Detall de Procediment

TECE - Ajuda per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual (convocatòria 2021)

Codi SIA:: 2366957
Codi GVA:: 21392
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: TANCAT
(25-01-2021
30-10-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d'habitatge habitual que, a conseqüència de l'impacte econòmic i social del COVID-19, tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda. Es considerarà que es produeixen els supòsits de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per a poder sol·licitar aquestes ajudes quan en les persones sol·licitants concórreguen conjuntament els requisits següents: 1. La persona obligada a pagar la renda de lloguer ha passat a estar en alguna de les situacions que es descriuen a continuació i els seus ingressos es troben per davall del límit de 3 vegades l'IPREM, com a supòsit general. - Situació de desocupació. - Expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO). - O, en cas de ser persona empresària, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos. Segons determinades circumstàncies detallades més avant, el límit podrà ser 4 o 5 vegades l'IPREM. 2. La renda de lloguer més les despeses i els subministraments bàsics resulte superior o igual al 35 % dels ingressos nets percebuts pel conjunt de la unitat familiar. Aquestes ajudes també tenen per objecte fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que les entitats bancàries hagen oferit a les persones sol·licitants, de conformitat amb l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i que hagen contret arrendataris d'habitatge habitual, a la devolució de les quals no pogueren fer front.

Observacions

Observacions

Compatibilitat de les ajudes L'ajuda és compatible amb qualsevol altra ajuda al lloguer que ja perceba la persona arrendatària, fins i tot si és amb càrrec al mateix Pla estatal d'habitatge 2018-2021, sempre que el total de les ajudes no supere el 100 % de l'import del lloguer del mateix període. En cas de superar-lo, si l'ajuda corresponent a aquest programa és concedida, es reduirà en la quantia necessària fins a complir amb aquest límit. Aquestes ajudes són incompatibles amb les ajudes obtingudes per al pagament del lloguer a l'empara del Decret 52/2020, de 24 d'abril, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge habitual.

Requisits

Requisits

- Ser titular, en qualitat e persona arrendatària, d'un contracte d'arrendament d'habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, per a la qual cosa el/la titular de la sol·licitud d'ajuda haurà de coincidir amb el/la titular del contracte d'arrendament. - L'habitatge arrendat ha de constituir la residència habitual i permanent de la persona o la unitat de convivència sol·licitant de l'ajuda. A aquest efecte, queden exclosos els subarrendaments així com els arrendaments als quals es refereix l'article 3 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, "arrendaments per a ús diferents d'habitatge". - la persona arrendatària o qualsevol de les persones que componen la unitat de convivència no siga propietària o usufructuària d'algun habitatge a Espanya. - La persona arrendatària o qualsevol de les que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no tinga parentiu en primer o segon grau de consanguinitat o d'afinitat amb l'arrendador de l'habitatge. - La persona arrendatària o qualsevol dels que tinguen el seu domicili habitual i permanent en l'habitatge arrendat no siga sòcia o partícip de la persona física o jurídica que actue com a arrendadora. - No incórrer en cap de les circumstàncies que preveu l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, general de subvencions. - No es consideraran incloses en supòsit de vulnerabilitat econòmica i social les unitats de convivència els ingressos declarats de les quals en l'últim exercici fiscal vençut (2019) superen 5 vegades l'IPREM - Supòsits de vulnerabilitat econòmica i social que han de concórrer de manera conjunta, com a requisit per part de la persona sol·licitant, titular del contracte d'arrendament i beneficiària de l'ajuda, produïts amb posterioritat al 15 de març de 2020: - LÍMIT D'INGRESSOS. Que la persona que estiga obligada a pagar la renda de lloguer haja passat a estar en situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) o, en cas de ser persona empresària, haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars, per la qual cosa el conjunt dels ingressos dels integrants de la unitat de convivència a partir de l'1 d'abril de 2020 no supere les quantitats següents: Amb caràcter general, el límit de 3 vegades l'indicador públic de renda d'efectes múltiples mensual (IPREM). Aquest límit es podrà incrementar: - 0,1 vegades l'IPREM per cada descendent a càrrec en la unitat de convivència. - 0,15 vegades l'IPREM per cada fill o filla, en el cas d'unitat familiar monoparental. - 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys integrant de la unitat de convivència. En cas que algun dels membres de la unitat de convivència tinga declarada una discapacitat igual o superior al 33 %, situació de dependència o malaltia que l'incapacite acreditadament de manera permanent per a fer una activitat laboral, el límit serà de 4 vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per descendent a càrrec. En el cas que la persona obligada a pagar la renda arrendatícia siga persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 %, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapacite acreditadament la persona o el seu cuidador per a realitzar una activitat laboral, el límit serà de 5 vegades l'IPREM. - L'ESFORÇ DEL PAGAMENT DEL LLOGUER MÉS DESPESES HA DE SER SUPERIOR AL 35 % DELS INGRESSOS. La renda del lloguer més les despeses i els subministraments bàsics han de resultar iguals o superiors al 35 % dels ingressos nets que perceba el conjunt dels membres de la unitat de convivència.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran sol·licitar aquestes ajudes: - Les persones físiques interessades titulars d'un contracte d'arrendament, d'habitatge habitual, que s'han vist afectades per passar a una situació de desocupació, expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO), o, en cas de ser persona empresària, que haja reduït la seua jornada per motiu de cures o altres circumstàncies similars que suposen una pèrdua substancial d'ingressos. Podran presentar la sol·licitud d'aquestes ajudes: - Les persones físiques interessades afectades. - En nom de la persona sol·licitant, les persones degudament autoritzades per aquesta, d'acord amb l'autorització subscrita segons model normalitzat inclòs en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit. - Els ajuntaments o les mancomunitats, degudament autoritzats per la persona sol·licitant i habilitats mitjançant el formulari disponible en el web, podran presentar telemàticament la seua sol·licitud.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Reial decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge 2018-2021 (BOE 61, de 10.03.2018).
  • DECRET 204/2020, d'11 de desembre, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes per a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers d'habitatge.
  • Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 (BOE núm. 91, d'1-04-2020).
  • Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen sengles programes d'ajuda del Pla estatal d'habitatge 2018-2021, en compliment del que disposen els articles 10, 11 i 12 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 (BOE núm. 101, d'11-04-2020).
  • Ordre TMA/930/2020, de 29 de setembre, per la qual es modifica l'Ordre TMA/336/2020, de 9 d'abril, per la qual s'incorpora, substitueix i modifiquen els dos programes d'ajuda del Pla estatal d'habitatge 2018-2021.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

