Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal. ACOND

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per al cofinançament de la contractació laboral vigent en cada anualitat, del personal investigador doctor en el marc de l'ajuda Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar i ser beneficiàries d'aquestes subvencions els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Ser centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de les subvencions s'establirà en la resolució de concessió.
  Les subvencions es destinaran a finançar fins al 50% del cost del contracte no finançat per l'ajuda Ramón y Cajal.
  Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o de centres internacionals.
  L'import d'aquestes, en cap cas, podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és del 3 de desembre, fins a les 13:00h. del 23 de desembre de 2020 (DOGV núm. 8959 de 24-11-2020)

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  No existeix la possibilitat de presentar les sol·licituds de manera presencial en els registres d'entrada.
  Les entitats que desitgen participar en la convocatòria, hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana: https://sede.gva.es i en la pàgina web de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital: https://innova.gva.es
  Per a emplenar la sol·licitud serà necessari identificar-se per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos en la pròpia seu electrònica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud anirà acompanyada dels següents documents.
  a) Declaració responsable, signada per qui ostente la representació legal de l'entitat, enumerant les ajudes Ramón y Cajal, sol·licitades i/o concedides fins al moment de la presentació de la sol·licitud, per a finançar cadascuna de les contractacions sol·licitades.
  b) Declaració responsable, signada per qui ostente la representació legal de l'entitat, de la vigència dels contractes en l'anualitat 2021.
  c) Còpia dels corresponents contractes subscrits per a la incorporació dels investigadors al sistema espanyol de ciència i tecnologia (ajudes Ramón y Cajal), sempre que no s'hagueren presentat en convocatòries corresponents a exercicis anteriors. En el cas que no s'haguera formalitzat encara el contracte, es presentarà còpia de la resolució de concessió, havent d'aportar-se la còpia del contracte en el moment en què es formalitze.

  Impresos associats

  Ajudes per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del Programa Ramón y Cajal

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta.
  2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic.
  3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada.
  4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
  En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ACOND&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2127

  Tramitació

  INSTRUCCIONS
  Tramitació telemàtica
  Veure Demo
  Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los.
  Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica.
  Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament.

  Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

  Resolució

  Per a més informació, polse ací

  Inici
 • Informació complementària

  Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o de centres internacionals.
  L'import d'aquestes, en cap cas, podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

  Criteris de valoració

  1. La Comissió avaluadora comprovarà el compliment dels requisits de les sol·licituds presentades i elaborarà una proposta de resolució amb indicació del nombre de persones investigadores per cada centre, així com el cost a cofinançar dels contractes subscrits amb l'ajuda Ramón y Cajal.
  2. En cas de no existir crèdit suficient per a cobrir totes les sol·licituds presentades, la comissió avaluadora mitjançant decisió motivada, proposarà el nombre de sol·licituds a atendre aplicant per a això criteris de gènere a fi de corregir els desequilibris que referent a això es quantifiquen en cada convocatòria en cada àrea AEI, segons les últimes dades disponibles procedents del Sistema Integrat d'Informació Universitària.

  Obligacions

  La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5/10/2020).

  - Resolució de 20 de novembre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2021, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Veure Ordre 19/2020, d'1 d'octubre

  Veure Resolució de 20 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.