Detall de Procediments

TECG - Presentació telemàtica de documentació relativa a obres i projectes en matèria agrària adreçada a les seccions d'estructures i obres agràries de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d'agricultura
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Presentació telemàtica de documentació relativa a obres i projectes en matèria agrària adreçada a les seccions d'estructures i obres agràries de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria d'agricultura

  Objecte del tràmit

  Facilitar l'aportació de documentació i afavorir la celeritat en la tramitació de l'execució d'obres i projectes en matèria AGRÀRIA relatius a:
  · Obres d'interés general executades per aquesta administració.
  · Obres incloses en el Programa de desenvolupament rural i executades per aquesta administració, en el marc del procediment de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants per al seu finançament parcial i construcció d'obres de modernització de regadius;
  · Projectes encarregats per aquesta administració a empreses/enginyeries externes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Empreses adjudicatàries, tant contractistes com enginyeries, que necessiten aportar documentació en la fase d'execució d'un projecte o obra en matèria agrària.

  Requeriments

  Tindre formalitzada una relació contractual per a l'execució d'una obra i/o projecte amb la conselleria competent en matèria d'agricultura.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació dependrà de les necessitats del contracte d'execució de l'obra o projecte, així com de la fase en què es trobe i de les característiques específiques que tinga, la qual cosa, per defecte, quedarà a estimació de la direcció facultativa.

  Inici
 • Com sol·licitar-ho? Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21338

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via, han de presentar la documentació telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21338.

  Quan les persones sol·licitants estiguen obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però ho facen de manera presencial, es requerirà a la persona interessada que la presente de manera electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet la presentació telemàtica.

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen en la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
  - Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana.
  - Ordre 1/2020, de 24 de gener, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es modifica l'Ordre 11/2017, de 21 de març, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula el procés de selecció d'inversions proposades per les comunitats de regants de la Comunitat Valenciana interessades en el finançament d'operacions de modernització de regadius en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 11/2017, de 21 de març.

  Vegeu la Llei 5/2019, de 28 de febrer.

  Vegeu l'Ordre 1/2020, de 24 de gener.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.