Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el PROGRAMA "BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA" 2022.

  Objecte del tràmit

  Assentar l'incipient procés de recuperació emprés pel sector turístic, després de les negatives conseqüències econòmiques i socials generades per la COVID-19 sobre el sector turístic valencià, i prolongar amb això l'activitat i la recuperació de l'ocupació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones físiques majors d'edat que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries i es troben empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES
  1. Han de complir els requisits d'accés al programa i d'inscripció en aquest fins al moment de l'abonament material per TCV de l'ajuda concedida.
  2. - Ser major d'edat.
  - Estar al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - Estar empadronat/ada en un municipi de la Comunitat Valenciana.
  - Estar inscrit/a en el programa, en el període comprés en l'article 1.3 del Decret 198/2021.
  - I formalitzar una reserva de serveis turístics objecte de subvenció dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la notificació electrònica del codi promocional del programa.
  3. Cada persona física únicament només podrà ser beneficiària d'una ajuda dins del període de vigència del programa.
  4. Només es podrà fer ús dels serveis turístics objecte de subvenció després d'haver rebut una notificació de la resolució de concessió de l'ajuda sol·licitada, i serà a càrrec de la persona sol·licitant l'abonament del 100 % del cost dels serveis contractats en el cas d'utilitzar-los abans de rebre la notificació esmentada.

  DELS SERVEIS TURÍSTICS OBJECTE DEL PROGRAMA "BO VIATGE":
  3.1. Podran ser objecte d'ajuda per part dels ALLOTJAMENTS TURÍSTICS:
  - Estada mínima de dues nits consecutives o estada mínima de cinc nits consecutives en el mateix allotjament turístic adherit al programa.
  - Manutenció, servei que ha de ser, com a màxim, de mitja pensió.
  - Tractaments de salut i benestar.
  - Activitats esportives.
  - Excursions i activitats d'animació.
  - Aparcament.

  Per contra, NO seran subvencionables les despeses relatives a:
  - Consum en el bar.
  - Consum de begudes alcohòliques.
  - TV de pagament.

  3.2. Serveis que presten les agències de viatges.
  A més del servei d'allotjament, que preveu l'apartat 3.1 anterior, que és de prestació obligatòria, poden ser objecte de subvenció amb càrrec al programa altres serveis turístics d'intermediació prestats a la Comunitat Valenciana durant l'estada turística de la persona usuària del Bo Viatge, serveis tots compresos en el que estableix l'article 52 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.

  Seran admissibles les reserves d'allotjament turístic realitzades en diferents establiments adherits al programa sempre que les nits d'estada siguen consecutives en cada un i amb un mínim de dues nits en cada allotjament objecte de la reserva.

  Inici
 • Taxes

  NO HI HA TAXES

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES DEL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA".

  L'únic criteri d'atorgament és l'ORDRE DE FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD, fins a esgotar la dotació pressupostària disponible d'acord amb el que estableix l'article 168.1.C, de l'LHP.

  IMPORT DE L'AJUDA I PROCEDIMENT DE COBRAMENT
  1. L'import de l'ajuda que es pot atorgar estarà establit en funció del nombre de nits de l'estada turística objecte de reserva. Tenint això en compte, la intensitat de l'ajuda i l'import d'aquesta serà:

  a) Del 50 % i fins a un màxim de 400,00 euros per a estades d'entre 2 i 4 nits.
  b) Del 60 % i fins a un màxim de 600,00 euros per a estades de 5 o més nits.

  2. L'import de l'ajuda concedida es deduirà a la persona beneficiària en la factura corresponent als serveis objecte de subvenció pels establiments d'allotjament turístic i les agències de viatges.

  Una vegada prestat el servei i presentada la justificació corresponent conforme al que assenyala l'article 12 del Decret 198/2021, les ajudes seran abonades per Turisme Comunitat Valenciana a l'establiment d'allotjament turístic o l'agència de viatges amb què la persona usuària del Bo Viatge haja realitzat la seua reserva.

  3. Turisme Comunitat Valenciana es reserva el dret de remetre a la persona beneficiària els justificants remesos per l'allotjament turístic o l'agència de viatge a fi de comprovar que no hi ha errors i que s'ajusta a l'ajuda concedida.

  COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES.

  1. Aquestes ajudes seran compatibles amb altres ajudes amb el mateix objecte, excepte les atorgades a l'empara del Decret 198/2021.

  2. L'import conjunt de les ajudes, subvencions o recursos públics que amb aquest objecte poguera rebre la persona sol·licitant no podrà superar el preu dels serveis subvencionats. En el cas que així fora, es procedirà a reintegrar la quantitat que l'excedisca.

  3. Les persones beneficiàries han de comunicar a Turisme CV la percepció d'altres subvencions o ajudes que hagen pogut percebre amb el mateix objecte quan siguen coneixedores de la seua concessió.

  DISTRIBUCIÓ, DURANT 2022, DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PROGRAMA:

  a) Fins a un màxim de 10 milions d'euros per al període comprés entre el 17 de gener de 2022 i el 31 de maig de 2022, en què correspon el 60 % d'aquest import a estades turístiques de 5 nits o més.

  b) Fins a un màxim de 5 milions d'euros per al període comprés entre el 19 de setembre de 2022 i el 23 de desembre de 2022, en què correspon el 60 % d'aquest import a estades turístiques de 5 o més nits.

  Aquest import global màxim podrà veure's incrementat per la incorporació del romanent pressupostari que poguera generar-se, fruit de les minoracions o revocacions d'ajudes atorgades durant el període anterior.


  GESTIÓ DELS ROMANENTS DE CRÈDIT:

  el programa gestionarà de manera automàtica els romanents de crèdit segons es formalitzen les reserves amb import cert, i no es podrà, després de la reserva, incrementar-se en cap cas l'import d'aquesta. Els serveis turístics addicionals contractats amb posterioritat a la reserva no seran bonificats amb càrrec al programa.

  Cada vegada que es genere un romanent pressupostari superior a 600 euros, el programa emetrà un nou codi promocional a favor de les persones que s'hagen inscrit en el programa i per rigorós ordre de llista d'espera.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Dels dos tràmits consecutius que comprenen la sol·licitud d'inscripció:

  a) Tràmit u: sol·licitud de cita prèvia per a fer la inscripció, s'inicia el termini a les 10.00 h del 20 de desembre de 2021.

  b) Tràmit dos: realització de la inscripció: el primer torn assignat de cita prèvia s'inicia a les 8.00 h del 21 de desembre de 2021.


  Termini d'adhesió d'allotjaments turístics i agències de viatge al programa: podrà sol·licitar-se des de les 10.00 hores del 20 de desembre de 2021 i durant tota la vigència del programa.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  LES PERSONES SOL·LICITANTS HAN DE PRESENTAR:

  - Formulari d'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2022, degudament omplit i signat per mitjans electrònics per la persona sol·licitant, i, si és el cas, per la persona representant, la persona sol·licitant de l'ajuda haurà d'omplir l'APARTAT B i la casella corresponent de l'APARTAT F del formulari d'inscripció.

  - Certificat d'empadronament de la persona sol·licitant en un municipi de la Comunitat Valenciana, amb vigència suficient fins a la finalització del procediment, això és, fins que Turisme Comunitat Valenciana efectue el pagament dels serveis turístics subvencionats als allotjaments turístics i/o agències de viatges proveïdors d'aquests serveis.

  - En el cas d'oposar-se a la comprovació per part de TCV de deutes tributaris i amb la Seguretat Social, el certificat corresponent que n'acredite el compliment. Si aquest caducara abans de la finalització de la prestació dels serveis turístics objecte de subvenció, s'haurà de tornar a aportar-ne un en vigor, en el moment de la justificació de l'ajuda concedida.

  NOMÉS EN CAS QUE LA PERSONA SOL·LICITANT ATORGUE LA SEUA REPRESENTACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS a un tercer o a un establiment d'allotjament turístic o agència de viatges dels adherits al programa.

  - FORMULARI D'ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2022, degudament omplida i signada per la persona sol·licitant, i la persona representant.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2022

  ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS LA INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2022

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.En la pàgina web
  https://bonoviajecv22.gva.es

  Es troben els accessos web per a la realització de la inscripció mitjançant els següents dos tràmits telemàtics consecutius:

  a) Tràmit telemàtic u: sol·licitud de cita prèvia per a fer la inscripció. No requereix signatura electrònica.

