Detall de Procediment

Autorització sanitària per a la modificació de centres i serveis sanitaris.

Codi SIA: 2352296
Codi GUC: 21330
Organisme: Conselleria de Sanitat
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'autorització sanitària per a la modificació dels centres i serveis sanitaris. L'autorització sanitària de modificació es necessita per a fer canvis en l'estructura i/o les instal·lacions, en la titularitat o en l'oferta assistencial dels centres i serveis sanitaris.

Observacions

Estàndards i recomanacions d'unitats assistencials elaborats per l'Agència de Qualitat del Sistema Nacional de Salut, per iniciativa del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en col·laboració amb grups d'experts, atenen aspectes clau de les diferents unitats com l'organització, l'estructura física i els recursos. Vegeu els estàndards i les recomanacions d'unitats assistencials. Enllaç: https://www.mscbs.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/ec02-2.htm

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars i representants dels centres i serveis sanitaris, públics i privats, situats en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

  • Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris (BOE núm. 254, de 23/10/03).
  • Decret 157/2014, de 3 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, es creen i s'organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm. 7376, de 07/10/14).
  • Ordre 7/2017, de 28 d'agost de 2017, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es desplega el Decret 157/2014, de 3 d'octubre, pel qual s'estableixen les autoritzacions sanitàries i s'actualitzen, es creen i s'organitzen els registres d'ordenació sanitària de la Conselleria de Sanitat (DOCV núm. 8122, de 07/09/17).
  • Reial decret llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per a usar-se en humans.

Termini

En qualsevol moment, amb caràcter previ a la modificació del centre o servei sanitari.

Documentació

- En el cas de sol·licitud de modificació estructural i/o instal·lacions caldrà aportar-hi: · Memòria de les modificacions que es duran a terme. · Projecte tècnic en cas que siga necessari. · Certificat sobre els locals i les instal·lacions que es modificaran. · Pla de conjunt i detall de les modificacions. - En el cas de sol·licitud de modificació de l'oferta assistencial caldrà aportar-hi la documentació següent referida exclusivament a l'oferta d'assistència que es modifica: · Memòria descriptiva de les activitats noves. · Relació de l'equipament sanitari del centre. · Plantilla actualitzada de personal sanitari. - En el cas de sol·licitud de canvi de titularitat, caldrà aportar-hi: · Documentació acreditativa de la disponibilitat d'ús del local. · Vinculació jurídica de la plantilla de personal sanitari amb el nou titular. · Documentació acreditativa del canvi de titular i de la personalitat jurídica del nou titular. - En el cas de sol·licitud de trasllat caldrà aportar-hi: · Documentació acreditativa de la disponibilitat d'ús del local. · Projecte tècnic en cas que siga necessari. · Certificat sobre els locals i les instal·lacions que es modificaran. · Plànol de conjunt i detall de les modificacions. - En cas de noves activitats de reproducció humana assistida o d'activitats d'obtenció, emmagatzematge o aplicació de cèl·lules, teixits i òrgans, caldrà aportar, a més: · Protocol de processament, identificació, emmagatzematge, etiquetatge i distribució. · Protocol del sistema d'informació. · Sistema de gestió de qualitat. · Contractes o acords amb tercers implicats en l'activitat sol·licitada. · Protocols de biovigilància i altres protocols que siguen procedents segons l'activitat desenvolupada.

Taxa o pagament

La taxa model és la 046-9678 La quantia serà la que s'estableix en l'article 29.3, grup IX, de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Per a l'any 2023 es bonificarà el deu per cent sobre les taxes reportades durant el període comprés entre el dia 1 de gener i el 31 de desembre de 2023, tots dos inclosos (Decret llei 19/2022, de 30 de desembre, del Consell, pel qual es redueix temporalment l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat i el Decret llei 10/2023, de 10 d'agost, del Consell, pel qual es redueix temporalment l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat). Exempcions: les previstes en l'article 29.3-2 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. Per a facilitar-li el pagament, després de presentar la seua sol·licitud, rebrà el formulari de pagament amb les seues dades i la quantia que corresponga al seu cas.

Presentació

Presencial
- En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. - En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - En les oficines d'assistència en matèria de registres. - En qualsevol altre que establisca les disposicions vigents. Els registres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es troben en:
Telemàtica
1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida s'ha de fer a través de l'enllaç anterior: Per a fer-ho, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Entre aquests sistemes, s'admeten: -El DNIe (DNI electrònic), els certificats de l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). -I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques. Més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados 2. Si actueu en representació d'una altra persona (física o jurídica), us heu d'inscriure, necessàriament i amb caràcter previ, en el registre de representants de l'ACCV, o bé en el registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en: - En https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp Feu clic en l'enllaç directe "Tramitar amb certificat" i accedireu al tràmit telemàtic, el qual permet omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud i altra documentació que calga aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, amb l'obtenció del corresponent justificant de registre. És recomanable que, prèviament a la tramitació electrònica de la sol·licitud, reuniu tots els documents electrònics que heu de presentar, per tal que la incorporació d'aquests al tràmit telemàtic resulte més fàcil.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de sol·licituds i documentació corresponent. - La unitat competent en matèria d'autorització de centres sanitaris de la Conselleria amb competències en matèria de sanitat estudiarà les sol·licituds, així com la documentació que les acompanye, i, en cas d'observar alguna deficiència, requerirà la persona interessada perquè esmene aquesta deficiència o aporte els documents preceptius en el termini de 10 dies hàbils, amb la indicació que, si així no ho fa, es considerarà que ha desistit de la seua petició, mitjançant una resolució emesa a aquest efecte. - Una vegada completada tota la documentació, s'elaboraran els informes tècnics que corresponguen a la sol·licitud. - Personal tècnic de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública durà a terme activitats coordinades de comprovació dels requisits de l'autorització sol·licitada, mitjançant visites d'inspecció als centres i serveis sanitaris afectats: Els centres i serveis sanitaris tindran a la disposició dels tècnics de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública tota la documentació que servisca per a acreditar qualsevol dels punts que preveu la sol·licitud. - Instruït el procediment i a la vista de l'expedient complet i de la proposta de resolució que efectue la unitat encarregada de la tramitació de l'expedient, el titular de l'òrgan competent, segons la mena de centre o el servei de què es tracte, resoldrà concedint o denegant l'autorització sol·licitada. Les resolucions denegatòries sempre han de ser motivades. - Totes les autoritzacions sanitàries s'inscriuran d'ofici en el Registre autonòmic de centres, serveis i establiments sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de divendres, 2 d'octubre de 2015).

Termini màxim

- El termini màxim en el qual ha de notificar-se la resolució expressa serà de 6 mesos des de la data de presentació de la sol·licitud. L'efecte del silenci administratiu és desestimatori.

Esgota via administrativa

Sancions

Quant a infraccions i sancions, caldrà ajustar-se al que disposa la Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat, i la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de salut de la Comunitat Valenciana. El procediment sancionador s'ajustarà al que disposa el Decret 57/2005, d'11 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 44/1992, de 16 de març, de procediment, sancions i competència sancionadora en relació amb les infraccions sanitàries i d'higiene alimentària.