Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Línia de Finançament IVF - Grans projectes estratègics

  Objecte del tràmit

  Atorgar préstecs per al finançament de projectes d'inversió escomesos per grans empreses d'acreditada solvència, la seu social de la qual, establiment o sucursal de producció o de desenvolupament d'activitat es trobe radicat en la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els projectes d'inversió objecte de finançament a l'empara d'aquesta convocatòria hauran de reunir alguna de les següents característiques:

  - Projectes empresarials de modernització dels processos de producció i diversificació de la cartera de productes.
  - Projectes empresarials amb impacte positiu en l'ocupació, preferentment qualificat, i que promoguen la igualtat d'oportunitats.
  - Processos d'internacionalització i creixement de la grandària de l'empresa.
  - Actuacions que permeten un increment de la connectivitat i la capacitat logística que afavorisca l'obertura de nous mercats.

  Els projectes d'inversió tindran un caràcter estratègic, en el sentit de generar externalitats positives quantificables sobre l'activitat d'empreses o sectors valencians aliens al propi sol·licitant de finançament.
  Queden exclosos els sectors relacionats amb la fabricació d'armament i derivats; jocs d'atzar i material corresponent; fabricació, transformació o distribució de tabac; les activitats controvertides per raons ètiques o morals o prohibides per la legislació nacional; les activitats l'únic propòsit de les quals siga la promoció immobiliària, excepte les destinades a afavorir l'accés a l'habitatge de col·lectius desfavorits en règim de propietat o de lloguer, en col·laboració amb la Generalitat Valenciana; les activitats merament financeres; la pesca i aqüicultura, la producció primària dels productes agrícoles.

  Requeriments

  Els beneficiaris han de complir els següents requisits:

  - Quedar exclòs de la definició de PIME recollida en l'Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió.
  - Les societats mercantils i les cooperatives hauran d'acreditar que la seua xifra de negocis ha sigut superior a 50.000.000 euros en cadascun dels tres exercicis anteriors a la data de la sol·licitud de finançament. No obstant l'anterior, en cas que el sol·licitant siga una societat mercantil que forme part d'un grup d'empreses, definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, l'empresa podrà accedir al finançament si la xifra de negocis conjunta de la resta d'empreses del grup, una vegada eliminades les transaccions internes, ha sigut superior a 50.000.000 euros en cadascun dels tres exercicis anteriors a la data de sol·licitud del finançament, i sempre que les empreses la facturació conjunta de les quals supere el citat límit afermen solidàriament el 100% del valor nominal i els interessos del préstec.
  - Comptar amb una qualificació creditícia superior o igual a BB, en terminologia de l'Agència de Ràting Standard and Poors, atorgada en els sis mesos anteriors a la sol·licitud de finançament per una entitat independent acreditada per l'European Securities Markets Authority (ESMA).
  - Estar en disposició de comptar amb totes les llicències, autoritzacions i permisos necessaris i complir la normativa nacional i comunitària que resulte aplicable i, en particular, en matèria de competència, contractació del sector públic i medi ambient.
  - Acreditar, amb anterioritat a dictar-se la proposta d'acord, estar al corrent de compliment de les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.
  - No estar subjectes a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
  - No trobar-se en cap de les següents circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).
  - No estar en situació d'empresa en crisi entesa, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Es podran presentar ofertes fins que s'esgoten els recursos disponibles segons l'indicat en la convocatòria.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21284

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  L'empresa emplenarà l'imprés de sol·licitud del finançament acompanyant la següent documentació*:

  - Avanç dels estats financers de l'empresa corresponents a l'exercici en curs

  - Comptes anuals dels últims tres exercicis tancats. Si el sol·licitant és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses definit conforme a l'article 42 del Codi de Comerç, el sol·licitant adjuntarà també els comptes anuals consolidats del grup corresponents als últims tres exercicis tancats, fins i tot encara que el grup estiguera exempt de l'obligació de consolidar els seus estats financers.

  - Declaració de l'impost de societats dels últims tres exercicis tancats

  - Memòria del Projecte d'Inversió objecte de finançament

  - Informe acreditatiu de la qualitat creditícia del sol·licitant, i si escau, del grup d'empreses al qual pertany, de conformitat amb l'article 42 del Codi de Comerç, atorgat en tots dos casos per agència de qualificació independent acreditada per l'ESMA. Si el sol·licitant del finançament és una societat mercantil que forma part d'un grup d'empreses, la qualificació creditícia atorgada per l'IVF a aquesta societat mercantil no podrà ser superior a la del grup d'empreses al qual pertany.

  - Pla de Viabilitat elaborat per un expert independent amb experiència professional acreditada en la matèria, que acredite que el sol·licitant, en l'escenari central i més probable plantejat en l'anàlisi prospectiva per a les principals variables que sustenten el pla de viabilitat, acredita capacitat per a atendre els venciments del préstec. El Pla de Viabilitat haurà de quantificar les externalitats positives del projecte per a empreses o sectors d'activitat valencians aliens al sol·licitant de finançament.

  - Auditoria legal completa de l'empresa, elaborada per un expert independent amb experiència acreditada en la matèria, i centrada en el grau de compliment normatiu del sol·licitant, així com en totes les contingències que pogueren afectar el grau d'endeutament de la companyia.

  - Declaració Responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari que es recull com a Annex III.

  - Compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant que es recull com a Annex IV.

  La sol·licitud de finançament implica l'autorització a l'IVF per a la comprovació d'ofici de les dades relatives al compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Generalitat, i de les obligacions amb la Seguretat Social, per part del sol·licitant.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE FINANÇAMENT PRÈSTEC ORDINARI

  DECLARACIÓ RESPONSABLE

  COMPROMÍS DE COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.