  En aquest tràmit només cal introduir la identificació de la persona sol·licitant de l'ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte.
  El sistema informarà de l'interval de temps assignat per a fer la inscripció.

  b) Tràmit telemàtic dos: realització de la inscripció. Requereix certificat electrònic i signatura electrònica.

  Dins de l'interval de temps assignat, cal accedir al tràmit telemàtic «Inscripció en el Programa Bo Viatge Comunitat Valenciana 2022», a través del qual s'han de presentar els formularis degudament omplits i signats, i la documentació requerida.

  2. Si el tràmit dos es fa dins de l'interval de temps assignat, la data de realització de la inscripció serà aquella en la qual es va completar el tràmit u.

  3. L'ordre de prelació de les persones inscrites en el programa, en cas d'haver realitzat els tràmits u i dos abans descrits, serà el del moment en què es va realitzar el tràmit u.

  4. El tràmit dos el podrà fer la persona sol·licitant interessada, directament o mitjançant el seu representant, en aquest segon cas cal omplir i aportar el formulari d'atorgament de la representació degudament omplit i signat.

  5. En el formulari d'inscripció s'han d'omplir tant l'APARTAT D CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (NO-OPOSICIÓ) com l'APARTAT F DE DECLARACIONS RESPONSABLES, relatiu al compliment dels requisits i les obligacions que estableix el Decret 198/2021.

  6. La formalització de la inscripció es produirà quan l'admeta TCV, sense perjudici que aquesta puga efectuar-les comprovacions oportunes respecte del compliment dels requisits que estableix el Decret 198/2021 per a l'obtenció de l'ajuda.

  7. Efectuada la inscripció, s'assignarà un codi promocional a la persona inscrita en el programa, que quedarà habilitada per a fer les gestions necessàries per a sol·licitar la concessió de l'ajuda.

  8. Si no s'obté un codi promocional, la persona inscrita quedarà en llista d'espera, i se li assignarà un torn d'espera en aquesta durant tota la vigència del programa i a l'espera de codi promocional.

  INFORMACIÓ SOBRE TERMINIS I PROCESSOS QUE CAL SEGUIR UNA VEGADA OBTINGUT EL CODI PROMOCIONAL

  S'han de consultar en la Instrucció de 14 de desembre de 2021 els apartats següents:

  CINQUÉ. Sol·licitud de l'ajuda i gestió pressupostària del programa.

  SETÉ. Condicions per a modificacions en la reserva i en la cancel·lació.

  HUITÉ. Concessió de l'ajuda, efectes tributaris d'aquesta i la seua justificació.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes des de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposa els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb el que disposen els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_BONO&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21266

  Tramitació

  A. TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA SOL·LICITUD
  Els sistemes d'identificació i signatura acceptats en la seu electrònica de la Generalitat poden comprovar-se en el següent enllaç web, i els certificats admesos s'ajusten a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa:
  https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat

  1. Abans de començar la tramitació de la vostra sol·licitud, es recomana comprovar el compliment dels requisits de SISTEMA OPERATIU DE L'ORDINADOR, NAVEGADOR I CERTIFICAT DIGITAL per a poder fer la tramitació electrònica en l'enllaç web següent:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia/ajuda
  En cas que necessiteu ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de correu electrònic:
  - Si són consultes funcionals: prop@gva.es
  - Si són incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es
  Amb la finalitat de poder agilitar la resolució del vostre problema, us recomanem que quan envieu el correu incorporeu la informació següent:
  · Nom del tràmit o servei al qual esteu accedint (en aquest cas, programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana")
  · Captura de la pantalla en el moment que no avance o es quede bloquejat, dia i hora aproximada de l'intent d'accés.
  · Sistema operatiu i navegador (inclosa la versió) que esteu utilitzant.
  · Manera d'accés seleccionada (certificat o Cl@ve) i el tipus d'identificació utilitzat amb la indicació de si accediu amb DNIe, certificat electrònic (indicant prestador), Cl@ve pin o Cl@ve permanent.
  Si accediu amb DNIe o certificat electrònic d'un prestador de serveis de signatura, us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:
  http://valide.redsara.es/valide/inicio.html?lang=cat
  Una vegada heu fet clic en el botó "Vegeu informació ampliada" i posteriorment us remeta una captura de pantalla.

