponent (o, a falta d'aquest visat, acompanyat de la declaració responsable de la persona tècnica esmentada, segons el model normalitzat DECRESTE, al qual ja s'ha fet referència).  B) En cas de CANVI DE TITULARITAT:

  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT

  1 - SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ (marqueu l'opció de canvi de titularitat i també la d'autorització de transmissió de la titularitat), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat SOLEFEPI).
  Aquesta sol·licitud inclou una declaració responsable, subscrita per la nova persona titular de la instal·lació, del fet que tota la documentació presentada és suficient i adequada a la sol·licitud instada.

  2 - Document de transmissió de la instal·lació (article 19 del Decret 88/2005).

  3 - Resguard d'haver depositat la garantia econòmica per al desmantellament de la instal·lació i la restitució o restauració dels terrenys i medi ambient afectats, en cas que es tracte de centrals fotovoltaiques.
  * NOTA: la presentació d'aquest document és requisit indispensable per a poder atorgar l'autorització.

  4 - Resguard d'haver depositat les garanties econòmiques establides en el Pla eòlic de la Comunitat Valenciana, en cas que es tracte de parcs eòlics.
  * NOTA: la presentació d'aquest document és requisit indispensable per a poder atorgar l'autorització.

  5 - Certificat de l'última revisió periòdica en vigor emés per persona tècnica titulada competent, visat pel col·legi oficial corresponent (o, a falta d'aquest visat, acompanyat de la declaració responsable de la persona tècnica esmentada, segons el model normalitzat DECRESTE, que s'indica a continuació).

  6 - Declaració responsable de la persona tècnica titulada competent projectista o de la persona que dirigisca l'execució de les obres, en cas que el certificat de revisió de la instal·lació no dispose de visat de col·legi professional. Aquesta declaració s'ha de presentar en el model normalitzat anomenat DECRESTE, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit.

  7 - Justificant del pagament de la taxa corresponent.


  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT

  1 - SOL·LICITUD (marqueu l'opció de canvi de titularitat i també la d'autorització de transmissió de la titularitat), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat SOLEFEPI).

  2 - Document justificatiu del fet que s'ha perfeccionat el canvi de titular de la instal·lació.  C) En cas de BAIXA (TANCAMENT) temporal o definitiva:

  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT

  1 - SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ (marqueu l'opció de baixa i la de tancament que siga procedent), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat SOLEFEPI).
  Aquesta sol·licitud inclou una declaració responsable, subscrita per la persona titular de la instal·lació, del fet que tota la documentació presentada és suficient i adequada a la sol·licitud instada.

  2 - PROJECTE de tancament de la instal·lació, que n'ha d'incloure el desmantellament i la restitució o la restauració dels terrenys i medi ambient afectats, signat per una persona tècnica titulada competent, visat pel col·legi oficial corresponent (o, a falta d'aquest visat, acompanyat de la declaració responsable d'aquesta persona, que s'indica a continuació).

  . En cas de sol·licitar no desmantellar la instal·lació, cal justificar-ne els motius.

  . El projecte ha de ser coherent amb el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat presentat amb motiu de les autoritzacions que van permetre la implantació de la instal·lació, i cal justificar convenientment les desviacions respecte a aquest.

  3 - Declaració responsable de la persona tècnica titulada competent projectista o de la persona que dirigisca l'execució de les obres, en cas que el projecte no dispose de visat de col·legi professional. Aquesta declaració s'ha de presentar en el model normalitzat anomenat DECRESTE, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit.

  4 - Justificant del pagament de la taxa corresponent.


  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT

  1 - SOL·LICITUD (marqueu l'opció de baixa que siga procedent), degudament omplida i signada digitalment (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat SOLEFEPI).

  2 - Comunicació de tancament i de desmantellament efectiu, si és el cas, que ha d'incloure la justificació del compliment de les obligacions de desmantellament i restauració del terreny i entorn afectat.

  3 - Certificat final del tancament i desmantellament de la instal·lació signat per una persona tècnica titulada competent (segons el model normalitzat disponible en el tràmit telemàtic, que figura també com a imprés associat a aquest tràmit, anomenat CERFENAL), visat pel col·legi oficial corresponent (o, a falta d'aquest visat, acompanyat de la declaració responsable d'aquesta persona, que s'indica a continuació).

