Detall de Procediments

EMPACE 2021 - Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  EMPACE 2021 - Programa de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana. Projectes experimentals.

  Objecte del tràmit

  L'objecte d'aquestes subvencions és la concessió de subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local sostenible en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a través de l'execució del programa de projectes experimentals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions:
  a) Les entitats amb personalitat jurídica integrades per entitats locals i agents socials més representatius o altres actors clau, públics i privats, del seu territori a través de les quals s'hagen instrumentat els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local. Les entitats constituïdes a partir de l'endemà de la publicació de l'Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, reguladora d'aquestes subvencions, han de complir les condicions establides en la lletra b.
  b) Les entitats locals (incloses les mancomunitats) de la Comunitat Valenciana que expressen la disposició d'acordar la seua actuació en matèria d'ocupació i desenvolupament local amb els agents socials més representatius i altres actors clau, públics i privats, del seu territori. En tot cas, han d'aglutinar una població d'almenys 100.000 habitants o un nombre mínim de 5 municipis. Quan l'àmbit d'actuació incloga més d'una entitat local, ha de constar un acord previ entre aquestes i només podrà presentar la sol·licitud una de les entitats que l'hagen subscrit. En aquests processos de concertació territorial, han de participar representants de la Generalitat, particularment per mitjà de les direccions territorials de LABORA i dels espais LABORA. Així mateix, es tindrà en compte, en la mesura que siga possible, les àrees funcionals previstes en l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana. Les entitats sol·licitants han de justificar, si és el cas, la falta de correspondència amb les àrees funcionals esmentades; l'absència de justificació adequada i suficient determinarà la denegació de la sol·licitud.

  Requeriments

  No podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats que incórreguen en alguna de les prohibicions que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La quantia de l'ajuda serà per a:
  A) Compensar els costos laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, del personal tècnic i de suport (propi de l'entitat beneficiària o contractat específicament per a aquesta actuació) que executen les accions subvencionables. S'entendran com a costos salarials només les percepcions econòmiques per la prestació efectiva del servei, a exclusió de dietes, indemnitzacions i bestretes com a conseqüència de l'activitat laboral, retribucions de vacances no gaudides o altres percepcions que no tinguen la condició de salarials.
  No resultaran subvencionables els dies que la persona treballadora es trobe en situació d'incapacitat per malaltia o accident, siguen comuns o professionals, ni els supòsits de permís de maternitat o paternitat.
  Per aquest concepte, se subvencionarà un màxim de 35.000 euros pel personal tècnic en còmput anual i 20.000 euros en el cas del personal de suport, per a les contractacions a jornada completa. En el cas de contractes a temps parcial o de duració inferior a dotze mesos, aquests límits es reduiran de manera proporcional.
  B) Subvencionar fins a un màxim del 15 % sobre el cost total del projecte, entés com el cost justificat i aprovat per l'òrgan gestor, els costos següents sempre que tinguen una vinculació directa amb el projecte subvencionat:
  a) Despeses d'arrendament de locals, equips i plataformes tecnològiques associades al desenvolupament dels projectes subvencionats.
  b) Despeses en béns consumibles i materials didàctics emprats en la realització de les actuacions derivades dels projectes subvencionats.
  c) Despeses de publicitat derivades dels projectes subvencionats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a presentació de sol·licituds serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGV (núm. 8973, d'11/12/2020).
  Des del 14 de desembre de 2020 fins al 5 de gener de 2021.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud s'ha de presentar de forma telemàtica a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" d'aquesta guia.

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21362

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Juntament amb la sol·licitud, s'ha d'aportar la documentació següent:
  1. La sol·licitud (que ha d'incloure, així mateix, la documentació exigida en el resolc seté) s'ha de presentar de manera telemàtica a través de l'enllaç "Sol·licitud Telemàtica" que hi ha associat a la convocatòria en l'apartat de subvencions de la web de LABORA (http://labora.gva.es/va/ciutadania/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio). Per a fer-ho, s'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o bé amb el certificat de representant d'entitat.
  2. Només es podrà presentar una sol·licitud per entitat. En cas que es presentaren diverses sol·licituds, només s'admetrà la que s'haja formulat en primer lloc.

