Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de participació com a insectari col·laborador dels insectaris de la Generalitat

  Objecte del tràmit

  Col·laborar amb els insectaris de la Generalitat en la cria estacional d'insectes útils per al control de plagues del camp. Els insectes obtinguts per part dels insectaris col·laboradors es podran repartir o utilitzar com aquests convinguen dins de les seues explotacions.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars d'explotacions agràries, societats cooperatives, ajuntaments o altres entitats que estiguen legalment constituïdes, que complisquen els requisits i que estiguen relacionades amb el sector agrari.

  Requeriments

  Els insectaris col·laboradors han d'aportar la instal·lació, els equips, els materials i el personal necessaris per a dur a terme la cria de l'insecte útil. La Generalitat subministrarà els organismes (hoste i depredador o parasitoide) necessaris per a començar la cria en el moment oportú i oferirà col·laboració i assistència tècnica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  De l'1 de novembre al 31 de desembre de cada any. Les sol·licituds fora d'aquest termini s'atendran sempre que els insectaris de la Generalitat disposen de material biològic suficient per a assumir-les.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  * SERVEI DE SANITAT VEGETAL. SILLA, av. d'Alacant, s/n, apartat de correus 125. 46460 Silla-València
  spf_silla@gva.es
  Fax: 961 207 700
  Telèfon d'informació: 961 207 721

  * SERVEI DE SANITAT VEGETAL. ALMASSORA
  Polígon industrial Millars, c/ Comerç, 7. 12550 Almassora-Castelló
  svalmassora@gva.es
  Fax: 964 558 341
  Telèfon d'informació: 964 558 346

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21256

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud que ve associat a aquest tràmit. Totes les sol·licituds han d'anar signades pel titular o, si és el cas, el representant de l'insectari col·laborador.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ COM A INSECTARI COL·LABORADOR DELS INSECTARIS DE LA GENERALITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  -Presentació de la sol·licitud.
  -Una vegada examinades les sol·licituds, el personal dels insectaris de la Generalitat es posaran en contacte amb els responsables dels insectaris col·laboradors per a coordinar activitats i determinar els moments més oportuns per al lliurament dels organismes necessaris per a efectuar la cria de l'insecte útil.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21256

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21256.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat per mitjans electrònics, però facen la sol·licitud de manera presencial, es requeriran els interessats perquè la presenten electrònicament. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  La comercialització d'enemics naturals està reglamentada pel Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària. Els insectaris que comercialitzen els enemics naturals obtinguts no són considerats com a insectaris col·laboradors i els han d'inscriure a aquest efecte en el registre de determinats mitjans de defensa fitosanitària dependent del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació.

  Obligacions

  - La destinació dels enemics naturals obtinguts mitjançant aquesta participació és per a ús en les explotacions de l'entitat sol·licitant i sense finalitat comercial.

  - Comunicar a la Generalitat la quantitat i els punts d'alliberament de cada un de les espècies d'enemics naturals realitzats durant cada campanya.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària.
  - Reial decret 534/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 951/2014, de 14 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 534/2017, de 26 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.