Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'inscripció en el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA".

  Objecte del tràmit

  Incentivar la demanda de serveis turístics prestats a la Comunitat Valenciana en períodes d'estacionalitat amb la intenció de pal·liar les conseqüències econòmiques i socials generades per la COVID-19 sobre el sector turístic valencià i prolongar l'activitat i l'ocupació, mitjançant el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones físiques majors d'edat que estiguen empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  1. Podran sol·licitar la inscripció en el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA" les persones que reunisquen els requisits següents:

  - Ser major d'edat.

  - Estar empadronades en un municipi de la Comunitat Valenciana.

  2. Cada persona física únicament podrà sol·licitar una ajuda per cada un dels períodes indicats en l'article 7 del Decret 156/2020, de 16 d'octubre.

  3. La inscripció no és la sol·licitud de l'ajuda. Per a sol·licitar l'ajuda, cal formalitzar una reserva en establiments d'allotjament turístic o agència de viatges adherits al programa, en el termini de 7 dies naturals des de la data de remissió de la comunicació corresponent per Turisme Comunitat Valenciana. Si no es formalitza una reserva en el termini assenyalat, s'anul·larà la inscripció.

  3. REQUISITS DELS SERVEIS TURÍSTICS OBJECTE DEL PROGRAMA BO VIATGE:
  Podran ser objecte de subvenció amb càrrec al programa:
  3.1. Per part dels ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
  * Estada mínima de 2 nits consecutives en el mateix allotjament turístic adherit al programa.

  * Altres serveis prestats directament per aquests com ara:

  - Manutenció, que serà de mitja pensió, com a màxim.
  - Altres serveis prestats amb mitjans propis de l'establiment:
  - Servei de salut i benestar.
  - Serveis esportius.
  - Excursions i activitats d'animació.
  - Aparcament.

  NO SÓN SUBVENCIONABLES LES DESPESES RELATIVES A:
  - Consum en el bar.
  - Consum de begudes alcohòliques.
  - TV de pagament.

  3.2. Per part de les AGÈNCIES DE VIATGES
  * A més dels serveis que preveu el punt 3, que, en el cas de l'estada mínima de 2 nits consecutives, resulta obligatori com a servei que cal incloure.
  * Altres serveis turístics prestats a la Comunitat Valenciana durant la duració de l'estada.

  NO SÓN SUBVENCIONABLES: les despeses de canvis, d'anul·lació ni de cancel·lació de la reserva o serveis contractats.

  Inici
 • Taxes

  NO HI HA TAXES

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ DE LES AJUDES DEL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA".

  És el de tramitació en règim de concessió directa i l'ÚNIC CRITERI D'ATORGAMENT ÉS L'ORDRE DE FORMALITZACIÓ DE LA SOL·LICITUD, fins a esgotar la dotació pressupostària disponible d'acord amb el que estableix l'article 168.1.C, de l'LHP.

  IMPORT DE L'AJUDA

  1. L'import de les ajudes serà del 70 % DELS SERVEIS TURÍSTICS OBJECTE DE L'AJUDA, inclòs l'IVA, fins a un MÀXIM de 600 euros per ajuda concedida.

  2. L'import de l'ajuda concedida es deduirà a la persona beneficiària, pels allotjaments turístics i agències de viatge adherits al programa, en la factura corresponent als serveis objecte de bonificació. L'ajuda concedida s'aplicarà sobre el cost total de la factura, IVA inclòs.

  Una vegada prestat el servei subvencionable, el pagament de l'ajuda el farà Turisme Comunitat Valenciana als establiments d'allotjament turístic i agències de viatges una vegada feta la justificació segons el que assenyala aquest article 12 del Decret 156/2020, de 16 d'octubre.

  5. Una vegada efectuat el pagament, Turisme Comunitat Valenciana ho comunicarà als beneficiaris.

  6. Turisme Comunitat Valenciana es reserva el dret de remetre a la persona beneficiària els justificants remesos per l'allotjament turístic o l'agència de viatge a fi de comprovar que no hi ha errors i que s'ajusta a l'ajuda concedida.