El termini de presentació de sol·licituds s'iniciarà el dia 25 de gener de 2021 a les 09.00 hores i romandrà obert fins a les 23.59 hores del 30 d'octubre de 2021, per a la presentació telemàtica. Per a la presentació presencial, el termini de presentació s'iniciarà el dia 25 de gener de 2021 a les 9 del matí i finalitzarà el 30 d'octubre de 2021.

Formularis documentació

Només s'admetrà una sol·licitud per persona o unitat de convivència. Juntament amb la sol·licitud d'ajuda, que s'ha d'omplir sempre electrònicament, es tinga certificat digital o no, s'ha d'aportar la documentació següent: a) En cas de situació legal de desocupació o ERTO, mitjançant un certificat expedit per l'entitat competent gestora de les prestacions, en el qual figure la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació. b) En cas de cessament d'activitat de les treballadores o treballadors per compte propi, mitjançant un certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, o una declaració responsable de cessament de la prestació per persones autònomes segons el model del servei públic d'ocupació estatal (SEPE). c) Nombre de persones que habiten l'habitatge habitual, mitjançant l'aportació d'un volant únic d'empadronament que acredite, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el seu domicili habitual en l'habitatge objecte de contracte, a l'efecte de determinar la composició de la unitat de convivència i, si és el cas, l'existència de persones majors de 65 anys. El document ha de ser únic per habitatge i ha d'incloure totes les persones que figuren empadronades en aquest, amb referència, almenys, als sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, com a mínim. d) Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per a fer una activitat laboral, si escau, que acredite cada una de les circumstàncies concurrents en la unitat de convivència a què fa referència l'article 5.1, apartat a, supòsits 4t i 5é. e) Declaració responsable relativa al compliment dels requisits que s'exigeixen en l'article 4, apartat 2, subapartats c i d. La declaració responsable ha d'anar subscrita per la persona que demana l'ajuda i la resta d'integrants de la unitat de convivència majors de 16 anys, segons el model normalitzat en l'annex corresponent inclòs en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit. f) Els supòsits d'especial protecció de l'article 7, que determinaran el grau de vulnerabilitat i el percentatge d'ajuda que s'ha de percebre, s'han d'acreditar documentalment: · Condició de família monoparental: títol expedit segons el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana. · Família nombrosa: títol de família nombrosa. · Dones víctimes de violència de gènere: documentació judicial o administrativa que ho acredite. · Víctimes del terrorisme: documentació que acredite fefaentment aquesta circumstància. · Diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 %: certificat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o de l'INSS. · Joves extutelats: resolució de cessament de mesures emesa per la conselleria competent. · Persona amb malaltia mental greu: informe del metge facultatiu emés per la unitat pública de salut mental. · Alguna persona assumeix la pàtria potestat, la tutela o l'acolliment familiar permanent de la/del menor òrfena/orfe per violència de gènere: documentació administrativa o judicial que acredite aquesta circumstància. · Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió: documentació o informes municipals o d'un altre tipus que acrediten aquesta circumstància. g) Còpia completa del contracte d'arrendament en vigor, amb esment exprés de l'import del lloguer de l'habitatge i de la duració mínima d'1 any signat per la part arrendadora i arrendatària. En cas que hi haja més d'un contracte consecutiu en el període subvencionable, s'han d'aportar tots. El contracte d'arrendament ha d'estar formalitzat en els termes que es deriven de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, sense que siguen vàlids contractes de lloguer subscrits a l'empara de la normativa sectorial reguladora dels apartaments turístics. El contracte d'arrendament inclourà expressament el mitjà i la forma de pagament a la persona arrendadora. h) Acreditació del pagament de 3 mensualitats que es corresponguen amb el període subvencionable, llevat que el contracte tinguera una vigència de menys termini, cas en què cal acreditar el pagament des de l'inici del contracte. i) Imprés model de domiciliació bancària. j) En cas d'actuar mitjançant representant per a sol·licitar l'ajuda, s'ha d'aportar el formulari relatiu a la representació. k) En el cas que l'ajuda sol·licitada ho siga per a fer front a la devolució de les ajudes transitòries de finançament que recull l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, pel qual s'adopten mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19 i que hagen contret per arrendataris d'habitatge habitual, a la devolució de la qual no pogueren fer front, certificació expedida per l'entitat bancària acreditativa de la concessió del préstec i la quantia d'aquest. l) Autorització dels interessats per a permetre a l'Administració de la Generalitat per a procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes, de conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, o normativa que la substituïsca, i les seues normes de desplegament. Les dades de caràcter personal, econòmic, tributari o patrimonial de cada un dels membres de la unitat de convivència majors de 16 anys seran comprovats per l'Administració en el marc de col·laboració establit amb les diferents administracions i entitats, segons el model normalitzat en l'annex corresponent inclòs en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit. L'autorització l'han de signar tots els membres de la unitat de convivència majors de 16 anys.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En els registres dels ajuntaments. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu establit en la llei 39/2015. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. PREFERENTMENT, a través dels següents llocs, en els quals ES NECESSITA CITA PRÈVIA: Cita prèvia Direcció Territorial d'Alacant: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=21202 Cita prèvia Direcció Territorial de València: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.prop/#!/es/home?uuid=4a86-87ca8-9257-816be Cita prèvia Direcció Territorial de Castelló: https://sige.gva.es/qsige/citaprevia.mar/#!/es/home?uuid=28ed-b7810-16a2-9415a Cita prèvia per telèfon: 012 i 963866000

