Detall de Procediments

TECE-Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes arquitectònics que impulsen la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i revolta aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura. Convocatòria 2021. Programa 1: Projectes.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE-Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes arquitectònics que impulsen la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i revolta aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura. Convocatòria 2021. Programa 1: Projectes.

  Objecte del tràmit

  Mitjançant Resolució de 26 d'abril de 2021, es convoquen subvencions per a cofinançar projectes arquitectònics, de nova planta o rehabilitació, que fomenten la incorporació de mesures sostenibles en l'entorn construït i potencien la transferència de coneixement la innovació aplicada com a valor afegit, mitjançant l'impuls de demostradors que contribuïsquen a la transició ecològica de l'arquitectura, ajudant a la generació d'espais inclusius i resilients enfront dels reptes que enfrontem, en un escenari assenyalat per l'emergència climàtica i sanitària.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions:

  a. Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels espais o sòl on se situen les actuacions en les quals es vaja a dur a terme la inversió.
  b. Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest cas, la sol·licitud de la subvenció així com l'execució i justificació de la inversió correspondrà a l'ens o organisme autònom.
  c. Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores d'espais, si han sigut autoritzades pels seus propietaris per a la realització d'obres o projectes en aquestes. L'ens gestor serà responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l'execució de la inversió i la seua justificació.

  L'entitat sol·licitant només podrà realitzar una única sol·licitud en cada convocatòria, per tant, no s'admetrà més d'una sol·licitud per entitat encara que es tracte de programes diferents.

  En el cas que una mateixa persona present diverses sol·licituds per a una mateixa convocatòria, únicament es considerarà vàlida l'última presentada en termini.

  Requeriments

  Podrà sol·licitar aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que aposte per la sostenibilitat i la innovació aplicada en la redacció del projectes de construcció o rehabilitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i estiga al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho les que hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma conforme al que s'estableix en el títol VI d'aquesta llei.

  Les entitats que estiguen legalment obligades a disposar d'un Pla d'Igualtat, hauran d'acreditar la seua aprovació per a poder obtindre la condició de beneficiari de les ajudes.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  D'acord amb el que es disposa en l'el apartat segon de la Resolució se subvencionarà, com a màxim, el 95% del pressupost de l'actuació sol·licitada en funció dels criteris establits en aquest apartat, no podent superar la quantia màxima a percebre el pressupost total, IVA exclòs, de l'actuació.

  A tenor del que es disposa en l'art. 31.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, no es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguen susceptibles de recuperació o compensació.

  L'impost sobre el valor afegit només podrà ser subvencionable quan el beneficiari acredite que no realitza la compensació d'aquest impost.

  La quantia màxima establida en l'apartat primer podrà incrementar-se amb una quantia addicional de l'import total, quan, com a conseqüència de la concurrència d'alguna de les circumstàncies previstes en l'article 58 del Reglament que desenvolupa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit i, en el seu cas, a la prèvia aprovació de la modificació pressupostària que procedisca, en un moment anterior a la resolució de la concessió de l'ajuda.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria (DOGV l DOGV. (DOGV núm. 9076, de 05.05.2021).

  El termini finalitza el dia 1 de juny de 2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ De la Democràcia 77. 46018 València Torre I.
  - Direccions Territorials:
  Alacant: Av. Aguilera, 1- entreplanta. 03007 Alacant
  Castelló: Av. de Mar, 16. 12003 Castelló
  València: C/ Gregori Gea, 27. 46009 València
  - Altres mitjans establits en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21190

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es recull en l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i revolta aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura, (d'ara en avant "l'ordre de bases"), en concret en la base 9.4, apartat a):

  - En el cas de projectes d'execució redactats en el moment de presentació de la sol·licitud, s'aportarà la documentació relacionada en el punt 1 d'aquest apartat.
  - En el cas de projectes d'execució no iniciats o en procés de redacció en el moment de presentació de la sol·licitud, s'aportarà la documentació relacionada en el punt 2 d'aquest apartat.

  L'aportació documental de la documentació aportada, es realitzarà a través del següent tràmit:
  https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=21272

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES D'IMPULS A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I INNOVACIÓ EN L'ENTORN CONSTRUÏT. PLA IRTA D'IMPULS A LA INNOVACIÓ I RECERCA APLICADA PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA EN L'ARQUITECTURA. PROGRAMA 1

  [ANNEX II] CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL, ENS/ORGANISME PÚBLIC I ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS/ ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE O ENTITATS PRIVADES, SIGNAT PER SECRETARI/A, INTERVENTOR/A O GERENT

  [ANNEX III] CÀLCUL I COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I OBRES D'IMPULS A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA INNOVACIÓ EN L'ENTORN CONSTRUÏT. PLA IRTA D'IMPULS A LA INNOVACIÓ I RECERCA APLICADA PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA EN L'ARQUITECTURA

  [ANNEX IV] AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LES SUBVENCIONS A PROJECTES I OBRES D'IMPULS A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I INNOVACIÓ EN L'ENTORN CONSTRUÏT PLA IRTA D'IMPULS A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ APLICADA PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA EN L'ARQUITECTURA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  El procediment de tramitació, establit en l'apartat cinqué de la Resolució de 26 d'abril de 2021, serà telemàtic, sense perjudici que les persones físiques poden triar el mitjà per a relacionar-se amb l'Administració.