  4 - Declaració responsable de la persona tècnica titulada competent projectista o de la persona que dirigisca l'execució de les obres, en cas que el certificat final del tancament i desmantellament no dispose de visat del col·legi professional corresponent. Aquesta declaració s'ha de presentar en el model normalitzat anomenat DECRESTE, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit.
  *** NOTES:

  1. A la sol·licitud caldrà acompanyar, a més de la documentació indicada i la que s'indica específicament en l'annex III del Decret llei 14/2020, la que estableixen les diverses regulacions que afecten el projecte, en funció de les característiques i l'emplaçament, relativa a les següents matèries:
  a) Ordenació territorial, paisatge i urbanisme.
  b) Avaluació ambiental.
  c) Energia i seguretat industrial.
  d) Patrimoni cultural.
  e) Afeccions al medi natural: espais naturals protegits, espècies i hàbitats, muntanyes i vies pecuàries.
  f) Carreteres.
  g) Altres que puguen ser aplicables al projecte, i que el promotor haurà d'identificar.

  2. Tots els documents presentats per a la tramitació d'expedients regulats en el Decret llei 14/2020 (tant els que s'indiquen en l'annex III d'aquest, com els que requereix la legislació sectorial aplicable), han de tindre format digital i disposar de signatura digital vàlida de la persona tècnica projectista i/o de la persona promotora de la instal·lació, segons corresponga.
  En cas que el format del document no permeta signatura, s'ha d'acompanyar d'una declaració responsable de l'autoria i veracitat de la informació incorporada i que aquesta s'ajusta i és coherent amb la que contenen la resta de documents aportats.

  3. Tota la documentació cartogràfica del projecte ha d'estar georeferenciada al sistema oficial vigent i s'ha de presentar en un sistema de dades obertes compatible amb la cartografia de l'Institut Cartogràfic Valencià.

  4. Respecte a la grandària màxima dels documents a presentar, tinga en compte la informació indicada al principi d'aquest apartat.

  Impresos associats

  [SOLEFEPI] SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE CENTRALS FOTOVOLTAIQUES SOBRE SÒL NO URBANITZABLE I DE PARCS EÒLICS, CONNECTATS EN ALTA TENSIÓ. PROCEDIMENT INTEGRAT. ENERGIA

  [FULLFEPI] FULL RESUM CENTRALS FOTOVOLTAIQUES I PARCS EÒLICS. PROCEDIMENT INTEGRAT

  [DECRESTP] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE LA PERSONA TÈCNICA COMPETENT PROJECTISTA

  [DEREINFA] DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA PRESENTACIÓ DE INFORMES FAVORABLES. DECLARACIÓ CONFORMITAT CONDICIONAT

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [CERFENAL] CERTIFICAT FINAL D'OBRA, DE TANCAMENT Y DESMANTELLAMENT: INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA CONNECTADES EN ALTA TENSIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  A) En cas d'ALTA (nova central fotovoltaica o parc eòlic) o de MODIFICACIÓ (inclosos els casos d'ampliació de la central o el parc existent):

  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT

  1. SOL·LICITUD

  Una vegada fetes les actuacions prèvies i, si és el cas, les possibles consultes prèvies, cal PRESENTAR obligatòriament de manera TELEMÀTICA la SOL·LICITUD conjunta d'AUTORITZACIÓ i la documentació requerida restant en cas d'alta o de modificació, dirigida al servei territorial competent en matèria d'energia corresponent a la província de la Comunitat Valenciana en què es projecte (alta) o estiga (modificació) la central fotovoltaica o el parc eòlic.
  Quan afecte més d'una província, cal dirigir-ho al servei territorial corresponent a la província de la Comunitat Valenciana en què s'haja projectat o estiga la major àrea ocupada pels grups convertidors d'energia primària, de manera que s'incoarà un únic procediment impulsat per aquest òrgan.


