Detall de Procediments

Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionada amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de tramitació d'expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionada amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.

  Objecte del tràmit

  Sol·licitar la tramitació d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM) vinculats a la situació i evolució de la pandèmia de la COVID-19, a l'empara:

  . DE l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (suspensió de contractes o reducció de jornada),
  . DE l'article 2 del Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació,
  . DE l'article 2 del Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms,
  . I DE l'article 2 del Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball.


  En concret, aquestes normes han establit les següents DUES MODALITATS ESPECÍFIQUES d'aquests ERTOs-FM COVID-19 A PARTIR de l'1 D'OCTUBRE DE 2020 i FINS Al 28 DE FEBRER DE 2022:

  a) ERTO FM per IMPEDIMENT:
  Empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegen impedit el desenvolupament de la seua activitat en algun dels seus centres de treball, a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitàries adoptades per autoritats competents a partir de l'1 d'octubre de 2020 i fins al 28 de febrer de 2022.

  b) ERTO FM per LIMITACIÓ:
  Empreses i entitats de qualsevol sector o activitat que vegen limitat el desenvolupament normalitzat de la seua activitat, a conseqüència de noves restriccions o mesures de contenció sanitàries adoptades per autoritats competents a partir de l'1 d'octubre de 2020 i fins al 28 de febrer de 2022.


  * IMPORTANT:

  1. Podeu obtindre més informació sobre aquestes modalitats d'ERTO si accediu als esmentats Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, i Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre (l'enllaç als quals està disponible en l'apartat de "Normativa" d'aquest tràmit) i també a través dels enllaços disponibles en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit de la Guia PROP.

  2. A partir de l'1 DE MARÇ DE 2022 els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de FORÇA MAJOR (FM) determinada per IMPEDIMENTS o LIMITACIONS en l'activitat normalitzada de l'empresa que siguen conseqüència de decisions adoptades per l'autoritat pública competent, incloses aquelles orientades a la protecció de la salut pública, ES REGIRAN pel que es disposa en el REIAL DECRET LLEI 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball. (Vegeu enllaç directe en l'apartat de "Normativa" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses i entitats de qualsevol sector d'activitat que vegen impedit o limitat el desenvolupament de la seua activitat per decisions o mesures adoptades per autoritats públiques, en les condicions establides per l'article 2 del Reial decret llei 30/2020, l'article 2 del Reial decret llei 2/2021, l'article 2 del Reial decret llei 11/2021 i l'article 2 del Reial decret llei 18/2021, i que impliquen l'adopció de mesures de suspensió dels contractes de treball i/o de reducció de jornada.

  Les empreses han de presentar les sol·licituds davant de l'autoritat laboral competent quan s'estime l'existència de la causa de força major recollida en l'article 2 de l'esmentat Reial decret llei 30/2020, a través del procediment regulat en els articles 47.3 i 51.7 de l'Estatut dels Treballadors (aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), de conformitat amb el que disposa el títol II del reglament aprovat pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Requeriments

  Per a fer tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'aquest tipus d'ERTO-FM COVID-19 de LIMITACIÓ o d'IMPEDIMENT es pot presentar DES DE L'1 d'OCTUBRE de 2020 i FINS EL 28 de FEBRER de 2022, ambós inclosos.


  * NOTA: como se ha indicado antes, A PARTIR DE L'1 DE MARÇ DE 2022 es regiran pel REIAL DECRET LLEI 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball. (Veure enllaç directe en l'apartat de "Normativa" d'aquest tràmit).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  El procediment s'iniciarà mitjançant una SOL·LICITUD de l'empresa dirigida a l'autoritat laboral competent (segons el model normalitzat disponible com a formulari web en el mateix tràmit telemàtic) amb:

  1. Acreditació de la representació de l'empresa.

  2. Informe de l'empresa en el qual es justifique la vinculació de les decisions adoptades per les autoritats, amb les limitacions o els impediments per al desenvolupament de l'activitat i les mesures de suspensió de contracte i/o de reducció de jornada proposades per l'empresa.

  3. Acreditació de la decisió o mesura adoptada per les autoritats que ha donat lloc a l'impediment o la limitació.

  4. Acreditació d'haver donat comunicació de la seua sol·licitud als treballadors i treballadores de l'empresa.

  5. Acreditació d'haver donat trasllat de l'informe anterior i la documentació acreditativa a la representació dels treballadors i treballadores, en cas d'haver-n'hi, amb l'especificació de la causa al·legada, la mesura aplicable, l'efectivitat i duració d'aquesta.

