Detall de Procediments

Convocatòria de deu beques per a la realització de pràctiques professionals en la Sotssecretaria de Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Convocatòria de deu beques per a la realització de pràctiques professionals en la Sotssecretaria de Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Objecte del tràmit

  La realització de pràctiques professionals en matèria d'igualtat i polítiques inclusives, amb el següent desglossament:
  a) 7 per a persones amb Grau en Dret.
  b) 1 per a persones amb Grau en Sociologia.
  c) 1 per a persones amb Grau en Ciències Polítiques.
  d) 1 per a persones amb Grau en Economia.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones que, al final del termini de presentació de sol·licituds, reunisquen els requisits que s'indiquen en el següent apartat.

  Requeriments

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. Els qui no posseïsquen la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar estar en possessió del nivell C1 d'espanyol, mitjançant diploma expedit per l'Institut Cervantes o per les Escoles Oficials d'Idiomes espanyoles.
  b) No ser major de 35 anys.
  c) Estar en possessió de la titulació exigida en la convocatòria directament relacionada amb la naturalesa de cadascuna de les beques, que haja sigut expedida o homologada per les autoritats espanyoles corresponents, sense que hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització.
  d) No haver gaudit de beques de pràctiques professionals atorgades en la Generalitat per un període igual o superior a 36 mesos.
  De conformitat amb el que s'estableix en la disposició transitòria segona del Decret 132/2009, l'esmentat termini començarà a computar-se a partir de l'entrada en vigor d'aquesta norma.
  e) No trobar-se incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de persona beneficiària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la declaració responsable inclosa en el model de sol·licitud que estarà accessible en la seu electrònica de la Generalitat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La dotació econòmica inicial de cadascuna de les beques serà 1067,15 € mensuals, sobre aquest import s'haurà de practicar la retenció corresponent.
  L'import de cada beca s'abonarà per mensualitats vençudes, prèvia expedició, per part de la persona que ostente la prefectura de servei de la unitat on es desenvolupe la beca de pràctiques professionals. Aquest certificat serà acreditatiu d'un satisfactori nivell de dedicació i aprofitament.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8978 / 18.12.2020. Termini del 21/12/2020 al 18/01/2021

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les persones aspirants a obtindre una beca presentaran, per via electrònica, la sol·licitud i currículum de manera completa segons models normalitzats, en el termini que assenyale la corresponent convocatòria. Tots dos documents són obligatoris i estaran accessibles en la seu electrònica de la Generalitat.
  La presentació de la sol·licitud en el registre electrònic es podrà acreditar mitjançant el rebut expedit per aquest de manera automàtica. Es podrà recuperar aquest justificant de registre accedint a l'àrea personal.
  Si la convocatòria inclou més d'una mena de beca, en el formulari de sol·licitud s'especificarà l'especialitat o la classe de beca a la qual s'opta. Si es desitja participar en dos o més beques convocades, haurà de presentar-se una sol·licitud per cadascuna d'elles. En el cas que una mateixa persona, dins del termini establit, presentara més d'una sol·licitud per a un mateix tipus o classe de beca, s'entendrà que l'última presentada reemplaça a les anteriors sol·licituds que seran arxivades.
  Únicament les persones sol·licitants que hagen sigut seleccionades per a la fase d'entrevista, hauran de presentar la documentació acreditativa dels mèrits detallats en el currículum en el moment en el qual acudisquen a la realització d'aquesta.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds presentades seran valorades per una comissió avaluadora. Les persones amb les 15 millors puntuacions seran entrevistades i, finalment, la comissió elevarà proposta motivada de resolució a la persona titular de la Sotssecretaria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució de concessió de les beques posarà fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar, recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la va dictar en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, o bé directament, recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la resolució, de conformitat amb el que es disposa en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=BECA_SOL_NUE&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21280

  Tramitació

  Per a qualsevol problema tècnic en la sol·licitud telemàtica, li recomanem que accedisca a la llista de preguntes freqüents publicada en la pantalla d'accés a la beca o a l'àrea personal.
  En cas de continuar amb problemes pot remetre un correu a: generalitat_en_red@gva.es
  El suport d'incidències, d'aquest correu, estarà operatiu de 8.00 h a 18.30 h de dilluns a dijous i els divendres de 8.00 h a 15.00 h

  Informació adicional

  Les sol·licituds es presentaran per via telemàtica, en la seu electrònica de la Generalitat www.sede.gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  L'obtenció d'una beca en el marc de les presents bases és incompatible amb l'acompliment de les activitats pròpies de qualsevol altra beca o ajuda, així com amb la realització d'una altra activitat laboral remunerada que supose concurrència amb l'objecte i la dedicació de la beca obtinguda, o que impedisca el compliment de les obligacions derivades del normal desenvolupament d'aquesta.