  2. VERIFICACIÓ, ESMENA (si és el cas), ADMISSIÓ A TRÀMIT I PAGAMENT DE TAXES

  2,1. VERIFICACIÓ
  Una vegada s'haja rebut la sol·licitud i la documentació presentades, el servei territorial competent en matèria d'energia les verificarà formalment.
  La verificació consistirà a comprovar la suficiència i adequació formal de la documentació a fi de l'obtenció dels pronunciaments administratius que preveu la normativa reguladora per a la construcció (alta) o la modificació de la instal·lació, en els termes de l'article 22 del Decret llei 14/2020.

  2,2. ADMISSIÓ A TRÀMIT i PAGAMENT DE TAXES

  a) ADMISSIÓ A TRÀMIT
  - Si la verificació formal és favorable, el servei territorial esmentat competent en matèria d'energia dictarà un ACORD D'ADMISSIÓ A TRÀMIT de la sol·licitud i ho notificarà a la persona sol·licitant.
  - En concret, disposa d'un termini màxim de 2 mesos des de la recepció de la sol·licitud per a dictar-ho. Una vegada transcorregut aquest termini sense resolució expressa, caldrà entendre-la no admesa a tràmit i s'hi podran presentar els recursos que hi siguen procedent.
  - L'admissió a tràmit de la sol·licitud no prejutjarà el sentit de la resolució definitiva que s'adopte, ni el resultat de l'avaluació territorial, urbanística, ambiental o de paisatge o qualsevol altra.
  - No s'admetran a tràmit les sol·licituds en què concórrega alguna de les circumstàncies que s'indiquen en l'article 22 del Decret llei 14/2020.

  b) PAGAMENT DE TAXES
  - En l'acord d'admissió a tràmit es notificarà a la persona promotora que pot procedir a l'autoliquidació de la taxa corresponent i que s'iniciarà el procediment una vegada es justifique l'ingrés. * NOTA: vegeu la informació sobre taxes en l'apartat corresponent d'aquest mateix tràmit.
  - El justificant del pagament de la taxa ha de presentar-se a través del tràmit telemàtic d'aquesta guia Prop anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats) (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)

  2,3. ESMENA
  - Si en la verificació formal es detecten deficiències que puguen ser objecte d'ESMENA, el servei territorial competent requerirà a la persona sol·licitant que la complete o l'esmene, i li concedirà a aquest efecte un termini màxim de 15 dies, de manera que quedarà suspés el còmput del termini d'admissió a tràmit.
  - L'esmena haurà de fer-se utilitzant el tràmit telemàtic d'aquesta guia Prop anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)
  - Si es fa correctament l'esmena requerida, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.2.
  Si, altrament, no s'esmena íntegrament en el termini concedit, es considerarà desistida de la petició a la persona sol·licitant, i s'arxivaran les actuacions, després d'una resolució dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú. La resolució de desistiment tindrà els efectes de no admissió a tràmit.


  3. INFORMACIÓ PÚBLICA, CONSULTES i INFORME en matèria d'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE

  Després de l'admissió a tràmit de la sol·licitud, es faran simultàniament els següents tràmits:

  3,1. INFORMACIÓ PÚBLICA
  - La sol·licitud d'autorització s'ha de sotmetre al tràmit d'informació pública durant el termini de 30 dies, en els termes de l'article 23 del Decret llei 14/2020.
  - Durant aquest termini podran formular-se les al·legacions que es consideren oportunes, que es traslladaran a la persona sol·licitant de l'autorització perquè, en un termini màxim de 15 dies, responga el que considere pertinent.
  Aquestes al·legacions s'han de presentar a través del tràmit telemàtic d'aquesta guia Prop anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  3,2. CONSULTES
  - Simultàniament al tràmit d'informació pública, les diverses administracions públiques, organismes o, si és el cas, empreses de servei públic o de serveis d'interés econòmic general amb béns o drets a càrrec seu afectats per la instal·lació, disposaran d'un termini de 30 dies per a presentar la seua conformitat o oposició a la instal·lació, en els termes de l'article 24 del Decret llei 14/2020.
  - Aquestes consultes podran ser objecte de supressió en els casos concrets en què la persona sol·licitant haja presentat, juntament amb la sol·licitud inicial de les autoritzacions, una declaració responsable i de conformitat signada per ella, en què accepte el condicionament o els informes favorables emesos, i també una còpia del condicionament i els informes esmentats.

