Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud de subvencions per la crisi sanitària de la COVID-19 en el sector de la flor tallada i planta ornamental sobre la base del Reial decret 883/2020

  Objecte del tràmit

  El sector de la flor tallada i planta ornamental va veure impossibilitada la comercialització de la seua producció en el període comprés entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020, a conseqüència de les limitacions imposades pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es va declarar l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i les seues pròrrogues. Es convoquen les ajudes per a la concessió de subvencions per la crisi sanitària de la COVID-19, en el sector de la flor tallada i la planta ornamental, que recull el Reial decret 883/2020, de 6 d'octubre.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquesta subvenció les persones físiques i entitats que reunisquen els requisits següents:

  a) Que es tracte de titulars d'explotacions de flor tallada que tinguen declarada la seua activitat en el REGEPACV 2019 o de planta ornamental registrades en el Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver com a productor de planta ornamental i
  b) que acrediten la destrucció de producció entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020, els dos inclusivament.

  Requeriments

  1. Els beneficiaris han de complir els requisits que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i no trobar-se subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que haja declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat interior, segons el marc nacional temporal.
  2. Els beneficiaris no han d'estar incursos en cap de les prohibicions per a obtindre subvencions que preveu la normativa reguladora.
  3. Els beneficiaris han de complir amb la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si és el cas, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat.
  4. Hi ha d'haver un compromís dels integrants de les agrupacions sense personalitat jurídica de no dissoldre's fins que no haja transcorregut el termini de prescripció que preveuen els articles 65 de la Llei 38/2003 i l'article 172.3 de la Llei 1/2015.
  5. Els beneficiaris han de complir amb l'obligació d'informar els tercers les dades de caràcter personal dels quals s'aporten en el procediment administratiu derivat d'aquest escrit, de la comunicació d'aquestes dades a la Conselleria, així com del seu tractament per part d'aquesta.
  6. Els beneficiaris no han d'estar en dificultats econòmiques o en crisi en el moment del pagament ni a 31 de desembre de 2019.
  7. A més, han de tindre la consideració de PIMES agràries dedicades a la producció primària, tal com es defineixen en l'annex 1 del Reglament (UE) 702/2014 de la Comissió, de 25 de juny de 2014.
  8. En el cas que hagen rebut ajudes a les mateixes despeses subvencionables que les que preveu aquesta convocatòria; l'import total de les ajudes percebudes pel mateix perceptor conforme al marc nacional temporal per a aquesta o altres finalitats, durant l'exercici fiscal de 2020, ha de ser inferior a 100.000 euros.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de la subvenció es concedirà amb base en la superfície la producció de la qual haja sigut destruïda, sempre que el productor puga demostrar que ha efectuat aquesta destrucció entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020. La quantia de la subvenció per a la superfície variarà en funció de l'espècie segons els imports màxims que preveuen en cada cas els annexos I i II de la Resolució de 22 d'octubre de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà des de l'endemà de la publicació de la RESOLUCIÓ de 22 d'octubre de 2020, de la Consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana fins al 5 de novembre de 2020, inclòs (DOGV núm. 8937, de 27/10/2020).