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a tramitar-lo.

  Inici
 • Informació complementària

  Els serveis turístics objecte d'aquestes ajudes s'han de prestar dins dels períodes següents:

  a) Des de les 12.00 h del dia 17 de gener de 2022 fins a les 23.59 h del 31 de maig de 2022.

  b) Des de les 12.00 h del dia 19 de setembre de 2022 fins a les 23.59 h del 23 de desembre de 2022. En aquest període, l'estada i els serveis turístics han de concloure el 23 de desembre de 2022.

  CALENDARI DIÁS INHÀBILS

  Accés web al calendari de dies inhàbils, s'hi inclouen els dies que tenen la consideració d'inhàbils a l'efecte del còmput de terminis. En els processos administratius es consideren dies inhàbils els dissabtes, diumenges i festius.
  https://sede.gva.es/va/calendari-i-hora-oficials

  INFORMACIÓ UNITAT D'ALLOTJAMENT

  - Sobre la unitat d'allotjament que cal incloure en l'estada objecte de subvenció cal ajustar-se al següent:

  a) No podrà imputar-se més d'una unitat d'allotjament sobre un mateix Bo Viatge. La unitat d'allotjament es troba definida en el Decret 10/2021, de 22 de gener, del Consell, d'aprovació del Reglament regulador de l'allotjament turístic a la Comunitat Valenciana.

  b) En el cas dels establiments hotelers: La unitat d'allotjament és una habitació.

  - Si la persona beneficiària del codi promocional disposa de títol i carnet de FAMÍLIA NOMBROSA expedits a la Comunitat Valenciana en compliment de l'Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, podrà sol·licitar incloure en la seua reserva dues habitacions en un mateix establiment d'allotjament turístic hoteler adherit, i tant el mateix allotjament hoteler, com, si és el cas, l'agència de viatges, ho podrà incloure en la reserva que formalitze amb càrrec al programa "Bo Viatge CV". En aquest cas, en la justificació de la subvenció, a més de la documentació ja requerida en la Instrucció de 14 de desembre de 2021, haurà d'aportar escanejat el document acreditatiu de la condició de FAMÍLIA NOMBROSA.

  - En el cas d'unitats familiars de més de 6 membres, degudament acreditada d'acord amb el punt anterior, podran sol·licitar una tercera habitació, i així successivament si és de més de 9 membres, de 12 membres, i successius.

  c) En totes les modalitats s'han d'atendre els límits de places de cada unitat d'allotjament i, en el cas d'haver-hi restriccions per resolució de l'autoritat competent davant de la pandèmia de la COVID-19 respecte al nombre de persones o si aquestes són o no convivents, hauran d'aplicar-se també en l'ús de l'ajuda.

  QÜESTIONS IMPORTANTS QUE HAN DE SABER LES PERSONES SOL·LICITANTS DE LA INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA "BO VIATGE CV" 2022:

  - L'ordre de prelació de les persones inscrites en el programa, en cas d'haver realitzat els tràmits u i dos abans descrits, serà el del moment en què es va fer el tràmit u.

  Una vegada completada la inscripció amb els dos passos, a través de l'enllaç disponible en la web:

  https://bonoviajecv22.gva.es/defaultv.htm

  i revisada la documentació, s'assignarà un lloc fix permanent en la llista d'espera del codi promocional.

  Aquest codi promocional és el que permet fer la reserva en una empresa adherida al programa, que formalitze la reserva l'empresa adherida en la qual s'ha fet la reserva, rebre la confirmació de l'ajuda i, amb això, el bo que autoritza a fer ús dels serveis turístics bonificats pel programa.

  Una vegada rebut el codi, s'ha de fer la reserva abans que transcórreguen 10 dies hàbils i fer-ho per a gaudir dels serveis turístics bonificats dins del mateix període d'ús en el qual s'ha rebut el codi.

  La persona sol·licitant o, si és el cas, el seu representant, podrà consultar el seu estat de tramitació introduint per a això el número de cita prèvia i el NIF de la persona sol·licitant de l'ajuda.