  3,3. INFORME en matèria d'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I PAISATGE
  - Durant la fase de consultes també es traslladarà la documentació oportuna en matèria d'ordenació del territori i paisatge a l'òrgan competent en aquestes matèries, per a l'emissió d'informe de caràcter vinculant en el termini de 30 dies.
  - Si, a conseqüència de l'informe emés es produeixen modificacions en el projecte, o fora necessari ampliar la informació, s'emetrà un nou informe en el termini màxim d'un mes comptat des del moment en què l'òrgan territorial competent en energia remeta la documentació pertinent.
  - Aquest informe:
  . Haurà de ser favorable per a poder atorgar l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació, excepte en els casos en què l'autorització esmentada no es requerisca d'acord amb la legislació d'ordenació del territori, urbanística i del paisatge.
  . Es pronunciarà sobre el pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, en els aspectes de la seua competència.


  5. AVALUACIÓ AMBIENTAL DEL PROJECTE

  - Quan el projecte estiga sotmés a avaluació ambiental, una vegada finalitzats els tràmits anteriors es traslladarà a l'òrgan ambiental la documentació pertinent perquè continue amb els tràmits i formule el pronunciament ambiental que siga procedent, en el termini màxim de 45 dies des d'aquest trasllat (termini prorrogable 45 dies més en funció de la complexitat del projecte).
  - El còmput del termini per a resoldre les autoritzacions energètiques quedarà suspés fins a la formulació del pronunciament ambiental del projecte.


  6. RESOLUCIÓ

  6,1. Una vegada completats els tràmits corresponents, i després de l'acreditació pel promotor de:
  - disposar de manera efectiva de recursos econòmics i financers necessaris per a materialitzar el projecte d'execució sol·licitat;
  - disposar dels terrenys en què s'executarà el projecte, sense perjudici de la possibilitat expropiatòria en cas que la instal·lació s'haja declarat d'utilitat pública en concret,
  - i haver obtingut els permisos d'accés i connexió a les xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica,

  l'òrgan territorial competent en matèria d'energia, en un únic acte administratiu, emetrà RESOLUCIÓ, segons el cas, sobre:

  - L'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable de la instal·lació en les corresponents parcel·les per a l'elaboració de l'activitat de producció d'energia elèctrica (atés el sentit de l'informe emés per l'òrgan competent en matèria d'ordenació del territori i paisatge i incloent-hi els condicionats que continga).
  * IMPORTANT: en aquest cas, la resolució inclourà el PERÍODE DE VIGÈNCIA de l'autorització d'implantació en sòl no urbanitzable i, en conseqüència, la caducitat de les autoritzacions energètiques concedides. Aquest període NO podrà SUPERAR en cap cas els 30 ANYS, sense perjudici de les possibles pròrrogues que estiguen justificades.

  - L'autorització administrativa prèvia prevista en la regulació del sector elèctric.

  - La declaració d'utilitat pública, en concret, de la instal·lació, quan s'haja sol·licitat, i corresponga fer-ho.

  - L'autorització administrativa de construcció, quan siga procedent.
  En aquest cas s'imposarà al titular de l'autorització administrativa de construcció l'obligació de desmantellament de la instal·lació i de restitució dels terrenys i l'entorn afectat.

  - I l'aprovació del pla de desmantellament de la instal·lació i de restauració del terreny i entorn afectat, segons el cas.

  6,2. Correspon resoldre:
  - A la direcció general competent en matèria d'energia, quan la instal·lació siga de més de 10 MW o afecte més d'una província de la Comunitat Valenciana.
  - Al corresponent servei territorial amb competències en matèria d'energia, en la resta de casos.

  6,3. L'òrgan competent en matèria d'energia resoldrà les autoritzacions de la instal·lació en el TERMINI DE 10 MESOS des que la sol·licitud haja sigut admesa a tràmit.
  La falta de resolució expressa de la sol·licitud tindrà efectes de desestimació, de conformitat amb el que s'estableix en la normativa del sector elèctric.


