Detall de Procediments

Sol·licitud, per empresa amb un expedient de regulació temporal d'ocupació per causa de força major (ERTO-FM) relacionat amb la COVID-19 prorrogat, de la declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, als efectes que preveu la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud, per empresa amb un expedient de regulació temporal d'ocupació per causa de força major (ERTO-FM) relacionat amb la COVID-19 prorrogat, de la declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, als efectes que preveu la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball.

  Objecte del tràmit

  PRESENTACIÓ PER LES EMPRESES que tinguen expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, segons el que estableix l'article 1 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, i el negoci de les quals depenga, indirectament i en la seua majoria, de les empreses a què es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional primera de l'esmentat Reial decret llei 30/2020, o que formen part de la cadena de valor d'aquestes, en els termes que s'hi estableixen, DE LA SOL·LICITUD de reconeixement d'aquesta condició DAVANT DE L'AUTORITAT LABORAL que haja dictat la resolució expressa o tàcita de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) prorrogat i que, en conseqüència, aquestes empreses puguen ACCEDIR als beneficis en matèria de cotitzacions que es detallen en els apartats 3 i 4 de l'esmentada disposició addicional primera.


  * IMPORTANT: hi ha un document informatiu de preguntes freqüents (FAQ) i més informació en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia PROP.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquesta declaració les EMPRESES que tinguen expedients de regulació temporal d'ocupació prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, segons el que estableix l'article 1 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, el negoci de la qual depenga, indirectament i en la seua majoria, de les empreses a les quals es refereix l'apartat 1 de la seua disposició addicional primera, o que formen part de la cadena de valor d'aquestes.

  D'acord amb la disposició addicional primera esmentada, s'entén que són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses a què es refereix el seu apartat 1 les empreses la facturació de les quals, durant l'any 2019, s'haja generat, almenys en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de manera directa amb les incloses en algun dels codis de la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-09) que preveu l'annex del Reial decret llei 30/2020 esmentat.

  Així mateix, compliran aquesta condició les empreses l'activitat real de les quals depenga indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis CNAE-09.

  Requeriments

  Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud de declaració s'ha de presentar ENTRE EL 5 d'OCTUBRE de 2020 I EL 19 d'OCTUBRE de 2020, els dos inclosos, de conformitat amb el que recull la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de la documentació següent:

  1 - SOL·LICITUD de l'empresa (segons el model normalitzat disponible com a formulari web en el mateix tràmit telemàtic), dirigida a l'autoritat laboral que haja dictat la resolució expressa o tàcita de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) prorrogat.

  En aquesta sol·licitud:
  - Han de constar, entre altres, les dades d'identificació de l'entitat sol·licitant, el seu número d'identificació fiscal, el correu electrònic, el número d'ERTO prorrogat, el codi CNAE-09 de l'empresa sol·licitant i el codi CNAE-09 de l'annex del Reial decret llei 30/2020 del qual depenga, directament o indirectament, la seua activitat.
  - Cal seleccionar el motiu que justifica la declaració com a empresa dependent o integrant de la cadena de valor de les empreses a les quals es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional primera de l'esmentat Reial decret llei 30/2020.
  - I, després de l'ompliment, el formulari web de sol·licitud ha de signar-se electrònicament en el mateix tràmit telemàtic.


  2 - DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar amb la sol·licitud:

  a) INFORME o MEMÒRIA EXPLICATIVA:
  Un informe o memòria explicativa de la concurrència, dins de l'àmbit de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) prorrogat automàticament fins al 31 de gener de 2021, de les circumstàncies que justifiquen que el seu negoci depén, indirectament i en la seua majoria, de les empreses a les quals es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020, o que forma part de la cadena de valor d'aquestes.

  b) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA CONCURRÈNCIA CIRCUMSTÀNCIES:
  Documentació acreditativa de la concurrència de la circumstància o motiu seleccionat, ja siga:
  - Que la facturació durant l'any 2019 s'ha generat, almenys en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de manera directa amb empreses incloses en algun dels codis de la CNAE-09 recollits en l'annex del Reial decret llei 30/2020 esmentat.
  - O que la seua activitat real depén indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis CNAE-09.

  c) COMUNICACIÓ TREBALLADORS I TREBALLADORES:
  Còpia de la comunicació o comunicacions de la sol·licitud realitzada a les persones que treballen en l'empresa.

  d) TRASLLAT REPRESENTACIÓ TREBALLADORS I TREBALLADORES:
  En cas d'haver-hi representació dels treballadors i treballadores de l'empresa, ha d'indicar-se així en la sol·licitud i aportar una còpia del trasllat de l'informe/memòria anterior, així com de la documentació acreditativa, fet a aquesta representació.


  * IMPORTANT: la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud s'ha d'aportar, necessàriament, per separat i ha de tindre la denominació que s'indica a continuació:

  · Informe o memòria explicativa
  · Documentació acreditativa concurrència circumstàncies
  · Comunicació treballadors i treballadores
  · Trasllat representació persones treballadores

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD de declaració (mitjançant el formulari web indicat, degudament omplit i signat) i de la documentació requerida.


  2. ESMENA o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient

  S'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".


  3. INFORME PRECEPTIU DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

  - L'autoritat laboral competent tramitarà la sol·licitud, instruirà el procediment i sol·licitarà, amb caràcter previ a la resolució, un informe preceptiu de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  - L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social s'evacuarà en el termini improrrogable de cinc dies.


  4. RESOLUCIÓ

  - La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies a comptar de la presentació de la sol·licitud i s'ha de limitar a constatar la condició d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, en els termes definits per la disposició addicional 1a esmentada, del Reial decret llei 30/2020.

  - Si venç el termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa per l'autoritat laboral competent i això no s'ha produït, pot obtindre's el CERTIFICAT acreditatiu del SILENCI ADMINISTRATIU mitjançant el tràmit telemàtic "Obtenció de certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19 i/o en els de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament als efectes que preveu la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball". Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".


  * NOTA: en tot el que no preveu aquest apartat resultaran aplicables les normes sobre procediment que conté el títol II del Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada, aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la resolució que es dicte, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar un recurs d'alçada en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació, en els termes que assenyalen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  La impugnació davant de la jurisdicció social es regirà pel que disposa la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCEMDEP&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21252

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats, etc.).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "IMPRESOS ASSOCIATS" (i en el mateix tràmit telemàtic), hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si n'hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat els ha de crear o demanar la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a través de:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Qualsevol APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ s'ha de fer utilitzant el tràmit telemàtic "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.". Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços".

  Enllaços

  NOTA INFORMATIVA i preguntes més freqüents (FAQ) del REIAL DECRET LLEI 30/2020

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

  Ministeri Treball i Economia Social

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Obtenció de certificat acreditatiu del silenci administratiu produït en els expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19 i/o en els de declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament als efectes que preveu la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL Y EUROPEA
  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 259, de 30/09/2020).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  Vegeu Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Vegeu Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.