  COMPATIBILITAT AMB ALTRES AJUDES.

  1. Aquestes ajudes seran compatibles amb qualsevol altra que, amb el mateix objecte, poguera rebre la persona sol·licitant.

  2. L'import conjunt de les ajudes, subvencions o recursos públics que amb aquest objecte poguera rebre la persona sol·licitant no podrà superar el preu dels serveis subvencionats. En el cas que així fora, es procedirà a reintegrar la quantitat que l'excedisca.

  3. Les persones beneficiàries han de comunicar a Turisme CV la percepció d'altres subvencions o ajudes que hagen pogut percebre amb el mateix objecte quan siguen coneixedores de la seua concessió.

  4. Seran compatibles les ajudes concedides per Turisme Comunitat Valenciana al mateix beneficiari en períodes diferents d'aplicació del programa. Però no en el mateix període perquè només es pot rebre una ajuda d'aquest programa per període.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La inscripció es podrà sol·licitar durant tota la vigència del programa i des que Turisme Comunitat Valenciana haja habilitat el sistema telemàtic per a fer-ho.

  S'hi estableix un termini d'inscripció per a cada període del programa, que són els següents:

  a) Primer període (termini d'inscripció ja tancat).

  b)Segon període (termini d'inscripció ja tancat).

  c) Per al període que s'INICIA el 15 de setembre de 2021 i CONCLOU el 31 de desembre de 2021.

  EL TERMINI D'INSCRIPCIÓ s'iniciarà a les 12.00 h del 15 de setembre i conclourà l'1 de novembre de 2021.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  OBLIGATORI:

  - FORMULARI DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA", degudament omplida i signada per mitjans electrònics per la persona sol·licitant i, si és el cas, per la persona representant.

  NOMÉS EN CAS QUE S'ATORGUE LA REPRESENTACIÓ:

  - FORMULARI D'ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA", degudament omplida i signada per la persona sol·licitant i, si és el cas, per la persona representant. No és necessària la signatura per mitjans electrònics.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BONO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA

  ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

  1. INSCRIPCIÓ

  Es fa per mitjans telemàtics a través de l'enllaç de tramitar amb certificat d'aquest tràmit.

  QUI POT FER LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ?

  1. La persona interessada directament, la persona interessada mitjançant la representació d'una persona física o a través dels establiments d'allotjament turístic o agència de viatge adherits al Programa BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA.

  2. TIPUS DE REPRESENTACIÓ EN AQUEST TRÀMIT

  A. SI LA PERSONA INTERESSADA NO TÉ CERTIFICAT ELECTRÒNIC.

  Dues opcions:

  1. La persona interessada podrà fer la inscripció a través dels establiments d'allotjament turístic o una agència de viatge adherits al Programa Bo Viatge Comunitat Valenciana, per a la qual cosa la persona interessada HA D'ATORGAR LA REPRESENTACIÓ a l'establiment d'allotjament turístic o agència adherits perquè TRAMITE LA SEUA INSCRIPCIÓ i, així mateix, HAURÀ D'ATORGAR la REPRESENTACIÓ a l'establiment o agència en què FORMALITZE LA RESERVA OBJECTE DE L'AJUDA per a formalitzar la seua sol·licitud d'ajuda.

  2. La persona interessada PODRÀ ATORGAR LA SEUA REPRESENTACIÓ a una persona física que SÍ QUE té certificat electrònic perquè puga hi fer la inscripció, sempre que quede acreditat l'atorgament de la representació mitjançant el FORMULARI D'ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ degudament omplit i signat.

  Serà aquesta persona física qui, en representació de la persona interessada, al seu torn HAURÀ D'ATORGAR la REPRESENTACIÓ a l'establiment d'allotjament turístic o agència adherits perquè TRAMITE la INSCRIPCIÓ de la persona interessada i, així mateix, aquesta persona física HAURÀ D'ATORGAR la REPRESENTACIÓ de la persona interessada a l'establiment o agència en què FORMALITZE LA RESERVA OBJECTE DE L'AJUDA per a formalitzar la seua sol·licitud d'ajuda.