  7. PUBLICITAT de la resolució.

  La resolució:

  a) Haurà de publicar-se:
  . En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
  . En els butlletins oficials de les províncies en què es va fer la informació pública.
  . En el lloc d'Internet de la conselleria competent en matèria d'energia.

  b) Haurà de ser notificada també:
  - Al titular d'aquesta.
  - A l'òrgan ambiental quan aquest haja intervingut en la tramitació de l'expedient a l'efecte previst en legislació d'avaluació ambiental sobre caducitat del pronunciament ambiental, i també als òrgans competents en ordenació del territori i paisatge, a més de la resta de notificacions establides en la normativa.
  - A totes les administracions públiques, organismes públics i empreses del servei públic o de serveis d'interés econòmic general que van intervindre o van poder intervindre en el procediment i als interessats.

  c) I, a més, es traslladarà a l'Institut Cartogràfic Valencià per a la incorporació de les dades territorials, urbanístiques, mediambientals i energètiques més representatives de la instal·lació a la cartografia pública de la Comunitat Valenciana.


  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT: POSADA EN SERVEI (EXPLOTACIÓ).

  1. SOL·LICITUD

  - Una vegada dictada la resolució d'autorització de la 1a fase, executada la instal·lació i fetes les proves amb resultats favorables, la persona titular de l'autorització haurà de presentar, obligatòriament de manera TELEMÀTICA, la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ de la instal·lació, juntament amb la documentació pertinent, a través del tràmit telemàtic d'aquesta guia Prop anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)

  . És requisit indispensable per a poder atorgar l'autorització d'explotació de la instal·lació que la documentació incloga l'acreditació de la constitució deguda i preceptiva de la garantia econòmica per al compliment de l'obligació de desmantellament i restitució en cas de centrals fotovoltaiques, o bé la de les garanties econòmiques pertinents en cas de parcs eòlics.

  . En la resolució d'autorització de la 1a fase es fixarà un TERMINI MÀXIM PER A SOL·LICITAR l'autorització d'explotació d'acord amb el cronograma de treballs que ha de figurar en el projecte d'execució autoritzat, i s'advertirà de la caducitat de l'autorització si no es fa, sense perjudici de la possibilitat de sol·licitar pròrrogues motivades d'acord amb el règim regulat en el Decret 88/2005, de 29 d'abril.

  2. RESOLUCIÓ

  2,1. Si tot és correcte, l'òrgan territorial competent en matèria d'energia emetrà una RESOLUCIÓ d'AUTORITZACIÓ D'EXPLOTACIÓ de la instal·lació i la notificarà a la persona sol·licitant.

  2,2. Correspon resoldre:
  - A la direcció general competent en matèria d'energia, quan la instal·lació siga de més de 10 MW o afecte més d'una província de la Comunitat Valenciana.
  - Al corresponent servei territorial amb competències en matèria d'energia, en la resta de casos.

  3. INSCRIPCIÓ EN REGISTRES ADMINISTRATIUS

  Després d'això, la inscripció prèvia i la definitiva en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica, i, si és procedent, la inscripció en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica, es duran a terme d'acord amb el que s'estableix en l'article 35 del Decret llei 14/2020.  B) En cas de CANVI DE TITULARITAT (per TRANSMISSIÓ de la titularitat)

  * IMPORTANT:
  - Es tracta del canvi de titularitat d'instal·lacions que disposen d'autorització d'explotació o inscrites en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica.
  - No es podran transmetre les autoritzacions concedides mentre la central fotovoltaica no estiga completament executada i haja obtingut l'autorització d'explotació.

  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT

  1. SOL·LICITUD

  PRESENTACIÓ, obligatòriament de manera TELEMÀTICA, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ i la documentació requerida restant (inclòs el justificant del pagament de la taxa corresponent), dirigida al servei territorial competent en matèria d'energia corresponent a la província de la Comunitat Valenciana en què estiga situada la central fotovoltaica o el parc eòlic.
  Si afecta més d'una província, s'ha de dirigir al servei territorial corresponent a la província de la Comunitat Valenciana en què estiga l'àrea ocupada pels grups convertidors d'energia primària més gran, i s'incoarà un únic procediment impulsat per aquest òrgan.

  2. ESMENA (si és el cas)

  - Si es detecten deficiències que puguen ser objecte d'ESMENA, el servei territorial competent requerirà a la persona sol·licitant que les esmene utilitzant en aquest sentit el tràmit telemàtic d'aquesta guia Prop anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).
  - Si s'esmena, es continua la tramitació. En cas contrari, es considerarà desistida de la seua petició a la persona sol·licitant, i s'arxivaran les actuacions, després d'una resolució dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú.

