• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. ACOND
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana. ACOND

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és el cofinançament de la contractació laboral vigent en cada anualitat del personal investigador doctor en el marc de les ajudes Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar aquestes subvencions i ser-ne beneficiaris els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Ser centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de les subvencions s'establirà en la resolució de concessió.

  El pagament de les subvencions als centres d'investigació beneficiaris, corresponent al finançament dels contractes, es tramitarà després de la presentació dels contractes laborals subscrits.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds s'hauran de presentar del 21 de novembre al 10 de desembre de 2019 (DOGV núm. 8607, de 06/08/2019)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les persones que no utilitzen la signatura electrònica avançada hauran de remetre telemàticament la seua sol·licitud i tota la documentació requerida. La sol·licitud s'haurà d'imprimir i, amb totes les signatures originals, presentar en els llocs assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND-SF&version=5&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'imprés de sol·licitud haurà d'anar acompanyat dels documents següents:
  a) Declaració responsable, signada per qui ostente la representació legal de l'entitat, en la qual s'enumeren les ajudes del subprograma Ramón y Cajal, sol·licitades i/o concedides fins al moment de la presentació de la sol·licitud, per a finançar cada una de les contractacions a què es refereix aquest annex.
  b) Declaració responsable, signada per qui ostente la representació legal de l'entitat, de la vigència dels contractes o, si escau, de les pròrrogues d'aquests en l'anualitat 2020.
  c) Còpia dels contractes corresponents subscrits per a la incorporació dels investigadors al sistema espanyol de ciència i tecnologia (subprograma nacional Ramón y Cajal), i, si escau, prorrogats, sempre que no s'hagen presentat en convocatòries corresponents a exercicis anteriors. En cas que no s'haja formalitzat encara el contracte, s'haurà de presentar una còpia de la resolució de concessió, i s'haurà d'aportar la còpia del contracte en el moment en què es formalitze.

  Impresos associats

  Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, així com per a dur a terme les propostes de cada fase comptable que siguen pertinents per tal d'executar-la.
  2. Si la documentació que s'aporta és incompleta, es requerirà, per mitjà del servidor d'informació de la conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, o per qualsevol mitjà que permeta tindre constància de la recepció d'aquesta per la persona interessada, les entitats o les persones sol·licitants, perquè, en el termini de deu dies, esmenen la falta o presenten els documents preceptius, amb l'advertència que, si no ho fan, es considerarà que desisteixen de la seua sol·licitud, d'acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC), mitjançant una resolució de la Direcció General d'Universitat, Investigació i Ciència, i es declararà que desisteixen per aquest motiu, de conformitat amb el que preveu l'article 21.1 de la llei esmentada. Addicionalment, també es podrà comunicar la incidència esmentada per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i la condició de la sol·licitud que s'hi haja presentat.
  4. Les notificacions es faran mitjançant la publicació en la pàgina web de conselleria que tinga la competència en matèria de política científica i investigació, i tindran tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes resolucions, la persona interessada podrà optar entre interposar, potestativament, un recurs de reposició davant del mateix òrgan que les ha dictades, d'acord amb els articles 112, 123 i 124 de l'LPAC, o bé impugnar-les directament davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptats a partir de la notificació d'aquestes, i haurà de formular, per a fer-ho, el recurs contenciós administratiu corresponent a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1, lletra a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. En cap cas podrà simultaniejar-se la interposició dels dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar sense certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND-SF&version=5&login=a&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Tramitació

  Sol·licitud de subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  L'objecte d'aquest procediment és permetre als usuaris sol·licitar subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.
  Aquest tràmit requereix autenticació mitjançant certificat digital. Si no disposeu de certificat digital, podeu accedir a la versió sense certificat.

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Vegeu la versió de demostració
  Pas 1: baixeu les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a omplir-los.
  Pas 2: ompliu la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: annexeu els documents corresponents i envieu-los telemàticament.

  Per a fer qualsevol consulta sobre la tramitació d'aquest servei podeu utilitzar el telèfon d'informació 012.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o de centres internacionals. L'import de les subvencions en cap cas podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

  Criteris de valoració

  1. La comissió avaluadora comprovarà el compliment dels requisits de les sol·licituds que s'hagen presentat i elaborarà una proposta de resolució amb indicació del nombre de persones investigadores per cada centre, així com el cost que s'ha de cofinançar dels contractes subscrits i prorrogats de les ajudes Ramón y Cajal.

  2. En cas que no hi haja crèdit suficient per a cobrir totes les sol·licituds presentades, la comissió avaluadora -mitjançant una decisió motivada- proposarà el nombre de sol·licituds que s'han d'atendre, aplicant, per a fer-ho, criteris de gènere a fi de corregir els desequilibris que respecte d'això es quantifiquen en cada convocatòria en cada àrea AEI, segons les últimes dades disponibles procedents del Sistema Integrat d'Informació Universitària.

  Obligacions

  La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7943, de 23/12/2016).
  - Correcció d'errors de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7967, de 27/01/2017).
  - Ordre 37/2017, de 26 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació
  científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8137 de 28.09.2017).
  - Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu la Correcció d'errades de l'Ordre 86/2016, de 21 de desembre

  Vegeu l'Ordre 37/2017, de 26 de setembre

  Resolució de 30 de juliol de 2019, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la que es convoquen, per a l'exercici 2020, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.