Detall de Procediment

Sol·licitud de participació com a insectari col·laborador dels insectaris de la Generalitat

Codi SIA:: 2330828
Codi GVA:: 21256
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(01-11-2023
15-12-2023)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Col·laborar amb els insectaris de la Generalitat en la cria estacional d'insectes útils per al control de plagues del camp. Els insectes obtinguts per part dels insectaris col·laboradors es podran repartir o utilitzar com aquests convinguen dins de les seues explotacions.

Observacions

Observacions

La comercialització d'enemics naturals està reglamentada pel Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària. Els insectaris que comercialitzen els enemics naturals obtinguts no són considerats com a insectaris col·laboradors i els han d'inscriure a aquest efecte en el registre de determinats mitjans de defensa fitosanitària dependent del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

Requisits

Requisits

Els insectaris col·laboradors han d'aportar la instal·lació, els equips, els materials i el personal necessaris per a dur a terme la cria de l'insecte útil. La Generalitat subministrarà els organismes (hoste i depredador o parasitoide) necessaris per a començar la cria en el moment oportú i oferirà col·laboració i assistència tècnica.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Titulars d'explotacions agràries, societats cooperatives, ajuntaments o altres entitats que estiguen legalment constituïdes, que complisquen els requisits i que estiguen relacionades amb el sector agrari.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

De l'1 de novembre al 15 de desembre.

Formularis documentació

L'imprés de sol·licitud que ve associat a aquest tràmit. Totes les sol·licituds han d'anar signades pel titular o, si és el cas, el representant de l'insectari col·laborador.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros). b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: * SERVEI DE SANITAT VEGETAL. SILLA, av. d'Alacant, s/n, apartat de correus 125. 46460 Silla-València spf_silla@gva.es Fax: 961 207 700 Telèfon d'informació: 961 207 721 * SERVEI DE SANITAT VEGETAL. ALMASSORA Polígon industrial Millars, c/ Comerç, 7. 12550 Almassora-Castelló svalmassora@gva.es Fax: 964 558 341 Telèfon d'informació: 964 558 346

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud. - Una vegada examinades les sol·licituds, el personal dels insectaris de la Generalitat es posaran en contacte amb els responsables dels insectaris col·laboradors per a coordinar activitats i determinar els moments més oportuns per al lliurament dels organismes necessaris per a efectuar la cria de l'insecte útil.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Obligacions

Obligacions

- La destinació dels enemics naturals obtinguts mitjançant aquesta participació és per a ús en les explotacions de l'entitat sol·licitant i sense finalitat comercial. - Comunicar a la Generalitat la quantitat i els punts d'alliberament de cada un de les espècies d'enemics naturals realitzats durant cada campanya.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa