Detall de Procediment

Devolució de taxes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Codi SIA: 2328400
Codi GUC: 21210
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Informació sobre la tramitació per a la devolució de les taxes per serveis administratius en matèria educativa de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Observacions

1. Pertocarà la devolució de l'import de la taxa quan aquesta s'haja ingressat amb caràcter previ a la utilització del domini públic, a la prestació del servei o a la realització de l'activitat de què es tracte, i aquesta utilització, prestació o realització no tinga finalment lloc per causes no imputables, directament o indirectament, al subjecte passiu. 2. Els criteris que cal tindre en compte amb vista a la pràctica d'aquesta devolució seran els següents: a) Quan la no utilització, prestació o realització resulte imputable a l'Administració, la devolució haurà de practicar-la aquesta d'ofici, sense perjudici del dret de la persona interessada a sol·licitar-la. b) Quan la no utilització, prestació o realització tinga l'origen en una causa de força major, pertocarà la devolució amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, sempre que demostre aquesta força major, llevat que es derive d'un esdeveniment notori, en què l'Administració actuarà d'ofici.

Requisits

Omplir el model 756. Instruccions: a) Abans de començar, llegiu detingudament les instruccions. b) Teniu a mà i escanejada tota la documentació que cal aportar. Podeu utilitzar els formats .doc, .jpg, .pdf. c) IMPORTANT: Deixeu molt clars els motius pels quals sol·liciteu la devolució de la taxa. d) Si el sol·licitant de la taxa és un menor d'edat i, per tant, no és titular del compte en el qual s'ingressarà la devolució, cal aportar un certificat de titularitat del compte.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar la devolució d'una taxa, sempre que NO S'HAJA FET ÚS DEL SERVEI PÚBLIC, aquelles persones o els seus representants que complisquen els següents motius: - Per ajornament o suspensió de les proves. - Per renúncia dins del període de matriculació per a les proves o dins del període d'esmena de les llistes. - Per pagar una taxa d'un nivell ja superat de la mateixa entitat certificadora (JQCV). - Per pagar una taxa d'un nivell erroni (acreditar la inscripció en el nivell correcte). - Per duplicitat en el pagament de la taxa. - Per no assistència a la prova a causa de força major sobrevinguda (cal acreditar documentalment). - Per pagar la taxa ordinària quan es té dret a bonificació del 50% per: · Família nombrosa de categoria general · Família monoparental de categoria general · Discapacitat igual o superior al 33% Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se amb resolució o carnet expedit per la Conselleria o Administració competent. - Per pagar la taxa ordinària quan es té dret a exempció de pagament per: · Família nombrosa de categoria especial · Família monoparental de categoria especial · Ser víctima de violència de gènere o ser fill o filla de víctima de violència de gènere Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se amb resolució o carnet expedit per la Conselleria o Administració competent.

Normativa del procediment

  • LLEI 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

Termini

El termini per a sol·licitar la devolució de la taxa serà de 4 anys i es començarà a comptar a partir de l'endemà de la presentació de l'autoliquidació.

Documentació

Documentació OBLIGATÒRIA per a sol·licitar la devolució d'una taxa. a) Model 756 b) Annex al model 756 (disponible en l'apartat "Informació complementària/enllaços") c) Justificant de pagament d) Si la persona sol·licitant de la taxa no és titular del compte bancari, s'ha d'aportar un justificant de titularitat del compte bancari. Quan el motiu de la sol·licitud es base en algun dels motius següents, ha d'adjuntar-se la documentació acreditativa. a) Família nombrosa general o especial en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. b) Família monoparental en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa. c) Víctima de violència de gènere en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:
Telemàtica
La tramitació telemàtica es fa a través de l'enllaç indicat en l'apartat anterior. Passos a seguir: 1. Emplenar el model 756 2. Amb el número d'autoliquidació que s'obté en emplenar el model 756 (NO DEL MODEL 046) cal anar al pas 2 de les instruccions de l'ATV denominat Presentació del model 756. Per a això ha de disposar de certificat digital. Per a informació sobre la tramitació pot CONTACTAR: a) Per a INFORMACIÓ GENERAL: 012 (96.386.60.00 si flama fora de la Comunitat Valenciana) b) Per a problemes en emplenar telemàticament el model 756: Amb l'Agència Tributària Valenciana (ATV): https://atv.gva.es/es/dii-756-contacte Aquesta sol·licitud es pot emplenar a través de dues vies: · A través de la pàgina web de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià: https://jqcv.gva.es/es/taxes. · A través de la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV): http://atv.gva.es/es/dii-756-acces c) Per a Incidències Informàtiques: CAU Administració electrònica: 96.161.31.99 d) Per correu electrònic en: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

El tràmit per a la sol·licitud de la devolució d'una taxa es realitzarà preferentment de manera telemàtica. La sol·licitud de devolució d'una taxa per ingrés indegut es realitza emplenant el model 756 de l'Agència Tributària Valenciana (ATV). INSTRUCCIONS: a). Abans de començar llija detingudament les instruccions que facilita l'ATV quan s'emplenarà el model 756. b). Tinga a mà i escanejada tota la documentació que és necessari aportar. Pot utlizar els formats .doc, .jpg, .pdf. c). IMPORTANT: Deixe molt clars els motius pels quals sol·licita la devolució de la taxa. d). En el cas que el sol·licitant de la taxa siga un menor d'edat i no siga titular del compte a la qual s'ingressarà la devolució, s'haurà d'aportar un certificat de titularitat del compte. Aquesta sol·licitud es pot emplenar a través de dues vies: a). A través de la pàgina web de l'a el web de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià: https://jqcv.gva.es/es/taxes b). A través de la pàgina web de l'Agència Tributària Valenciana (ATV): http://atv.gva.es/es/dii-756-acces

òrgans de tramitació

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Òrgans resolució

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Esgota via administrativa