Detall de Procediments

Sol·licitud de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.

  Objecte del tràmit

  Convocar, en règim de concurrència competitiva, la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva, d'acord amb les bases reguladores establides en l'Ordre TMS/379/2019, de 28 de març, per la qual es desplega el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran ser entitats beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquesta convocatòria:

  a) En relació amb les subvencions destinades al finançament d'activitats formatives dirigides a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva en l'àmbit de la Comunitat Valenciana:

  1r. Les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana que participen en aquest àmbit, en els termes que estableix l'article 7 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquelles per a la consecució de qualssevol d'aquestes finalitats.
  2n. Les organitzacions empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana que participen en aquest àmbit, en els termes que estableix la disposició addicional sisena del text refós de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquelles per a la consecució de qualssevol d'aquestes finalitats.

  b) En relació amb les subvencions destinades al finançament d'activitats formatives dirigides a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva:

  1r. Les organitzacions sindicals que acrediten la participació en aquest àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquestes per a la consecució d'aquestes finalitats.
  2n. Les organitzacions empresarials que acrediten la participació en aquest àmbit de la Comunitat Valenciana, així com les fundacions o altres entitats constituïdes per aquestes per a la consecució d'aquestes finalitats.

  Requeriments

  1. No podran ser beneficiàries les organitzacions que es troben integrades en una entitat d'àmbit federal o confederal més àmplia, quan la federació o la confederació de la qual formen part siga també beneficiària d'aquestes subvencions en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  2. En el cas que l'entitat sol·licitant siga una fundació o una altra entitat vinculada amb una organització sindical o empresarial, substituirà a aquesta última amb caràcter general als efectes que preveu aquesta ordre.

  3. No podran obtindre la condició d'entitats beneficiàries de les subvencions les entitats i organitzacions en què concórrega alguna de les circumstàncies que preveuen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  4. Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament davant de l'Administració pública, tant a la data de concessió com a la de pagament.

  5. Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.


  Límits en el nombre i l'import de les sol·licituds presentades.


  1. Cada sol·licitud presentada ha de contindre un únic pla de formació.

  2. Una entitat sol·licitant podrà presentar, com a màxim, en el conjunt de la convocatòria, un pla per cada un dels tipus següents:

  a) Plans de formació d'àmbit de la Comunitat Valenciana, compostos per activitats formatives dirigides a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva, promoguts per les organitzacions sindicals o empresarials.
  Les activitats formatives podran ser:
  - Accions formatives el contingut de les quals estiga relacionat amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.
  - Jornades, seminaris i cicles de conferències, el contingut dels quals tracte sobre les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva.
  - Trobades internacionals que compten amb experts d'altres nacionalitats per a tindre un intercanvi d'informació sobre el diàleg social i la negociació col·lectiva en diferents països.
  - Panells, fòrums i tallers d'experts que compartisquen informació sobre bones pràctiques en diàleg social i negociació col·lectiva dels diferents sectors.
  b) Plans de formació d'àmbit de la Comunitat Valenciana compostos per activitats formatives dirigides a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva, promoguts les per organitzacions sindicals o empresarials.
  Les activitats formatives podran ser:
  - Accions formatives el contingut de les quals estiga relacionat amb la negociació col·lectiva.
  - Jornades, seminaris i cicles de conferències, el contingut dels quals verse sobre les funcions relacionades amb la negociació col·lectiva.
  - Trobades nacionals o internacionals que compten amb persones expertes d'altres comunitats autònomes o nacionalitats per a tindre un intercanvi d'informació sobre la negociació col·lectiva en diferents àmbits territorials.
  - Panells, fòrums i tallers de persones expertes que compartisquen informació sobre bones pràctiques en negociació col·lectiva dels diferents sectors.

  3. Una entitat sol·licitant no podrà sol·licitar ni se li podrà concedir, en el cas dels plans de formació que preveu l'apartat 2.a, un import superior a 160.000 euros. En el cas dels plans de formació que preveu l'apartat 2.b, no podrà sol·licitar ni se li podrà concedir un import superior a 39.000 euros.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - De conformitat amb el que s'estableix en l'article 4.5 de la convocatòria, la quantia de la subvenció que es concedirà es determinarà atenent les variables següents:

  a) El pressupost establit en la convocatòria per a cada un dels tipus de plans de formació establits en l'article 6.
  S'han de tindre en compte els límits que estableix l'article 8 de la convocatòria. A l'àmbit sindical li correspondrà la meitat d'aquest pressupost i a l'àmbit empresarial, l'altra meitat.
  A més del pressupost assignat, es prendrà com a referència dins de cada àmbit (sindical i empresarial) el percentatge de representativitat que corresponga a cada sol·licitant, amb la qual cosa s'obtindrà la quantia ajustada assignada a cada sol·licitud.

  b) Valoració tècnica total del pla de formació, segons els criteris que recull la convocatòria i els pesos definits en la metodologia de valoració tècnica.

  c) El cost màxim subvencionable del pla.
  Els resultats obtinguts després de la revisió de les sol·licituds i la seua documentació adjunta donaran lloc a la relació d'activitats formatives admeses.