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tant si es disposa de certificat digital com si no, totes les sol·licituds s'han de tramitar omplint el formulari electrònic indicat en els enllaços dels apartats a i b següents, segons el cas que corresponga. S'ha d'adjuntar l'annex I [ALQ ANNEX I] ANNEX A LA SOL·LICITUD D'AJUDES PER A ATENDRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER D'HABITATGE PER A MINIMITZAR L'IMPACTE DE LA COVID-19 degudament omplit i signat pel sol·licitant i tots els membres de la unitat familiar majors de 16 anys. També s'admetran les sol·licituds que presenten telemàticament titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d'altres. En aquest cas, han de presentar "l'ALQ ANNEX II AUTORITZACIÓ DE REPRESENTACIÓ" degudament omplit i signat pel sol·licitant. Tramitació telemàtica: a) Si disposeu de certificat digital, cliqueu en l'enllaç "Tramitar amb certificat electrònic" o la icona "Tramitar amb certificat" (al principi de la pàgina), ompliu el formulari i adjunteu tota la documentació disponible en el moment de la sol·licitud. També s'admetran les sol·licituds que presenten telemàticament titulars de certificat digital quan actuen, degudament autoritzats, en representació d'altres. b) Si no disposeu de certificat digital, cliqueu en l'enllaç "Tramitar sense certificat electrònic" o en la icona "Tramitar telemàticament" (situat al principi de la pàgina). Una vegada omplit el formulari, heu d'imprimir el justificant de presentació i l'imprés de sol·licitud (és només un document), signar-lo i presentar-lo amb tota la documentació requerida en els llocs que s'indica en l'apartat "On dirigir-se? Presencial", d'aquest tràmit. El simple ompliment electrònic del formulari de sol·licitud de qui no dispose de certificat digital no implicarà que s'haja sol·licitat l'ajuda amb inici del procediment telemàtic per a la seua concessió. Si no es presenta el justificant juntament amb el formulari imprés degudament signat per la persona que demana l'ajuda, acompanyat de la documentació requerida en algun dels registres d'entrada assenyalats en l'apartat anterior en el termini de sol·licitud establit en aquest decret, es considerarà que la sol·licitud no ha sigut presentada. Els ajuntaments o les mancomunitats podran presentar sol·licituds telemàticament mitjançant el certificat digital, en nom de les persones o unitats de convivència interessades que els autoritzen mitjançant el corresponent formulari. Per a això, es podrà habilitar el personal dels ajuntaments o mancomunitats mitjançant la presentació de la credencial subscrita degudament en el formulari normalitzat disponible en la web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Qualsevol sol·licitud que es presente seguint un procediment diferent del que estableix aquest decret no serà admesa. Si la persona sol·licitant de l'ajuda no poguera aportar cap dels documents requerits, podrà substituir-lo mitjançant una declaració responsable que incloga la justificació expressa dels motius relacionats amb les conseqüències de la crisi de la COVID-19 que impedisca tal aportació. Aquests documents els ha d'aportar qui sol·licite l'ajuda en el termini màxim de 10 dies des que va presentar la sol·licitud de l'ajuda en la mateixa forma en què es va formular la sol·licitud. Transcorregut el termini esmentat sense aportar la documentació, es considerarà que ha desistit de la seua sol·licitud, prèvia resolució que es dictarà en els termes que preveu l'article 21 i 68 de la Llei 39/2015. La sol·licitud de l'ajuda implicarà l'autorització dels interessats perquè l'Administració de la Generalitat puga procedir al tractament de les dades de caràcter personal en la mesura que resulte necessària per a la gestió de les ajudes; tot això, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i les seues normes de desplegament. Instrucció i resolució La instrucció del procediment correspondrà als serveis territorials competents en matèria d'habitatge i arquitectura bioclimàtica. Si la sol·licitud i documentació presentada estiguera incompleta o fora defectuosa, es requerirà la persona sol·licitant perquè, en el termini de 10 dies, aporte la documentació necessària o esmene els defectes observats, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, per a la qual cosa es publicarà l'anunci en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, d'acord amb el que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Les persones sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisades de la publicació de l'anunci mitjançant un missatge de text SMS. L'esmena de les sol·licituds es realitzarà mitjançant la publicació en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica. Aquesta publicació substituirà la notificació individual, d'acord amb el que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú. Els sol·licitants que hagen facilitat un número de telèfon mòbil podran ser avisats de la publicació de la llista mitjançant un missatge de text SMS. Revisades les sol·licituds, l'òrgan que gestiona les ajudes emetrà un informe en el qual farà constar que es compleixen els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes i formularà la proposta de concessió a l'òrgan competent per a resoldre. EL CRITERI PER A LA CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ, fins a esgotar el crèdit disponible, serà el del MOMENT DE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD.. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació aquella en què la documentació estiga COMPLETA. En el cas que, en esgotar-se l'import global existiren diverses persones beneficiàries amb el mateix grau de vulnerabilitat econòmica la sol·licitud de la qual haguera sigut presentada en el mateix moment temporal, tindran prioritat les sol·licituds presentades per dones en situació de família monoparental, víctimes de violència de gènere i persones de major edat, per aquest ordre. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General d'Emergència Residencial, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà el que preveu la Llei 39/2015. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat ni notificat cap resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada. La resolució del procediment es publicarà en el Diari Oficial de Generalitat Valenciana i en la pàgina web de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, de conformitat amb la Llei 39/2015. Tot això, sense perjudici de la remissió, mitjançant un missatge de text SMS, de la informació sobre el lloc on se li notificarà la resolució de la seua sol·licitud d'ajuda a la persona beneficiària que haja facilitat un número de telèfon mòbil a aquest efecte.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Serveis territorials d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica d'Alacant, València i Castelló.