  El número de cita prèvia apareixerà en la pantalla del tràmit d'inscripció, i es podrà tornar a obtindre aquest número si es torna a sol·licitar la inscripció, atés que el sistema indicarà que ja s'ha fet una sol·licitud de cita prèvia.

  Si caduca la cita prèvia assignada, s'haurà de tornar a sol·licitar-ne una altra, i s'assignarà en aquest moment un nou número de cita prèvia. També s'assignarà, en aquest cas, un nou lloc en la llista d'espera corresponent al moment en el qual ha fet la nova sol·licitud de cita.

  ADHESIÓ AL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2022"

  1. Es podran adherir al programa:
  - Titulars d'agències de viatge inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.
  - Titulars d'establiments d'allotjaments turístics inscrits en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa s'ha de correspondre a alguna de les següents modalitats: establiments hotelers, blocs i conjunts d'apartaments turístics, càmpings, cases rurals, albergs i empreses gestores d'habitatges d'ús turístic.

  2. L'adhesió s'ha de fer de manera telemàtica en el lloc web:

  https://bonoviajecv22.gva.es/defaultv.htm

  Per a més informació respecte al PROCÉS D'ADHESIÓ, cal consultar en la INSTRUCCIÓ de 14 de desembre de 2021, de desplegament i aplicació del Decret 198/2021, de 10 de desembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa de les ajudes del programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana 2022", L'APARTAT TERCER. Adhesió d'allotjaments turístics i agències de viatge al programa

  3. PROTECCIÓ DE DADES I COMUNICACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA

  1. Quant a la protecció de dades de les persones usuàries inscrites i de les empreses adherides al programa, cal ajustar-se al que disposen els apartats 1 a 6 de l'article 17 del Decret 198/2021, pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del programa "Bo Viatge CV 2022".
  2. El distintiu elaborat per TCV acreditatiu de la condició d'allotjament turístic / agència de viatge adherit al programa li serà facilitat a aquest pel CAU perquè siga col·locat en els seus suports de divulgació o comercialització off i/o on-line si així ho considera.
  3. En el cas que el distintiu siga editat per a ubicar-lo físicament en l'allotjament turístic / agència de viatge adherit al programa, el cost serà a càrrec seu, i aquest ha d'estar exposat en la zona d'atenció al client-usuari del programa "Bo Viatge CV 2022".

  **********************************************************************
  - Pàgina web de BO VIATGE Comunitat Valenciana 2022, disponible en l'enllaç:

  https://bonoviajecv22.gva.es/defaultv.htm

  - Telèfons d'atenció:

  PERSONES SOL·LICITANTS DEL BO: 960 992 778

  EMPRESES QUE ES VULGUEN ADHERIR O QUE JA ESTIGUEN ADHERIDES: 960 992 779

  - Correu electrònic: bonoviajeCV.gva@tragsa.es

  Obligacions

  **OBLIGACIONS

  Les persones beneficiàries de les ajudes del programa, així com els allotjaments turístics i les agències de viatges adherits a aquest, queden obligats a facilitar el control per TCV durant un termini de cinc anys de la correcta justificació de la subvenció concedida.

  L'adhesió comporta:

  - L'acceptació incondicionada i el compromís de compliment del que resulte aplicable del decret de bases reguladores de concessió de les ajudes del programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana 2022, del que estableix la Instrucció de 14 de desembre de 2021, així com d'aquelles altres que puguen dictar-se en desplegament de la disposició final primera del Decret 198/2021.

  - L'acceptació d'utilització per part del CAU i de TCV del nom i la localització de l'establiment adherit en actes informatius i de comunicació relacionats amb el programa.

  - L'aplicació en els allotjaments turístics / agències de viatges adherits de protocols de bones pràctiques higienicosanitàries contra la COVID-19, guies d'aplicació d'aquestes, així com de tota la normativa a aquest efecte que els siga aplicable.

  - Verificat que l'allotjament turístic o l'agència de viatges compleix amb els requisits per a adherir-s'hi, el CAU l'acceptarà i l'inclourà en la llista d'empreses adherides al programa.

  El programa comptarà amb una Intranet per a fer totes les gestions que hagen de fer en el si d'aquest les empreses adherides.

  Els establiments que estiguen adherits al programa que es mantinguen inactius, això és, no oferisquen a la persona usuària del Bo Viatge serveis subvencionables dels enumerats en l'apartat següent d'aquesta Instrucció, passaran a la situació de "desactivat", gestió que serà realitzada pel CAU prèvia validació per part de TCV. En qualsevol cas, és obligació de l'empresa adherida al programa traslladar al CAU la seua situació de no activitat en el programa.

  Així mateix, les empreses adherides al programa que desitgen ser baixa en aquest, siga de manera temporal o definitiva, pel motiu que siga, hauran de comunicar-ho per escrit al CAU, per a la qual cosa han de seguir els passos indicats amb anterioritat per a formalitzar una nova adhesió, si és el cas.

  Els establiments adherits no podran negar-se a acceptar sol·licituds de reserva de persones que disposen d'un codi promocional, llevat que prèviament hagen informat de les circumstàncies concretes de la seua no admissió, tant en el lloc web que conste en la seua sol·licitud d'adhesió com al CAU. En qualsevol cas, la negativa a acceptar persones usuàries del programa que tinguen un codi promocional haurà d'estar limitada en el temps, i no podrà abastar períodes superiors a una setmana, llevat que l'establiment objecte de l'estada turística es trobe subjecte a un tancament temporal, fet que igualment s'haurà de comunicar tant en el seu lloc web com al CAU. Si es té constància que no accepten, de manera continuada, persones usuàries amb codi promocional assignat, el CAU podrà tramitar d'ofici la seua baixa en el programa, previ coneixement de TCV, i podrà, en el cas que aquest comportament siga reiteratiu, determinar la impossibilitat d'una nova adhesió al programa durant la resta de vigència d'aquest.

  FISCALITAT
  A efectes fiscals, l'import de la subvenció és un increment patrimonial, que tributarà en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  Sancions

  1. En el cas que es detecten incompliments en algun dels punts als quals es refereix la normativa aplicable a aquestes ajudes, TCV incoarà el corresponent expedient de revocació i reintegrament, total o parcial, de les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta en els casos que preveu l'article 37 de l'LGS. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat dels documents justificatius de l'ajuda concedida.

  2. L'incompliment de les persones beneficiàries inscrites al programa, així com dels allotjaments turístics i les agències de viatges adherits a aquest, dels requisits i les obligacions que s'estableixen en el decret pel qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes del programa se sotmetrà al règim d'infraccions i sancions fixat en el títol IV de l'LGS i la resta de normativa aplicable en la matèria.

  Enllaços

  Lloc web del bono viatge Comunitat Valenciana 2022: https://bonoviajecv22.gva.es/defaultv.htm

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).


  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).


  - Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE núm. 282, de 25/10/2020).
  - Decret 198/2021, de 10 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes del programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana 2022" per la COVID-19. (DOGV núm. 9234 / 14.12.2021)
  - Instrucció, de 14 de desembre de 2021, de desplegament i aplicació del Decret 198/2021, de 10 de desembre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa de les ajudes del programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana 2022".

  - Correcció d'errades del Decret 198/2021, de 10 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes del programa «Bo viatge Comunitat Valenciana 2022» per la covid-19.(DOGV núm. 9239, de 21.12.2021)
  - Decret 36/2022, de 8 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 198/2021, de 10 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i concessió directa d'ajudes del Programa «Bo viatge Comunitat Valenciana 2022» per la covid-19. (DOGV Núm. 9319 de 13.04.2022)

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Vegeu el Reial decret 887/2006.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny.

  Vegeu el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre.

  Vegeu Decret 198/2021, de 10 de desembre, del Consell,

  Vegeu la Instrucció de 14 de desembre de 2021, de desplegament i aplicació del Decret 198/2021.

  Vegeu Correció d'errades del Decret 198/2021, de 10 de desembre

  Vegeu Decret 36/2022, de 8 d'abril, del Consell, de modificació del Decret 198/2021,

  Llistat de seguiment

  Accés a l'enregistrament del WEBINAR celebrat el 17.12.2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.