Detall de Procediment

Sol·licitud complementària d'una sol·licitud anterior d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit i/o en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana.

Codi SIA: 2354177
Codi GUC: 21364
Organisme: Vicepresidència Primera i Conselleria de Cultura i Esport
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

L'aportació d'una sol·licitud complementària a una altra sol·licitud presentada amb anterioritat que poden fer les persones interessades, en la qual comuniquen nous resultats esportius, referits al mateix any natural que aquesta última, per a possibilitar el seu accés a la condició d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, mitjançant la seua publicació en les llistes corresponents. La documentació aportada s'entendrà incorporada a la sol·licitud presentada per a aqueix any.

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar la qualificació com a esportistes d'elit i/o com a personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, de manera complementària a una altra sol·licitud inicial, els qui reunisquen els següents requisits: Esportistes d'elit. - Haver presentat amb anterioritat una sol·licitud d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana, amb resultats esportius referits al mateix any natural que els que es presentaran. - Ser major de 12 anys. - Tindre llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana, o en el seu cas espanyola. - Haver nascut en la Comunitat Valenciana o tindre veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant almenys l'any anterior a la presentació de la sol·licitud. Personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit - Haver presentat amb anterioritat una sol·licitud d'inclusió en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, amb resultats esportius referits al mateix any natural que els que es presentaran. - Ser major de 18 anys. - Tindre llicència esportiva d'una federació de la Comunitat Valenciana, o en el seu cas espanyola. - Disposar de la titulació corresponent, en cas de personal tècnic o entrenador. - Haver nascut o tindre veïnatge administratiu en un municipi de la Comunitat Valenciana durant almenys l'any anterior a la presentació de la sol·licitud. - Desenvolupar la seua activitat en l'àmbit estatal o internacional.

Normativa del procediment

  • Decret 39/2020, de 20 de març, del Consell de mesures de suport a esportistes d'elit i al personal tècnic, entrenador arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8784, de 08/04/20).
  • Llei 2/2011, de 22 de març, de la Generalitat, de l'esport i l'activitat física de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6487, de 24/03/2011).
  • ORDRE 44/2021, de 10 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableixen els criteris, les condicions i el procediment per a la inclusió en les llistes d'esportistes d'elit de la Comunitat Valenciana i en les llistes de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana, així com la participació en els programes de tecnificació esportiva.

Termini

Les sol·licituds complementàries de sol·licituds anteriors d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit i en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana podran presentar-se dins del termini general establit per a la presentació de sol·licituds, des del dia 21 de gener de l'any en què s'obtenen els resultats esportius o mèrits acreditats i fins al dia 20 de gener de l'any següent.

Presentació

Telemàtica
L'aportació de documentació mitjançant aquest tràmit NOMÉS pot realitzar-se DE MANERA TELEMÀTICA.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Les persones interessades presentaran la sol·licitud complementària d'inclusió en la Llista d'esportistes d'elit o en la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana acompanyada de la documentació pertinent si escau. - Les sol·licituds presentades a través d'un representant que no estiga inscrit en el Registre de Representants de l'ACCV, hauran d'acompanyar-se de l'autorització expressa de la persona sol·licitant o, en el cas d'esportistes menors d'edat, de l'autorització expressa del pare, mare, tutor o tutora legal de la persona sol·licitant, en cas de no haver-la presentat amb la sol·licitud inicial (veure Impresos Associats). - Quan una sol·licitud estiga incompleta o s'observen deficiències en la documentació presentada, es notificarà a través de la bústia del ciutadà de la persona tramitadora de la sol·licitud, aplicant-se la normativa de procediment administratiu sobre esmena de sol·licituds. - Vista la proposta de la comissió d'avaluació d'esportistes d'elit, i del personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'élitela persona titular de la conselleria competent en matèria d'esport dictarà resolució per la qual s'aprovarà la Llista d'esportistes d'elit i la Llista de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana. - Les llistes anuals seran publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana en el primer semestre de l'any i en elles es determinaran els recursos que procedisquen d'acord amb la legislació aplicable. - Podran elaborar-se i publicar-se llistes parcials d'esportistes d'elit i de personal tècnic, entrenador, arbitral i jutge d'elit de la Comunitat Valenciana al llarg de l'any natural en curs, les quals una vegada publicades formaran part de les llistes anuals.

òrgans de tramitació

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Esgota via administrativa