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
  1. Les sol·licituds de subvenció han d'incloure els elements següents:
  a) Justificant d'inscripció en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA) de la Comunitat Valenciana, en què figuren declaracions d'algun recinte del producte FLOR, per a aquelles explotacions que no estiguen obligades a estar inscrites en el Registre de proveïdors de llavors i plantes de viver com a productor de planta ornamental.
  b) Declaració anual de cultiu 2019 en què han de figurar espècies que preveu l'annex II
  c) Ubicació SIGPAC de la finca, polígon, parcel·la o recinte.
  d) Fotografies geolocalitzades de la plantació.
  e) Pla SIGPAC en què s'indique que s'han realitzat exactament les operacions de destrucció.
  f) Superfície destinada a flor tallada o planta ornamental per espècie.
  g) Superfície destinada a flor tallada o planta ornamental per espècie que s'ha destruït.
  h) Documentació que acredite la destrucció i les dates en les quals aquesta es va produir, segons el que preveu l'apartat 2.
  i) Valoració econòmica de la subvenció sol·licitada tenint en compte la quantia de la subvenció per a cada espècie fixada en els annexos I i II.
  j) Còpia del NIF de l'entitat sol·licitant.
  k) Per a persones jurídiques: document que les acredite com a entitat jurídica, escriptura de constitució i estatuts de l'entitat i document que acredite la representació del signant de la sol·licitud.
  l) Imprés de domiciliació bancària, en cas d'altes, baixes o modificacions de les dades que estiguen en el sistema d'informació comptable de la Generalitat.
  2. A l'efecte del que preveu l'apartat 1.h anterior, podran presentar-se qualssevol documents que acrediten de manera fefaent la destrucció de la producció d'espècies a què es refereix aquest reial decret en el període comprés entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020, com ara actes notarials, certificats o informes de tècnics competents o entitats de certificació acreditades o altres als quals calga atribuir una similar fefaència. Es consideraran tècnics competents aquells tècnics que tinguen el reconeixement oficial d'assessors en gestió integrada de plagues i estiguen inscrits en el Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPO).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Procediment de concessió
  1. La Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica comprovarà documentalment per a cada una de les sol·licituds la superfície de planta ornamental o de flor tallada efectivament destruïda durant el període comprés entre el 14 de març i el 20 de juny de 2020.
  2. El termini màxim per a resoldre i publicar la resolució de concessió no podrà excedir sis mesos comptats a partir de la publicació d'aquesta convocatòria. Si no s'ha dictat i publicat cap resolució expressa en aquest termini de sis mesos, els interessats podran entendre desestimada la seua sol·licitud segons l'article 25.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
  3. La instrucció del procediment correspondrà a Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
  4. Després de la presentació de les sol·licituds, es revisarà que aquestes inclouen totes les dades necessàries i que van acompanyades de la documentació prevista. En cas necessari, es requerirà al sol·licitant que aporte noves dades o documents i se li concedirà un termini de 10 dies per a fer-ho, amb la indicació que, si no ho fa en aquest termini, es considerarà que ha desistit de la seua petició. Transcorregut aquest termini, s'emetrà el corresponent informe per a tots els expedients.
  5. Les sol·licituds que presenten un informe favorable passaran a la fase de control i valoració de les sol·licituds.
  6. Després de la revisió i finalitzada la fase de control, s'emetrà un informe per part del personal tècnic de l'òrgan de gestió, en què s'indique el resultat d'aquests i es donarà trasllat d'aquest informe al servei amb funcions en matèria de sanitat vegetal. Aquesta informació es posarà a la disposició de l'òrgan col·legiat per a la seua valoració final.
  7. L'òrgan col·legiat, nomenat pel titular de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, serà l'encarregat de realitzar la proposta de concessió de les subvencions a la vista de les sol·licituds avaluades, i estarà integrat pel cap del servei encarregat de la gestió i control d'aquestes subvencions, que actuarà com a president, i dos tècnics de la direcció general de la qual depenga el servei encarregat de la gestió i el control d'aquestes subvencions.

  8. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, o l'òrgan en què aquesta delegue.
  9. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja de subjectar-se el beneficiari.
  10. La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta.

  11. En virtut del principi de concurrència competitiva, tindran prioritat els sol·licitants que tinguen la condició d'explotacions de titularitat compartida d'acord amb la Llei 35/2011, de 4 d'octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.
  12. En virtut del que estableix l'apartat anterior, en primer lloc es concedirà la subvenció que corresponga als beneficiaris que tinguen el caràcter de prioritaris, fins a la quantia màxima de subvenció de 20.000 euros que estableix a l'apartat 1.
  En cas que aquests imports superen el pressupost disponible, es procedirà al prorrateig lineal d'aquestes fins a ajustar-se a aquest pressupost.
  13. En cas de no esgotar-se el pressupost disponible, es procedirà al pagament dels imports de subvencions als beneficiaris sense caràcter de prioritaris, fins a l'esmentada quantia màxima de subvenció de 20.000 euros.
  De la mateixa manera, en cas de superar-se el pressupost disponible tenint en compte el pagament ja concedit sobre la base de l'apartat anterior d'aquest article, es procedirà al prorrateig dels imports que han de percebre els beneficiaris no prioritaris fins a ajustar-se a aquest pressupost.
  14. Finalment, si hi haguera sobrants de pressupost després de les operacions anteriors, es repartirà el romanent mitjançant prorrateig entre els beneficiaris les actuacions subvencionables dels quals superen la quantia de 20.000 euros, sempre sense superar el màxim de 100.000 euros per beneficiari, de manera proporcional a l'import total admissible de la sol·licitud i prioritzant novament les sol·licituds presentades per beneficiaris per als quals s'haja concedit prioritat.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Minoració, anul·lació i reintegrament de les subvencions
  1. Qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de les resolucions de concessió.
  2. Així mateix, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per a la mateixa finalitat i objecte per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, si suposa sobrepassar l'import total que preveu l'article 8, comportarà una reducció en l'import de les subvencions regulades en aquest reial decret, fins a ajustar-se a la quantitat límit que preveu l'article esmentat.
  3. L'incompliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció, amb independència d'altres responsabilitats en què haja pogut incórrer la persona beneficiària, donarà lloc a la pèrdua del dret a la subvenció concedida, amb l'obligació de reembossar les quantitats ja percebudes, incrementades amb els interessos de demora legalment establits. Així mateix, serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció, en els altres supòsits que preveu l'article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21270

