Detall de Procediments

Tràmit per a l'aportació de la Declaració responsable d'ingressos de famílies nombroses, que han de presentar en el primer trimestre de cada any les famílies nombroses amb quatre persones descendents computables que disposen de categoria especial per motius econòmics.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Tràmit per a l'aportació de la Declaració responsable d'ingressos de famílies nombroses, que han de presentar en el primer trimestre de cada any les famílies nombroses amb quatre persones descendents computables que disposen de categoria especial per motius econòmics.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar l'aportació del formulari Declaració responsable d'ingressos de famílies nombroses IA-22701-01-E

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Unitats familiars amb quatre persones descendents computables de categoria especial pels ingressos econòmics.

  Requeriments

  Disposar d'un títol de família nombrosa de categoria especial pels ingressos de la unitat familiar.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Des de l'1 de gener fins al 31 de març de cada any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Es podrà presentar en:
  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  - Quan es presente la sol·licitud en els registres dels ajuntaments o de les mancomunitats que col·laboren en la tramitació d'aquests títols i carnets, o en aquells que tinguen subscrit un conveni amb la Generalitat per a la presentació d'escrits, es reconeixerà com a vàlida amb caràcter general la data d'aquesta presentació.
  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  No s'ha d'aportar cap documentació, només cal presentar el formulari corresponent degudament omplit.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INGRESSOS FAMÍLIA NOMBROSA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  En la instància telemàtica o formulari, la persona interessada ha d'indicar el número de títol i omplir tots els apartats.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Informació adicional

  La sol·licitud ha de presentar-se preferentment per mitjans electrònics en la seu electrònica de la Generalitat: https://sede.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  La presentació de la Declaració responsable d'ingressos de la família nombrosa és obligatòria; el fet de no presentar-la pot implicar la pèrdua de la categoria "especial".
  Una vegada presentada, en cas que els ingressos econòmics superen el llindar establit per a ser reconegut com a família nombrosa de categoria especial, l'organisme competent podrà, d'ofici, procedir a renovar el títol en vigor, d'acord amb les condicions econòmiques de la família nombrosa, amb la categoria que corresponga.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19/11/03)
  - Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 15 de 18/1/06)
  - Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa expedits en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5614, de 5/10/07)
  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.