Obligacions

Obligacions

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES La persona o unitat familiar beneficiària estan obligades a: - Mantindre el domicili habitual i permanent en l'habitatge objecte d'ajuda, durant els 6 mesos per als quals es concedeix l'ajuda. - Comunicar immediatament a l'administració concedent qualsevol modificació de les condicions o els requisits que van motivar tal reconeixement i que puga determinar la pèrdua sobrevinguda del dret a l'ajuda. En aquest supòsit i, si escau, aquest òrgan competent resoldria limitant el termini de concessió de l'ajuda fins a la data de la pèrdua sobrevinguda del dret. Quan la part beneficiària d'aquesta ajuda canvie el seu domicili a un altre situat a la Comunitat Valenciana, sobre el qual subscriga un nou contracte d'arrendament d'habitatge, haurà de comunicar aquest canvi a la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge, en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte d'arrendament. La persona beneficiària no perdrà el dret a la subvenció pel canvi, sempre que amb el nou arrendament es complisquen els requisits i les condicions establits en les bases reguladores d'aquestes ajudes, i que el nou contracte d'arrendament es formalitze sense interrupció temporal amb l'anterior. En aquests casos, s'ajustarà la quantia de l'ajuda a la del nou arrendament, i serà igual o inferior a la que percebia. Així mateix, en virtut del que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la part beneficiària queda obligada a: a) Facilitar qualsevol document o informació que la direcció general competent en matèria d'emergència habitacional i funció social de l'habitatge considere necessari per al control del compliment de les finalitats previstes. b) Sotmetre's a les actuacions de control financer que preveu la Llei 1/2015 i 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control en relació amb les ajudes i subvencions concedides. c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic o privat, nacional o internacional, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

Observacions

Observacions

La resolució posarà fi a la via administrativa i, contra aquesta, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició davant del mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, davant del corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