  - La quantia de la subvenció es calcularà d'acord amb la metodologia que estableix l'annex I de la convocatòria, tenint en compte almenys el pressupost destinat al finançament de les activitats formatives, la representativitat de les organitzacions sol·licitants en el respectiu àmbit, la valoració tècnica obtinguda i els mòduls econòmics màxims establits per a aquesta convocatòria en l'annex III.

  - La quantia màxima de subvenció que es concedirà per cada activitat formativa que es realitze es determinarà mitjançant el producte del nombre d'hores d'aquesta pel nombre d'alumnes o persones participants i per l'import del mòdul corresponent previst en l'annex III.

  - Es tindran en compte les subvencions sol·licitades per tipus d'activitat formativa considerant que la subvenció sol·licitada que cal tindre en compte en cada sol·licitud s'ha d'ajustar al pressupost assignat a aquest tipus de plans.

  A més, dins de cada un dels tipus de plans de formació que preveu l'article 4.2, es destinarà el 50 % dels fons disponibles al finançament de plans presentats per les organitzacions empresarials i el 50 % restant als presentats per organitzacions sindicals.
  En el cas que el finançament corresponent a algun dels tipus de plans de formació assenyalats en l'article 4.2 no s'aplicara íntegrament, la quantia no aplicada dins del pla formatiu i tipus d'entitat beneficiària es podrà destinar a incrementar la corresponent a l'altre tipus de plans de formació de la mateixa mena d'entitat beneficiària.
  En el cas de no esgotar-se els fons disponibles per a una de les parts, el romanent s'aplicarà a l'altra part.

  BESTRETA:

  - Una vegada dictada la resolució de concessió, es procedirà al pagament d'una bestreta per un import del 25 % de la subvenció concedida, mitjançant una transferència bancària al compte corrent comunicat per l'entitat beneficiària i del qual aquesta siga titular.

  - A sol·licitud de l'entitat beneficiària, es procedirà al pagament d'una segona bestreta del 35 % addicional una vegada acreditat l'inici de l'activitat formativa.

  - Finalment, a sol·licitud de l'entitat beneficiària, es procedirà al pagament d'una tercera bestreta per l'import del 40 % restant de la subvenció, una vegada acreditada l'execució d'almenys el 50 % del pla de formació objecte de subvenció. Es considerarà execució d'almenys el 50 % del pla de formació quan s'hagen impartit almenys el 50 % de les hores de formació que preveu el conjunt del pla de formació.


  Les bestretes que haja de fer l'Administració segons els apartats anteriors es faran efectives en el termini màxim de tres mesos, a comptar de la presentació pel beneficiari de la documentació requerida per a sol·licitar les respectives bestretes. En tot cas, els pagaments s'efectuaran amb la prèvia comprovació del fet que l'entitat beneficiària es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, i que no és deutora per resolució de procedència de reintegrament.


  PAGAMENT / LIQUIDACIÓ:

  Per a procedir a la justificació i posterior liquidació final de la subvenció, l'entitat beneficiària ha de presentar i remetre davant de la direcció general amb competències en matèria de formació, en el termini màxim de tres mesos des de la finalització del corresponent programa, un compte justificatiu amb l'aportació de l'informe d'auditor, conforme al que estableix l'article 74 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, i d'acord amb l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig. La presentació del compte justificatiu en cap cas podrà sobrepassar el 15 d'octubre del corresponent exercici.
  El compte justificatiu s'ha de presentar a través de l'aplicació informàtica que, si és el cas, es facilite.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV 8953 de 16/11/2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  1. Les sol·licituds de subvenció que es presenten en el marc d'aquesta convocatòria es tramitaran de manera electrònica. Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació o de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (), a través de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer-ho, l'entitat sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21326

