Detall de Procediment

Subvencions per a donar suport a la contractació de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal. ACOND

Codi SIA: 211029
Codi GUC: 2127
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: TANCAT
(17-10-2022
31-10-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per al cofinançament de la contractació laboral vigent en cada any del personal investigador doctor en el marc de l'ajuda Ramón y Cajal, per part de centres d'investigació de la Comunitat Valenciana

Observacions

Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o de centres internacionals. L'import d'aquestes en cap cas podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

Requisits

Ser centre d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar i ser beneficiàries d'aquestes subvencions els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Ordre 19/2020, d'1 d'octubre, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8919 de 5/10/2020).
  • RESOLUCIÓ de 6 de octubre de 2022, de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l'exercici 2023, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 9449, de 14/10/2022)

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà del 17 al 31 d'octubre del 2022. (DOGV núm. 9449, de 14/10/2022).

Documentació

La sol·licitud ha d'anar acompanyada dels documents següents. a) Una declaració responsable, signada per qui exercisca la representació legal de l'entitat, en què s'enumeren les ajudes Ramón y Cajal sol·licitades i/o concedides fins al moment de la presentació de la sol·licitud, per a finançar cada una de les contractacions a què es refereix aquest annex. b) Una declaració responsable, signada per qui exercisca la representació legal de l'entitat, de la vigència dels contractes en l'anualitat 2022. c) Una còpia dels contractes corresponents subscrits per a la incorporació dels investigadors al sistema espanyol de ciència i tecnologia (ajudes Ramón y Cajal), sempre que no s'hagen presentat en convocatòries corresponents a exercicis anteriors. En el cas que no s'haja formalitzat encara el contracte, caldrà presentar una còpia de la resolució de concessió, i aportar la còpia del contracte en el moment en què es formalitze.

Presentació

Telemàtica
Vegeu l'Enllaç "Guia per a emplenar els formularis telemàtics" en l'apartat següent INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA". Pas 1: Descarregar les plantilles dels documents a annexar requerits per la sol·licitud per a emplenar-los. Pas 2: Emplenar la sol·licitud telemàtica. Pas 3: Annexar els documents corresponents i enviar telemàticament. Per a realitzar qualsevol consulta sobre la tramitació del present servei pot utilitzar el Telèfon d'Informació 012.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. L'òrgan instructor, d'ofici, impulsarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució, així com per a realitzar les propostes de cada fase comptable que procedisquen en execució d'aquesta. 2. Si la sol·licitud, amb el contingut al qual es refereix l'article 14.2 no reunira els requisits establits en la convocatòria, es requerirà mitjançant publicació en la pàgina web de la Conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació, a les entitats o persones sol·licitants perquè en el termini de deu dies esmenen la falta o acompanyen els documents preceptius, amb advertiment que si no ho feren se'ls tindrà per desistit de la seua sol·licitud, d'acord amb el que s'estableix en l'article 68 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC) i en l'article 23.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. Addicionalment, també podrà comunicar-se aquesta incidència per correu electrònic. 3. Durant el període d'esmena no es podrà modificar l'objecte i condició de la sol·licitud presentada. 4. Les notificacions es realitzaran mitjançant publicació en la pàgina web de la conselleria que ostente la competència en matèria de política científica i investigació assortint tots els efectes de notificació practicada.

Criteris de valoració

1. La comissió avaluadora comprovarà el compliment dels requisits de les sol·licituds presentades i elaborarà una proposta de resolució amb la indicació del nombre de persones investigadores per cada centre, així com el cost que calga cofinançar dels contractes subscrits amb l'ajuda Ramón y Cajal. 2. En cas de no haver-hi crèdit suficient per a cobrir totes les sol·licituds presentades, la comissió avaluadora, mitjançant una decisió motivada, proposarà el nombre de sol·licituds que calga atendre, per a la qual cosa aplicarà criteris de gènere a fi de corregir els desequilibris que, referent a això, es quantifiquen en cada convocatòria en cada àrea AEI, segons les últimes dades disponibles procedents del Sistema Integrat d'Informació Universitària

òrgans de tramitació

L'òrgan instructor, a qui correspondrà la tramitació del procediment, serà la unitat administrativa superior dependent de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, així com el servei dependent d'aquella que exercisca les funcions a aquest efecte.

Obligacions

La justificació de les ajudes es farà d'acord amb el que s'estableix en l'article 22 de les bases reguladores.

Observacions

Les resolucions dels procediments de concessió de les subvencions posen fi a la via administrativa. Contra aquestes l'interessat podrà optar entre interposar, potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les ha dictades, conforme els articles 112, 123 i 124 de la LPAC; o bé impugnar-les directament davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de la seua notificació, formulant el corresponent recurs contenciós administratiu a l'empara del que s'estableix en els articles 10.1 lletra a) i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa. En cap cas podrà simultanejar-se la interposició de tots dos recursos.

Quantia i cobrament

L'import de les subvencions s'establirà en la resolució de concessió. Les subvencions es destinaran a finançar fins al 50 % del cost del contracte no finançat per l'ajuda Ramón y Cajal Aquestes subvencions seran compatibles amb altres subvencions per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o de centres internacionals. L'import d'aquestes en cap cas podrà superar el cost de l'activitat subvencionada.

Termini màxim

La resolució de les ajudes convocades i la seua notificació es realitzarà conforme al que s'estableix en l'article 20 de l'Ordre de bases reguladores 19/2020 d'1 d'octubre. El termini màxim per a resoldre les sol·licituds presentades i per a la concessió de les subvencions serà de sis mesos a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. El termini màxim per a resoldre el procediment i notificar la resolució es podrà suspendre en el cas previst en l'art. 22.1 a de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre. Transcorregut aquest termini sense que haja recaigut resolució, s'entendrà desestimada en els termes previstos en l'article 25 de la LPAC.

Òrgans resolució

Elevada la proposta de resolució definitiva, la persona titular de la direcció general competent en matèria de política científica i investigació, dictarà la resolució definitiva del procediment, acte que posarà fín a la via administrativa i que serà notificada als interessats

Esgota via administrativa