Detall de Procediment

Sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià previstos en l'Ordre 7/2017, de 2 de març

Codi SIA: 2365485
Codi GUC: 21382
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

  • Recurs Alçada

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Registrar en el Servei de Formació i Acreditació de del Direcció General d'Ordenació i Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, els certificats de valencià/català previstos en l'Ordre 7/2017, de 2 de març, i que es consideren equivalents als certificats de la JQCV.

Observacions

- Es consideren equivalents, i, per tant, es validen, els certificats que es detallen en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març. - La JQCV solament registrarà el certificat presentat en el Servei de Formació i Acreditació de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. La JQCV no expedirà cap certificat a banda.

Qui pot sol·licitar-ho?

- Les persones que hagen obtingut un certificat de coneixements de valencià/català per superació de prova en alguna entitat, institució, administració pública o organisme i que estiguen previstos en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març. - Els certificats obtinguts i expedits per la JQCV estan registrats automàticament d'ofici i no cal sol·licitar que siguen registrats.

Normativa del procediment

  • Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i l'homologació i la validació d'altres títols i certificats.

Termini

Durant tot l'any.

Documentació

- L'imprés de sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià disponible en «impresos associats». - Còpia del Certificat de valencià/català emés per una entitat certificadora, institució, administració pública o organisme previstos en l'annex II de l'Ordre 7/2017, de 2 de març. NOTA: Si es presenta de manera presencial, les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació original perquè les fotocòpies siguen compulsades pel personal encarregat del registre. - AVíS: El tràmit telemàtic de registre de certificats de valencià solament es podrà utilitzar si el certificat emés per l'entitat corresponent és un document electrònic on conste la firma digital de l'òrgan competent, CSV (codi segur de verificació) i URL per a la comprovació de l'autenticitat del document. Si el certificat no és un document electrònic amb aquestes característiques, aleshores s'haurà de presentar còpia en un registre presencial perquè siga compulsada.

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) A les oficines d'assistència en matèria de registres o en qualsevol altre registre que establisquen les disposicions vigents. I preferentment en l'oficina de registre de:
Telemàtica
AVíS: El tràmit telemàtic de registre de certificats de valencià solament es podrà utilitzar si el certificat emés per l'entitat corresponent és un document electrònic on conste la firma digital de l'òrgan competent, CSV (codi segur de verificació) i URL per a la comprovació de l'autenticitat del document. Si el certificat no és un document eletrònic amb aquestes característiques, aleshores s'haurà de presentar còpia en un regsitre presencial perquè siga compulsada. Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la vostra tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per això, caldrà tindre en compte que: 1- Haureu d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haureu de descarregar l'imprés associat al tràmit, disponible en «impresos associats», així com preparar qualsevol altre document que estimeu necessari, emplenar-lo, signar-lo, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-lo en el seu ordinador per a tindre'l. 3- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitar amb certificat", que li portarà a identificar-se mitjançant l'assistent de tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haureu d'emplenar el formulari de dades generals. b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Empleneu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud * Indiqueu igualment l'àmbit geogràfic (Castelló, València , Alacant o Serveis centrals). c) Annexeu l'imprés de sol·licitud de registre de certificats de coneixements de valencià que prèviament ha sigut descarregat i emplenat i el certificat de valencià que desitja registrar. d) Feu clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- La persona titular de la direcció general amb competències en matèria de política lingüística validarà els títols i certificats a proposta del Ple de la JQCV. Correspon al Ple de la JQCV fixar els criteris per a validar altres títols o certificats diferents d'aquells que figuren en l'Ordre 7/2017, de 2 de març. - Si el certificat presentat per la persona interessada està previst en l'annex II de l'esmentada Ordre, rebrà un correu electrònic amb la indicació del número de registre corresponent i el nivell. No s'expedirà cap certificat de JQCV a banda. - La JQCV pot supeditar el registre de les validacions a les comprovacions prèvies. - Si el certificat presentat no està previst en l'annex II, la sol·licitud serà resolta per la Comissió d'Homologacions del Ple de la JQCV mitjançant resolució del president de la JQCV i que serà notificada a la persona interessada per carta certificada al domicili o per notificació electrònica.

òrgans de tramitació

Observacions

Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General d'Ordenació Educativa i Política Lingüística, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini màxim

El termini per a resoldre la validació i registre de certificats és de tres mesos des de la data en què la sol·licitud haja tingut entrada en el registre de l'Administració o organisme competent per a la seua tramitació.

Òrgans resolució

Efecte silenci

Desestimatori

Recurs que procedeix contra la resolució

Alçada

Esgota via administrativa

No

Què és i per a què serveix?

Contra la resolució del president de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, que no posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, d'acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini

En el termini per a interposar el recurs d'alçada és d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació de la resolució, d’acord amb el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sense perjudici que utilitzen qualsevol altra via que consideren oportuna.