  La sol·licitud es formalitzarà segons els formularis que figuren com a annexos de la convocatòria o en l'apartat impresos associats, indicant si la sol·licitant és: promotora del projecte o obra, propietària, usufructuària, o arrendatària de l'immoble sobre el qual s'actua.

  Amb la valoració de totes les sol·licituds que hagen complit els requisits, s'elaborarà una llista ordenada per la puntuació obtinguda i amb la quantia econòmica a percebre segons el criteri establit en la base desena d'ordre de bases.

  Obtindran la condició de beneficiari seguint l'ordre descendent en la citada relació per la puntuació obtinguda fins a l'esgotament de la dotació econòmica, incloent-se en la relació les sol·licituds no subvencionades que quedaran en llista de reserva, així com aquelles denegades, amb expressió del motiu de la denegació.

  Despeses subvencionables.
  Seran despeses subvencionables totes les despeses que responguen a la naturalesa de l'actuació i estiguen directament relacionats amb l'objecte de l'actuació de foment de la transició ecològica en l'entorn construït i impuls a la innovació, indicats en l'apartat quart de la Resolució de convocatòria i s'efectuen en el termini establit i d'acord amb la normativa aplicable a cada tipus de despesa.

  Es podran subvencionar les despeses ocasionades per projectes la redacció dels quals siga posterior al XX de XX de 2020.

  Justificació / Forma de pagament.
  El pagament de les subvencions concedides es realitzarà prèvia justificació, o resolució per pagaments anticipats, del director general competent en matèria d'innovació ecològica en la construcció.

  El termini per a la presentació de la documentació justificativa de la realització de l'activitat subvencionada quedarà obert amb la publicació de la resolució de concessió de la subvenció i finalitzarà el 15 de novembre de l'exercici pressupostari en vigor.

  La documentació a presentar per a la justificació de la subvenció serà l'establida en la base dotzena de l'Ordre 6/2020 de 24 de setembre i l'apartat desé de la Resolució de **, de ****, de 2021, en funció del programa finançat.

  Una vegada justificada la realització de les accions subvencionades i revisada la justificació de les despeses, l'òrgan competent per a resoldre tornarà a calcular la subvenció basant-se en l'informe sobre el grau d'execució del projecte subvencionat i podrà minorar la quantia adjudicada inicialment, si escau, per a ajustar-la a l'execució de les accions i a les despeses elegibles justificades.

  El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de l'entitat beneficiària indicada per aquesta.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució de la convocatòria es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV o, bé, podrà interposar-se, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la mateixa en el DOGV..

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21190

  Inici
 • Informació complementària

  Les persones beneficiàries i participants en el projecte i desenvolupament de les actuacions, es comprometen a citar, en qualsevol publicació o mitjà de difusió, que aquestes han gaudit d'una subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica.

  En tots els materials que s'utilitzen per a la difusió de les actuacions subvencionades haurà de figurar de manera visible el logotip de la Generalitat Valenciana-Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de manera que permeta identificar l'origen de la subvenció.

  De conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, s'haurà de donar l'adequada publicitat a aquestes ajudes, indicant almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat.

  Durant l'execució d'obres derivades de projectes subvencionats, la persona beneficiària es col·locarà un cartell, en lloc visible, en el qual s'indique que el projecte està subvencionat per la Vicepresidència segona i conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb crèdit del Pla IRTA. Les característiques del cartell seran facilitades en concedir-se la subvenció.

  Criteris de valoració

  Per a determinar la valoració dels projectes i la concessió o denegació d'aquestes ajudes, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació en ordre decreixent de puntuació, segons el que s'estableix en la base dècima de l'ordre 6/2020, de 24 de setembre i l'apartat sisé de la Resolució de 14 d'octubre de 2020.

  Enllaços

  Pàgina web Pla Irta

  Sistemes de Signatura Electrònica admesos i/o usats en la seu electrònica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Recerca aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura
  - RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2021 les subvencions a projectes, bras i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació
  en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i Investigació aplicada per a la Transició Ecològica en l'Arquitectura.

  Llista de normativa

  Veure Ordre 6/2020, de 24 de setembre

  Veure Resolució de 26 d'abril de 2021

  Llistat de seguiment

  Tràmit d'aportació documental

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.