  B. EN CAS DE TINDRE CERTIFICAT ELECTRÒNIC LA PERSONA INTERESSADA.

  Si la persona interessada SÍ QUE té certificat electrònic, quan òmpliga el FORMULARI DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA", en l'APARTAT E, haurà de marcar la casella en la qual atorga la seua representació a l'establiment d'allotjament turístic o agència adherits amb què formalitze la reserva objecte de l'ajuda per a formalitzar la seua sol·licitud d'ajuda.

  3. FORMALITZACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ

  3.1 La formalització de la inscripció es produirà amb l'admissió d'aquesta per Turisme Comunitat Valenciana, sense perjudici que es puguen efectuar les comprovacions oportunes per part de Turisme Comunitat Valenciana, respecte del compliment dels requisits establits.

  3.2 Una vegada efectuada la inscripció, s'assignarà un codi promocional a la persona sol·licitant amb el qual es queda confirmada la vostra inscripció en el programa i se us habilita per a fer les gestions necessàries per a sol·licitar la concessió de l'ajuda i determinar-ne la quantia.

  3.3 La inscripció no és la sol·licitud de l'ajuda.

  Per a sol·licitar l'ajuda, cal formalitzar una reserva en establiments d'allotjament turístic o agència de viatges adherits al programa, en el termini de 7 dies naturals des de la data de remissió de la comunicació corresponent per Turisme Comunitat Valenciana. SI NO ES FORMALITZA UNA RESERVA EN EL TERMINI ASSENYALAT, S'ANUL·LARÀ LA INSCRIPCIÓ.

  4. QUÈ OCORRE SI...?

  - NO ES FORMALITZA LA RESERVA

  Si la reserva no es formalitza en un establiment d'allotjament turístic o agència de viatges adherit al programa en el termini de 7 dies naturals des de la remissió a favor de la persona sol·licitant del codi promocional, la inscripció en el programa quedarà anul·lada automàticament.

  - SI, PER NO DISPONIBILITAT DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI, NO ES POT ASSIGNAR UN CODI PROMOCIONAL EN EL PROGRAMA BO VIATGE A LA PERSONA SOL·LICITANT.

  a) Se li confirmarà per correu electrònic el registre de la seua inscripció i la seua inclusió en llista d'espera.

  b) Una vegada el sistema informàtic de Turisme Comunitat Valenciana li assigne un número de codi promocional, haurà de procedir segons el que estableix el punt 11 del Decret 156/2020, de 16 d'octubre.

  c) Si, conclòs el període per al qual havia cursat la inscripció en el programa i, per tant, la sol·licitud d'ajuda, no se li haguera assignat un codi promocional, mantindrà, si així ho expressa, la seua inscripció per al següent període i mantindrà l'ordre. Les noves inscripcions i sol·licituds s'incorporaran en ordre després de les persones beneficiàries que no han obtingut codi promocional en el període anterior.

  - SI HA CONCLÒS EL PERÍODE I NO S'HA ASSIGNAT CAP CODI PROMOCIONAL EN EL PROGRAMA BO VIATGE A LA PERSONA SOL·LICITANT.

  La persona sol·licitant mantindrà, si així ho ha manifestat de manera expressa en el seu formulari d'inscripció, la vigència d'aquesta inscripció per al següent període del programa i mantindrà l'ordre d'espera que se li ha assignat. Les noves sol·licituds d'inscripció s'incorporaran al programa en ordre després de les persones ja inscrites i que no han obtingut codi promocional en el període anterior.

  - EN EL CAS QUE, OBTINGUT UN CODI PROMOCIONAL, AQUEST S'HAGUERA ANUL·LAT PER NO HAVER FORMALITZAT LA RESERVA DINS DEL TERMINI.

  La persona sol·licitant podrà tornar a inscriure's en el Programa BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA per al mateix període, però l'ordre s'ajustarà al moment de registre de la nova inscripció.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  S'hi podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan que va dictar l'acte en el termini d'un mes a partir de l'endemà de de notificar-se, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant del corresponent jutjat contenciós administratiu, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=TURISME_BONO&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21266

  Tramitació

  A. TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA SOL·LICITUD

  Abans de començar la tramitació de la vostra sol·licitud, es recomana comprovar el compliment dels requisits de SISTEMA OPERATIU DE L'ORDINADOR, NAVEGADOR I CERTIFICAT DIGITAL per a poder realitzar la tramitació electrònica, en l'enllaç web següent:

  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia/ajuda

  En cas que necessiteu ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de correu electrònic:

  - Si són consultes funcionals: prop@gva.es

  - Si són incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Amb la finalitat de poder agilitar la resolució del vostre problema, us recomanem que quan envieu el correu incorporeu la informació següent:

  · Nom del tràmit o servei al qual esteu accedint (en aquest cas, PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA")
  · Captura de la pantalla en el moment que no avance o es quede bloquejat, dia i hora aproximada de l'intent d'accés.
  · Sistema operatiu i navegador (inclosa la versió) que esteu utilitzant.
  · Manera d'accés seleccionada (certificat o Cl@ve) i el tipus d'identificació utilitzat amb la indicació de si accediu amb DNIe, certificat electrònic (indicant prestador), Cl@ve pin o Cl@ve permanent.

  Si accediu amb DNIe o certificat electrònic d'un prestador de serveis de signatura, us recomanem que comproveu la validesa del certificat en l'adreça següent:

  http://valide.redsara.es/valide/inicio.html

  Una vegada heu fet clic en el botó "Vegeu informació ampliada" i posteriorment ens remeta una captura de pantalla.


  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a tramitar-lo.

  La persona sol·licitant accedeix a la plataforma de tramitació electrònica en el botó tramitar amb certificat.

  B. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA, són 5 passos:

  PAS 1: HEU DE SABER

  PAS 2. OMPLIU
  - Heu d'omplir obligatòriament els formularis de sol·licitud d'inscripció en el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA".

  - En cas que atorgueu la vostra representació, us heu de descarregar el FORMULARI D'ATORGAMENT DE LA REPRESENTACIÓ PER A LA REALITZACIÓ PER MITJANS TELEMÀTICS DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA" i omplir-lo, i l'ha de signar per la persona sol·licitant de la inscripció.

  -Una vegada degudament omplits i signats els formularis, es recomana guardar-los en el vostre ordinador per a posteriorment annexar-los al tràmit, en cas que siga necessari.
  - Hi ha camps que carreguen dades que ja estan en certificat digital i es carreguen automàticament.
  - Els camps que estan marcats amb asterisc s'han d'omplir obligatòriament.

  Quan estiguen tots els camps omplits, feu clic en ENVIAR.

  Important: En els dos formularis associats a aquest tràmit, és obligatori omplir tots els camps del formulari; si no es fa, no podreu continuar amb la tramitació.

  PAS 3. ANNEXAR

  Se us sol·licitarà que annexeu la documentació necessària per a la sol·licitud.

  PAS 4. REGISTRAR

  - Heu de revisar la documentació que presentareu tenint en compte que una vegada enviada no podreu modificar cap dada.

  PAS 5. GUARDAR

  Se us proporcionarà un justificant de registre signat electrònicament que us servirà com a resguard o justificant legal.

  La presentació electrònica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  QÜESTIONS IMPORTANTS QUE HAN DE SABER LES PERSONES SOL·LICITANTS DE LA INSCRIPCIÓ EN EL PROGRAMA "BO VIATGE CV":

  - L'ordre de formalització de sol·licituds serà l'ordre que determinarà la concessió d'ajudes fins a esgotar la dotació pressupostària disponible.

  - En el formulari de sol·licitud d'inscripció en el PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA", en l'apartat E de DECLARACIONS RESPONSABLES la persona sol·licitant:

  - Ha d'atorgar la seua representació per a formalitzar la sol·licitud d'ajuda a l'allotjament turístic o a l'agència de viatges amb què formalitze la reserva.

  - Cal indicar si, en el cas de no obtindre codi promocional per al període en curs, voleu que la vostra inscripció s'aplique al període següent del programa.

  COM PODEN ADHERIR-SE PER A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA" ELS ALLOTJAMENTS TURÍSTICS I LES AGÈNCIES DE VIATGES.

