Detall de Procediment

Inscripció en el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA" 2024.

Codi SIA:: 2348120
Codi GVA:: 21266
Organisme: TURISME COMUNITAT VALENCIANA
Termini de sol·licitud: OBERT
(09-01-2024
30-11-2024)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objecte del programa Bo Viatge 2024 és incentivar la demanda interna de servicis turístics prestats en la Comunitat Valenciana, en períodes d'estacionalitat, de persones residents en la Comunitat Valenciana, buscant, amb això assentar el procés de recuperació emprés pel sector, després de les negatives conseqüències en els últims anys degudes a la pandèmia de la COVID-19, de les conseqüències econòmiques i socials generades per la guerra d'Ucraïna i les mesures preses per la UE contra Rússia, especialment referent a la incertesa i pèrdua de poder adquisitiu per la inflació, sobre el sector turístic valencià, a més de fer front a un problema estructural del sector com és l'estacionalitat.

Requisits

Requisits

- La persona beneficiària d'una ajuda haurà de complir els requisits d'accés al Programa establits en l'article 3. Persones beneficiàries punt 1 de la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024, des de la presentació de la sol·licitud d'inscripció en el mateix fins al moment de l'abonament material per Turisme Comunitat Valenciana de l'ajuda atorgada. - Els servicis turístics objecte del programa hauran de complir el que s'estableix en l'Article 6 de la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Persones físiques majors d'edat que estiguen al corrent de les seues obligacions tributàries i es troben empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana i, a més, sol·liciten la inscripció en el Programa dins del període comprés en l'article 1.3 de la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024, i formalitzen la seua reserva pels servicis turístics objecte de l'ajuda dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la comunicació del codi promocional del Programa, enviada a l'adreça de correu electrònic indicada a este efecte per la persona sol·licitant o el seu representant.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

PERSONES SOL·LICITANTS Dels dos tràmits consecutius que comprenen la sol·licitud d'inscripció: a) Tràmit un: sol·licitud de cita prèvia per a realitzar la inscripció, s'inicia el termini a les 10.00 hores del 2 de gener de 2024 i finalitzarà a les 10.00 hores del 30 de novembre de 2024. https://eturnos.gva.es/eturnos-front/BONO2024/index.html?idioma=va b) Tràmit dos: realització de la inscripció: el primer torn assignat de cita prèvia s'inicia a les 08.00 hores del 9 de gener de 2024 a través d'este procediment. ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I AGÈNCIES DE VIATGES Termini d'adhesió al Programa: des de les 10.00 hores del 2 de gener de 2024 fins a les 10.00 hores del dia 30 de novembre de 2024.

Formularis documentació

A PRESENTAR PER PART DE LES PERSONES SOL·LICITANTS: - Formulari d'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2024, degudament emplenat i signat per mitjans electrònics per la persona sol·licitant, i si és el cas per la persona representant, la persona sol·licitant de l'ajuda haurà d'emplenar l'APARTAT B i la casella corresponent de l'APARTAT F del formulari d'inscripció. - Acreditació que la persona sol·licitant es troba empadronada en un municipi de la Comunitat Valenciana. - En el cas d'oposar-se a la comprovació per part de TCV de deutes tributaris i amb la Seguretat Social, el certificat corresponent que acredite el seu compliment. Si este caducara abans de la finalització de la prestació dels servicis turístics objecte de subvenció, s'haurà de tornar a aportar un en vigor, en el moment de la justificació de l'ajuda concedida. NOMÉS EN CAS QUE LA PERSONA SOL·LICITANT ATORGUE LA SEUA REPRESENTACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS a un tercer o a un establiment d'allotjament turístic o agència de viatges dels adherits al Programa, degudament emplenat i signat per la persona sol·licitant, i la persona representant:

Taxa o pagament

Taxa o pagament

NO HI HA TAXES

Presentació

Presentació

Telemàtica
IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació. A. TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA SOL·LICITUD Els sistemes d'identificació i signatura acceptats en la Seu Electrònica de la Generalitat poden comprovar-se en el següent enllaç web: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats 1. Abans de començar la tramitació de la seua sol·licitud, pot consultar les Preguntes frequentes de la seu electrònica de GVA, en el següent enllaç web: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents En cas de necessitar ajuda, per favor notifique-ho a través de correu electrònic: - Si són consultes funcionals: prop@gva.es - Si són incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es Amb la finalitat de poder agilitzar la resolució del seu problema, li recomanem que en remetre el correu incorpore la següent informació: Nom del Tràmit al qual està accedint (en aquest cas PROGRAMA BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA 2024) Captura de la pantalla en el moment que no avança o es queda bloquejat, dia i hora aproximada de l'intent d'accés. · Sistema operatiu i navegador (inclosa la versió) que està utilitzant · Manera d'accés de seleccionat (Certificat o Cl@ve) i el tipus d'identificació utilitzat detallant si accedeix amb DNIe, Certificat electrònic (indicant prestador), Cl@ve pin o Cl@ve permanent. Si accedeix amb DNIe o certificat electrònic d'un prestador de serveis de signatura, es recomana comprovar la validesa del seu certificat en la següent adreça: http://valide.redsara.es/valide/inicio.html Accedisca a validar certificat i una vegada premut el botó "Veure informació ampliada" i posteriorment ens remeta una captura de pantalla de la informació mostrada.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. A més del contingut en este mateix tràmit, la sol·licitud d'inscripció es presentarà de forma exclusivament telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment creat a este efecte. En la pàgina web del Programa BoViatge Comunitat Valenciana 2024 (https://bonoviajecv24.gva.es) estarà disponible la informació sobre estes ajudes i s'habilitarà un accés a la seu electrònica per a la sol·licitud d'inscripció. La sol·licitud d'inscripció s'efectuarà realitzant els següents dos tràmits: a) TRÀMIT UN: sol·licitud de cita prèvia per a realitzar la inscripció. (no requerix signatura electrònica). Per a sol·licitar l'assignació d'un interval de temps dins del qual realitzar la sol·licitud d'inscripció s'accedirà al tràmit telemàtic «Cita prèvia per a la inscripció en el Programa Bo Viatge Comunitat Valenciana 2024» a l'enllaç: https://eturnos.gva.es/eturnos-front/BONO2024/index.html?idioma=va En este tràmit només haurà d'introduir-se la identificació de la persona sol·licitant de l'ajuda (no del seu representant), un correu electrònic i un telèfon de contacte. El sistema informarà de l'interval de temps assignat per a realitzar la inscripció. b) TRÀMIT DOS: la primera cita assignada per a la realització de la sol·licitud d'inscripció serà a les 8.00 hores del 9 de gener de 2024 (requerix certificat i signatura electrònics). https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21266 Dins de l'interval de temps assignat en la cita prèvia, s'accedirà al tràmit telemàtic «Inscripció en el Programa Bo Viatge Comunitat Valenciana 2024», a través del qual es presentaran els formularis degudament emplenats i signats i la documentació requerida. Ho podrà realitzar la persona sol·licitant interessada, directament o mitjançant el seu representant, devent en este segon cas emplenar i aportar el formulari atorgament de la representació degudament emplenat i signat. 2. En el formulari d'inscripció hauran d'emplenar-se tant l'APARTAT D CONSULTA INTERACTIVA DE DADES (NO-OPOSICIÓ) com l'APARTAT F DE DECLARACIONS RESPONSABLES, relatiu al compliment dels requisits i obligacions establides en la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024. 3. Quan el tràmit de sol·licitud d'inscripció es realitze a través d'un establiment d'allotjament turístic o agència de viatges adherits al Programa, la persona interessada haurà de formalitzar la seua sol·licitud d'ajuda en eixe mateix establiment o agència de viatge. 4. La formalització de la inscripció es produirà amb l'admissió de la mateixa per TCV, sense perjudici que es puguen efectuar les comprovacions oportunes per part de TCV, respecte del compliment dels requisits establits en la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024 per a l'obtenció de l'ajuda. 5. La inscripció, que podrà realitzar-se durant el període establit per a això en l'article 3.1 de la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024, comportarà l'acceptació incondicionada i el compromís de compliment de les bases reguladores i de quantes instruccions es dicten en el desenvolupament d'estes 6. Una vegada efectuada la inscripció, s'assignarà un codi promocional a la persona sol·licitant amb el qual queda confirmada la seua inscripció en el programa i li habilita per a realitzar les gestions necessàries per a sol·licitar la concessió de l'ajuda. De no obtindre codi promocional, la persona sol·licitant quedarà en llista d'espera, assignant-se-li el número que així corresponga i que determinarà el seu torn en la referida llista d'espera durant tota la vigència del programa. 7. La inscripció en el programa no és la sol·licitud de l'ajuda. Per a sol·licitar l'ajuda haurà de formalitzar-se una reserva en un establiment d'allotjament turístic o en una agència de viatges adherits al programa, en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la comunicació per correu electrònic a la persona interessada o al seu representant, de l'assignació del codi promocional. En el cas que no es formalitze una reserva en el termini assenyalat, la inscripció al programa quedarà anul·lada, podent la persona interessada procedir a realitzar de nou la seua inscripció. 8. Únicament es podrà fer ús dels servicis turístics objecte de subvenció després d'haver rebut la notificació de la resolució de concessió de l'ajuda sol·licitada, sent a càrrec de la persona sol·licitant l'abonament del 100% del cost dels servicis contractats en el cas de fer ús d'ells prèviament a rebre la citada notificació. 9. En cas que, per falta de consignació pressupostària o a causa de l'elevat nombre d'inscripcions realitzades, la persona interessada no rebera un codi promocional, es procedirà de la següent forma: a) La seua inscripció quedarà inclosa en la llista d'espera del Programa. b) Existint crèdit pressupostari, i una vegada el sistema informàtic del Programa li assigne un codi promocional, haurà de formalitzar una reserva conforme al que s'estableix en l'apartat 9 de l'article 4 de la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La resolució de concessió i/o denegació de l'ajuda posarà fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la seua notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent Jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

-PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES DEL PROGRAMA BONO VIATGES COMUNITAT VALENCIANA L'únic criteri d'atorgament de les ajudes serà l'ordre de formalització de la sol·licitud, fins a esgotar la dotació pressupostària disponible. Les persones sol·licitants, a les quals s'atorgue un codi promocional, hauran de formalitzar la seua reserva pels servicis turístics objecte de l'ajuda dins del termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà de la comunicació del codi promocional del Programa, enviada a l'adreça de correu electrònic indicada a este efecte per la persona sol·licitant o el seu representant. IMPORT DE L'AJUDA I PROCEDIMENT DE COBRAMENT 1. La intensitat de l'ajuda serà del 50% del cost els servicis turístics objecte de subvenció (IVA inclòs) fins a un màxim de 350 euros per ajuda concedida. 2. L'import de l'ajuda concedida serà deduït a la persona beneficiària en la factura corresponent als servicis, objecte de subvenció, pels establiments d'allotjament turístic i agències de viatges. Una vegada realitzada l'estada, l'allotjament turístic o l'agència de viatges aportarà la factura on es reculla la identificació de la persona beneficiària, de l'emissor d'esta i dels servicis inclosos en la reserva que han motivat la concessió de l'ajuda, el preu original dels servicis i la deducció practicada per l'ajuda. Els servicis no inclosos en l'ajuda hauran de facturar-se de manera separada, no incloent-se en la factura justificativa de l'ajuda. 3. Turisme Comunitat Valenciana es reserva el dret de remetre a la persona beneficiària els justificants remesos per l'allotjament turístic o l'agència de viatge, a fi de comprovar que no existixen errors en les mateixes i que s'ajusta a l'ajuda concedida. COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES. 1. Estes ajudes seran compatibles amb altres ajudes amb el mateix objecte, excepte les atorgades a l'empara de la la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024. 2. L'import conjunt de les ajudes, subvencions o recursos públics que amb este objecte poguera rebre la persona sol·licitant no podrà superar el preu dels servicis subvencionats. En el cas que així anara, es procedirà a reintegrar la quantitat que excedisca d'este. 3. Les persones beneficiàries hauran de comunicar a Turisme CV la percepció d'altres subvencions o ajudes que hagen pogut percebre amb el mateix objecte, quan siguen coneixedores de la seua concessió. DISTRIBUCIÓ DURANT 2024 DE LA DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PROGRAMA: L'import global màxim de les ajudes a concedir derivades de la la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024 ascendeix a a 12.500.000,00 euros, condicionat a l'existència de crèdit adequat i suficient en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2024 a favor de l'entitat 025 «Turisme Comunitat Valenciana», capítol IV, línia de subvenció S0958. a) Fins a un màxim de 10 milions d'euros per als períodes compresos entre: - el 16 de gener i el 21 de març de 2024. - el 8 d'abril i el 3 de juny de 2024. b) Fins a un màxim de 2,5 milions d'euros per al període comprés entre: - el 15 d'octubre i el 22 de desembre de 2024. Este import global màxim podrà veure's incrementat per la incorporació de romanent pressupostari que poguera generar-se, fruit de les minoracions o revocacions d'ajudes atorgades durant el període anterior. En el cas d'ampliar-se l'import global màxim de les ajudes d'acord amb l'article 8.2. de la resolució de convocatòria de les ajudes del Programa Bo Viatge 2024, es podrà assignar esta ampliació a cadascun dels períodes abans descrits en funció de les necessitats d'execució del Programa, concretant-se este import per resolució de la persona titular de la Presidència de Turisme Comunitat Valenciana, a proposta de la persona titular de la direcció de l'entitat.

Termini màxim

Termini màxim

El termini per a resoldre i notificar la resolució de concessió serà de 30 dies des de l'entrada en l'aplicació informàtica interna de gestió del Programa de la comunicació de la reserva a TCV efectuada per l'establiment d'allotjament turístic o agència de viatges. Transcorregut este termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud de l'ajuda podrà entendre's desestimada.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

La competència per a resoldre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la presidència de Turisme Comunitat Valenciana o l'òrgan en què aquesta delegue.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

1. En el cas que es detectaren incompliments en algun dels extrems als quals refereixen les bases reguladores d'aquestes ajudes, imputables a la persona beneficiària, s'iniciarà un expedient de reintegrament de la subvenció, incrementada en els corresponents interessos legals. 2. L'incompliment dels requisits i obligacions que s'estableixen en aquest decret per part de les persones beneficiàries inscrites a aquest programa, així com dels allotjaments turístics i agències de viatges adherits a aquest, se sotmetrà al règim d'infraccions i sancions fixat en el títol IV de la LGS. 3. Procedirà reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'abonament dels interessos de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s'acorde la procedència del reintegrament d'aquesta, en els supòsits contemplats en l'article 37 de la LGS. En particular, procedirà el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat dels documents justificatius de l'ajuda concedida.