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds s'ha d'acompanyar de la documentació següent, que es podrà annexar per mitjans telemàtics, sense perjudici que puga requerir-se en determinades circumstàncies l'exhibició dels documents originals per a acarar-los:

  a) Autorització expressa a LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació perquè comprove les dades d'identitat de la persona sol·licitant o, en cas de tractar-se d'una persona jurídica, del seu representant, de conformitat amb el Decret 220/2014, de 12 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana. No obstant això, si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades per la mateixa persona interessada, l'òrgan instructor estarà facultat per a efectuar les actuacions que siguen procedents per tal d'aclarir-la. Si la persona sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar la fotocòpia del document nacional d'identitat.

  b) D'acord amb el que preveu l'article 22.4 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, general de subvencions, la presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització de l'entitat sol·licitant perquè l'òrgan concedent obtinga de manera directa l'acreditació de les circumstàncies que preveuen els articles 18 i 19 de l'esmentat reial decret per mitjà de certificats telemàtics; en aquest cas, l'entitat sol·licitant no haurà d'aportar la certificació corresponent. No obstant això, l'entitat sol·licitant podrà denegar expressament aquesta autorització, per a la qual cosa ha d'aportar les certificacions que a continuació es detallen, i que tindran un període de validesa de sis mesos, a comptar de la data de la seua expedició d'acord amb el que estableix l'article 23.3 del reglament esmentat:
  - De l'Agència Estatal d'Administració Tributària, el certificat que acredite que l'entitat sol·licitant es troba al corrent de les seues obligacions tributàries.
  - De la Tresoreria General de la Seguretat Social, el certificat acreditatiu del fet que l'entitat sol·licitant es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions.
  - De les direccions territorials de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el certificat acreditatiu del fet que l'entitat sol·licitant no té deutes de naturalesa tributària amb la Generalitat.

  c) Declaració responsable de no trobar-se en els supòsits dels apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei general de subvencions.

  d) Dades de domiciliació bancària segons el model normalitzat, acompanyat del certificat de titularitat d'aquest compte.

  e) Declaració responsable del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació.

  f) Pla de formació que ha de contindre la informació següent:

  - Plantejament general de la proposta.
  - Activitats formatives que es realitzaran, justificació de la conveniència i adequació de la proposta.
  - Disseny i continguts del pla de formació.
  - Objectius de les activitats formatives.
  - Resultats esperats del pla de formació.
  - Metodologia de desenvolupament del pla de formació.
  - Costos de les activitats formatives.
  - Altres actuacions que les organitzacions realitzen en el desenvolupament de les activitats formatives.

  g) Quadre resum d'accions formatives (annex II, FOR0304E)

  h) Informació suficient relativa als criteris de valoració tècnica de les sol·licituds.

  La presentació de la sol·licitud comporta el consentiment per a comprovar o recaptar d'altres òrgans, administracions o proveïdors, per mitjans electrònics, la informació sobre circumstàncies de les entitats sol·licitants o de les sol·licituds que, d'acord amb la convocatòria i la normativa aplicable, siguen pertinents per a la instrucció del procediment.
  No serà necessari remetre els documents que ja estiguen en poder de LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació, perquè ja s'han aportat en ocasió de la tramitació d'anteriors sol·licituds de subvencions a la formació concedides per aquest organisme, llevat que aquests hagen experimentat modificacions. En aquest cas, l'entitat sol·licitant podrà acollir-se al que estableix l'article 53.1.d de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Impresos associats

  ANNEX A LA SOL·LICITUD GENERAL

  [ANNEX II] QUADRE RESUM D'ACCIONS FORMATIVES

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  DECLARACIÓ ACOMPLIMENT NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  La concessió de les subvencions es farà en règim de concurrència competitiva respectant els principis d'objectivitat, igualtat, transparència i publicitat.

  - Les sol·licituds se sotmetran a una fase d'instrucció, per part de la Subdirecció General de Formació Professional per a l'Ocupació, en la qual es verificarà el compliment dels requisits exigits.

  - L'òrgan col·legiat previst en l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, serà la Comissió de Valoració. Aquest òrgan col·legiat emetrà un informe en el qual es concretarà el resultat de l'avaluació efectuada i es proposaran les quantitats assignades a cada entitat beneficiària, i s'indicaran, així mateix, les sol·licituds per a les quals es proposa la denegació o inadmissió, amb la indicació de la causa.

  - L'òrgan instructor, a la vista de l'expedient i de l'informe de l'òrgan col·legiat, formularà la proposta provisional de resolució degudament motivada, que serà sotmesa al tràmit d'audiència de l'entitat sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, presente les al·legacions que estime oportunes.

  - En el cas que l'entitat sol·licitant formule al·legacions, una vegada analitzades aquestes, l'òrgan instructor formularà la proposta definitiva de resolució, que serà notificada a l'entitat interessada perquè l'accepte en el termini de 10 dies.