Quantia i cobrament

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ La quantia de l'ajuda podrà arribar al 100 % de la renda de lloguer que conste en el contracte d'arrendament, fins a un import màxim de 650 euros al mes. El període màxim subvencionable serà de 6 mesos i es podrà incloure com a primera mensualitat la corresponent al mes d'abril de 2020 o subsegüents fins al 31 de desembre de 2021. En els supòsits en els quals l'import que cal abonar a l'arrendador incloga despeses diferents de la renda del lloguer d'habitatge, com lloguer de garatge i/o traster i no estiguen desglossats en el contracte, es prendrà com a import de la renda subvencionable el 90 % de l'import total que conste en el contracte d'arrendament. En els supòsits en els quals l'import abonable a la persona arrendadora incloga despeses diferents de la renda del lloguer d'habitatge, i no estiguen desglossades en el contracte, es prendrà com a import de la renda subvencionable el 90 % de l'import total que conste en el contracte d'arrendament. No seran subvencionables les despeses generals, serveis, tributs, càrregues i responsabilitats que no siguen susceptibles d'individualització, que les parts hagen acordat que siguen a càrrec de l'arrendatària i que s'incloguen en el contracte com a conceptes diferenciats de la renda de lloguer. CÀLCUL DE L'AJUDA Per a determinar l'import de l'ajuda, es considerarà el grau de vulnerabilitat econòmica que concórrega en la persona o unitat de convivència beneficiària. El grau de vulnerabilitat econòmica es determinarà en funció dels ingressos totals de la unitat de convivència segons la seua IPREM i la situació de vulnerabilitat econòmica acreditada. Per a determinar la quantia que cal percebre, s'estableixen tres situacions de vulnerabilitat, que hauran d'acreditar-se documentalment. Situacions de vulnerabilitat econòmica a) Es considerarà que les sol·licituds presentades es troben en aquest supòsit quan s'acredite: · Condició de família monoparental · Família nombrosa · Dones víctimes de violència de gènere · Víctimes del terrorisme · Algun membre amb diversitat funcional, amb un grau igual o superior al 33 % · Joves extutelats · Algun membre amb malaltia mental greu · Unitats en les quals alguna persona assumeix la pàtria potestat, la tutela o l'acolliment familiar permanent del menor orfe per violència de gènere · Dones en situació de necessitat o en risc d'exclusió Situacions de vulnerabilitat econòmica b) Quan la unitat de convivència estiga formada per 3 o més membres. Situacions de vulnerabilitat econòmica c) Quan la unitat de convivència estiga formada per 1 o 2 membres. En funció dels ingressos i la situació de vulnerabilitat, es calcularà el grau de vulnerabilitat al qual pertany la sol·licitud presentada, que podrà variar entre grau 9, al qual correspondrà una ajuda equivalent al 100 % de la renda del lloguer, amb el límit màxim de 650 euros, i grau 1, que equival a una ajuda igual al 40 % de la renda de lloguer. En el supòsit d'haver accedit a les ajudes transitòries de finançament que ofereixen les entitats bancàries, que recull l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, l'ajuda podrà arribar fins a un import màxim de 3.900 euros amb la qual se satisfarà totalment o parcialment el pagament de la renda de l'habitatge habitual, i es calcularà l'ajuda en els termes que s'han assenyalat amb anterioritat. ABONAMENT I JUSTIFICACIÓ. FORMA DE PAGAMENT La liquidació i el pagament de les ajudes s'efectuarà d'una sola vegada, després que es dicte la resolució de concessió, una vegada justificat el compliment dels requisits amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud. Podrà acordar-se que el pagament es realitze directament a l'arrendador per compte de l'arrendatari en el cas que no s'haja satisfet el pagament del lloguer per l'arrendatari, llevat que s'haja subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020 i el període de les mensualitats i les quanties cobertes coincidisquen. Podrà acordar-se que el pagament es faça directament a la persona arrendadora per compte de l'arrendatària quan així s'haja fet constar en la sol·licitud de l'ajuda en virtut de transmissió del dret de cobrament de qui resulte beneficiària en favor de la persona arrendatària, llevat que s'haja subscrit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament regulades en l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, i el període de les mensualitats i les quanties cobertes siguen coincidents. En aquests casos, cal acompanyar la sol·licitud de l'imprés de domiciliació bancària degudament omplit a nom de l'arrendador i subscrit per aquest, i es designarà el compte en el qual s'ha de fer l'ingrés de les ajudes, segons el model normalitzat en l'annex corresponent inclòs en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit. En tot cas, quan s'haja concedit un préstec mitjançant les ajudes transitòries de finançament que regula l'article 9 del Reial decret llei 11/2020, la quantia de l'ajuda concedida haurà de destinar-se a l'amortització del préstec. Únicament quan s'haja cancel·lat la totalitat del préstec i l'import d'aquest siga inferior al de l'ajuda concedida, podrà destinar-se a cobrir el pagament de noves mensualitats de renda o d'imports superiors d'aquesta fins a arribar al total de l'ajuda rebuda. JUSTIFICACIÓ Les persones o unitats de convivència sol·licitants de les ajudes han d'aportar la documentació que acredite de manera indubtable que han abonat a la part arrendadora la renda corresponent als mesos per als quals s'ha concedit l'ajuda. Serà justificació, tant del pagament com de la destinació dels fons, la transferència bancària realitzada, rebut bancari domiciliat o ingrés en efectiu en el compte de la part arrendatària. La documentació justificativa dels pagaments es podrà presentar en paper o mitjançant el procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (www.gva.es). La documentació justificativa dels pagaments podrà presentar-se en paper en alguna de les formes que preveu la Llei 39/2015, o mitjançant un procediment telemàtic disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (www.gva.es). El termini per a aportar la documentació justificativa de la destinació de la subvenció a la finalitat concedida serà de set mesos des que haja sigut abonada l'ajuda. CONTROL I REINTEGRAMENT La Generalitat podrà comprovar el compliment de les obligacions inherents a l'atorgament de les ajudes. L'incompliment d'aquestes obligacions o la comprovació de la falsedat de les dades aportades a l'expedient donarà lloc al reintegrament de les ajudes concedides i a la devolució de les quanties atorgades, que originaran els corresponents interessos de demora. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda en el supòsit de falsedat de les declaracions responsables presentades. Així mateix, serà procedent el reintegrament per l'import no justificat en aquells casos en què la renda abonada per l'arrendament siga inferior a la subvenció concedida. Es perdrà el dret a la subvenció i/o es procedirà al reintegrament d'aquesta quan la subvenció es destine a la realització d'una activitat o al compliment d'una finalitat prohibida en el títol VI de la Llei 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana, En qualsevol cas, serà aplicable el que es disposa en matèria de control financer, reintegrament i infraccions i sancions administratives en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental, i en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Òrgans resolució

Òrgans resolució

Direcció General d'Emergència Habitacional, Funció Social de l'Habitatge i Observatori de l'Hàbitat i Segregació Urbana.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa