Detall de Procediments

Ajudes destinades a entitats locals relacionades amb les despeses corrents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la COVID-19, per a l'exercici 2020 (CMELCO). Comerç.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes destinades a entitats locals relacionades amb les despeses corrents en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la COVID-19, per a l'exercici 2020 (CMELCO). Comerç.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes ajudes és la concessió directa d'ajudes a les entitats locals valencianes per les despeses corrents ocasionades en els àmbits relacionats amb l'activitat comercial i artesana per la crisi de la COVID-19, les ajudes a establiments comercials, les ajudes al consum en el comerç local, així com les despeses corrents relacionades amb l'activitat de mercats municipals, mercats de venda no sedentària o fires comercials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes ajudes únicament les següents entitats locals valencianes: ajuntaments, mancomunitats i ens locals menors.

  Requeriments

  Les beneficiàries han de complir els requisits següents:

  a) Fer l'actuació a la Comunitat Valenciana.
  b) No estar incursa en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiària que estableixen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003 i no haver sigut sancionada per resolució administrativa ferma, de conformitat amb el que estableix el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana.
  c) No ser deutora de la Generalitat a causa del reintegrament de subvencions.

  En el cas del suport a les subvencions que preveu l'article 2.1, lletra f del Decret d'aprovació de les bases reguladores, quan les convocatòries es dirigisquen a empreses de diferents sectors, només es consideraran les concedides a empreses de caràcter comercial o artesà, i, en concret, quan les beneficiàries siguen persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, segons es determinen en cada tipus d'ajuda d'entre les següents i que:

  a) Exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents:
  - CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.
  - IAE (Reial decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:
  - Agrupació 64, excepte 646 i l'epígraf 647.5.
  Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

  b) Si són micropimes, han d'exercir l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE.

  c) Cal estar en possessió del document de qualificació artesana (DCA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat, o un document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  A) ACCIONS SUSCEPTIBLES DE SUPORT I QUANTIA
  Les despeses susceptibles d'obtindre finançament per aquestes ajudes són:

  1. Les següents despeses corrents realitzades per les beneficiàries:
  a) Despeses en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal propi, de les persones comerciants i empleades, i del públic en general, en mercats municipals, mercats de venda no sedentària i altres espais en què es desenvolupa activitat comercial.

  b) Despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili, tant en material i programari informàtic com en lloguer de vehicles o contractació de personal. Igualment, serà subvencionable la contractació d'empreses de distribució per a la realització d'aquest servei.

  c) Despeses destinades a l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia dels comerços i les empreses artesanes del municipi.

  d) Despeses destinades a l'organització i realització de certàmens firals, com per exemple lloguer, muntatge i desmuntatge de les instal·lacions, publicitat, retolació, senyalització, megafonia, vigilància, seguretat, neteja i altres directament relacionades amb aquesta activitat. A l'efecte d'aquestes ajudes, s'entén per certamen firal qualsevol esdeveniment públic delimitat, en instal·lació tancada o a l'aire lliure, per un període temporal d'almenys un dia, en què es concentra l'oferta d'un o diversos sectors econòmics a fi de promocionar el comerç de proximitat i l'artesania, mitjançant la instal·lació d'espais expositius del producte i la venda dels productes exposats.

  e) Despeses destinades a permetre l'obertura al públic dels mercats municipals o dels mercats de venda no sedentària, com per exemple publicitat, retolació, senyalització, megafonia, vigilància, seguretat, neteja i altres directament relacionades amb aquesta activitat.

  f) El suport mitjançant subvencions a les empreses comercials i artesanes de la localitat o àmbit territorial corresponent de:
  - Les despeses corrents relacionades amb la COVID-19, en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal.
  - Les despeses corrents necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.
  - Les despeses corrents relacionades amb l'activitat comercial, com per exemple lloguers de locals, assegurances, subministraments i altres directament relacionades amb aquesta activitat.

  g) El suport mitjançant subvencions a les associacions empresarials comercials o artesanes de la localitat o àmbit territorial corresponent, a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

  h) El suport mitjançant subvencions de foment del consum en el comerç local.

  2. ES CONSIDERARAN SUSCEPTIBLES DE SUPORT LES ACTUACIONS REALITZADES DES DE L'1 de gener de 2020 per a les despeses no relacionades amb la COVID-19 i des de l'1 de març les despeses corrents relacionats amb la COVID-19, fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l'article 5.1, regulades en l'article 2.1 del Decret d'aprovació de les bases reguladores, se subvencionaran, amb el límit de 300.000 euros, de la manera següent:

  a) El 90 % de les despeses realitzades per les entitats locals que van tindre més de 20.000 habitants, segons les dades de l'últim cens aprovat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en la data de publicació d'aquest decret.
  b) El 100 % de les despeses realitzades per les entitats locals que van comptar fins a 20.000 habitants, segons les dades de l'últim cens aprovat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), en la data de publicació del decret.

  B) JUSTIFICACIÓ DE LES DESPESES I LIQUIDACIÓ DE LES AJUDES:

  La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat el compliment dels requisits amb la DOCUMENTACIÓ PRESENTADA JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD. L'import de l'ajuda s'entregarà d'una sola vegada després que es dicte la resolució de concessió.

  C) COMPATIBILITAT D'AJUDES:
  Vegeu l'article 15 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  D) MINORACIÓ, RESOLUCIÓ i REINTEGRAMENT DE L'AJUDA CONCEDIDA:
  Vegeu l'article 14 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  E) PLA DE CONTROL:
  Vegeu el que preveu en l'article 10 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 9.00 hores del dia 22 d'octubre de 2020, fins a les 23.59 hores del 6 de novembre de 2020. En l'exercici 2020 s'ha publicat en el DOGV núm.8931 de 21/10/2020.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD general de subvenció (segons el model normalitzat disponible en el mateix tràmit telemàtic) i ANNEX a aquesta (ANEMELCO), segons el model normalitzat que figura com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic.

  Per a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'ajudes i altra documentació requerida, cal atendre el que preveu l'article 8 del decret de bases reguladores i l'apartat d'aquest tràmit denominat "Com es tramita telemàticament?". - Informació de tramitació.

  2 - DOCUMENTACIÓ que ha de presentar-se amb la sol·licitud:

  - Els impresos normalitzats de sol·licitud, annexos i la resta de models estan disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia PROP [localitzable en la pàgina web de la Generalitat (www.gva.es), per a la qual cosa cal accedir als apartats - ], a partir de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, o en l'adreça web que s'indique en aquesta resolució de convocatòria.

  - En el cas que els documents exigits que han d'acompanyar la sol·licitud de concessió d'aquestes ajudes ja estiguen en poder de qualsevol òrgan de l'administració actuant, el sol·licitant podrà al·legar aquesta circumstància, de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú, sempre que es faça constar la data i l'òrgan o la dependència en què van ser presentats o, si és el cas, emesos.
  En els casos que no siga possible materialment obtindre el document, l'òrgan competent podrà requerir a la persona sol·licitant que el presente, o, en defecte d'això, que l'acredite per altres mitjans els requisits a què fa referència el document.

  - A més de la documentació requerida, l'Administració podrà recaptar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que considere necessàries per a resoldre millor sobre la sol·licitud presentada.

  - Les sol·licituds s'han de presentar acompanyades de la DOCUMENTACIÓ GENERAL següent:

  a) Declaració responsable relativa als requisits exigits (DECMELCO), segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

  b) Model de domiciliació bancària:
  - Si el compte bancari no ha sigut utilitzat en les relacions amb aquesta Conselleria, s'ha d'aportar el "model de domiciliació bancària" vigent degudament omplit (el model normalitzat actual figura com a imprés associat a aquest tràmit).
  - En qualsevol altre cas, s'ha d'indicar el número del compte anteriorment utilitzat i donat d'alta a aquest efecte. (Aquesta informació es facilitarà en l'apartat corresponent de la sol·licitud de subvenció).

  c) Justificació de les despeses efectuades, mitjançant la presentació del compte justificatiu, amb els corresponents certificats de pagament expedits per la persona interventora o secretària de la corporació, en els quals es detallen les actuacions realitzades, basades en la subvenció, amb la indicació de cada una de les despeses incorregudes (amb identificació de la perceptora i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament), en què es manifeste expressament que s'ha complit l'objecte de la subvenció (MEMMELCO, segons el model inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

  d) Certificat de la persona responsable de la tresoreria o de la intervenció del fet que l'IVA satisfet per l'entitat local no té caràcter compensable o recuperable, si escau (CERTJUSTI, segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

  e) Acreditació mitjançant una declaració responsable detallada de la beneficiària, de l'import, la procedència i l'aplicació dels fons propis i altres subvencions i ingressos amb els quals, a més de la subvenció, hagen sigut finançades les actuacions (CERTFINI, segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

  f) Quan l'import de la despesa subvencionable arribe a la quantia de 15.000 euros o la supere quan es tracte de subministrament o de serveis, amb IVA exclòs, s'ha d'aportar la certificació expedida per la persona interventora o secretària de la corporació que acredite el compliment de la normativa que li siga aplicable en matèria de contractació pública (inclòs en l'apartat b.3 del formulari normalitzat DECMELCO).

  g) Certificat que acredite estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant de la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la normativa aplicable, emesa per la Sindicatura de Comptes o la conselleria competent, tal com indica l'article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, i l'Acord de 21 de maig de 2015, del Consell de la Sindicatura de Comptes, publicat el 15 de juny de 2015 en el DOGV (inclòs en l'apartat b.4 del formulari normalitzat DECMELCO).

  h) Certificat de l'acord adoptat per l'òrgan competent, en què s'expresse la voluntat de sol·licitar la subvenció.

  i) Declaració responsable de la beneficiària de no ser subjecte deutor de la Generalitat per resolució de procedència de reintegrament de subvencions (DECRECOI, segons el model normalitzat inclòs com a imprés associat a aquest tràmit).

  Impresos associats

  [ANEMELCO] ANNEX A LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ: ENS LOCALS (CMELCO)

  [MEMMELCO] MEMÒRIA CMELCO 2020

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [DECRECOI] DECLARACIÓ RESPONSABLE FASE D'INICI

  [DECMELCO] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACREDITACIÓ DE REQUISITS (CMELCO)

  [CERTJUSTI] CERTIFICAT JUSTIFICATIU DE DESPESES (ENTITATS LOCALS)

  [CERTFINI] CERTIFICAT SOBRE FINANCIACIÓ DE LES ACTUACIONS (ENTITATS LOCALS)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de tota la documentació requerida en el termini que estableix el Decret del Consell, DE MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA .

  La justificació de les despeses efectuades s'ha de presentar juntament amb la sol·licitud.

  2. El PROCEDIMENT per a la concessió d'aquestes subvencions es tramitarà per concessió directa, en aplicació dels articles 22.2.c i 28, apartats 2 i 3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'article 168.1.c de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, perquè hi concorren raons d'interés públic, econòmic i social. En concret, el caràcter singular d'aquestes subvencions deriva de la naturalesa excepcional, única i imprevisible dels esdeveniments que les motiven.

  3. ESMENA.

  - Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en la legislació vigent de procediment administratiu comú, o no s'acompanye de la documentació que, d'acord amb el decret del Consell resulte exigible, es requerirà l'entitat perquè en el termini de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que ha de ser dictada en els termes que preveu la legislació en matèria de procediment administratiu.

  - L'esmena es realitzarà utilitzant el tràmit de la Guia PROP denominat "Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball", que és tramitable telemàticament amb certificat digital i pot consultar-se en l'apartat enllaços.

  La comprovació de l'existència de dades no ajustades a la realitat en qualsevol moment del procés anterior a la concessió podrà comportar que es considere que ha desistit de la seua petició, amb la prèvia resolució que es dictarà de conformitat amb la legislació vigent de procediment administratiu comú.

  4. INSTRUCCIÓ DEL PROCEDIMENT

  - Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe o farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes, i formularà la proposta de concessió per a l'òrgan competent per a resoldre.

  - El criteri per a la concessió de la subvenció, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del moment de la presentació de la sol·licitud. A aquest efecte, no es considerarà presentada la sol·licitud fins que s'aporte tota la documentació requerida.

  - El procediment podrà resoldre's de manera parcial, a mesura que les sol·licitants presenten la totalitat de la documentació exigida.

  5. RESOLUCIÓ.

  - La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, o l'òrgan en el qual delegue.

  - La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se la beneficiària.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució posa fi a la via administrativa i contra aquesta l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb la legislació vigent de procediment administratiu comú; o bé impugnar-la directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la notificació, per a la qual cosa cal formular el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que estableixen els art. 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21220

  Tramitació

  1. La PRESENTACIÓ de les sol·licituds i de la documentació annexa requerida per a l'obtenció d'aquestes ajudes NOMÉS es pot realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT ELECTRÒNIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació.
  Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/es/sede_certificados

  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.

  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.

  Hi ha unes instruccions per a ajudar en aquesta tramitació telemàtica en la pàgina web de la Conselleria (vegeu l'enllaç directe en aquest tràmit).

  4. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:

  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen.

  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas.
  Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.

  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: comerc_ajudes@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Vegeu l'article 13 del Decret d'aprovació de les bases reguladores.

  Sancions

  El règim sancionador s'aplicarà per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal als subjectes que en siguen responsables i es regirà pel que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  Instruccions tramitació telemàtica ajudes conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania.

  Inscripció en el Registre de representants davant de la Generalitat.

  Aportació de documentació a un expedient obert d'ajudes de la conselleria competent en matèria de comerç, consum i artesania.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).
  - Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/2004).
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7500, de 08/04/2015).
  - Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (BOE núm. 272, de 09/11/2017).
  - Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID 19 (BOE núm. 67, de 14/03/2020) i les seues pròrrogues.
  - Decret 157/2020, del Consell, de 16 d'octubre, d'aprovació de les bases reguladores de concessió directa d'ajudes urgents a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania a conseqüència de la COVID-19 (DOGV núm. 8931, de 21/10/2020).
  - Resolució de 15 de desembre de 2020 del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual es resol la concessió de les ajudes previstes en el Decret 157/2020, de 16 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes urgents a les administracions locals valencianes en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la COVID-19. Expt. tipus CMELCO (DOGV núm. 8978, de 18/12/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 9/2017, de 8 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 463/2020, de 14 de març

  Vegeu el Decret 157/2020 (bases reguladores i convocatòria)

  Vegeu Resolució de 15 de desembre de 2020 (concessió)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.