Detall de Procediments

Convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a les activitats de formació esportiva a les quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a les activitats de formació esportiva a les quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre

  Objecte del tràmit

  Instruccions de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a Grau Mitjà i anglés tècnic per a Grau Superior.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Alumnat matriculat en l'Escola de l'Esport de la Comunitat Valenciana, en la modalitat esportiva en període transitori.

  Requeriments

  Es podrà realitzar sempre que s'acredite, almenys, una de les situacions següents:

  1. Mòdul d'Anglés Tècnic per a Grau Mitjà, MED-CV206.
  Acreditar, per la E.O.I o mitjançant un certificat oficial ACLES, un nivell de coneixement de la llengua estrangera del mòdul formatiu, corresponent al nivell B1 de Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

  2. Mòdul d'Anglés Tècnic per a Grau Superior, MED-CV305.
  Acreditar un nivell de competència lingüística corresponent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, a través dels certificats reconeguts a la Comunitat Valenciana en l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, o en les resolucions posteriors que amplien l'annex d'aquesta ordre.

  Inici
 • Taxes

  No es requereix taxa

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Obert tot any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Exclusivament, a través del lloc web:

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  a) NIF

  b) Original o fotocòpia compulsada del certificat reconegut pel Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. (Consultar l'Ordre 93/2013, per a conéixer el llistat de certificats reconeguts)

  c) Certificat de matrícula del bloc comú realitzat per l'Escola de l'Esport, del curs que està realitzant l'interessat o interessada.

  Impresos associats

  [ANNEX XXII] SOL·LICITUD DE CONVALIDACIÓ DE MÒDULS PROPIS D'ENSENYAMENTS ESPORTIUS DE RÈGIM ESPECIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Es tramitarà de manera individual a petició de l'interessat o interessada, dirigida al Servei d'Ensenyaments de Règim Especial a través de la sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

  Inici
 • Informació complementària

  TRÀMIT EXCLUSIU PER A l'ALUMNAT MATRICULAT EN L'ESCOLA DE L'ESPORT

  Per a la convalidació d'anglés tècnic de grau mitjà i anglés tècnic de grau superior de l'alumnat, matriculat en centres educatius amb ensenyaments esportius de règim especial, més informació en el següent enllaç:

  https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/faq-preguntas-frecuentes1

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana.
  - ORDE 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la
  competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la
  Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.(DOCV núm 7151, 13/11/2013)
  - ORDRE 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - INSTRUCIONS de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a grau mitjà i anglés tècnic per a grau superior.

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 132/2012, de 31 d'agost, del Consell

  Vegeu l'Ordre 93/2013, de l' 11 de novembre

  Vegeu Ordre 20/2019, de 16 de desembre

  Vegeu Instruccions de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especia.l

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.