Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Devolució de taxes de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

  Objecte del tràmit

  Informació sobre la tramitació per a la devolució de les taxes per serveis administratius en matèria educativa de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar la devolució d'una taxa aquelles persones, o els seus representants, que complisquen els motius següents:

  - Per ajornament o suspensió de les proves.
  - Per renúncia dins del període de matriculació per a les proves o dins del període d'esmena a les llistes.
  - Per pagar una taxa d'un nivell ja superat (acreditar l'esmentat nivell).
  - Per pagar una taxa d'un nivell erroni (acreditar la inscripció en el nivell correcte).
  - Per duplicitat en el pagament de la taxa.
  - Per no assistència a la prova per causa de força major sobrevinguda (cal acreditar documentalment).
  - Per pagar la taxa ordinària quan es té dret a bonificació del 50% per:
  · Família nombrosa de categoria general
  · Família monoparental de categoria general
  · Discapacitat igual o superior al 33%
  Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se amb resolució o carnet expedit per la Conselleria o Administració competent.
  - Per pagar la taxa ordinària quan es té dret a exempció de pagament per:
  · Família nombrosa de categoria especial
  · Família monoparental de categoria especial
  · Ser víctima de violència de gènere o ser fill o filla de víctima de violència de gènere
  Aquestes circumstàncies hauran d'acreditar-se amb resolució o carnet expedit per la Conselleria o Administració competent.

  Requeriments

  Omplir el model 756.
  Instruccions:
  a) Abans de començar, llegiu detingudament les instruccions.
  b) Teniu a mà i escanejada tota la documentació que cal aportar. Podeu utilitzar els formats .doc, .jpg, .pdf.
  c) IMPORTANT: Deixeu molt clars els motius pels quals sol·liciteu la devolució de la taxa.
  d) Si el sol·licitant de la taxa és un menor d'edat i, per tant, no és titular del compte en el qual s'ingressarà la devolució, cal aportar un certificat de titularitat del compte.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a sol·licitar la devolució de la taxa serà de 4 anys i es començarà a comptar a partir de l'endemà de la presentació de l'autoliquidació.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - ALACANT
  C/ CARRATALÀ, 47Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 14Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 23Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
  AV. CAMPANAR, 32Ver plano
  46015 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://atv.gva.es/va/dii-756-acces

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Documentació OBLIGATÒRIA per a sol·licitar la devolució d'una taxa.
  a) Model 756
  b) Annex al model 756 (disponible en l'apartat "Informació complementària/enllaços")
  c) Justificant de pagament
  d) Si la persona sol·licitant de la taxa no és titular del compte bancari, s'ha d'aportar un justificant de titularitat del compte bancari.

  Quan el motiu de la sol·licitud es base en algun dels motius següents, ha d'adjuntar-se la documentació acreditativa.
  a) Família nombrosa general o especial en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa.
  b) Família monoparental en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa.
  c) Víctima de violència de gènere en vigor en el moment de la presentació del pagament de la taxa.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.