Presentació i formulació de suggeriments en l'àmbit de les institucions sanitàries dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 211030
|
Codi GVA: 2138
Descarregar informació
Termini obert

Des de 15-01-2018

Fins 12-01-2050

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Es podran presentar suggeriments dels pacients en relació amb el funcionament dels hospitals, centres de salut i institucions sanitàries dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, amb la finalitat de garantir l'exercici del dret que tenen els pacients i les persones...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
15-01-2018 al 12-01-2050
Observacions

* CONCEPTE DE SUGGERIMENTS

Els suggeriments són les propostes formulades pels pacients per a millorar la qualitat dels serveis públics de les institucions sanitàries i, especialment, els que puguen contribuir a simplificar, reduir o eliminar tràmits o molèsties, o a contribuir a un grau superior de satisfacció de les persones usuàries d'aquests serveis.

Normativa
 • Ordre 06/2018, de 13 de setembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es regula el procediment de presentació i tramitació dels suggeriments, les queixes i els agraïments en l'àmbit de les institucions sanitàries dependents de la conselleria amb competències en...
 • Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Els ciutadans/anes o els seus representants legals que utilitzen els centres sanitaris públics de la Comunitat Valenciana, i el conjunt d'institucions sanitàries dependents de la conselleria, així com els serveis prestats per una altra administració a la qual s'haja encomanat o delegat la prestació del servei i els serveis sanitaris públics prestats per una empresa pública o privada amb la qual la conselleria haja contractat aquesta prestació, o l'adjudicatària d'una concessió per a la prestació d'un servei sanitari públic de titularitat autonòmica.

 

No s'admetran a tràmit els suggeriments que es formulen de manera anònima. Per aquest motiu, tampoc s'admetrà la presentació telefònica o telemàtica sense identificació.

Com es tramita

Procés de tramitació

En tots els centres o serveis sanitaris de la conselleria s'advertirà, mitjançant una nota o un cartell informatiu, la possibilitat de formular suggeriments, amb la indicació que hi ha disponibles, per a materialitzar-los, impresos tipus en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es i en la seu electrònica https://www.san.gva.es.

 

Si l'escrit en el qual es formula el suggeriment no reuneix els requisits exigits, o l'ompliment de l'imprés és insuficient, l'òrgan competent per a la seua tramitació o l'òrgan receptor, si no s'identifica l'òrgan objecte de queixa, requerirà la persona interessada, si és possible, perquè, en un termini de deu dies, esmene la deficiència advertida, amb la indicació expressa que si no ho fa es procedirà a seu arxivar-la. Si no és possible contactar o no es rep la informació requerida, es procedirà a arxivar el suggeriment, sense més tràmit, sense perjudici del que estableix a aquest efecte la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Els pacients podran ser auxiliats pel personal de l'Administració, dels punts d'informació i dels SAIP en la formulació del seu suggeriment. En tot cas, aquesta ha de ser signada pel pacient com a mostra de conformitat, o pel seu representant.

 

Una vegada presentat el suggeriment, el personal SAIP la registrarà en el sistema d'informació, l'estructura i contingut del qual possibilita recuperar la informació relacionada amb la prestació rebuda.

Òrgans de tramitació
Els serveis d'atenció i informació al pacient, (SAIP), creats pel Decret 2/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, són les unitats funcionals responsables d'atendre i informar els pacients que utilitzen el sistema sanitari públic i tramitar els suggeriments que els pacients puguen realitzar.

Sol·licitud

Termini
Des de 15-01-2018 a 12-01-2050

Durant tot l'any.

Documentació
Aquests escrits han de recollir les dades de contacte necessàries per a poder iniciar el procediment, així com les de resposta per a poder utilitzar el canal assenyalat a aquest efecte per la persona: a) Nom i cognoms del pacient i número de targeta sanitària (SIP). I, si s'actua per...
Saber més
Taxa o pagament

No es preveu el pagament de taxes.

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, tot i que no estan obligades a fer-ho, opten per aquesta via,...
Saber més
Presencial

Els pacients i la ciutadania en general podran presentar suggeriments relatius al funcionament dels hospitals, centres de salut i institucions sanitàries, de manera presencial, per correu, per mitjans electrònics vàlidament estructurats per a aquesta finalitat, o per qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

S'han de presentar, preferentment, en els serveis d'atenció i informació al pacient (SAIP) situats en tots els hospitals i centres d'especialitats dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana o en:

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució
No requereix resolució.

Preguntes freqüents

Dubtes sobre la tramitació
 • No puc seleccionar centre sanitari ni municipi en l'apartat DADES DEL CENTRE SANITARI
 • Per a poder seleccionar un centre sanitari, cal seleccionar prèviament un departament. Una vegada seleccionat el departament, es podrà triar un dels centres corresponents al departament i el municipi es carregarà de manera automàtica una vegada haja seleccionat departament i centre.
 • Què significa seleccionar l'opció del pacient és l'interessat en el tràmit de queixa?
 • Seleccionar l'opció de "El pacient és l'interessat", significa que la persona que s'ha identificat per a accedir al tràmit, és la persona que està posant la queixa, és per això que quan seleccionem "Sí", es carreguen automàticament totes les dades de la persona autenticada en la secció "DADES DEL...
 • Saber més
 • El SIP introduït no carrega les dades del pacient
 • Si el SIP introduït per l'usuari existix, hauria de carregar de manera automàtica les dades de la secció "DADES DEL PACIENT", si no es carreguen, és possible que l'usuari no haja introduït el SIP correctament. Pot introduir el número de SIP complet , introduint el numero sense les dos primeres...
 • Saber més
 • No sé a quin departament de salut correspon el centre sobre el qual vull presentar una queixa, agraïment o suggeriment.
 • En la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (www.san.gva.es) hi ha diverses opcions per a buscar un centre sanitari determinat, l'opció es denomina "BUSCA EL TEU CENTRE". Es pot buscar per ubicació: carrer, província, municipi, o per número de SIP i data de naixement....
 • Saber més
On consultar dubtes sobre el tràmit: