Detall de Procediments

Sol·licitud, per empresa amb un expedient de regulació temporal d'ocupació per causa de força major (ERTO-FM) relacionat amb la COVID-19 prorrogat, de la declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, als efectes que preveu la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud, per empresa amb un expedient de regulació temporal d'ocupació per causa de força major (ERTO-FM) relacionat amb la COVID-19 prorrogat, de la declaració d'empresa integrant de la cadena de valor o dependent indirectament, als efectes que preveu la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020. Treball.

  Objecte del tràmit

  PRESENTACIÓ PER LES EMPRESES que tinguen expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, segons el que estableix l'article 1 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, i el negoci de les quals depenga, indirectament i en la seua majoria, de les empreses a què es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional primera de l'esmentat Reial decret llei 30/2020, o que formen part de la cadena de valor d'aquestes, en els termes que s'hi estableixen, DE LA SOL·LICITUD de reconeixement d'aquesta condició DAVANT DE L'AUTORITAT LABORAL que haja dictat la resolució expressa o tàcita de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) prorrogat i que, en conseqüència, aquestes empreses puguen ACCEDIR als beneficis en matèria de cotitzacions que es detallen en els apartats 3 i 4 de l'esmentada disposició addicional primera.


  * IMPORTANT: hi ha un document informatiu de preguntes freqüents (FAQ) i més informació en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia PROP.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar aquesta declaració les EMPRESES que tinguen expedients de regulació temporal d'ocupació prorrogats automàticament fins al 31 de gener de 2021, segons el que estableix l'article 1 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, el negoci de la qual depenga, indirectament i en la seua majoria, de les empreses a les quals es refereix l'apartat 1 de la seua disposició addicional primera, o que formen part de la cadena de valor d'aquestes.

  D'acord amb la disposició addicional primera esmentada, s'entén que són integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses a què es refereix el seu apartat 1 les empreses la facturació de les quals, durant l'any 2019, s'haja generat, almenys en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de manera directa amb les incloses en algun dels codis de la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-09) que preveu l'annex del Reial decret llei 30/2020 esmentat.

  Així mateix, compliran aquesta condició les empreses l'activitat real de les quals depenga indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis CNAE-09.

  Requeriments

  Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud de declaració s'ha de presentar ENTRE EL 5 d'OCTUBRE de 2020 I EL 19 d'OCTUBRE de 2020, els dos inclosos, de conformitat amb el que recull la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'iniciarà mitjançant la presentació de la documentació següent:

  1 - SOL·LICITUD de l'empresa (segons el model normalitzat disponible com a formulari web en el mateix tràmit telemàtic), dirigida a l'autoritat laboral que haja dictat la resolució expressa o tàcita de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) prorrogat.

  En aquesta sol·licitud:
  - Han de constar, entre altres, les dades d'identificació de l'entitat sol·licitant, el seu número d'identificació fiscal, el correu electrònic, el número d'ERTO prorrogat, el codi CNAE-09 de l'empresa sol·licitant i el codi CNAE-09 de l'annex del Reial decret llei 30/2020 del qual depenga, directament o indirectament, la seua activitat.
  - Cal seleccionar el motiu que justifica la declaració com a empresa dependent o integrant de la cadena de valor de les empreses a les quals es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional primera de l'esmentat Reial decret llei 30/2020.
  - I, després de l'ompliment, el formulari web de sol·licitud ha de signar-se electrònicament en el mateix tràmit telemàtic.


  2 - DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar amb la sol·licitud:

  a) INFORME o MEMÒRIA EXPLICATIVA:
  Un informe o memòria explicativa de la concurrència, dins de l'àmbit de l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) prorrogat automàticament fins al 31 de gener de 2021, de les circumstàncies que justifiquen que el seu negoci depén, indirectament i en la seua majoria, de les empreses a les quals es refereix l'apartat 1 de la disposició addicional primera del Reial decret llei 30/2020, o que forma part de la cadena de valor d'aquestes.

  b) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA CONCURRÈNCIA CIRCUMSTÀNCIES:
  Documentació acreditativa de la concurrència de la circumstància o motiu seleccionat, ja siga:
  - Que la facturació durant l'any 2019 s'ha generat, almenys en un cinquanta per cent, en operacions realitzades de manera directa amb empreses incloses en algun dels codis de la CNAE-09 recollits en l'annex del Reial decret llei 30/2020 esmentat.
  - O que la seua activitat real depén indirectament de la desenvolupada efectivament per les empreses incloses en aquests codis CNAE-09.

  c) COMUNICACIÓ TREBALLADORS I TREBALLADORES:
  Còpia de la comunicació o comunicacions de la sol·licitud realitzada a les persones que treballen en l'empresa.

  d) TRASLLAT REPRESENTACIÓ TREBALLADORS I TREBALLADORES:
  En cas d'haver-hi representació dels treballadors i treballadores de l'empresa, ha d'indicar-se així en la sol·licitud i aportar una còpia del trasllat de l'informe/memòria anterior, així com de la documentació acreditativa, fet a aquesta representació.


  * IMPORTANT: la documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud s'ha d'aportar, necessàriament, per separat i ha de tindre la denominació que s'indica a continuació:

  · Informe o memòria explicativa
  · Documentació acreditativa concurrència circumstàncies
  · Comunicació treballadors i treballadores
  · Trasllat representació persones treballadores

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.