  6. Una relació nominal de tots els treballadors i treballadores afectats/ades.
  (Per a aquesta relació nominal es recomana utilitzar el formulari denominat "Annex I - Relació de treballadors", disponible com a imprés associat a aquest tràmit, sense perjudici de poder utilitzar el model del SEPE, o un altre document que continga les dades mínimes necessàries).

  En el supòsit que l'empresa dispose de treballadors fixos discontinus, ha d'incloure'ls en l'expedient si la mesura els afecta, i indicar-hi la data prevista de la crida.


  * IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament han d'estar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen.

  Impresos associats

  [ANNEX I] RELACIÓ DE TREBALLADORS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ TELEMÀTICA de la SOL·LICITUD mitjançant el formulari web indicat, degudament omplit i signat per l'empresa o el seu representant legal, a la qual cal afegir la resta de documentació necessària en format PDF.

  L'AUTORITAT LABORAL COMPETENT serà (segons el Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell):

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses, situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga inferior a 200 i la plantilla total de l'empresa siga inferior a 500 treballadors: la Direcció Territorial d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball d'Alacant, Castelló o València (segons la província en la qual troben els centres de treball).

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball situats en una sola província de la Comunitat Valenciana, sempre que el nombre de treballadors afectats per l'expedient siga igual o superior a 200, o quan la plantilla de l'empresa siga igual o superior a 500: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte un o diversos centres de treball d'empreses que tinguen treballadors afectats en dues o més províncies de la Comunitat Valenciana: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte el personal laboral al servei dels ens, organismes i entitats que formen part del sector públic en l'àmbit de la Comunitat Valenciana: la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral.

  - Quan l'ERTO afecte treballadors que desenvolupen la seua activitat o es troben adscrits a centres de treball situats en el territori de dues o més comunitats autònomes, i el 85 %, com a mínim, de plantilla de l'empresa radique a la Comunitat Valenciana i existisquen treballadors afectats en la Comunitat Valenciana, l'ordenació i instrucció del procediment i la formulació de la proposta de resolució, si escau, correspondrà a l'autoritat laboral autonòmica, segons la distribució territorial a la qual es refereix l'article 2 del Decret 77/2015. * NOTA: en aquests casos, quan el 85 %, com a mínim, de la plantilla de l'empresa NO radique a la Comunitat Valenciana o no hi haja treballadors afectats en aquesta, l'autoritat laboral competent serà la de l'ESTAT, o la de la comunitat autònoma que complisca aquests requisits.

  A l'efecte del còmput de plantilles, s'inclourà la totalitat dels treballadors que presten serveis en l'empresa en el dia en què es realitze la comunicació, ja siguen treballadors fixos de plantilla, eventuals, interins o contractats per qualsevol de les modalitats que autoritza la legislació vigent.


  2. CONSTATACIÓ DE L'EXISTÈNCIA DE FORÇA MAJOR

  Una vegada es registre telemàticament d'entrada la instància i la documentació annexa a aquesta en la unitat administrativa competent, l'existència de força major haurà de ser constatada per l'autoritat laboral, siga quin siga el nombre de treballadors i treballadores afectats.


  3. ESMENA de sol·licituds o qualsevol altra APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a l'expedient

  S'ha de fer mitjançant el tràmit telemàtic "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.".
  Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".


  4. RESOLUCIÓ

  La resolució de l'autoritat laboral es dictarà en el termini de cinc dies des de la sol·licitud, amb el previ informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, i haurà de limitar-se a constatar l'existència de la força major al·legada per l'empresa, a la qual correspon la decisió sobre l'aplicació de mesures de suspensió dels contractes o reducció de jornada, que faran efecte des de la data del fet causant de la força major, i la duració de la qual estarà restringida a la de les noves mesures d'impediment o limitació acordades per les autoritats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es pot interposar un recurs d'alçada contra les resolucions emeses per les autoritats laborals, en els termes que preveuen els articles 112 a 126 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Sense perjudici de l'anterior, la resolució de l'autoritat laboral que no haja constatat l'existència de força major per l'empresa la podrà impugnar l'empresari/ària davant de la jurisdicció social, i es regirà pel que disposa la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCDESPCOL&version=6&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21262

