Detall de Procediments

Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana. Treball.

  Objecte del tràmit

  Aquest tràmit té com a objecte possibilitar l'aportació per via telemàtica de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) ja obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana.

  En concret, aquest tràmit permet:

  A) Aportar per via telemàtica la documentació que mitjançant un requeriment (d'esmena o d'un altre tipus) li haja sigut sol·licitada per l'autoritat competent en matèria de treball en relació amb un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO).

  B) Presentar de manera telemàtica i segons siga procedent, qualsevol dels següents documents corresponents a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball:

  - ACTA FINAL I/O DECISIÓ EMPRESARIAL en un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19.

  - DESISTIMENT.

  - RENÚNCIA.

  - RECURS D'ALÇADA.

  - PRÒRROGA d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ETOP) relacionades amb la COVID-19.

  - UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ (en aquest cas s'ha d'especificar quina en l'apartat "Observacions").

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses que tinguen la condició d'interessades en l'expedient obert que es tracte o les seues persones representants.

  Requeriments

  Per a poder aportar documentació mitjançant aquest tràmit telemàtic s'han de complir els següents requisits:

  1.- En primer lloc s'ha d'estar en un d'aquests dos supòsits:

  a) Haver rebut un requeriment (d'esmena o un altre tipus) de l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana, respecte a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert (és a dir, no arxivat).

  b) Existir un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert (és a dir, no arxivat) davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana, al qual, sense haver sigut requerida per a això, l'empresa interessada vulga o haja de presentar més documentació: acta final i/o decisió empresarial, pròrroga, desistiment, renúncia, recurs d'alçada, o una altra documentació, segons siga procedent.


  2.- L'empresa interessada haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat unicamente per a les persones fisicas (per tant, queden excloses les persones juridicas: empreses, ajuntaments, entitats....).

  Més informació sobre aquest tema en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados

  Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html
  Si no supera la validació del certificat, haurà de posar-se en contacte amb l'organisme emissor d'aquest.


  3.- En el cas d'actuar en representació d'una altra persona (física o jurídica), eixa persona haurà d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  a) Si s'ha rebut un requeriment, la documentació haurà d'aportar-se en el termini que l'autoritat competent en matèria de treball haja establit en eixe requeriment.

  b) En la resta de casos, la documentació ha de presentar-se en els respectius terminis previstos per la normativa vigent aplicable.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1) SOL·LICITUD d'aportació de documentació, SEGONS FORMULARI WEB disponible en el propi tràmit telemàtic.

  1.1. En aquesta sol·licitud ha de fer-se constar:

  - Tota la informació necessària que permeta una correcta identificació de l'expedient obert al qual es realitza l'aportació, seleccionant el seu número o referència concrets del desplegable que ofereix el formulari web per al NIF de l'empresa interessada que l'estiga realitzant.

  - El tipus d'aportació de documentació que es realitza d'entre les opcions possibles:
  . Esmena requeriment
  . Acta final i/o decisió empresarial
  . Desistiment
  . Renúncia
  . Recurs d'alçada
  . Pròrroga
  . Una altra documentació (especifique quin en l'apartat "Observacions" del formulari web)

  1.2. Una vegada emplenat aquest formulari web, ha de signar-se digitalment.


  2) A continuació, en el pas corresponent del tràmit telemàtic, ha d'annexar-se la DOCUMENTACIÓ que s'aporta a l'expedient de què es tracte, bé a requeriment de l'autoritat laboral, bé a instàncies de l'empresa interessada.

  Respecte a aquesta documentació:

  2.1. És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar (emplenats i signats digitalment) i els guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  2.2. IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran d'estar en format PDF i hauran d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de la/es persona/es o entitat/s que ho subscriga/guen.

  2.3. En el requeriment rebut, o bé, en el seu cas, en l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" del tràmit de la Guia Prop al qual corresponga l'expedient obert al qual es realitza l'aportació, apareixerà el llistat de documents a presentar.

  Sobre aquest tema ha de tindre's en compte el següent:

  a) En el tipus d'aportació de "Acta final i/o decisió empresarial" (opció només vàlida per a ERTEs-ETOP), els documents que necessàriament han d'annexar-se són:
  . Comunicació del resultat del període de consultes, segons model normalitzat de "Comunicació de decisió empresarial" disponible com a imprés associat a aquest tràmit.
  . Còpia íntegra de l'acord aconseguit, si aquest s'haguera produït.

  b) En el tipus d'aportació de "Pròrroga" (opció només vàlida per a ERTEs-ETOP), la documentació que necessàriament ha d'aportar-se és:
  . Actes del període de consultes per a la PRÒRROGA de l'ERTE-ETOP.
  . Acta d'Acord de la PRÒRROGA de l'ERTE-ETOP.
  . Comunicació de la decisió empresarial, segons model normalitzat disponible com a imprés associat a aquest tràmit, marcant l'apartat "Acord de PRÒRROGA" i indicant la nova data de fi de l'expedient.

  c) En la resta de tipus d'aportació de documentació, deu almenys annexar-se el document corresponent a l'opció seleccionada: desistiment, renúncia, recurs d'alçada o una altra documentació (en aquest últim cas haurà d'haver-se especificat quina s'aporta en l'apartat "Observacions" del primer formulari web).

  2.4. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell.
  Si no existeix tal model, els documents han de ser creats o recaptats per l'empresa interessada per a poder-los adjuntar mitjançant aquest tràmit telemàtic.

  2.5. En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans de realitzar l'aportació.
  Si la grandària màxima admesa per aquest tràmit telemàtic no li permet annexar tots els documents que ha d'aportar a l'expedient, pot presentar l'o els que falten realitzant una nova aportació a aqueix expedient utilitzant una altra vegada aquest tràmit telemàtic. Això és possible fer-ho tantes vegades com necessite.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé en la normativa específica aplicable a l'expedient administratiu del qual es tracte.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PROCAPD&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21300

  Inici
 • Informació complementària

  - L'aportació de documentació a altres tipus d'expedients DIFERENTS A EROs i ERTOs oberts en la Direcció General competent en matèria de treball NO ha de realitzar-se a través del present tràmit, sinó a través d'un dels tràmits d'aportació de la Guia Prop l'enllaç directe de la qual figura a continuació en l'apartat "Enllaços".

  - Disposeu d'informació sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/va/web/administracion-online/faqs-servicis-en-linia

  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, comuniqueu-ho a través de:
  . Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  . Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Enllaços

  Apartat ERO/ERTO de l'àrea de TREBALL de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Carpeta Ciutadana

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria de TREBALL de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes, EROs/ERTOs i expedients arxivats).

  Aportació de documentació a un expedient obert d'AJUDES de la Conselleria competent en matèria de treball

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).
  - Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7425, de 17/12/2014).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 39/2015, d'1 d'octubre

  Vegeu Decret 220/2014, de 12 de desembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.