  1. Es podran adherir al programa:

  - Titulars d'agències de viatge inscrites en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana.

  - Titulars d'establiments d'allotjaments turístics inscrits en el Registre de turisme de la Comunitat Valenciana, per a la qual cosa s'ha de correspondre a alguna de les següents modalitats: establiments hotelers, blocs i conjunts d'apartaments turístics, càmpings, cases rurals, albergs i empreses gestores d'habitatges d'ús turístic.

  2. L'adhesió s'ha de fer de manera telemàtica en el lloc web:

  https://bonoviajecv.gva.es/registroEmp.aspx

  3. PROTECCIÓ DE DADES

  La presentació d'una sol·licitud al programa «Bo Viatge Comunitat Valenciana» comporta el tractament de dades de caràcter personal en el marc del que disposa el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. (Vegeu l'article 11 del Decret 156/2020, de 16 d'octubre).

  **********************************************************************
  - Pàgina web de BO VIATGE Comunitat Valenciana, disponible en l'enllaç:

  https://bonoviajecv.gva.es/

  - Telèfons d'atenció:

  PERSONES SOL·LICITANTS DEL BO: 960 992 778

  EMPRESES QUE ES VULGUEN ADHERIR O QUE JA ESTIGUEN ADHERIDES: 960 992 779

  - Correu electrònic: bonoviajeCV.gva@tragsa.es


  - Informació per a la persona sol·licitant de la inscripció en el programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana" (tercer període):
  1. Una vegada s'ha registrat la sol·licitud, la persona sol·licitant rep un correu en el qual se li indica la seua posició en la llista d'espera.
  2. A causa del volum de persones inscrites en el programa, en el moment de sol·licitar la inscripció de moment no es genera immediatament a favor seu un codi promocional, si així ho ha indicat en el formulari de sol·licitud, se la inclou en la llista d'espera per a obtindre'l.
  3. Però no és possible indicar per quin número va la llista d'espera assignant codis promocionals.
  4. En cas d'assignació d'un codi promocional se li comunicarà mitjançant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud d'inscripció.

  Obligacions

  **OBLIGACIONS

  Cada persona sol·licitant NOMÉS PODRÀ SOL·LICITAR UNA AJUDA PER A CADA UN DELS PERÍODES que s'indiquen en article 8.2.a del Decret 156/2020, de 16 d'octubre. En cas contrari, el programa informàtic us impedirà prosseguir amb la vostra inscripció telemàtica.

  - Els serveis turístics objecte de les ajudes de la convocatòria PROGRAMA "BO VIATGE COMUNITAT VALENCIANA" s'han de prestar dins dels períodes següents:

  a) Des de les 12.00 h del dia 20 d'octubre de 2020, al 31 de desembre de 2020.
  b) Des de l'1 de gener de 2021 al 15 de juny de 2021.
  c) Des del 15 de setembre de 2021 al 31 de desembre de 2021.

  FISCALITAT
  A efectes fiscals, l'import de la subvenció és un increment patrimonial, que tributarà en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18/11/2003).
  - Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei general de subvencions (BOE núm. 176, de 25.07.2006).


  - Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis. DOUE-L-2013-82949
  - Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12.02.2015).
  - Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015).
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).


  - Decret 156/2020, de 16 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes del programa «Bo Viatge Comunitat Valenciana», per a incentivar la demanda de serveis turístics interns per la COVID-19 (DOGV núm. 8928, de 17.10.2020).
  - Instrucció del 19 d'octubre de 2020, de desplegament i aplicació del Decret 156/2020,de 16 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa de les ajudes del programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana" per a incentivar la demanda de serveis turístics interns en períodes d'estacionalitat davant dels negatius efectes socioeconòmics ocasionats per la COVID-19 (DOGV núm. 8928, de 17/10/2020).
  - Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat, de mesures a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i de la declaració de l'estat d'alarma activat pel Govern de la Nació (DOGV núm. 8936, de 25.10.2020).
  - Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per a contindre la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (BOE núm. 282, de 25/10/2020).
  - Decret 19/2020, de 5 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es prorroga la mesura de restricció d'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, adoptada en el Decret 15/2020, de 30 d'octubre, de mesures temporals i excepcionals en la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i a l'empara de la declaració de l'estat d'alarma, i prorrogada pels decrets 16/2020, de 5 de novembre, 17/2020, de 12 de novembre, i 18/2020, de 19 de novembre, del president de la Generalitat, i s'adopten noves mesures. (DOGV núm. 8968, de 05.12.2020)
  - Decret 20/2020, de 18 de desembre, del president de la Generalitat, que modifica el Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat, de mesures a la Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i de la declaració de l'estat d'alarma activat pel Govern de la Nació, i el Decret 19/2020, de 5 de desembre, del president de la Generalitat, pel qual es va prorrogar la mesura de restricció d'entrada i eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, i es van adoptar noves mesures (DOGV núm. 8978, de 18.12.2020).
  - Decret 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat, pel qual es modifica l'horari nocturn de limitació de la llibertat de circulació de les persones, es prorroga la mesura de restricció de l'entrada i l'eixida de persones del territori de la Comunitat Valenciana, i es declara el confinament perimetral de diversos municipis. (DOGV núm. 8989, de 05.01.2021)
  - Decret 20/2021, de 5 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 156/2020, de 16 d'octubre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes del Programa «Bo Viatge Comunitat Valenciana», per a incentivar la demanda de serveis turístics interns per la COVID-19. (DOGV núm. 9016 bis, de 09.02.2021)
  - Instrucció d'1 de març de 2021, per la qual s'actualitza la Instrucció de 19 d'octubre de 2020, de desplegament i aplicació del Decret 156/2020, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa de les ajudes del programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana" (DOGV núm. 8928, de 17/10/2020) després de l'entrada en vigor del Decret 20/2021, de 5 de febrer, del Consell (DOGV núm. 9016, de 9/2/2021), de modificació del referit Decret 56/2020.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003, general de subvencions.

  Vegeu el Reial decret 887/2006.

  Vegeu el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de 18 de desembre de 2013.

  Vegeu la Llei 1/2015, de 6 de febrer.

  Vegeu la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència.

  Vegeu la Llei 15/2018, de 7 de juny.

  Vegeu el Decret 156/2020, de 16 d'octubre.

  Instrucció de 19 d'octubre de 2020, de desplegament i aplicació del Decret 156/2020, de 16 d'octubre, del Consell, pel qual s'aproven les bases reguladores i el procediment de concessió directa de les ajudes del programa "Bo Viatge Comunitat Valenciana" per a incentivar la demanda de serveis turístics interns en períodes d'estacionalitat davant dels negatius efectes socioeconòmics ocasionats per la COVID-19. (DOGV núm. 8928, de 17/10/2020)

  Vegeu la Resolució de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Vegeu el Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat.

  Vegeu el Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre.

  Vegeu el Decret 19/2020, de 5 de desembre, del president de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 20/2020, de 18 de desembre, del president de la Generalitat, que modifica el Decret 14/2020, de 25 d'octubre, del president de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 1/2021, de 5 de gener, del president de la Generalitat.

  Vegeu el Decret 20/2021, de 5 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 156/2020 de 16 d'octubre, del Consell.

  Vegeu la Instrucció d'1 de març de 2021, per la qual s'actualitza la Instrucció de 19 d'octubre de 2020, de desplegament i aplicació del Decret 156/2020.

  Llistat de seguiment

  22/10/2020 NOTA ACLARIDORA RESPECTE DE LA UNITAT QUE S'ALLOTJA I FAMÍLIES NOMBROSES

  28/10/2020 NOTA INFORMATIVA sobre condicionants que, per a les persones usuàries del programa "Bo Viatge CV, tenen les mesures addicionals i la declaració de l'estat d'alarma recentment publicades, en relació amb les condicions d'ús i gaudi per aquestes dels serveis turístics objecte de l'esmentat programa d'incentius a la realització de viatges turístics per la Comunitat Valenciana.

  Enllaç a la llista d'empreses turístiques ja adherides al BO VIATGE CV (amb opció de cercador).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.