  Informació adicional

  1. La presentació telemàtica de la comunicació i de la documentació requerida s'ha de realitzar MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual s'acaba d'indicar.
  Per a això, han de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - El sistema Clave-signatura de l'Estat només per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma
  Més informació en https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2. Per a fer tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta s'ha d'inscriure prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona que presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir i signar digitalment el formulari web, annexar la sol·licitud i la documentació omplida i signada digitalment que s'haja d'aportar i fer la presentació telemàtica de tot, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, amb el número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu 'Enllaços').
  4. Respecte dels DOCUMENTS A ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots, els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/les persona/ones o entitat/s que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * I en l'apartat "Impresos associats" (a més d'en el tràmit telemàtic mateix) hi ha models normalitzats i omplibles de tots o alguns d'aquests documents. Si hi ha model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o demanat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica.
  - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents per annexar i els possibles formats o extensions (PDF, DOC, ODT, XLS, ODS, ZIP, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  Si continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  QÜESTIÓNS IMPORTANTS:

  1) Qualsevol VARIACIÓ DE LES MESURES AUTORITZADES, especialment la referida a la finalització anticipada de l'aplicació d'aquestes, siga parcial o total, ha de NOTIFICAR-SE a l'autoritat laboral que haja dictat la resolució de constatació de la força major i al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) abans que siga efectiva, d'acord amb el que preveu l'article 22.1.d del Reial decret 625/1985, de 2 d'abril.

  L'incompliment d'aquesta obligació podria ser constitutiu d'infracció administrativa de caràcter greu, de conformitat amb el que disposa l'article 22.13 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost.


  2) CANVI D'IMPEDIMENT A LIMITACIÓ o viceversa

  Si ja té autoritzat un ERTO FM relacionat amb la COVID-19 per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat i necessita canviar la seua situació d'impediment a limitació, o viceversa, ha de comunicar-ho utilitzant el tràmit de la Guia Prop denominat "Comunicació de canvi de situació de la modalitat dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.". (Vegeu en apartat "Enllaços").

  Enllaços

  APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.

  Registre de representants de l'ACCV.

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat.

  Carpeta Ciutadana

  Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Comunicació de canvi de situació de la modalitat dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causa de força major (FM) relacionats amb la COVID-19, per IMPEDIMENT o LIMITACIÓ d'activitat. Treball.

  Informació sobre COVID-19 publicada per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball

  Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - A) NORMATIVA ESTATAL Y EUROPEA
  - Reial decret 262/1985, de 23 de gener, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat a la Comunitat Valenciana en matèria d'expedients de regulació d'ocupació (BOE núm. 57, de 07/03/1985).
  - Articles 47 i 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Directiva 98/59/CE, de 20 de juliol de 1998, del Consell. Aproximació de les legislacions dels estats membres que es refereixen als acomiadaments col·lectius (DOUE núm. 225, de 12/08/1998).
  - Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió de contractes i reducció de jornada (BOE núm. 261, de 30/10/2012).
  - Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral (BOE núm. 162, de 07/07/2012).
  - Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social de la COVID-19 (BOE núm. 73, de 18/03/2020).
  - Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació (BOE núm. 112, de 22/04/2020).
  - Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 134, de 13/05/2020).
  - Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 259, de 30/09/2020).
  - Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARSCoV-2 (BOE núm. 282, de 25/10/2020).
  - Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació (BOE núm. 23, de 27/01/2021).
  - Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms (BOE núm. 127, de 28/05/2021).
  - Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre, de mesures urgents per a la protecció de l'ocupació, la recuperació econòmica i la millora del mercat de treball (BOE núm. 233, de 29/09/2021).
  - Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball (BOE núm. 313, de 30/12/2021).
  - B) NORMATIVA AUTONÒMICA
  - Decret 77/2015, de 22 de maig, del Consell, pel qual es distribueixen territorialment les competències en matèria d'acomiadament col·lectiu, suspensió de contractes i reducció de jornada, i s'aproven els models de comunicació/sol·licitud, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7533, de 26/05/2015).
  - Instrucció de 21 d'abril de 2020, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, sobre la inclusió de les persones treballadores fixes discontínues en els expedients de regulació temporal d'ocupació previstos en els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020 (DOGV núm. 8796, de 23/04/2020).

  Llista de normativa

  A) NORMATIVA ESTATAL

  Vegeu el Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

  Vegeu el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril.

  Vegeu el Reial decret llei 18/2020, de 12 de maig.

  Vegeu el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

  Vegeu el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre.

  Vegeu el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener.

  Vegeu el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig.

  Vegeu Reial decret llei 18/2021, de 28 de setembre

  Vegeu Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre

  B) NORMATIVA AUTONÒMICA

  Vegeu el Decret 77/2015, de 22 de maig.

  Vegeu la Instrucció de 21 d'abril de 2020 (treballadors i treballadores fixos discontinus).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.