  En tot cas, la persona becària sol·licitarà la prèvia autorització de l'òrgan concedent de la beca, que resoldrà previ informe de qui haja sigut designat com a tutor o tutora.

  La persona beneficiària ha de comunicar a l'òrgan concedent tan prompte com es conega, l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen l'activitat subvencionada.

  Criteris de valoració

  A) Expedient acadèmic: fins a un màxim de 13 punts.

  1. La puntuació assignada a l'expedient acadèmic coincidirà amb la nota mitjana, donant lloc a una valoració entre 5 i 10 punts.

  2. Altres títols acadèmics oficials que no constituïsquen un requisit per a poder ser beneficiari de les beques convocades es valoraran amb un màxim de 3 punts, atesa la següent escala:
  - Doctorat: 2 punts.
  - Títol de màster universitari que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials i que guarde relació amb l'àrea en què exercirà la seua formació professional: 2 punts. Aquesta àrea serà determinada en la convocatòria.
  - Altres llicenciatures o graus: 1 punt per cada títol certificat.
  - Diplomatures: 0.50 per cada títol certificat
  - Títol de màster universitari que complisca els requisits de l'article 15 del Reial decret 1393/2007: 0,50 punts per cada títol certificat.

  B) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,5 punts.

  1. Coneixement general, fins a un màxim d'1 punt: es valoraran únicament els títols i certificats oficials de coneixement de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o homologats o equivalents, d'acord amb els nivells establits en el Marc europeu comú de referència per a les Llengües, conformement a la següent escala i puntuant-se exclusivament el nivell més alt acreditat:
  - A2: 0,25 Punts
  - B1: 0,50 punts
  - B2: 0,60 punts
  - C1: 0,75 punts
  - C2: 1 punt

  2. Coneixements especialitzats de valencià, fins a un màxim de 1,5 punts: es valoraran, cadascuna d'elles, amb 0,50 punts addicionals:
  - Especialitat de Correcció de Textos: 0,50 punts
  - Especialitat en Llenguatge en Mitjans de comunicació: 0,50 punts
  - Especialitat en Llenguatge Administratiu: 0,50 punts

  C) Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: fins a un màxim de 3 punts.
  1. Es valorarà cada nivell superat, d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les Llengües, amb 0,20 punts.
  Només es valoraran els títols expedits per les escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat. En el cas que el coneixement d'un idioma s'acredite mitjançant títol universitari i aquest títol haja sigut puntuat en el subapartat a) 2n d'aquest barem, no es podrà computar també dins d'aquest apartat.

  2. En cap cas es valoraran en aquests apartats els coneixements de valencià ni els cursos als quals es refereix l'apartat D d'aquest barem.

  D) Coneixements addicionals: fins a un màxim de 4 punts
  Els cursos de formació directament relacionats amb l'objecte de les beques convocades, es valoraran atenent els següents criteris.
  Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament de duració igual o superior a 15 hores, que hagen sigut cursats o impartits per la persona interessada, conformement a la següent escala:
  De 200 o més hores: 3,00 punts.
  De 100 o més hores: 2,00 punts.
  De 75 o més hores: 1,50 punts.
  De 50 o més hores: 1,00 punt.
  De 25 o més hores: 0,50 punts.
  De 15 o més hores: 0,20 punts.
  Els centres de formació que impartisquen cursos hauran de ser organismes oficials o centres reconeguts.
  En cap cas es valoraran en aquest apartat els cursos de valencià i d'idiomes.

