Detall de Procediments

Concessió directa de subvencions a centres residencials del sector d'atenció a persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental per a fer front a necessitats extraordinàries ocasionades a conseqüència de la COVID-19.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Concessió directa de subvencions a centres residencials del sector d'atenció a persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental per a fer front a necessitats extraordinàries ocasionades a conseqüència de la COVID-19.

  Objecte del tràmit

  Obertura d'expedients de concessió directa de subvencions, de caràcter excepcional, en el marc de la resposta institucional davant de la COVID-19, centres residencials del sector d'atenció a persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Centres residencials de diversitat funcional i salut mental.

  Requeriments

  a) Ser de titularitat privada o de titularitat pública municipal, o de titularitat de la Generalitat amb gestió indirecta mitjançant contractació pública.
  b) Estar inscrit en el Registre general de titulars d'activitats, serveis i centres de serveis socials, en el moment de declaració de l'estat d'alarma del 14 de maig de 2020.
  c) Estar en funcionament.
  d) No concórrer cap de les circumstàncies que estableix l'article 13, apartats 2 i 3, de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  e) Trobar-se al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.
  f) Trobar-se al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
  g) No haver sigut sancionat per resolució administrativa ferma per infracció greu o molt greu, segons estableix la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana, o la Llei 5/1997 de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, en els tres anys anteriors al 21 de juny de 2020.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Les subvencions s'atorguen per concessió directa. D'acord amb el que estableix el Decret llei 5/2020, de 29 de maig, del Consell, de mesures urgents en l'àmbit dels serveis socials i de suport al tercer sector d'acció social per la COVID-19. Una vegada concedides, s'anticiparà el 100 % del seu import, segons les quanties que es detallen en l'annex 2 del Decret del Consell de concessió directa.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les entitats beneficiàries no estan obligades a presentar sol·licitud. S'ha de presentar només la documentació que en el seu moment es requerisca per a justificar l'import de l'ajuda, una vegada abonada la bestreta d'aquesta, així com qualsevol altra que s'estime oportuna o requerisca l'òrgan competent.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Els expedients seran aperturados d'ofici per la Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar potestativament un recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d'acord amb el que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de publicar-se en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Tot això, de conformitat amb el que disposen els articles 10, 44 i 46 de l'esmentada Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que s'utilitze qualsevol altra via que es considere oportuna.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - DECRET 186/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a centres residencials dels sectors d'atenció a persones majors, a persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental, i a recursos de serveis socials d'entitats d'iniciativa social dirigits a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social per la Covid-19 (DOGV núm. 8958 / 23.11.20)

  Llista de normativa

  VEGEU DECRET 186/2020, de 16 de novembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a centres residencials dels sectors d'atenció a persones majors, a persones amb diversitat funcional o amb problemes de salut mental, i a recursos de serveis socials d'entitats d'iniciativa social dirigits a persones en situació de vulnerabilitat o exclusió social per la Covid-19

  Llistat de seguiment

  Resolució de 17 de desembre de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les mesures a adoptar durant el període nadalenc en la xarxa residencial de persones amb diversitat funcional o problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la *Covid-19.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.