Detall de Procediments

Presentació i formulació de suggeriments en l'àmbit de les institucions sanitàries dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació i formulació de suggeriments en l'àmbit de les institucions sanitàries dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat.

  Objecte del tràmit

  Es podran presentar suggeriments dels pacients en relació amb el funcionament dels hospitals, centres de salut i institucions sanitàries dependents de la conselleria amb competències en matèria de sanitat, amb la finalitat de garantir l'exercici del dret que tenen els pacients i les persones usuàries, i extraure d'aquestes oportunitats de millora contínua de la qualitat dels serveis que s'hi presten.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els ciutadans/anes o els seus representants legals que utilitzen els centres sanitaris públics de la Comunitat Valenciana, i el conjunt d'institucions sanitàries dependents de la conselleria, així com els serveis prestats per una altra administració a la qual s'haja encomanat o delegat la prestació del servei i els serveis sanitaris públics prestats per una empresa pública o privada amb la qual la conselleria haja contractat aquesta prestació, o l'adjudicatària d'una concessió per a la prestació d'un servei sanitari públic de titularitat autonòmica.

  No s'admetran a tràmit els suggeriments que es formulen de manera anònima. Per aquest motiu, tampoc s'admetrà la presentació telefònica o telemàtica sense identificació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Els pacients i la ciutadania en general podran presentar suggeriments relatius al funcionament dels hospitals, centres de salut i institucions sanitàries, de manera presencial, per correu, per mitjans electrònics vàlidament estructurats per a aquesta finalitat, o per qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  S'han de presentar, preferentment, en els serveis d'atenció i informació al pacient (SAIP) situats en tots els hospitals i centres d'especialitats dels departaments de salut de la Comunitat Valenciana o en:

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - CASTELLÓ
  PL. HORT DELS CORDERS, 12Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - ALACANT
  C/ GIRONA, 26Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA - VALÈNCIA
  GRAN VIA FERRAN EL CATÒLIC, 74Ver plano
  46008 València
  Tel: 012

  http://www.san.gva.es/docs/org/serviciosdeinformacionyatencionalpaciente.pdf

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=PIGAP-SUGERENCIA_CEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=2138

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Aquests escrits han de recollir les dades de contacte necessàries per a poder iniciar el procediment, així com les de resposta per a poder utilitzar el canal assenyalat a aquest efecte per la persona:
  a) Nom i cognoms del pacient i número de targeta sanitària (SIP). I, si s'actua per representació, nom i cognoms i DNI de la persona representant i acreditació de la relació i representació.
  b) Domicili a l'efecte de notificació.
  c) Telèfon o mòbil de contacte o correu electrònic si es vol contactar per aquest mitjà.
  d) Fets, raons i centre sanitari en els quals es concrete amb claredat el suggeriments.
  e) Lloc, data i signatura de l'escrit.
  f) Centre o institució sanitària a què es dirigeix l'escrit.

  Impresos associats

  QUEIXA / SUGGERIMENT / AGRAÏMENT EN L'ACTIVITAT SANITARIA O FUNCIONAMENT DE LES INSTITUCIONS SANITARIES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.