• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor del subprograma Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació. ACOND

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és el cofinançament de la contractació laboral vigent en cada anualitat del personal investigador doctor en el marc del subprograma Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. Les subvencions es destinaran a finançar fins al 50 % del cost del contracte no finançat pel subprograma Ramón i Cajal. En el cas que la normativa reguladora de les ajudes del Programa o Subprograma Ramón y Cajal permeta a les entitats beneficiàries prorrogar els contractes formalitzats a l'empara de convocatòries anteriors, es podrà, després d'atendre les sol·licituds amb finançament estatal vigent, i condicionat a l'existència de crèdit suficient, cofinançar fins a un 25 % del cost total del contracte de les pròrrogues que se sol·liciten.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar i ser beneficiaris d'aquestes subvencions els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Ser centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  El pagament de les subvencions als centres d'investigació beneficiaris corresponent al finançament dels contractes es tramitarà després de la presentació dels contractes laborals subscrits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran del 6 al 25 de setembre de 2018. (DOGV núm. 8355 de 06/08/2018)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica presentaran la sol·licitud amb signatures originals en qualsevol dels llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  En el cas de presentació en una oficina de correus, es portarà en sobre obert perquè l'imprés de sol·licitud i la còpia se segellen i es daten i s'enviar-ho per correu certificat a:
  Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  DG Universitat, Investigació i Ciència
  Av. de Campanar, 32. 46015 València

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND-SF&version=4&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud anirà acompanyat dels documents següents:
  a) Declaració responsable, signada per qui tinga la representació legal de l'entitat, en la qual s'enumeren les ajudes del subprograma Ramón y Cajal, sol·licitades i/o concedides fins al moment de la presentació de la sol·licitud, per a finançar cada una de les contractacions a què es refereix aquest annex.
  b) Declaració responsable, signada per qui tinga la representació legal de l'entitat, de la vigència dels contractes o, si escau, pròrrogues en l'anualitat 2019.
  c) Còpia dels corresponents contractes subscrits per a la incorporació dels investigadors al sistema espanyol de ciència i tecnologia (subprograma nacional Ramón y Cajal), i si escau prorrogats, sempre que no s'hagen presentat en convocatòries corresponents a exercicis anteriors.

  Impresos associats

  Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en l'execució d'aquesta.
  2. Si la documentació aportada estiguera incompleta, es requerirà, a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància que ho ha rebut l'interessat, les entitats o persones sol·licitants perquè, en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertència que si no ho feren es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, en què els declara desistits pel motiu esmentat, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei mencionada. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant la publicació en la pàgina web de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindrà tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC; o bé impugnar-les directament davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de ser notificades, i per a això formularà el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND-SF&version=4&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Tramitació

  Sol·licitud d'ajudes per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor per part d'organismes d'investigació.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar ajudes per a fomentar la formació de personal investigador per mitjà de la contractació de doctors per part d'entitats amb finalitat investigadora.
  Aquest tràmit requereix autenticació per mitjà de certificat digital. Si no disposa de certificat pot accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Vegeu Demo
  Pas 1: descarregueu les plantilles dels documents que s'han d'annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Tramitació telemàtica. Pas 2: empleneu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o de centres internacionals. L'import de les subvencions en cap cas podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

  Criteris de valoració

  1. La comissió avaluadora comprovarà el compliment dels requisits de les sol·licituds que s'hagen presentat i elaborarà una proposta de resolució amb indicació del nombre de persones investigadores per cada centre, així com el cost que s'ha de cofinançar dels contractes subscrits i prorrogats en el subprograma Ramón y Cajal.

  2. En cas de no existir crèdit suficient per a cobrir totes les sol·licituds presentades, la comissió avaluadora -mitjançant una decisió motivada- proposarà el nombre de sol·licituds que s'han d'atendre, aplicant per a això criteris de gènere a fi de corregir els desequilibris que respecte d'això es quantifiquen en cada convocatòria en cada àrea ANEP, segons les últimes dades disponibles procedents del Sistema Integrat d'Informació Universitària.

  Obligacions

  La justificació de les ajudes es realitzarà d'acord amb el que estableix l'article 22 de les bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - RESOLUCIÓ d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Ver Resolució d'1 d'agost de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la que es convoquen, per a l'exercici 2019, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenrotllament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.