  Si no s'hi presenten al·legacions en el termini establit a aquest efecte, s'entendrà atorgada l'acceptació de l'entitat interessada, s'elevarà a definitiva la proposta provisional de resolució i es remetrà tot el que s'ha actuat a l'òrgan competent perquè dicte la resolució.

  - Quan l'import de la subvenció de la proposta provisional de resolució siga inferior al que figura en la sol·licitud presentada, l'entitat sol·licitant podrà al·legar, segons el que preveu l'apartat anterior, o reformular la seua sol·licitud per a ajustar els compromisos i les condicions a la subvenció atorgable.

  - Si l'entitat interessada presenta la reformulació de la seua sol·licitud, una vegada que obtinga la conformitat de l'òrgan col·legiat, es remetrà amb tot el que s'ha actuat a l'òrgan competent perquè dicte la resolució. Per contra, si l'interessat no reformula la seua sol·licitud ni presenta al·legacions en el termini esmentat, es mantindrà el contingut de la sol·licitud inicial i s'elevarà tot el que s'ha actuat a l'òrgan competent perquè dicte la resolució.

  - A la vista de la proposta de resolució definitiva, i una vegada comprovat que l'entitat beneficiària es troba al corrent de les seues obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social, la direcció general competent en matèria de formació professional per a l'ocupació dictarà la resolució procedent per delegació de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Si el compliment d'aquestes obligacions no queda suficientment acreditat, es farà un requeriment a l'entitat beneficiària perquè l'acredite en el termini de 10 dies. Transcorregut aquest termini sense que el sol·licitant esmene aquest defecte, es procedirà a arxivar la sol·licitud.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions adoptades sobre les sol·licituds d'aquestes ajudes posen fi a la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de la seua notificació, davant del jutjat contenciós administratiu de la corresponent província, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa o, potestativament, un recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els termes ja esmentats, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Tot això, sense perjudici que s'hi puga interposar qualsevol altre recurs dels que preveu la legislació vigent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21326

  Tramitació

  Les sol·licituds de subvenció que es presenten en el marc d'aquesta convocatòria es tramitaran de manera electrònica. Per a fer la presentació telemàtica de les sol·licituds, s'ha d'accedir a la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es), des d'on es pot accedir al tràmit presentació de sol·licituds a ajudes de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació o de la web de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació (), a través de l'enllaç "Sol·licitud telemàtica". Per a fer la presentació, l'entitat sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es). En el cas que es presente un certificat digital de persona física i que s'actue en representació d'una persona jurídica, cal inscriure's prèviament en el Registre de representacions de caràcter voluntari davant de la Generalitat per a fer tràmits per via telemàtica.

  Informació adicional

  A través de l'enllaç corresponent http://labora.gva.es/es/entitats-col-laboradores-de-formacio
  Tramitar amb certificat electrònic: cal indicar l'enllaç de tramitació.

  Inici
 • Informació complementària

  Podran ser persones destinatàries finals i participants en els plans de formació les persones vinculades amb les organitzacions sindicals i empresarials d'àmbit de la Comunitat Valenciana, que per raó de la seua activitat estan relacionades amb els processos de negociació col·lectiva i/o diàleg social, bé a través de la seua participació directa, bé a través de la seua direcció, suport, o assistència tècnica sindical o empresarial.

  El finançament corresponent a la present convocatòria s'eleva a 688.293,44 euros.

  Criteris de valoració

  La valoració de les sol·licituds s'ha de fer d'acord amb els criteris següents:
  1. REPRESENTATIVITAT DE LES ORGANITZACIONS SOL·LICITANTS
  Representativitat de les organitzacions sol·licitants en el corresponent àmbit que es distribuirà en funció de la representativitat certificada per la Direcció General de Treball.
  Aquests 70 punts s'assignaran a cada entitat sol·licitant i es valoraran en relació amb el seu percentatge de representativitat, de manera que el màxim serà de 70 per a qui tinga una representativitat del 100 % i 0 punts per a una representativitat del 0 %. (Fins a 70 punts)
  2. PLANTEJAMENT GENERAL, DISSENY I CONTINGUT DEL PLA
  2.1. COHERÈNCIA AMB ELS OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS:
  2.1.1. Disseny del pla. Es valorarà que l'entitat aporte un estudi de les necessitats formatives detectades en la matèria objecte de subvenció i identifique el col·lectiu destinatari. Si aporta el resultat d'aquest estudi: 10 punts.
  2.1.2. Abast del pla. Es valorarà el nombre d'activitats formatives i persones participants previstos (la més alta de les puntuacions següents):
  - L'entitat sol·licitant té previst realitzar d'1 a 5 activitats formatives que arriben fins a 100 participants: 4 punts.
  - L'entitat sol·licitant té previst fer més de 5 activitats formatives que arriben a més de 100 participants: 10 punts.
  (Per activitats formatives s'entenen accions formatives, jornades, tallers, seminaris o similars)
  2.2 METODOLOGIA DE DESENVOLUPAMENT
  2.2.1 Modalitat d'impartició: Es valorarà que les activitats formatives desenvolupades en modalitat presencial suposen almenys el 60 % de les activitats del pla de formació: 5 punts.
  2.2.2. Es valorarà si l'entitat sol·licitant aporta un pla de seguiment i avaluació de les activitats formatives realitzades: 5 punts (fins a 30 punts).