  E) Entrevista: fins a un màxim de 5 punts
  Les persones candidates que siguen convocades en aquesta fase realitzaran una entrevista presencial en el lloc i hora que determine la comissió avaluadora. La citació d'aspirants a les beques es realitzarà en la seu electrònica o portal institucional de la Generalitat en internet.
  L'entrevista versarà sobre la seua formació, trajectòria acadèmica, professional i els seus coneixements entorn de les matèries relacionades amb l'objecte de les beques convocades.
  L'entrevista podrà ser valorada amb un màxim de 5 punts i el resultat se sumarà a la puntuació obtinguda per cada aspirant en els apartats anteriors d'aquest barem, a fi d'obtindre, com a resultat, la puntuació final del procés de selecció.
  Els criteris que determinaran la puntuació en l'entrevista, sent el màxim de puntuació a obtindre 5 punts, són els següents:
  - Capacitat per a comunicar del sol·licitant: puntuació màxima 1 punt.
  - Adaptació del perfil a les necessitats: puntuació màxima 2 punts.
  - Actitud mostrada: puntuació màxima 1 punt.
  - Altres aspectes relatius a elements diferenciadors amb altres candidats, presentació personal, habilitats, aptitud, coneixement de l'estructura i organització de l'administració autonòmica i coneixement de les competències relacionades amb la matèria de la beca convocada: puntuació màxima 1 punt.

  Obligacions

  Les persones beneficiàries de les beques deuran:
  a) Incorporar-se a les dependències de la unitat de realització que determine cada convocatòria, en el termini que s'indique en la resolució de concessió.
  La no incorporació injustificada en la data indicada, s'interpretarà com una renúncia a la beca concedida. En tal cas, es podrà concedir una nova beca al candidat o candidata que corresponga segons la regulació de la bossa de reserva per a substitucions.
  b) Realitzar l'activitat que ha motivat la concessió de la beca durant tot el període de gaudi d'aquesta, conforme a les directrius que ordene qui exercisca la direcció tècnica de cadascuna de les persones becades.
  c) Estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió de les beques, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 14.1.e) de la Llei 38/2003, i complir les altres obligacions que s'estableixen en aqueix article 14, així com les que es deriven del conjunt de les bases d'aquesta ordre.
  d) Guardar el degut secret i confidencialitat dels assumptes en què intervinga.
  e) Aportar en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació de la resolució de concessió, degudament emplenat i subscrit per la persona beneficiària, l'imprés de domiciliació bancària, en el qual constarà el número de compte en el qual es rebran les transferències mensuals, i que es troba disponible en el portal institucional de la Generalitat en internet.

  Sancions

  1. La concurrència d'alguna de les causes previstes en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, donarà lloc a la resolució de la beca concedida, amb pèrdua total o parcial del dret al cobrament d'aquesta.

  2. Procedirà el reintegrament de la quantitat percebuda i l'exigència de l'interés de demora corresponent des del moment del pagament de la beca, fins hui en què s'acorde la procedència del reintegrament d'acord amb el que es disposa en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i a les especialitats previstes en l'article 172 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, així com en els següents suposats, garantint, en tot cas, el dret d'audiència a la persona interessada:
  a) Quan es destine la quantitat percebuda a altres finalitats diferents de l'objecte de l'ajuda.
  b) Quan s'incórrega en algun dels casos d'incompatibilitat previstos en l'article 12 d'aquesta ordre de bases.

  3. En la tramitació del procediment de reintegrament, es garantirà, en tot cas, el dret d'audiència a la persona interessada.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOGV núm. 6097, de 08/09/2009)
  - Ordre 17/2011, de 6 de maig, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per la qual es desenvolupa el Capítol II, de les beques de pràctiques professionals, del Decret 132/2009, de 4 de setembre, del Consell, pel qual es regula la concessió de beques (DOGV núm. 6521, de 16/05/2011).
  - Ordre 4/2020 de 8 de maig, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió de beques de pràctiques professionals en la Sotssecretaria (DOGV núm. 8810, de 13/05/2020)
  - RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen deu beques per a la realització de
  pràctiques professionals en la Sotssecretària de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives (DOGV núm. 8978 / 18.12.2020)

  Llista de normativa

  VEGEU RESOLUCIÓ per la qual es convoquen deu beques per a la realització de pràctiques professionals en la Sotssecretària de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Llistat de seguiment

  Llistat provisional d'admesos i exclosos.

  Llistat definitiu

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.