Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud complementària d'una sol·licitud anterior d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  L'aportació d'una sol·licitud complementària a una altra sol·licitud presentada amb anterioritat que poden fer les persones interessades, en la qual comuniquen nous resultats esportius, referits al mateix any natural que aquesta última, per a possibilitar el seu accés a la condició d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la seua publicació en les llistes corresponents.

  La documentació aportada s'entendrà incorporada a la sol·licitud presentada per a aqueix any.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, de manera complementària a una altra sol·licitud inicial, els qui reunisquen els següents requisits:

  Esportistes d'elit.
  - Haver presentat amb anterioritat una sol·licitud d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, amb resultats esportius referits al mateix any natural que els que es presentaran.

  - Ser major de 12 anys.

  - Tindre llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana, o en el seu cas espanyola.

  - Haver nascut en la Comunitat Valenciana o tindre veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant almenys l'any anterior a la presentació de la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds complementàries de sol·licituds anteriors d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana seran presentades per les persones interessades dins del termini general establit per a la presentació de sol·licituds, durant l'any natural en què s'obtenen els resultats esportius fins al 31 de desembre.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La documentació que la persona interessada considere pertinent per a efectuar la sol·licitud complementària, en el seu cas.

  Impresos associats

  AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA D'UNA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA LLISTA D'ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. ADULTS

  AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA D'UNA SOL·LICITUD D'INCLUSIÓ EN LA LLISTA D'ESPORTISTES D'ELIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. MENORS D'EDAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Les persones interessades presentaran la sol·licitud complementària d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana acompanyada de la documentació pertinent si escau.

  -Les sol·licituds presentades a través d'un representant que no estiga inscrit en el Registre de Representants de la ACCV, hauran d'acompanyar-se de l'autorització expressa de la persona sol·licitant o, en el cas d'esportistes menors d'edat, de l'autorització expressa del pare, mare, tutor o tutora legal de la persona sol·licitant, en cas de no haver-la presentat amb la sol·licitud inicial (veure Impresos Associats).

  - Quan una sol·licitud estiga incompleta o s'observen deficiències en la documentació presentada, es notificarà a través de la bústia del ciutadà de la persona tramitadora de la sol·licitud, aplicant-se la normativa de procediment administratiu sobre esmena de sol·licituds.

  - Les sol·licituds presentades a través d'un representant que no estiga inscrit en el Registre de Representants de l'ACCV, hauran d'acompanyar-se de l'autorització expressa de la persona sol·licitant o, en el cas d'esportistes menors d'edat, de l'autorització expressa del pare, mare, tutor o tutora legal de la persona sol·licitant, en cas de no haver-la presentat amb la sol·licitud inicial (veure Impresos Associats).

  - Quan una sol·licitud estiga incompleta o s'observen deficiències en la documentació presentada, es notificarà a través de la bústia del ciutadà de la persona tramitadora de la sol·licitud, aplicant-se la normativa de procediment administratiu sobre esmena de sol·licituds.

  - Vista la proposta de la comissió d'avaluació d'esportistes d'elit , la persona titular de la conselleria competent en matèria d'esport dictarà resolució per la qual s'aprovarà la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana.

  - Les llistes anuals seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el primer semestre de l'any i en elles es determinaran els recursos que procedisquen d'acord amb la legislació aplicable.

  - Podran elaborar-se i publicar-se llistes parcials d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana al llarg de l'any natural en curs, les quals una vegada publicades formaran part de les llistes anuals.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=ELITE_SOLICITUD_COMP&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21364

  Tramitació

  L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Enllaç web conselleria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8784, de 08/04/20).
  - Ordre de 23 d'abril de 2007, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es desenvolupa el Decret 13/2006, de 20 de gener, del Consell de la Generalitat, sobre els esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5513, de 16/05/2007).
  - Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 39/2020, de 20 de març

  Vegeu l'Orde de 23 de abril de 2007

  Vegeu Llei 2/2011, de 22 de març

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.