  3. RESOLUCIÓ

  3.1 - Una vegada efectuats els tràmits procedents, l'òrgan competent en matèria d'energia emetrà la resolució d'AUTORITZACIÓ administrativa PRÈVIA per a la transmissió de la titularitat de la instal·lació i la notificarà a la persona sol·licitant.

  3,2. Correspon resoldre:
  - A la direcció general competent en matèria d'energia, quan la instal·lació siga de més de 10 MW o afecte més d'una província de la Comunitat Valenciana.
  - Al corresponent servei territorial amb competències en matèria d'energia, en la resta de casos.


  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT

  1. Una vegada perfeccionada la transmissió, la nova persona titular presentarà, obligatòriament de manera TELEMÀTICA, la documentació acreditativa d'aquesta, davant del corresponent servei territorial competent en matèria d'energia.
  Per a això ha d'utilitzar el tràmit telemàtic d'aquesta guia Prop anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)" (vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).
  I, si resultara necessari fer-hi esmenes, s'aplicarà el que ja s'ha indicat sobre aquest tema en la 1a fase del procediment.

  2. Una vegada fet el tràmit de canvi de titularitat de la instal·lació, la nova persona titular, si és procedent, haurà d'iniciar el tràmit relatiu al canvi de titularitat de la instal·lació en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica i/o en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica.  C) En cas de BAIXA (TANCAMENT) temporal o definitiva

  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT

  1. SOL·LICITUD

  PRESENTACIÓ, obligatòriament de manera TELEMÀTICA, de la SOL·LICITUD d'AUTORITZACIÓ i la documentació requerida restant (inclòs el justificant del pagament de la taxa corresponent), dirigida al servei territorial competent en matèria d'energia corresponent a la província de la Comunitat Valenciana en què estiga situada la central fotovoltaica o el parc eòlic.
  Si afecta més d'una província, s'ha de dirigir al servei territorial corresponent a la província de la Comunitat Valenciana en què estiga l'àrea ocupada pels grups convertidors d'energia primària més gran, i s'incoarà un únic procediment impulsat per aquest òrgan.

  2. ESMENA (si és el cas)

  - Si es detecten deficiències que puguen ser objecte d'ESMENA, el servei territorial competent requerirà a la persona sol·licitant que les esmene utilitzant en aquest sentit el tràmit telemàtic d'aquesta guia Prop anomenat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats)" (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)
  - Si s'esmena, es continua la tramitació. En cas contrari, es considerarà desistida de la seua petició a la persona sol·licitant, i s'arxivaran les actuacions, després d'una resolució dictada en els termes previstos en la legislació de procediment administratiu comú.

  3. RESOLUCIÓ

  3.1 - Una vegada efectuats els tràmits procedents, l'òrgan competent en matèria d'energia emetrà una RESOLUCIÓ d'autorització administrativa PRÈVIA PER AL TANCAMENT (temporal o definitiu) de la instal·lació i la notificarà a la persona sol·licitant.

  3,2. Correspon resoldre:
  - A la direcció general competent en matèria d'energia, quan la instal·lació siga de més de 10 MW o afecte més d'una província de la Comunitat Valenciana.
  - Al corresponent servei territorial amb competències en matèria d'energia, en la resta de casos.


  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT

  1. Una vegada desmantellada la instal·lació i efectuada la restauració del terreny i l'entorn afectat o el tancament d'aquesta, segons l'autorització administrativa prèvia dictada, la persona titular de la instal·lació haurà de presentar, obligatòriament de manera TELEMÀTICA, la documentació acreditativa de tot això, davant del corresponent servei territorial competent en matèria d'energia.
  Per a aqueixa presentació utilitzarà el tràmit telemàtic d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)

  2. Si tot és correcte, emetran ACTA DE TANCAMENT:
  - La direcció general competent en matèria d'energia, quan la instal·lació siga de més de 10 MW o afecte més d'una província de la Comunitat Valenciana.
  - El servei territorial corresponent amb competències en matèria d'energia, en la resta de casos.