  Obligacions

  Seran obligacions de les entitats beneficiàries les que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, de la Generalitat Valenciana; en l'Ordre TMS/379/2019, de 28 de març, dictada en desplegament del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral, i la resta de normativa aplicable, i, en particular:
  1) Dur a terme l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
  2) Facilitar i corresponsabilitzar-se en el seguiment de l'aprenentatge i l'avaluació de les persones participants.
  3) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte d'actuacions de comprovació i control.
  4) Acceptar la seua inclusió en la llista d'entitats beneficiàries que es publicarà d'acord amb el que preveu l'article 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i donar a conéixer de manera inequívoca que es tracta d'una acció subvencionada per LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació i, si és el cas, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, de conformitat amb les instruccions i els models que a aquest efecte subministre la direcció general competent en matèria de formació per a l'ocupació.
  5) Comprovar i acreditar, si escau, que les persones participants disposen dels requisits d'accés per a fer l'acció formativa per pertànyer a algun dels col·lectius als quals s'adreça aquesta.
  6) Portar un compte separat de la subvenció concedida, obrir els subcomptes d'ingressos i despeses que calguen per cada acció subvencionada, i assignar en els subcomptes de despeses, si escau, la part corresponent de despeses comunes imputada a l'acció subvencionada. En el cas d'entitats subjectes a comptabilitat pública, cal adequar aquesta obligació als sistemes de comptabilització corresponents.
  7) No percebre cap quantitat de les persones participants.
  8) Acreditar que està al corrent de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social tant a la data de concessió com a la de pagament.
  9) Acreditar no ser deutora per resolució ferma de procedència de reintegrament davant de l'Administració pública, tant a la data de concessió com a la de pagament.
  10) Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
  11) Complir la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, l'exempció d'aquesta obligació, d'acord amb el que estableix el Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat (DOGV 4907, 21.12.2004).
  12) Les entitats beneficiàries donaran a conéixer el caràcter públic del finançament per LABORA - Servei Valencià d'Ocupació i Formació de l'activitat subvencionada en totes les actuacions relacionades amb la difusió i el seu desenvolupament. Quan l'entitat beneficiària de la subvenció siga una persona jurídica privada i la quantia en concepte d'ajudes o subvencions rebudes de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, durant el període d'un any, siga per un import superior a 10.000 euros, ja de donar l'adequada publicitat a aquesta, per a la qual cosa cal indicar, almenys, l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, l'activitat, la inversió o l'actuació subvencionada. La difusió d'aquesta informació s'ha de fer preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web en què fer aquesta publicitat, han de complir amb aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  Sancions

  Si, a conseqüència de les actuacions de seguiment i control de l'activitat formativa, es detectaren casos d'incompliment, s'aplicarà el règim d'infraccions i sancions regulat pel text refós sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. En allò que no preveu el règim d'infraccions i sancions establit en el paràgraf anterior, cal ajustar-se al contingut en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  Enllaços

  Vegeu les instruccions per a la presentació telemàtica.

  Vegeu l'aportació de documentació a un expedient obert de LABORA.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - - Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el Sistema de Formació Professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral.
  - - Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.


  - - Ordre TMS/379/2019, de 28 de març, (BOE 78, d'1 d'abril de 2019), dictada en desplegament del Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de Formació Professional per a l'Ocupació en l'àmbit laboral.
  - - RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la Direcció General de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva per a l'exercici 2020.
  - RESOLUCIÓ de 24 de novembre de 2020, de la direcció general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'acorda la tramitació d'urgència de
  la convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de formació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades amb el diàleg social i la negociació col·lectiva per a l'exercici 2020. (DOGV nº 8963 de 30/11/2020).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.