  Tramitació

  D'acord amb el que preveu l'article 14.2.a i 3, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, les sol·licituds s'han de presentar pels mitjans electrònics establits a aquest efecte.

  La sol·licitud s'ha de presentar de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana, en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21270

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà l'interessat perquè la presente de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Per a la tramitació telemàtica, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). Si no es disposa de signatura electrònica avançada, s'ha d'acudir a la representació a través de persona que sí que dispose d'aquesta i acredite la representació.

  Qualsevol aportació de documentació complementària, una vegada realitzada la sol·licitud, es durà a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat, amb la referència al codi d'expedient que li haja sigut assignat. L'accés al tràmit concret d'aportació de documentació complementària pot fer-se a través de l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Obligacions

  Obligacions generals dels beneficiaris
  1. Les persones beneficiàries quedaran obligades a sotmetre's a la normativa sobre supervisió, seguiment i control de subvencions, així com a facilitar tota la informació que requerisca l'òrgan gestor de la subvenció. Igualment quedaran, en tot cas, subjectes a les obligacions que imposa l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  2. A més, han de complir amb les obligacions següents:
  a) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, que li requerisca l'òrgan instructor d'aquest procediment.
  b) Comunicar al servei responsable de la tramitació la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.
  c) Complir les obligacions de transparència que estableix la legislació bàsica, de conformitat amb el que disposa l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut durant un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000 euros. En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si en tenen, l'obtenció d'aquesta subvenció.
  d) En virtut del que estableix l'article 8.1.c de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la publicitat de les subvencions concedides s'ha de realitzar mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
  e) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveuen els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

  Sancions

  Minoració, anul·lació i reintegrament de les subvencions
  1. Qualsevol alteració de les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció podrà donar lloc a la modificació de les resolucions de concessió.
  2. Així mateix, l'obtenció concurrent de subvencions atorgades per a la mateixa finalitat i objecte per altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals, si suposa sobrepassar l'import total que preveu l'article 8, comportarà una reducció en l'import de les subvencions regulades en aquest reial decret, fins a ajustar-se a la quantitat límit que preveu l'article esmentat.
  3. L'incompliment dels requisits exigits per a la concessió de la subvenció, amb independència d'altres responsabilitats en què haja pogut incórrer la persona beneficiària, donarà lloc a la pèrdua del dret a la subvenció concedida, amb l'obligació de reembossar les quantitats ja percebudes, incrementades amb els interessos de demora legalment establits. Així mateix, serà procedent el reintegrament de les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de la subvenció, en els altres supòsits que preveu l'article 37.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 883/2020, de 6 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per la crisi sanitària de la COVID-19, en el sector de la flor tallada i la planta ornamental.
  - Decret 65/2020, de 29 de maig, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa de subvencions a vivers i associacions i entitats de protecció i defensa dels animals, afectats per la COVID-19.
  - Resolució de 22 d'octubre de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen sobre la base del Reial decret 883/2020 les subvencions previstes per la crisi sanitària de la COVID-19 en el sector de la flor tallada i la planta ornamental, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 22 d'octubre de 2020, de la consellera d'Agricultura, desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen sobre la base del Reial decret 883/2020 les subvencions previstes per la crisi sanitària de la COVID-19 en el sector de la flor tallada i la planta ornamental, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  - CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 22 d'octubre de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen sobre la base del Reial decret 883/2020 les subvencions contemplades per la crisi sanitària de la Covid-19 en el sector de la flor tallada i la planta ornamental, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 65/2020, de 29 de maig.

  Vegeu el Reial decret 883/2020, de 6 d'octubre.

  Vegeu la Resolució de 22 d'octubre de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 22 d'octubre 2020.

  Vegeu correcció d'errades de la Resolució de 22 d'octubre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.