  Si, altrament, resulta necessari esmenar-ho, s'aplicarà el que ja s'ha indicat sobre aquest tema en la 1a fase del procediment.

  3. Després d'això, la persona titular, si és el cas, haurà d'iniciar el tràmit relatiu a la baixa de la instal·lació en el Registre administratiu d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica i/o en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica.  * NOTA COMUNA: la tramitació s'ha de fer ÍNTEGRAMENT PER MITJANS ELECTRÒNICS, a excepció de les notificacions a persones físiques afectades pel projecte que no hagen manifestat preferència per aquest mitjà.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució NO posa fi a la via administrativa i s'hi podrà interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'energia o davant de la secretaria autonòmica corresponent, segons l'òrgan a què corresponga emetre les autoritzacions, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21182

  Tramitació

  1. De conformitat amb el Decret llei 14/2020, la presentació de la sol·licitud i la restant documentació ha de fer-se OBLIGATÒRIAMENT per mitjans electrònics MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.
  2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  3. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona que presenta.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment i presentar-ho tot telemàticament, amb la qual cosa obtindreu el justificant de registre corresponent. El número d'expedient administratiu que s'haurà obert constarà en la seua Carpeta Ciutadana.
  5. Respecte a la DOCUMENTACIÓ QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que reuniu tots els documents que cal annexar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'enviar-se en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que el/s subscriga o subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * I en l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document s'haurà de presentar en aquest i, si no existeix, l'haurà de crear o recaptar la persona sol·licitant per a poder adjuntar-lo.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comprove-ho abans d'annexar-los i tinga, a més, en compte, l'indicat a l'inici de l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" d'aquest tràmit.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Si continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Carpeta Ciutadana

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL
  - Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric (BOE núm. 310, de 27/12/2013).
  - Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica (BOE núm. 310, de 27/12/2000).
  - Reial decret 413/2014, de 6 de juny, pel qual es regula l'activitat de producció d'energia elèctrica a partir de fonts d'energia renovables, cogeneració i residus (BOE núm. 140, de 10/06/2014).
  - Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE núm. 224, de 18/09/2002).
  - Reial decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-RAT 01 a 23 (BOE núm. 139, de 09/06/2014).
  - Reial decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09 (BOE núm. 68, de 19/03/2008).
  - Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (BOE núm. 296, d'11/12/2013).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - DECRET LLEI 14/2020, de 7 d'agost, del Consell, pel qual s'aproven mesures per a accelerar la implantació d'instal·lacions per a l'aprofitament de les energies renovables a la Comunitat Valenciana com a resposta a l'emergència climàtica i la necessitat de la urgent reactivació econòmica (DOGV núm. 8893, de 28/08/2020).
  - Acord de 26 de juliol de 2001, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el PLA EÒLIC de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4054, de 31/07/2001).
  - Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOGV núm. 4999, de 05/05/2005).
  - Projectes prototip i especificacions tècniques aprovades a empreses de transport i distribució d'energia elèctrica a les quals es connectarà la instal·lació de generació.
  - Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d'impacte ambiental (DOGV núm. 1021, de 08/03/1989).
  - Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, d'impacte ambiental (DOGV núm. 1412, de 30/10/1990).
  - Ordre de 3 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge per la qual s'estableix el contingut mínim dels estudis d'impacte ambiental que s'hagen de tramitar davant d'aquesta conselleria (DOGV núm. 4922, de 12/01/2005).
  - Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7329, de 31/07/2014, i BOE núm. 231, de 23/09/2014).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu la Llei 24/2013, de 26 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 1955/2000, d'1 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 413/2014, de 6 de juny.

  Vegeu el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost.

  Vegeu el Reial decret 337/2014, de 9 de maig.

  Vegeu el Reial decret 223/2008, de 15 de febrer.

  Vegeu la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret llei 14/2020, de 7 de d'agost.

  Vegeu l'Acord de 26 de juliol de 2001 (PLA EÒLIC).

  Vegeu el Decret 88/2005, de 29 d'abril.

  Vegeu la Llei 2/1989, de 3 de març.

  Vegeu el Decret 162/1990, de 15 d'octubre.

  Vegeu l'Ordre de 3 de gener de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge.

  Vegeu la Llei 5/2014, de 25 de juliol.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.