Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Programa Eurodisea per a joves de la Comunitat Valenciana (sol·licitud de pràctiques professionals en una regió europea)

  Objecte del tràmit

  Regular les condicions de participació dels joves de la Comunitat Valenciana que vulguen fer una pràctica professional en una regió europea i al mateix temps perfeccionar un altre idioma.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Per a participar en el programa d'intercanvi, han de reunir els requisits següents:
  a) Haver nascut o estar empadronat a la Comunitat Valenciana almenys els últims tres anys i tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels països europeus actius en el Programa Eurodisea.
  b) Tindre una edat compresa entre els 18 i 30 anys (els dos inclosos).
  c) Tindre una qualificació professional.
  d) Tindre un coneixement bàsic d'un idioma europeu.
  e) Estar inscrit com a demandant d'ocupació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud es podrà presentar en qualsevol moment de l'any i tindrà una validesa d'un any natural des de la data de presentació en el registre d'entrada. Si, passat un any, l'interessat no manifesta interés a mantindre la seua candidatura, la sol·licitud serà arxivada.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En el registre general de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
  Plaça de Nàpols i Sicília, 10
  46003 València
  Tel.: 012
  b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  d) En les oficines d'assistència en matèria de registres.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  Per Internet
  En el registre electrònic de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18491&version=amp

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/ iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=es&idCatGuc=PR&idProcGuc=20928


  Per a fer la presentació, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21328

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud, degudament omplida en el model normalitzat disponible en l'adreça d'internet www.gva.es/eurodisea, s'ha de presentar juntament amb la documentació següent:

  a) Certificat d'empadronament a la Comunitat Valenciana.
  b) Fotocòpia del document nacional d'identitat.
  c) Currículum en espanyol (preferentment en model Europass).
  d) Documentació acreditativa de la qualificació professional (títols, diplomes, etc.)
  e) Certificació acreditativa d'inscripció com a demandant d'ocupació en LABORA.
  f) Certificat mèdic oficial del fet que és apte/a per a treballar.
  g) Una fotografia grandària carnet.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PARTICIPACIÓ PROGRAMA EURODISEA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les sol·licituds presentades s'integraran en una borsa de candidats que la Comunitat Valenciana proposarà a les diferents regions en funció de les ofertes de pràctiques d'aquestes regions, segons la qualificació del sol·licitant.

  2. D'acord amb les ofertes publicades per les altres regions, el Servei de l'FSE convocarà els candidats amb el perfil adequat, per ordre d'antiguitat en la data de registre d'entrada de la sol·licitud, per a la realització d'una entrevista personal i l'ompliment del dossier de candidatura en la web oficial (www.eurodyssee.eu). Després de la comprovació del compliment dels requisits de participació i la idoneïtat del candidat, el Servei de l'FSE validarà i enviarà aquest dossier juntament amb el currículum a la regió d'acolliment a través de la intranet de la web oficial.

  3. La selecció final la realitzarà la regió d'acolliment juntament amb l'empresa que ofereix la pràctica, que podrà fer una entrevista telefònica o emprar els mitjans que considere necessaris per a comprovar l'adequació del candidat per al lloc oferit, el nivell d'idiomes i altres informacions que hagen aportat els candidats.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21328

  Tramitació

  La presentació de les sol·licituds podrà ser telemàtica a través del tràmit general de la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es ), des d'on es podrà accedir al tràmit de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1284

  Per a fer la presentació, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en la qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Ompliu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  1. En les estades en l'estranger dels joves valencians serà aplicable la normativa d'estrangeria, laboral o educativa del país de destinació.

  2. Les condicions generals de l'estada a la regió d'acolliment, d'acord amb el principi d'autonomia dels textos fundadors, seran les que estableix aquesta i poden consultar-se en www.eurodysse.eu. Durant el primer mes, els joves de la Comunitat Valenciana rebran una remuneració suficient d'acord amb el nivell de vida de la regió, un curs intensiu de l'idioma de la regió, allotjament i manutenció, i participaran també en activitats culturals. Posteriorment, durant el període de pràctica en l'empresa, l'allotjament serà facilitat per la regió de destinació i serà a càrrec del jove (segons regió). No obstant això, aquest ha de preveure que ha de fer front a les seues despeses fins que reba la primera remuneració.

  3. Així mateix comptaran amb assegurança d'accidents, responsabilitat civil i repatriació a càrrec del Programa Eurodisea. L'assistència sanitària dels joves en països de la UE i de l'EEE estarà coberta per la targeta sanitària europea i/o per una assegurança privada, i als països europeus que no siguen membres de la UE, per una assegurança privada.

  4. A la finalització de la pràctica, la regió d'acolliment emetrà un certificat acreditatiu d'aquesta, sempre que aquesta s'haja desenvolupat dins dels paràmetres que estableix el Programa Eurodisea i el jove aporte l'informe de finalització de l'estada. Aquest informe s'ha d'allotjar en el seu perfil en la web, tant en la llengua de la regió d'acolliment com en la seua llengua materna. Així mateix, ha de contestar el qüestionari d'avaluació de les pràctiques en aquesta web.

  Obligacions

  1. Els candidats han de facilitar la documentació que se'ls requerisca per part del Servei de l'FSE així com per la regió d'acolliment o l'empresa receptora.

  2. La subscripció del document de candidatura oficial en resposta a una oferta determinada obliga el candidat al fet que, en cas que siga seleccionat, faça la pràctica excepte força major degudament justificada. La renúncia a la realització de la pràctica o l'abandó de manera injustificada suposarà la baixa definitiva en el programa i impossibilitarà la seua participació en qualsevol convocatòria futura.

  3. Els candidats finalment seleccionats tindran les següents obligacions:
  a) Acceptació expressa de les condicions del lloc de pràctiques oferit.
  b) Elaboració d'un informe a la finalització de l'estada i ompliment de les enquestes de seguiment.
  c) Assumir els costos del viatge d'anada i tornada a la regió d'acolliment.
  d) Sempre que siga possible, col·laborar en activitats de difusió del Servei de l'FSE relacionades amb el Programa Eurodisea.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 15/2014, de 5 de setembre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es regula l'aplicació del Programa Eurodisea a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7357, de 10/09/14).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 15/2014, de 5 de setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.