Detall de Procediments

TECE-Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes arquitectònics que impulsen la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i revolta aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura. Convocatòria 2021. Programa 1: Projectes.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE-Sol·licitud de subvencions destinades a cofinançar projectes arquitectònics que impulsen la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i revolta aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura. Convocatòria 2021. Programa 1: Projectes.

  Objecte del tràmit

  Mitjançant Resolució de 26 d'abril de 2021, es convoquen subvencions per a cofinançar projectes arquitectònics, de nova planta o rehabilitació, que fomenten la incorporació de mesures sostenibles en l'entorn construït i potencien la transferència de coneixement la innovació aplicada com a valor afegit, mitjançant l'impuls de demostradors que contribuïsquen a la transició ecològica de l'arquitectura, ajudant a la generació d'espais inclusius i resilients enfront dels reptes que enfrontem, en un escenari assenyalat per l'emergència climàtica i sanitària.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions:

  a. Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que ostenten la propietat dels espais o sòl on se situen les actuacions en les quals es vaja a dur a terme la inversió.
  b. Els ens i organismes públics amb personalitat jurídica pròpia, creats per entitats locals, si els correspon la gestió dels espais i han sigut autoritzats per aquestes per a prendre part en aquesta convocatòria. En aquest cas, la sol·licitud de la subvenció així com l'execució i justificació de la inversió correspondrà a l'ens o organisme autònom.
  c. Les empreses, entitats i persones físiques o jurídiques de naturalesa privada, gestores d'espais, si han sigut autoritzades pels seus propietaris per a la realització d'obres o projectes en aquestes. L'ens gestor serà responsable de la sol·licitud de la subvenció i de l'execució de la inversió i la seua justificació.

  L'entitat sol·licitant només podrà realitzar una única sol·licitud en cada convocatòria, per tant, no s'admetrà més d'una sol·licitud per entitat encara que es tracte de programes diferents.

  En el cas que una mateixa persona present diverses sol·licituds per a una mateixa convocatòria, únicament es considerarà vàlida l'última presentada en termini.

  Requeriments

  Podrà sol·licitar aquestes subvencions qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, que aposte per la sostenibilitat i la innovació aplicada en la redacció del projectes de construcció o rehabilitació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i estiga al corrent de pagament de les obligacions fiscals, tributàries i amb la Seguretat Social, o qualsevol altra de la resta d'obligacions assenyalades en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les circumstàncies que s'estableixen en l'article 41 de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana; tampoc podran ser-ho les que hagen sigut sancionades per resolució administrativa ferma conforme al que s'estableix en el títol VI d'aquesta llei.

  Les entitats que estiguen legalment obligades a disposar d'un Pla d'Igualtat, hauran d'acreditar la seua aprovació per a poder obtindre la condició de beneficiari de les ajudes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà l'endemà de la publicació de la Resolució de la convocatòria (DOGV l DOGV. (DOGV núm. 9076, de 05.05.2021).

  El termini finalitza el dia 1 de juny de 2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Registre General de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. C/ De la Democràcia 77. 46018 València Torre I.
  - Direccions Territorials:
  Alacant: Av. Aguilera, 1- entreplanta. 03007 Alacant
  Castelló: Av. de Mar, 16. 12003 Castelló
  València: C/ Gregori Gea, 27. 46009 València
  - Altres mitjans establits en la legislació sobre procediment administratiu comú de les administracions públiques

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21190

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud anirà acompanyada de la documentació que es recull en l'ORDRE 6/2020, de 24 de setembre, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'aproven les bases reguladores de subvencions a projectes, obres i investigació aplicada i desenvolupament de producte, d'impuls a la transició ecològica i innovació en l'entorn construït. Pla IRTA d'Impuls a la Innovació i revolta aplicada per a la Transició ecològica en l'Arquitectura, (d'ara en avant "l'ordre de bases"), en concret en la base 9.4, apartat a):

  - En el cas de projectes d'execució redactats en el moment de presentació de la sol·licitud, s'aportarà la documentació relacionada en el punt 1 d'aquest apartat.
  - En el cas de projectes d'execució no iniciats o en procés de redacció en el moment de presentació de la sol·licitud, s'aportarà la documentació relacionada en el punt 2 d'aquest apartat.

  L'aportació documental de la documentació aportada, es realitzarà a través del següent tràmit:
  https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=21272

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS PER A PROJECTES D'IMPULS A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I INNOVACIÓ EN L'ENTORN CONSTRUÏT. PLA IRTA D'IMPULS A LA INNOVACIÓ I RECERCA APLICADA PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA EN L'ARQUITECTURA. PROGRAMA 1

  [ANNEX II] CERTIFICAT ACREDITATIU DE LA REPRESENTACIÓ DE L'ENTITAT LOCAL, ENS/ORGANISME PÚBLIC I ORGANITZACIONS NO GOVERNAMENTALS/ ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE O ENTITATS PRIVADES, SIGNAT PER SECRETARI/A, INTERVENTOR/A O GERENT

  [ANNEX III] CÀLCUL I COMPTE JUSTIFICATIU DE LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES I OBRES D'IMPULS A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA INNOVACIÓ EN L'ENTORN CONSTRUÏT. PLA IRTA D'IMPULS A LA INNOVACIÓ I RECERCA APLICADA PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA EN L'ARQUITECTURA

  [ANNEX IV] AUTOAVALUACIÓ DE CRITERIS DE VALORACIÓ PER A LES SUBVENCIONS A PROJECTES I OBRES D'IMPULS A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA I INNOVACIÓ EN L'ENTORN CONSTRUÏT PLA IRTA D'IMPULS A LA INNOVACIÓ I INVESTIGACIÓ APLICADA PER A LA TRANSICIÓ ECOLÒGICA EN L'ARQUITECTURA

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.