Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació de candidatures al Consell Valencià de les Dones

  Objecte del tràmit

  Possibilitar a les entitats que vulguen formar part del Consell Valencià de les Dones presentar candidatures, segons el que s'estableix en l'article 9 del Decret 192/2020, de 27 de novembre, del Consell, de regulació del Consell Valencià de les Dones.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran presentar candidatura a vocalia del Consell Valencià de les Dones les entitats o associacions de dones.

  Requeriments

  Les entitats o associacions de dones hauran de complir tots els requisits següents:
  a) Estar degudament constituïdes i inscrites en el Registre d'associacions de la Comunitat Valenciana amb anterioritat a un any des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  b) Tindre entre els fins estatutaris la promoció de la igualtat d'oportunitats de dones i homes.
  c) No tindre ànim de lucre.
  d) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com en el pagament per reintegrament de subvencions, segons el que s'estableix en la normativa vigent en matèria de subvencions.
  e) Haver fet, en els últims cinc anys, programes subvencionats o haver participat de manera activa en grups de treball organitzats per la direcció general competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes o programes subvencionats per la conselleria competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes atés l'àmbit sectorial de l'entitat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Un mes a comptar des de l'endemà al de la publicació de l'anunci en el DOGV núm. 9008, de 29.01.2021.
  (Del 30 de gener al 28 de febrer de 2021)
  Per problemes tècnics s'amplia el termini fins al dia 3 de març, inclusivament.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La sol·licitud haurà d'acompanyar-se de la documentació següent:
  1. Annex de presentació de candidatures.
  2. Estatuts de l'entitat.
  3. Acord de l'òrgan de govern de l'entitat que aprova la presentació de la candidatura de l'entitat.
  4. Quan la sol·licitud la presente la persona representant legal de l'entitat, haurà d'aportar-se la documentació que acredite aquesta representació.
  5. Declaració responsable que el 90 % de les persones associades són dones.
  6. Qualsevol altra documentació acreditativa dels requisits exigits, en el supòsit de no autoritzar-ne la comprovació.

  Impresos associats

  PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES AL CONSELL VALENCIÀ DE LES DONES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Les entitats interessades hauran de presentar la sol·licitud juntament amb la documentació preceptiva.
  2. Finalitzat el termini de presentació de candidatures, en el termini de 15 dies es publicarà la llista provisional de les entitats elegibles per a cadascuna de les vocalies, ordenat alfabèticament, així com les entitats excloses i el motiu d'exclusió, en la web de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
  3. Es donarà un termini de 5 dies hàbils per a la presentació d'al·legacions.
  4. Transcorregut el termini de presentació d'al·legacions, es publicarà en la pàgina web de la Conselleria la llista definitiva d'entitats elegibles per a cada categoria, el termini, el lloc i la forma per a fer les votacions.
  5. Les votacions s'hauran de fer de manera telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat.
  6. Cada entitat elegible haurà de votar tres entitats dins de la seua categoria.
  7. En el termini d'un mes des de la finalització de les votacions, la persona titular de la Direcció General d'Institut Valencià de les Dones, publicarà en la web de la Conselleria la llista definitiva de les entitats que ocuparan les vocalies del Consell Valencià de les Dones.
  8. Les entitats seleccionades hauran de comunicar a la persona titular de la direcció general competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes, en el termini de 10 dies des de la publicació del llistat definitiu, la persona que actuarà com a vocal en el Consell Valencià de les Dones en representació de l'entitat, així com el seu suplent.
  9. La persona titular de la conselleria competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes procedirà al nomenament de les persones que ocuparan les vocalies i de les persones que es designen com a suplents.
  10. La composició definitiva del Consell Valencià de les Dones es publicarà en la pàgina web de la conselleria competent en igualtat d'oportunitats de dones i homes.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i podrà ser recorreguda potestativament en reposició o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=21390

  Tramitació

  EXCLUSIVAMENT, per via electrònica en la seu electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Cada entitat podrà presentar candidatura a una sola categoria. En el cas que una mateixa entitat, dins del termini establit, presente més d'una candidatura, s'entendrà que l'última presentada reemplaça les anteriors.
  2. Es considerarà entitat o associació de dones qualsevol entitat que acredite que, almenys, el 90 % de les persones associades són dones.
  3. La major representativitat s'ha de valorar tenint en compte el nombre de persones associades de l'entitat.
  4. En el cas d'empat, se sol·licitarà a les entitats objecte d'empat que aporten la relació nominal de persones associades en la data en què presenten la sol·licitud, a l'efecte de dirimir l'empat.
  5. La duració del mandat serà de 3 anys.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 192/2020, de 27 de novembre, del Consell, de regulació del Consell Valencià de les Dones.
  - Informació pública de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Valencià de les Dones (DOGV núm. 9008, de 29.01.2021).

  Llista de normativa

  Decret 192/2020, de 27 de novembre, del Consell, de regulació del Consell Valencià de les Dones.

  Informació pública de l'obertura del termini per a presentar candidatures al Consell Valencià de les Dones.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.