Detall de Procediment

Convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a les activitats de formació esportiva a les quals es refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre

Codi SIA: 2329356
Codi GUC: 21232
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT des de 25-09-2020
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Instruccions de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a Grau Mitjà i anglés tècnic per a Grau Superior.

Observacions

TRÀMIT EXCLUSIU PER A l'ALUMNAT MATRICULAT EN L'ESCOLA DE L'ESPORT Per a la convalidació d'anglés tècnic de grau mitjà i anglés tècnic de grau superior de l'alumnat, matriculat en centres educatius amb ensenyaments esportius de règim especial, més informació en el següent enllaç: https://ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/faq-preguntas-frecuentes1

Requisits

Es podrà realitzar sempre que s'acredite, almenys, una de les situacions següents: 1. Mòdul d'Anglés Tècnic per a Grau Mitjà, MED-CV206. Acreditar, per la E.O.I o mitjançant un certificat oficial ACLES, un nivell de coneixement de la llengua estrangera del mòdul formatiu, corresponent al nivell B1 de Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. 2. Mòdul d'Anglés Tècnic per a Grau Superior, MED-CV305. Acreditar un nivell de competència lingüística corresponent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües, a través dels certificats reconeguts a la Comunitat Valenciana en l'Ordre 93/2013, d'11 de novembre, o en les resolucions posteriors que amplien l'annex d'aquesta ordre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Alumnat matriculat en l'Escola de l'Esport de la Comunitat Valenciana, en la modalitat esportiva en període transitori.

Normativa del procediment

  • DECRET 132/2012, de 31 d'agost, del Consell, pel qual es regulen els ensenyaments esportius de règim especial en la Comunitat Valenciana.
  • ORDE 93/2013, d'11 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'annex únic denominat certificats i diplomes que acrediten la competència en llengües estrangeres del Decret 61/2013, de 17 de maig, pel qual s'establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comunitat Valenciana i es crea la Comissió d'Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres.(DOCV núm 7151, 13/11/2013)
  • ORDRE 20/2019, de 16 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el bloc comú dels ensenyaments esportius de règim especial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  • INSTRUCIONS de servei de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre la convalidació del mòdul propi de la Comunitat Valenciana d'anglés tècnic per a grau mitjà i anglés tècnic per a grau superior.

Termini

Obert tot any

Documentació

a) NIF b) Original o fotocòpia compulsada del certificat reconegut pel Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües. (Consultar l'Ordre 93/2013, per a conéixer el llistat de certificats reconeguts) c) Certificat de matrícula del bloc comú realitzat per l'Escola de l'Esport, del curs que està realitzant l'interessat o interessada.

Taxa o pagament

No es requereix taxa

Procés de tramitació

Es tramitarà de manera individual a petició de l'interessat o interessada, dirigida al Servei d'Ordenació i Gestió dels Ensenyaments Professionals, a través de la sol·licitud general d'iniciació i tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

òrgans de tramitació

Òrgans resolució

Esgota via administrativa