Detall de Procediments

TECG - Presentació de candidatures per a formar part de determinades vocalies del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació de candidatures per a formar part de determinades vocalies del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible.

  Objecte del tràmit

  Presentació de candidatures de les vocalies que preveuen els apartats 10é a 13é de l'article 4.1.c de l'Ordre 5/2020, de 17 de juliol, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es crea el Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible, mitjançant el procediment que estableix la Resolució de 24 de setembre de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'estableix el procediment per a la presentació i selecció de candidatures, així com per a l'elecció de representants del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible (DOGV núm. 8918, de 02.10.2020).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats i organitzacions representatives dels col·lectius i agents que preveuen els apartats 10é a 13é de l'article 4.1.c de l'Ordre 5/2020, de 17 de juliol, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es crea el Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible.

  Requeriments

  Les entitats que desitgen formar part del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible han de presentar la seua candidatura de conformitat amb les instruccions següents:
  a) La candidatura s'ha de presentar a través d'un procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat, https:// sede.gva.es/. Així mateix, s'indiquen els models de sol·licitud i l'altra documentació que s'ha d'aportar.
  b) L'òrgan de govern de cada entitat ha d'autoritzar, per mitjà d'un acord, la presentació de les candidatures, i designar les persones que en formaran part.
  c) Les candidatures inclouran el nom de dues persones, un home i una dona, a l'efecte de garantir el principi d'equilibri de gènere en la composició del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentar les candidatures serà d'un mes a partir del dia hàbil següent al de la publicació de la resolució pertinent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  Fins al 4 de novembre de 2020 (inclusivament).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Formulari de presentació de candidatures.
  - Acord de govern de l'entitat proponent, en què autoritze la presentació de la candidatura i designe les persones que formaran part d'aquesta. La proposta ha d'incloure el nom de dues persones, un home i una dona, a l'efecte de garantir el principi d'equilibri de gènere en la composició del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A FORMAR PART DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA SOBRE HÀBITAT SOSTENIBLE

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. El procediment de sol·licitud s'inicia amb la presentació de les candidatures.
  2. Les persones que preveuen els apartats 10é a 13é, en representació de les entitats que s'hi consideren, seran proposades per aquestes associacions i seleccionades per la Vicepresidència del Consell, segons el procediment següent:
  a) Presentació de les candidatures:
  - L'entitat presentarà la candidatura a través d'un procediment telemàtic, els models de sol·licitud del qual i l'altra documentació que cal aportar es publicaran en la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es/.
  - L'òrgan de govern de cada entitat, mitjançant un acord, ha d'autoritzar la presentació de la candidatura i designar les persones que es proposaran per a formar part d'aquesta.
  - El termini per a presentar les candidatures serà d'un mes a partir de l'endemà de la publicació de la resolució.

  b) Selecció de les candidatures.
  La Vicepresidència del Consell seleccionarà les entitats que preveu l'article 4.1.c, apartats 10é a 13é, de l'Ordre 5/2020, de 17 de juliol, atenent els principis de diversitat i representativitat sectorial i territorial, per a això:

  - Es tindrà en compte la incidència de l'acció de l'entitat que presenta la candidatura.
  - La diversitat territorial es tindrà en compte a l'hora de fer la selecció de manera que les tres províncies de la Comunitat Valenciana han d'estar representades.

  c) La selecció la ratificarà la Presidència del Consell.
  Tota candidatura inclourà el nom de dues persones, un home i una dona, a l'efecte de garantir el principi d'equilibri de gènere en la composició del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible. La Vicepresidència del Consell designarà, per sorteig, les entitats la vocalia de les quals l'ocuparà una dona, de manera que s'aconseguisca la paritat en el Consell. La proposta final de cada entitat o la selecció de la persona que represente cada associació atendrà el resultat d'aquest sorteig.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment podrà ser recorreguda en els termes que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21233

  Informació adicional

  La sol·licitud es realitza a través de la seu electrònica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - ORDRE 5/2020, de 17 de juliol, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual es crea el Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible (DOGV núm. 8865, de 24 de juliol).
  - Resolució, de 24 de setembre de 2020, de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, per la qual s'estableix el procediment per a la presentació i selecció de candidatures, així com per a l'elecció de representants del Consell de Participació Ciutadana sobre Hàbitat Sostenible.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 5/2020, de 17 de juliol.

  Vegeu la Resolució de 24 de setembre de 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.