  Documentació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud.
  a) Certificació de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat sol·licitant de l'aprovació del projecte per al qual se sol·licita la subvenció.
  b) Certificat de la persona que tinga la representació de l'entitat sol·licitant en què conste que l'entitat disposa d'assignació pressupostària suficient per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades per LABORA, en model normalitzat.
  b) Dades de domiciliació bancària, segons el model normalitzat. En el cas que no haja variat respecte de l'última sol·licitud presentada davant de LABORA per l'entitat sol·licitant, s'hi ha d'identificar la versió corresponent.
  d) Declaració de l'entitat sol·licitant del fet que no ha percebut cap subvenció, ajuda, ingrés o recurs per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada; nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.
  e) Declaració responsable de la persona que tinga la representació legal de l'entitat beneficiària del fet que no incorre en les prohibicions per a obtindre la condició d'entitat beneficiària que recullen els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, segons el model normalitzat.
  f) Una memòria d'activitat per cada projecte experimental, en model normalitzat.
  g) Una memòria econòmica per cada projecte experimental, en model normalitzat.

  Les entitats a què fa referència el resolc tercer 1a de la resolució de convocatòria han d'aportar, amb caràcter addicional, la documentació següent:
  a) Estatuts de l'entitat.
  b) Les entitats constituïdes a partir del 3 d'agost de 2016, la documentació que s'indica en la lletra c del punt 3.

  Les entitats a què fa referència el resolc 1b de la resolució de convocatòria han d'aportar, amb caràcter addicional, la documentació següent:
  a) Acord del ple o òrgan competent de les entitats locals afectades, sobre la concertació en matèria d'ocupació i desenvolupament local amb els agents socials més representatius i altres actors clau, públics i privats, del seu territori.
  b) Si l'àmbit d'actuació inclou més d'una entitat local, els acords o convenis interadministratius subscrits.
  c) Si escau, la justificació de la falta de correspondència amb l'àrea funcional establida en l'Estratègia territorial de la Comunitat Valenciana.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX I] ACORDS TERRITORIALS EN MATÈRIA D'OCUPACIÓ I DESENRROLLAMENT LOCAL

  DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO TROBAR-SE EN CAP DELS SUPÒSITS DE L'ARTICLE 13.2 I 3 DE LA LGS, AIXÍ COM NO SER DEUTOR PER RESOLUCIÓ DE PROCEDÈNCIA DE REINTEGRAMENT

  CERTIFICAT DEL SECRETARI/INTERVENTOR ON CONSTE LA DISPOSICIÓ DE FINANÇAMENT

  [ANNEX II] MEMÒRIA ACTIVITATS PROJECTES EXPERIMENTALS

  [ANNEX III] MEMÒRIA ECONÒMICA PROJECTES EXPERIMENTALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos:
  La concessió de les ajudes es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa la dotació es distribuirà aplicant els criteris següents:

  a) Persones registrades com a demandants d'ocupació: 30 %.
  b) Índex de desocupació: 10 %.
  c) Evolució de l'índex de desocupació en els últims 4 anys: 10 %.
  d) Renda familiar disponible: 10 %.
  e) Densitat de població: 5 %.
  f) Destrucció d'empreses: 5 %.
  g) Municipi inclòs en el sistema rural, segons l'Estratègia de la Comunitat Valenciana: 10 %.
  h) Projecte presentat per l'entitat sol·licitant: 20%.

  L'import proposat per l'òrgan col·legiat no podrà ser superior a l'import sol·licitat ni a l'indicat en el resolc quart de la resolució de convocatòria.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  - Les resolucions que es dicten a l'empara de la convocatòria esgotaran la via administrativa i, contra aquestes, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de LABORA, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, o un recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu competent, en el termini de dos mesos, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21362

  Tramitació

  S'ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat o el certificat de representant d'entitat.

  Informació adicional

  Enllaç d'aquesta guia

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Vegeu el punt 1, apartat TRAMITACIÓ d'aquest document.

  Obligacions

  a) Facilitar totes les dades i la informació relacionades amb la subvenció concedida que els requerisca LABORA.
  b) Utilitzar el sistema de registre i emmagatzematge de dades que puga habilitar LABORA.
  c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions, ajudes ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
  d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent; així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, i han de ser originals o còpies certificades conforme amb aquests.
  e) Donar publicitat a l'origen dels fons.

  Enllaços

  Per a qualsevol informació addicional (normativa, notes aclaridores, etc.), es pot consultar la convocatòria en l'apartat subvencions de la web de LABORA.

  Aportació de documentació a un expedient obert de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació.

  Instruccions per la tramitació telemàtica

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana (DOCV 7842, de 02.08.2016)
  - Resolució de 2 de desembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada per a l'exercici 2021 de les subvencions destinades a fomentar els acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local a la Comunitat Valenciana, regulades en l'Ordre 12/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.