TECE-Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes arquitectònics que impulsen la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i revolta aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura. Convocatòria 2021. Programa 1: Projectes.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 2330826
|
Codi GVA: 21190
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Mitjançant Resolució de 26 d'abril de 2021, es convoquen subvencions per a cofinançar projectes arquitectònics, de nova planta o rehabilitació, que fomenten la incorporació de mesures sostenibles en l'entorn construït i potencien la transferència de coneixement la innovació aplicada com a valor...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Observacions

Les persones beneficiàries i participants en el projecte i desenvolupament de les actuacions, es comprometen a citar, en qualsevol publicació o mitjà de difusió, que aquestes han gaudit d'una subvenció concedida per la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. ...

Saber més
Normativa
 • Ordre 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les...
 • RESOLUCIÓ de 26 d'abril de 2021, de la Direcció General d'Innovació Ecològica en la Construcció, per la qual es convoquen per al 2021 les...

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran sol·licitar aquestes subvencions: a. Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels espais o sòl on se situen les actuacions en les quals es vaja a dur a terme la inversió. b. Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats...

Saber més
Requisits

Podrà sol·licitar aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que aposte per la sostenibilitat i la innovació aplicada en la redacció del projectes de construcció o rehabilitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i estiga al corrent de pagament...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment de tramitació, establit en l'apartat cinqué de la Resolució de 26 d'abril de 2021, serà telemàtic, sense perjudici que les persones físiques poden triar el mitjà per a relacionar-se amb l'Administració. La sol·licitud es formalitzarà segons els formularis que figuren com a annexos...
Saber més
Criteris de valoració
Per a determinar la valoració dels projectes i la concessió o denegació d'aquestes ajudes, s'aplicaran els criteris i barems d'avaluació i de puntuació en ordre decreixent de puntuació, segons el que s'estableix en la base dècima de l'ordre 6/2020, de 24 de setembre i l'apartat sisé de la...
Saber més
Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria (DOGV l DOGV. (DOGV núm. 9076, de 05.05.2021). El termini finalitza el dia 1 de juny de 2021.

Documentació
La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es recull en l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i...
Saber més
Forma de presentació
Presencial

- Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ De la Democràcia 77. 46018 València Torre I. - Direccions Territorials: Alacant: Av. Aguilera, 1- entreplanta. 03007 Alacant Castelló: Av. de Mar, 16. 12003 Castelló València: C/ Gregori Gea,...

Saber més

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de les subvencions serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la resolució de convocatòria. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat i publicat resolució expressa, les persones sol·licitants podran entendre...
Saber més
Quantia i cobrament
D'acord amb el que es disposa en l'el apartat segon de la Resolució se subvencionarà, com a màxim, el 95% del pressupost de l'actuació sol·licitada en funció dels criteris establits en aquest apartat, no podent superar la quantia màxima a percebre el pressupost total, IVA exclòs, de l'actuació. ...
Saber més
Observacions

Contra la resolució de la convocatòria es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació en el DOGV o, bé, podrà interposar-se, directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del...

Saber més
Òrgans resolució