Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Mesures urgents d'erradicació i control per a evitar la propagació de Xylella fastidiosa

  Objecte del tràmit

  Actuacions d'erradicació i control per a evitar la propagació de Xylella fastidiosa.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones afectades per les mesures d'erradicació i control per a evitar la propagació de Xylella fastidiosa.

  Requeriments

  Haver rebut una comunicació de tindre parcel·les afectades per xilel·la

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, en les oficines comarcals agràries.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21216

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cal adjuntar el document que corresponga entre els següents:

  - COMUNICACIÓ D'APROFITAMENT DE LLENYA DE VEGETALS ESPECIFICATS AFECTATS PER LES MESURES FITOSANITÀRIES CONTRA XYLELLA FASTIDIOSA

  - SOL·LICITUD DE CÒPIA DE COMUNICACIONS DEGUDES A LA XYLELLA FASTIDIOSA SUBSP. MULTIPLEX

  - DECLARACIÓ TITULARITAT DE PARCEL·LES AFECTADES PER XYLELLA FASTIDIOSA

  Impresos associats

  COMUNICACIÓ D'APROFITAMENT DE LLENYA DE VEGETALS ESPECIFICATS AFECTATS PER LES MESURES FITOSANITÀRIES ENFRONT DE XYLELLA FASTIDIOSA

  SOL·LICITUD DE CÒPIA DE COMUNICACIONS DEGUDES A la XYLELLA FASTIDIOSA SUBSP. MULTIPLEX

  DECLARACIÓ TITULARITAT DE PARCEL·LES AFECTADES PER XYLELLA FASTIDIOSA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21216

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21216.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran els interessats perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Informació referent a la xilel·la

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - RESOLUCIÓ de 8 de setembre de 2020, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'adapten al Reglament (UE) 2020/1201, de la Comissió, les 12 declaracions de la situació de la plaga Xylella fastidiosa en el territori de la Comunitat Valenciana, i s'adopten mesures fitosanitàries urgents d'erradicació i control per a evitar-ne la propagació.
  - REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) 2020/1201, DE LA COMISSIÓ, de 14 d'agost de 2020, sobre mesures per a evitar la introducció i la propagació dins de la Unió de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 8 de setembre de 2020.

  Vegeu el Reglament d'execució (UE) 2020/1201, de la Comissió.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.